Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-03-16

Sammanträde 2011-03-16

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§33 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Haraberg/Centrum hemtjänst, psykiatrin samt Brunnsgården.

§34 Information om SÄS-projekt

Ärendet

Maria Friberg, leg sjuksköterska, redovisar sin rapporter ”Höftskyddsbyxor” samt ”Samordnad vårdplanering”.

Linda Sandgrehn och Anna Sjöberg redovisar sin rapport ”Vardagsrehabilitering – handledning av hemtjänsten, Ljungby kommun 2010”.

Gustav Larsson redovisar sin rapport ”Äldrepedagog, projektredovisning 2010”.

§35 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att ändra kvalitetsgarantierna för hemtjänst enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Socialnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget med nedanstående ändringar och överlämna underlaget till kommunfullmäktige för beslut:

Socialförvaltningen får i uppdrag att byta ut ordet ”regionens” under rubriken ”Samverkan” på sidan 8 mot en annan formulering.

Under rubriken ”Kompetens hos utförarens personal” på sidan 14 görs följande tillägg: ”Vikarier ska utbildas och introduceras i samma omfattning och innehåll som kommunens vikarier.”

Under rubriken ”Krav på juridiska former” på sidan 17 görs följande tillägg:

”Sökanden kommer att lämna in ett F-skattebevis innan första uppdraget startar.” Sista meningen ”Ljungby kommun kontrollerar detta” stryks.

Socialförvaltningen får i uppdrag att undersöka om en utförare får uteslutas om denne har dömts för brott enligt Brottsbalken till minst två månaders fängelse eller motsvarande.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby, för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag.

Ärendets tidigare behandling

Ärendet togs upp i nämnden den 16 februari 2011. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Yrkanden

Gun Lindell (S), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar att sista meningen på sidan 1 ”Högskoleutbildning hos denne är inget krav.” stryks samt att det läggs till ”samt högskoleutbildning” i andra meningen under rubriken ”Ansvarig för verksamheten” på sidan 14.

Gun Lindell (S), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar att första meningen under rubriken ”Trygghetslarm” på sidan 5 ändras så att det står ” ”Utföraren ska åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.” i stället för ”Utföraren får åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.” samt att andra meningen under samma rubrik stryks.

Gun Lindell (S), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar att rubriken ”Endast delegerade HSL-insatser” med tillhörande text på sidan 5 stryks.

Gun Lindell (S), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar att det anges en miniminivå om 400 timmar per månad under rubriken ”Kapacitetstak” på sidan 6.

Björn Gullander (V) yrkar att ordet ”regionens” under rubriken ”Samverkan” på sidan 8 ska bytas ut mot en annan formulering.

Gun Lindell (S) yrkar att texten under rubriken ”Motsvarande kollektivavtal” på sidan 14 ändras enligt följande: ”Personal hos privata utförare ska ha motsvarande förmåner som offentligt anställda har enligt kollektivavtal.”

Björn Gullander (V) yrkar att sista meningen under rubriken ”Motsvarande kollektivavtal” på sidan 14: ”Kollektivavtal utgör inget krav för att bli godkänd som utförare.” stryks.

Gun Lindell (S) yrkar att det görs följande tillägg under rubriken ”Kompetens hos utförarens personal” på sidan 14: ”Vikarier ska utbildas och introduceras i samma omfattning och innehåll som kommunens vikarier.”

Gun Lindell (S) yrkar att det görs följande tillägg under rubriken ”Krav på juridiska former” på sidan 17: ”Sökanden kommer att lämna in ett F-skattebevis innan första uppdraget startar” samt att sista meningen ”Ljungby kommun kontrollerar detta.” stryks.

Gun Lindell (S) yrkar att det görs följande tillägg under rubriken ”Uteslutning av sökande” på sidan 18: ”Ljungby kommun utesluter sökanden som är dömd för brott enligt Brottsbalken innebärande minst två månaders fängelse eller motsvarande.”

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande att sista meningen på sidan 1 ”Högskoleutbildning hos denne är inget krav.” stryks samt att det läggs till ”samt högskoleutbildning” i andra meningen under rubriken ”Ansvarig för verksamheten” på sidan 14 mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för förvaltningens förslag.

Nej-röst för Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande.

