Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-12-08

Sammanträde 2010-12-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen på Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Visionsarbetet - OF: LASS Jan Ohlsson, Susanne Karlsson, Conny Östberg, Lillemor Johansson

2 Socialnämndens visionspris för 2010

3 Serviceverksamhet och kommunala avgifter, beslutsärende

4 Remissyttrande - Motion: skapa möjligheter till gemensamt boende, beslutsärende - Annika Petersson

5 Yttrande med anledning av Socialstyrelsens tillsyn av Brunnsgården, beslutsärende - Annika Petersson

6 Information om fixartjänst - Annika Petersson

7 Öppna jämförelser för hemtjänsten och särskilda boenden 2010

(http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brukarundersokningar)

8 Öppna jämförelser den sociala barn- och ungdomsvården 2010

(http://www.skl.se/web/ovrig_socialtjanst.aspx)

9 Sammanställning av avvikelser för 2009 - Roma Lundh

10 Sammanställning av egenkontroll och sammanställning av riskinventeringar för 2010 - Ewa Sigfridsson

11 Information från brottsförebyggande rådet

13 Aktuellt inom verksamheten, Ing-Marie Byström, J. Rutgersmark (Upphandling bemanningstjänst sjuksköterskor)

14 Delegationsbeslut, sekretessärende

15 Meddelande, sekretessärende

§130 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

§131 Remissyttrande – Motion: skapa möjligheter till gemensamt boende

Dnr SN2010/0003  7

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen avlider ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad.

Dessa ärenden beslutas av socialnämndens arbetsutskott.

Ärendet

Olle Kongstad (V) har lämnat in en motion i vilken har yrkar att Ljungby kommun bör skapa möjlighet till gemensamt boende för par, om de vill, även om så bara den ena parten har rätt till det.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2010 att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag till regler för gemensamt boende utifrån hur Värnamo kommun arbetar med denna fråga och regler i kommuner som redan har infört parbogaranti.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 november 2010 samt arbetsutskottets protokoll den 24 november § 101.

§132 Yttrande med anledning av Socialstyrelsens tillsyn av Brunnsgården

Dnr SN2010/0159  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 9 november 2010 som eget yttrande till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen har varit på tillsynsbesök på Brunnsgården den 30 september 2010 och kräver att socialnämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 november 2010 samt arbetsutskottets protokoll den 24 november § 102.

§133 Information om fixartjänst

Ärendet

I socialförvaltningens budget för 2011 finns pengar avsatta för att återinrätta någon form av fixartjänst.

På kommunstyrelsens uppdrag ska det nu utredas om dessa tjänster kan utföras av kommunens räddningstjänst.

§134 Socialnämndens visionspris 2010

Dnr 2004/0096  7

Ärendet

Socialnämndens visionspris är en utmärkelse för kvalitetsutvecklingsarbete. Priset delas varje år ut till två arbetslag och priserna uppgår till 10000 kronor och 5 000 kronor. Prissumman kan arbetsgruppen använda till personalbefrämjande åtgärder eller kompetensutveckling.

Årets visionspris tilldelas Brunnsgårdens dagcentral. Genom aktiv marknadsföring har aktivitetspedagogerna på Brunnsgården fått nya och fler besökare till dagcentralen.

Andra pris går till sjuksköterskorna Marie Tygesen och Sonja Hemström. De arbetar inom kommunens hemsjukvård och har under hösten ägnat mycket tid och engagemang åt sårvård.

Totalt fick socialnämnden i år in nio ansökningar till visionspriset.

§135 Öppna jämförelser för hemtjänsten och särskilda boenden 2010

Ärendet

På uppdrag av Socialstyrelsen har Statistiska centralbyrån under 2010 genomfört en undersökning i hela landet om vad brukarna tycker om kvaliteten i äldreomsorgen. Undersökningen var den andra i sitt slag, den förra gjordes år 2008.

I år har Ljungby kommun förbättrat sina resultat inom samtliga områden. Kvaliteten i hemtjänsten och inom äldreboenden i Ljungby kommun har fått ett totalbetyg som ligger över riksgenomsnittet.

Inom hemtjänsten gav brukarna särskilt goda omdömen i fråga om bemötande, tryggheten i hemmet och om hjälpens omfattning och utförande.

Inom äldreboenden gavs höga betygen åt tryggheten i boendet, bemötandet samt hjälpens omfattning och hur den utförs.

Minst nöjda är de äldre med den sociala samvaron, informationen och maten.

Resultaten ska användas för att följa upp och förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

§136 Serviceverksamhet och kommunala avgifter

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna miljö- och byggkontorets och socialförvaltningens skrivelse den 2 november 2010 till kommunstyrelsen med begäran att fastställa tidigare översända delegation och taxeförslag enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 maj 2010 §§ 25, 26 och 27.

Ärendet

Den 18 maj 2010 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera tre ärenden: taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, taxa för tillsyn enligt tobakslagen och taxa för kontroll av receptfria läkemedel.

Miljö- och byggkontoret har tillsammans med socialförvaltningen i en skrivelse redovisat vilka prövningar och vilken tillsyn som är aktuell för en verksamhet som säljer tobak och/eller receptfria läkemedel och livsmedel samt vilka avgifter som kommunen tar ut för detta.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggkontorets och socialförvaltningens skrivelse den 2 november 2010 samt arbetsutskottets protokoll den 24 november 2010 § 104.

§137 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och riskinventeringar för 2010

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden, senast i mars 2011, med de riskbedömningar/uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som inte har redovisats.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av riskinventeringen och det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en jämförelse med föregående år 2009.

Ärendet

Förvaltningen har inventerat riskerna och gjort en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Några verksamheter har dock inte redovisat sina uppgifter.

Yrkande

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med de riskbedömningar/uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som inte har redovisats.

Vidare yrkar Gun Lindell (S) och Björn Gullander (V) att förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av riskinventeringen och det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en jämförelse med föregående år 2009.

Ordföranden yrkar bifall till Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande.

§138 Sammanställning av avvikelser för 2009

Ärendet

Antal rapporterade avvikelser har ökat under senare år vilket visar på att vår verksamhet ser fel och brister som en möjlighet till förbättring.

För att leva upp till gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter har det under hösten 2010 genomförts en två dagars utbildning i risk- och händelseanalys för olika yrkeskategorier inom förvaltningen.

§139 Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården 2010

Ärendet

Detta är den första öppna jämförelsen inom den sociala barn och ungdomsvården. Tyngdpunkten för 2010 års mätning är socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov.

Ljungby kommun har bra omdömen i öppna jämförelser och är bäst i länet när det gäller hur kommunen jobbar med utsatta barns behov.

§140 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om upphandling av bemanningstjänst – sjuksköterskor.

Redovisning av antal inkomna larm och avvikelser för tiden 1 januari-30 november 2010.

Sveriges kommuner och landsting ger tillsammans med Statistiska centralbyrån årligen ut en bokslutsöversikt ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” Ekonomiansvarig informerar om resultatet för Ljungbys del för år 2009.

§141 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 8 december 2010, § 141 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 2 november 2010, § 208 Utdelning av medel ur Dahlin-fonden omgång 2 år 2010.

Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 2010-2011.

Socialstyrelsen: trygghetslarm – en vägledning.

Tekniska kontoret: samråd över bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun.