Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-04-20

Sammanträde 2011-04-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet: Ljungsätra: Malin Henriksson, Lena Alm och Susanne Culibrk; Resursen/Bemanningsenheten: Inger Cannervik; Staben: Kerstin Karlsson

3 Förändring/tillägg i dokumentet Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun, beslutsärende - Patrik Moberg

4 Plan för individ- och familjeomsorgen 2011-2014, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

5 Yttrande - planutredning för framtida markanvändning på fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle, Ljungby kommun, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

6 Information från Patientnämnden

8 Förlängning av överenskommelse med VågaVa, beslutsärende - Marie Elm Ågren

9 Tillsynsplan för 2011-2013 enligt alkohollagen, beslutsärende - Marie Elm Ågren

10 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun, beslutsärende - Marie Elm Ågren

11 Asylenheten flyttar till Ljungby, informationsärende - Marie Elm Ågren

12 Kunskapsutveckling inom äldrevården - avsiktsförklaring, beslutsärende

13 Aktivitetsplan äldreomsorgen 2010-2012 - Annika Petersson

14 Riktlinjer vid tvångs- och skyddsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun, beslutsärende - Roma Lundh

15 Sammanfattning av personalekonomisk redovisning 2010 - Mikael Johansson

16 Information från brottsförebyggande rådet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (91 kb)

§50 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungsätra samt Resursen/bemanningsenheten.

§51 Förändring/tillägg i dokumentet Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun

Förändring/tillägg i dokumentet Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna tillägget om barnperspektivet i dokumentet Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun, enligt förvaltningens förslag daterat den 30 mars 2011.

Ärendet

Tillägg om barnperspektivet i dokumentet Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 mars 2011.

§52 Plan för individ- och familjeomsorgen 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till plan för individ- och familjeomsorgen 2011-2014 som remissutgåva.

Socialnämnden beslutar att skicka förslaget på remiss enligt upprättad sändlista.

Sändlistan kompletteras med: ungdomsrådet samt Familjefrid Kronoberg.

Socialnämnden beslutar att lägga ut information i tidningsannons och på kommunens webbplats.

Remisstiden ska löpa till och med den 31 maj 2011.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till plan för individ- och familjeomsorgen 2011-2014.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 mars 2011.

§53 Yttrande – planutredning för framtida markanvändning på fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle, Ljungby kommun

Yttrande – planutredning för framtida markanvändning på fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle, Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens skrivelse den 30 mars 2011 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till planutredning för fastigheten Torg 2:24 på remiss.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 mars 2011.

§54 Yttrande - handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Dnr SN2011/0050  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med ordföranden och vice ordföranden omformulera och förtydliga skrivelse den 19 april 2011 samt översända den till kommunstyrelsens arbetsutskott som nämndens eget yttrande.

Ärendet

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföreningarna har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning (revidering av den tidigare handikapplanen).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslaget på remiss till socialnämnden. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast den 13 maj 2011.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 april 2011.

§55 Information från Patientnämnden

Ärendet

Representanter från Patientnämnden informerar om nämndens verksamhet.

Om man är missnöjd med något inom hälso- och sjukvården kan man vända sig till Patientnämnden vars verksamhet regleras i lag. Nämndens uppgift är att stödja och hjälpa enskilda på olika sätt.

Patientnämnden har också till uppgift att utse stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter men har till uppgift att informera patienter om möjligheten att vända sig till olika prövningsinstanser. I Patientnämnden sitter politiker.

Uppgifter om Patientnämnden finns på landstingets egen hemsida www.ltkronoberg.se

§56 Information från Navet

Ärendet

Andreas Nilsson informerar om Navets verksamhet.

Navet är Landstingets öppenvårdsmottagning i alkohol och narkotikafrågor med mottagning i Ljungby. Verksamheten bedrivs i samverkan med Ljungby kommun. Navet i Ljungby består av två tjänster.