Omröstningsresultat:

Carlos Lysebring (M)

Ja

Željko Jelica (M)

Ja

Arne Johansson (C)

Ja

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

Susann Diesner (FP)

Ja

Nils Erik Wetter (KD)

Ja

Gun Lindell (S)

nej

Håkan Bengtsson (S)

nej

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Maria Palm (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

6 ja-röster

5 nej-röster

Resultatet blir att förvaltningens förslag ska gälla.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande att första meningen under rubriken ”Trygghetslarm” på sidan 5 ändras så att det står ”Utföraren ska åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.” i stället för ”Utföraren får åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.” samt att andra meningen under samma rubrik stryks mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning 3

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande att rubriken ”Endast delegerade HSL-insatser” med tillhörande text stryks mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning 4

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande att det anges en miniminivå om 400 timmar per månad under rubriken ”Kapacitetstak” på sidan 6 mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning 5

Ordföranden ställer Björn Gullanders (V) yrkande att ordet ”regionens” under rubriken ”Samverkan” på sidan 8 ska bytas ut mot en annan formulering mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med Björn Gullanders (V) yrkande.

Beslutsordning 6

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) yrkande att texten under rubriken ”Motsvarande kollektivavtal” på sidan 14 ändras enligt följande: ”Personal hos privata utförare ska ha motsvarande förmåner som offentligt anställda har enligt kollektivavtal.” mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning 7

Ordföranden ställer Björn Gullanders (V) yrkande att sista meningen under rubriken ”Motsvarande kollektivavtal” på sidan 14: ”Kollektivavtal utgör inget krav för att bli godkänd som utförare.” stryks mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning 8

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) yrkande att det görs ett tillägg under rubriken ”Kompetens hos utförarens personal” på sidan 14: ”Vikarier ska utbildas och introduceras i samma omfattning och innehåll som kommunens vikarier.” mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med Gun Lindells (S) yrkande.

Beslutsordning 9

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) yrkande att det görs ett tillägg under rubriken ”Krav på juridiska former” på sidan 17: ”Sökanden kommer att lämna in ett F-skattebevis innan första uppdraget startar.” samt att sista meningen ”Ljungby kommun kontrollerar detta.” stryks mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med Gun Lindells (S) yrkande.

Beslutsordning 10

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) yrkande att det görs ett tillägg under rubriken ”Uteslutning av sökande” på sidan 18: ”Ljungby kommun utesluter sökanden som är dömd för brott enligt Brottsbalken innebärande minst två månaders fängelse eller motsvarande.” mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om vi kan införa ett sådant kriterium.

Reservationer

Gun Lindell (S), Björn Gullander (V), Håkan Bengtsson (S), Maria Palm (S) och Kristin Magnusdottir (S) reserverar sig mot beslutet. De avser att inkomma med en skriftlig reservation.

§36 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Sektionschefen för vuxensektionen förklarar vilka ändringar som är gjorda och orsaken till dessa. Tidigare framförda synpunkter från revisionen har beaktats i de nya riktlinjerna. Barnperspektivet ska bland annat lyftas fram och beaktas vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Yrkande

Gun Lindell (S) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på behandling i partigrupperna.

Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

§37 Överenskommelse LSS lägenheter, Högalidsvägen

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra överenskommelse med hyresvärden.

Ärendet

I budget 2011 är planerat ett nytt LSS boende på Högalidsvägen 1. Totalt nio lägenheter fördelat på fem LSS lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen, samt fyra lägenheter för bostad med personlig assistent.

Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i december 2011.

Tekniska kontoret tecknar kontrakt med hyresvärd för gemensamma utrymmen inklusive personalutrymme som sedan socialnämnden internt hyr.

För att garantera hyresvärden måste en särskild överenskommelse mellan Ljungby kommuns socialnämnd skrivas. Överenskommelsen garanterar att inga vakanser på lägenheterna i kv. Jaguaren, Höglidsvägen 1 uppstår under avtalstiden, det vill säga att hyreskontrakt tas över av Ljungby kommun vid uppsägning av hyresgäst.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 16 mars 2011.

§38 Ändring i socialnämndens delegationsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar.

Ärendet

Socialförvaltningen har upprättat förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning.

§39 Samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr SN2010/0062  7

Beslut

Socialnämnden och miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

Miljö- och byggnämnden under 2011 får ta ut timavgift för tillsyn vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror. Timavgiften är 700 kronor per hel timme handläggningstid.

Socialnämnden får under 2011 ta ut timavgift för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer folköl eller vissa receptfria läkemedel. Timavgiften är 700 kronor per hel timme handläggningstid.

Kommunfullmäktige beslutar att anta den samordnade taxan för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan ska gälla från den 1 januari 2012.

Ärendet

Socialförvaltningen och miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till samordnad taxa på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslaget innebär att om en näringsidkare har försäljning inom ett av områdena blir årsavgiften en timavgift, vid försäljning inom två av områdena blir årsavgiften 1,5 timavgift samt vid försäljning inom samtliga tre områden så blir årsavgiften 2 timavgifter. För närvarande är timavgiften 700 kr/timme.

