Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-01-12

Sammanträde 2011-01-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen på Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

3 Information om jäv, sekretess och tystnadsplikt

4 Reglemente för socialnämnden

5 Val av socialnämndens arbetsutskott

7 Val till kontaktpolitiker inom individ- och familjeomsorg (IFO) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

8 Val till kommunala handikapprådet

10 Val till brottsförebyggande rådet

13 Information om ordinarie sammanträdesdagar 2011

14 Ersättares deltagande vid sammanträde med yttranderätt

§1 Presentation

Ärendet

Presentationsrunda genomförs med anledning av nya ledamöter från och med 2011.

§2 Information om jäv, sekretess och tystnadsplikt

Ärendet

Nämndsekreteraren informerar nämnden om innebörden av de jävsregler som gäller för ledamöter samt gällande sekretessregler.

§3 Reglemente för socialnämnden

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av nämndreglementet.

Översynen ska presenteras i nämnden senast i april 2011.

Ärendet

En genomgång av nämndreglementet visar att socialnämndens reglemente behöver ändras och uppdateras.

§4 Val av socialnämndens arbetsutskott 2011-2014

Beslut

Ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamot Ersättare

Arne Johansson (C) Anneli Ahlqvist (C)

Karin Bondeson (M) Željko Jelica (M)

Gun Lindell (S) Kristin Magnusdottir (S)

Gun-Maj Carlsson (M) Carlos Lysebring (M)

Håkan Bengtsson (S) Maria Palm (S)

Arne Johansson (C) ordförande

Karin Bondeson (M) 1:e vice ordförande

Gun Lindell (S) 2:e vice ordförande

Ärendet

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Nämnden väljer utskottets ledamöter och ersättare för mandatperioden.

§5 Val till äldreråden 2011-2014

Beslut

Ledamöter: Ersättare:

Brunnsgården

Gun Lindell (S) Håkan Bengtsson (S)

Anneli Ahlqvist (C) Arne Johansson (C)

Björn Gullander (V) Ulf Bergner (KB)

Ryssby

Ulf Holmgren (S) Gun Lindell (S)

Arne Johansson (C) Anneli Ahlqvist (C)

Nils Erik Wetter (KD) Karin Bondeson (M)

Ljungsätra

Kristin Magnusdottir (S) Maria Palm (S)

Arne Johansson (C) Anneli Ahlqvist (C)

Susann Diesner (FP) Elisabeth Lindström Johannesson (MP)

Lidhult

Maria Palm (S) Kristin Magnusdottir (S)

Inger Johansson (C) Arne Johansson (C)

Gun-Maj Carlsson (M) Nils Erik Wetter (KD)

Ljungberga

Gun Lindell (S) Ulrika Nilsson (S)

Karin Bondeson (M) Gun-Maj Carlsson (M)

Björn Gullander (V) Ulf Bergner (KB)

Lagan

Håkan Bengtsson (S) Kristin Magnusdottir (S)

Karin Bondeson (M) Gun-Maj Carlsson (M)

Arne Johansson (C) Anneli Ahlqvist (C)

Ärendet

Äldreråd tillsätts för följande område: Brunnsgården, Ryssby, Ljungsätra, Lidhult, Ljungberga, och Björkäng.

Socialnämnden väljer tre representanter för varje område.

§6 Val till kontaktpolitiker inom individ- och familjeomsorg (IFO) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) 2011-2014

Val till kontaktpolitiker inom individ- och familjeomsorg (IFO) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse sina representanter i individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden för tiden 2011-2014:

Ledamöter: Ersättare:

Individ- och familjeomsorgsråd

Gun Lindell (S) Håkan Bengtsson (S)

Karin Bondeson (M) Gun-Maj Carlsson (M)

Omsorgs/psykiatriråd Ljungby

Kristin Magnusdottir (S) Maria Palm (S)

Karin Bondeson (M) Gun-Maj Carlsson (M)

Omsorgsråd Lagan/Lidhult

Maria Palm (S) Gun Lindell (S)

Arne Johansson (C) Anneli Ahlqvist (C)

Ärendet

Socialnämnden utser sina representanter i individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden för mandatperioden.

§7 Val till kommunala handikapprådet 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att till ledamöter i Ljungby kommunala handikappråd välja Gun Lindell (S) och Karin Bondeson (M).

Kristin Magnusdottir (S) och Arne Johansson (C) utses till ersättare.

Ärendet

Ljungby kommunala handikappråd består av representanter från flera områden.

Socialnämnden väljer två representanter och två ersättare för mandatperioden.

§8 Val till pensionärsrådet 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att till ledamöter i Ljungby kommunala pensionärsråd välja socialnämndens ordförande Arne Johansson (C), 1:e vice ordförande Karin Bondeson (M), 2:e vice ordförande Gun Lindell (S) och socialchef Ing-Marie Byström.

Ärendet

Enligt reglemente för Ljungby kommunala pensionärsråd ingår socialnämndens presidium i det kommunala pensionärsrådet.

§9 Val till brottsförebyggande rådet 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att till representanter i brottsförebyggande rådet välja Gun Lindell (S) och Arne Johansson (C).

Maria Palm (S) och Karin Bondeson (M) utses till ersättare.

Ärendet

Det brottsförebyggande rådet består av representanter från flera områden.

Socialnämnden väljer två representanter och två ersättare för mandatperioden.

§10 Val till ungdomsrådet 2011-2014

Beslut

Anneli Ahlqvist (C) utses till kontaktperson med ungdomsrådet.

Björn Gullander (V) utses till ersättare.

Ärendet

Socialnämnden utser en politiker som kontaktperson med ungdomsrådet samt en ersättare.

§11 Val av miljöansvarig 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse Arne Johansson (C) som miljöansvarig samt Gun Lindell (S) till ersättare.

Ärendet

Nämnden väljer en ledamot och en ersättare som miljöansvarig.

§12 Utseende av en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen 2011-2014

Utseende av en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen 2011-2014

Beslut

Håkan Bengtsson (S) utses som ansvarig att bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2000, § 51, beslutades att varje nämnd och förvaltning ska utse en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen.

§13 Information om ordinarie sammanträdesdagar 2011

Ärendet

Socialnämnden har fastställt följande ordinarie sammanträdesdagar för 2011:

Datum för nämndsammanträden: 12 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Datum för arbetsutskottets sammanträden: 19 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars, 30 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 10 augusti, 31 augusti, 14 september, 28 september, 12 oktober, 2 november, 23 november och 14 december.

Sammanträdesdag: onsdag, kl. 8.00.

§14 Ersättares deltagande vid sammanträde med yttranderätt

Ärendet

För att ge ersättare möjlighet att följa verksamheten ska två icke tjänstgörande ersättare kallas till varje möte enligt schema (§ 7 fjärde stycket Reglemente för socialnämnden).

§15 Övrig information

Ärendet

Vid parkering vid Brunnsgården krävs ett parkeringstillstånd. Förvaltningen ska se till att nämndens ledamöter och ersättare får parkeringstillstånd.

§16 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialförvaltningen har arbetat fram en broschyr som presenterar vår verksamhet.

Ljungby kommun erbjuder traineeprogram och har anställt två traineer under hösten 2010, en vid tekniska kontoret och en vid socialförvaltningen. Satsningen på traineer görs för att säkerställa återväxten på ledar- och specialistbefattningar i kommunen. Traineerna ses som viktiga medarbetare i framtiden. Traineeutbildningen varar ett år och skräddarsys för traineerna och deras värdförvaltning. Efter traineeprogrammet erbjuds traineerna en tillsvidareanställning.