En stor del av Navets verksamhet ägnas åt förebyggande arbete såsom information och utbildning till bland annat föräldragrupper och vårdpersonal.

§57 Förlängning av överenskommelse med VågaVa

Beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med VågaVa Ljungby till och med den 31 mars 2012 till en kostnad av 625000 kronor per år.

Ärendet

Förlängning av avtal med VågaVa Ljungby som bedriver viss öppen missbruksvård.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att förvaltningens förslag till beslut kompletteras med en uppgift om kostnad per år.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Björn Gullanders (V) yrkande mot förvaltningens förslag och resultatet blir att socialnämnden beslutar i enlighet med Björn Gullanders (V) yrkande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 april 2011.

§58 Asylenheten flyttar till Ljungby

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning och återrapportera till nämnden i september.

Ärendet

Verksamhetschefen för OF/IFO och biträdande föreståndaren för HVB Fyren informerar om att asylenheten flyttar till Fyrens lokaler i Ljungby. Beräknad inflytt den 1 maj 2011.

Förvaltningen har gjort en konsekvensbeskrivning och analys på hur det planerade flytten kommer att påverka berörda enheter.

§59 Tillsynsplan för 2011-2013 enligt alkohollagen

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan för 2011-2013 enligt alkohollagen.

Rapporter från tillsynsbesöken samt en årssammanställning ska lämnas till nämnden.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till tillsynsplan för 2011-2013 enligt alkohollagen.

§60 Kunskapsutveckling inom äldrevården

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Avsiktsförklaring för stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom äldreområdet i Kronobergs län”.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder kommuner och landsting medel för att arbeta med att stärka regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet.

Regionförbundet Södra Småland och landstingsstyrelsen har godkänt avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 1 april 2011.

§61 Aktivitetsplan äldreomsorgen 2010-2012

Ärendet

Verksamhetschefen redovisar äldreomsorgens aktivitetsplan 2010-2012.

§62 Riktlinjer vid tvångs- och skyddsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till rutin daterat den 24 januari 2011.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer vid tvångs- och skyddsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning vad avser hypotetiskt samtycke under rubriken ”Samtycke”.

Ordföranden Arne Johansson (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras vid detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 mars 2011.

§63 Sammanfattning av personalekonomisk redovisning 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna sammanfattningen.

Ärendet

Personalavdelningen gör varje år en personalekonomisk redovisning för hela kommunen, denna sammanfattning fokuserar på socialförvaltningens siffror.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 mars 2011.

§64 Information från brottsförebyggande rådet

Ärendet

Brottsförebyggande rådet har diskuterar innehållet i temavecka 43 och förslag på aktiviteter.

Elisabeth Lundgrehn har informerat om ”Brott och äldre, vad gör vi?” Alla hemtjänstgrupper, anhörigvårdare och väntjänst har fått denna information.

§65 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Personalsamordnaren informerar om ett personalärende.

Nästa nämndsammanträde äger rum den 18 maj. Förmiddagen kommer att ägnas åt föreläsning/information ”Ungdomar och droger”, plats: Electroluxsalen Högskolecentrum och på eftermiddagen har socialnämnden sitt ordinarie sammanträde. Vi skickar ut en inbjudan/kallelse.

§66 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 20 april 2011, § 66 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunledningskontoret: Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglemente.

Ljungby kommun Miljö- och byggnämnden, sammanträdesprotokoll den 23 mars 2011 § 31, Samordnad taxa för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Länsstyrelsen: Inbjudan att söka medel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Nämndens kvartalsrapport till Socialstyrelsen över ej verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum, 1:a kvartalet 2011.

Remiss - detaljplan för Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby.

Skatteverket: Utjämning av LSS-kostnader för 2011.

Socialstyrelsen: Revidering av vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål.

Sveriges Kommuner och Landsting: cirkulär 11:13.

Verksamhetsberättelser 2010.

§67 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  7

Ärendet

Projekt Åsikten kommer att upphandlas.