Näringsidkaren får ett beslut från Ljungby kommun om årsavgiftens storlek. Miljö- och byggkontoret skickar en faktura till näringsidkaren. Miljö- och byggnämnden och socialnämnden fördelar därefter intäkterna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens och miljö- och byggkontorets skrivelse.

§40 Räddningstjänstens förslag i ärendet om fixartjänsten

Dnr SN2010/0059  7

Beslut

Socialnämnden och socialförvaltningen ser positivt på att fixartjänsten med en tydlig inriktning för skydd mot olyckor övergår i räddningstjänstens regi omgående.

Avgift per timme för utfört arbete är 60 kronor och för 30 minuter 30 kronor.

Räddningstjänsten utvärderar fixartjänsten under januari 2012 och redovisar resultatet till socialnämnden.

Ärendet

Räddningstjänsten har tillsammans med socialförvaltningen fått i uppdrag att undersöka hur fixartjänsten skulle kunna bedrivas av Räddningstjänsten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens och räddningstjänstens skrivelse den 2 mars 2011.

§41 Konsekvensbeskrivning av att tjänsten som äldrepedagog i Ljungby kommun hålls vakant

Ärendet

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att vakanshålla tjänsten som äldrepedagog på 100 procent under 2011.

Socialförvaltningen har inkommit med en skrivelse daterad den 2 mars 2011 där de beskriver konsekvenserna av att tjänsten hålls vakant.

§42 Information från Familjefrid Kronoberg

Ärendet

Susanne Jansson, projektledare, informerar om Familjefrid Kronoberg.

Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande verksamhet mot våld i nära relationer där länets kommuner och Landstinget Kronoberg ingår.

Syftet med verksamheten är att uppmärksamma och ge psykosocialt stöd och behandling till barn och till kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer samt till förövare av dessa brott.

§43 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

Beslut

Socialnämnden beslutar att Kvinnojouren tilldelas 100000 i föreningsbidrag för 2011.

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från BRIS.

Motivering

När bidrag halverades 2001 beslutades att i första hand dela ut bidrag till lokala föreningar.

Ärendet

Föreningar Kvinnojouren och BRIS har ansökt om föreningsbidrag för 2011. I budgeten för 2011 finns 110000 kronor att dela ut.

Socialförvaltningen har föreslagit att Kvinnojouren tilldelas 100000 kronor samt att ansökan från BRIS avslås. Resterande del (10000 kronor) sparas till

eventuella ansökningar från lokala föreningar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 16 mars 2011.

§44 Förslag på organisation för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Förslag på organisation för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag för hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen.

Socialnämnden föreslås besluta att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvård (förvaltningschefen) ansvar för att upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse som ska godkännas av socialnämnden.

Ärendet

Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Samtidigt upphörde Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:1513) att gälla. Patientsäkerhetslagen skärper kraven för vårdgivaren i patientsäkerhetsarbetet och innebär bland annat nya uppgifter för vårdgivaren.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 februari 2011.

§45 Patientsäkerhetsberättelse 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen.

Ärendet

Patientsäkerhetsberättelse för 2010.

§46 Sammanställning av kommundatabasen 2010

Ärendet

Förvaltningen redovisar en sammanställning av kommundatabasen för 2010.

Kommundatabasen tillhandahåller nyckeltal om skola, vård och omsorg, och möjlighet ges att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och landsting på våra viktigaste välfärdsområden.

Kommundatabasen har över 150 nyckeltal för kommuner och ett 50-tal för landsting. Dessa bygger huvudsakligen på officiell statistik.

§47 Information om risk- och väsentlighetsanalys inför internkontroll

Ärendet

Controller Bo Dalesjö redogör för ärendet och informerar om internkontrollarbetet. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av reglementet för intern kontroll. Skillnaden mot tidigare reglemente är framför allt att vikten av att fastställa planer för intern kontroll baserat på riskbedömningar betonas. Dessutom föreslås att varje nämnd ska göra sina egna planer för intern kontroll.

§48 Information från brottsförebyggande rådet

Ärendet

I år är temat för vecka 43 ”Opåverkad”. Brottsförebyggande rådet har diskuterar innehållet i denna temavecka och förslag på aktiviteter.

§49 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 16 mars 2011, § 49 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryd, sammanträdesprotokoll den 14 februari 2011.

Kommunfulläktige, sammanträdesprotokoll den 1 mars 2011, § 19 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boende, svar på motion; § 24 Tjänstgöringsordning för ersättare.

Kommunstyrelsen: utställning av tillägg till översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Ljungby kommun.

Länsstyrelsen: inbjudan till dialog om utvecklingsmedel – våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Patientnämnden Kronobergs län, verksamhetsberättelse 2010.

Sveriges kommuner och landsting: cirkulär 11:08.

Verksamhetsberättelse för Ljungsätra 2010.