Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-11-17

Sammanträde 2010-11-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen på Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Visionsarbetet - biståndshandläggare: Maria Ohlqvist. Hångers/Replösa hemtjänst samt nattpatrullen: Anette Jangå, Björkäng: Eva Rodin.

2 Redovisning av ekonomisk prognos 2010 av ansvarig ekonom och verksamhetschefer

3 Riktlinjer för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun, beslutsärende - Patrik Moberg

4 Ansökan om stimulansmedel, beslutsärende- Johan Rutgersmark

5 Ordinarie sammanträdesdagar för 2011, beslutsärende

6 Information om Ljungby kommuns projekt för unga - "På spåret" - Lars Solling, Leif Thoresen

7 Utvärdering av Mobil Läkare Ljungby kommun

8 Information från brottsförebyggande rådet

11 Delegationsbeslut, sekretessärende

12 Meddelande, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§120 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Hångers hemtjänst och nattpattrullen samt biståndshandläggarnas visionsarbete.

§121 Ansökan om stimulansmedel för en bättre vård och omsorg

Dnr SN2010/0093  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan om stimulansmedel omfattande cirka 1,6 miljoner kronor.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen ansökte i juni 2010 om stimulansmedel för en bättre vård och omsorg med cirka 1,6 miljoner kronor. Detta är en fortsättning på de stimulansmedel som tidigare fåtts till de svårast sjuka äldre, SÄS. För att ansökan ska vara giltig krävs ett politiskt beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 2 november och arbetsutskottets protokoll den 3 november 2010, § 95.

§122 Redovisning av ekonomisk prognos 2010 av ansvarig ekonom och verksamhetschefer

Ärendet

Respektive verksamhetschef redovisar den egna verksamheten och ekonomiansvarig presenterar en sammanställning för förvaltningen som helhet.

Helårsprognosen visar på ett negativt resultat på ca 4,8 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med föregående prognos.

§123 Statistik/önskemål

Beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram lättillgänglig statistik som på ett pedagogiskt sätt åskådliggör vår verksamhet och visar vad skattepengarna går till.

Ärendet

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram lättillgänglig statistik som på ett pedagogiskt sätt åskådliggör vår verksamhet och visar vad skattepengarna går till.

Ordföranden yrkar bifall till Björn Gullanders (V) yrkande.

§124 Riktlinjer för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda sina förutsättningar att erbjuda omsorgstagaren som är beviljad hemtjänst möjlighet att själv styra över den beviljade tiden och vid enstaka tillfällen spara tiden och använda till en annan hjälpinsats än vad som beviljats enligt biståndsbeslutet.

Uppdraget ska redovisas senast i april 2011.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och riktlinjer för verkställighet i äldreomsorgen i Ljungby kommun.

Yrkande

Gun Lindell (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda sina förutsättningar att erbjuda omsorgstagaren som är beviljad hemtjänst möjlighet att själv styra över den beviljade tiden och vid enstaka tillfällen spara tiden och använda till en annan hjälpinsats än vad som beviljats enligt biståndsbeslutet.

Ordföranden yrkar bifall till Gun Lindells (S) yrkande.

§125 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Personalen på Ljungberga har fått handledning av extern handledare med anledning av inkomna klagomål och andra avvikelser på korttidsboendet. Vi ska arbeta vidare med detta utifrån de utvärderingar som personalen har gjort och vi återkommer i frågan.

Socialstyrelsen har gjort öppna jämförelser inom den social barn- och ungdomsvården. Vi återkommer till rapporten.

Val av utförare i hemtjänsten (LOV) - Information hålls på följande platser:

Tisdag den 23 november kl. 17–18 Ryssby församlingshem; tisdag den 30 november kl. 17–18 Tingssalen i Ljungby; onsdag den 1 december kl. 17–18 Lidhult, i matsalen på Björkäng; onsdag den 8 december kl. 17–18 Församlingshemmet i Lagan och torsdag den 9 december kl. 18–19 Tingssalen i Ljungby.

Sociala samrådsgruppen har beslutat att stress ska vara genomgående temat för psykosocial skyddsrond 2011.

§126 Utvärdering av Mobil Läkare Ljungby kommun

Dnr SN2010/0176  7

Beslut

Socialnämnden är angelägen om att projektet Mobil läkare permanentas i Ljungby kommun.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva Landstinget Kronoberg å nämndens vägnar. Skrivelsen ska undertecknas av presidiet.

Ärendet

Projektet Mobil läkare, som är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun, startades i mars 2009. Projektet finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen och kommer att pågå fram till mars 2011.

Landstinget har gjort en utvärdering av projektet. Utvärderingen visar på en fungerande organisationsmodell som bygger på ett nära samarbete mellan läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Samverkansprojektet är unikt och framgångsfaktorerna både tydliga och många, säger socialnämndens ordförande.

§127 Information om Ljungby kommuns projekt för unga – ”På spåret”

Dnr SN2010/0052  7

Beslut

Nästa lägesrapport lämnas i april 2011.

Ärendet

Muntlig redovisning av projektet ”På Spåret”. Projektet riktar sig till de ungdomar som befinner sig längst från arbetsmarknaden med psykosocial problematik, anpassningssvårigheter, relationsproblematik och begynnande beroendeproblematik med mera.

Projektet pågår fram till augusti 2011och omfattar 23 ungdomar. Målet med projektet är att skapa möjligheter till arbete och egen försörjning för alla ungdomar.

§128 Ordinarie sammanträdesdagar för 2011

Beslut

Nämnden godkänner föreslagna datum och tider.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott för 2011:

Datum för nämndsammanträden: 12 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Datum för arbetsutskottets sammanträden: 19 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars, 30 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 10 augusti, 31 augusti, 14 september, 28 september, 12 oktober, 2 november, 23 november och 14 december.

Sammanträdesdag: onsdag, kl. 8.00.

§129 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 17 november 2010, § 129 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Tillsyn av alkohol- och tobakslagen; Inspektionsrapport ärendenummer 705-3662-10.

Protokoll från äldrerådens sammanträde på Brunnsgården, Bergagården, Ljungsätra och i Ryssby.

Protokoll, VoB Kronoberg, Direktionens sammanträde 6/2010.

Regionförbundet Södra Småland, sammanträdesprotokoll den 22 september 2010 §§ 134-135.