Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-08-24

Sammanträde 2011-08-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Angelstad/Annerstad hemtjänst: Jane Nilsson, IFO: Per Svensson, Krister Persson och Lars Solling.[l1]

3 HUT hållbar utveckling, information - Karin Nilsson och Bengt Karlsson

4 [l2]Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl., beslutsärende

5 Aktuell information från äldreomsorgen samt information om Lex Sarah utredningar - Harriet Kristensson och Patrik Moberg

6 Sammanställning av "Synpunkter/Klagomål" för hela socialtjänsten som inkommit under perioden 1 januari - 30 juni 2011 - Harriet Kristensson [l3]

7 Presentation av Samordning för Linnea - Malin Larsson, Elisabet Flennemo, och Bodil Edvardsson[l4]

8 "Kostnad per brukare", information - Ensolution och Marie Elm-Ågren[l5]

9 Information från brottsförebyggande rådet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (91 kb)

§77 Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att bifalla ordförandes förslag.

Ärendet

Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas som extra ärenden vid dagens sammanträde:

- Attesträtt - komplement till Ljungby kommuns reglemente av ekonomiska transaktioner från och med den 1 augusti 2011

- Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för 2011.

§78 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0094  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Lidhult/Angelstad hemtjänst samt individ- och familjeomsorgen IFO.

§79 Attesträtt

Komplement till Ljungby kommuns reglemente av ekonomiska transaktioner från och med den 1 augusti 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa attesträtten för socialförvaltningen att gälla från och med den 1 augusti 2011 tills vidare.

Ärendet

Attesträtt - komplement till Ljungby kommuns reglemente av ekonomiska transaktioner från och med den 1 augusti 2011.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 augusti 2011.

§80 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för 2011

Dnr SN2011/0021  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att utdela föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationerna för 2011 i enlighet med förvaltningens förslag den 14 augusti 2011.

Ärendet

Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för 2011.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 augusti 2011.

§81 HUT hållbar utveckling, information

Ärendet

Mål för en hållbar utveckling i Ljungby kommun har antagits av kommunfullmäktige den 29 mars 2007 med en revidering den 12 februari 2008.

Kommunfullmäktige ska anta nya mål för hållbar utveckling som gäller till och med 2014.

§82 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.

Beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta nytt förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med representanter från länets kommuner tagit fram förslag till nytt avtal om flyktingmottagande. Det nya avtalet bygger på den nya lagstiftning som gäller från och med den 1 december 2010.

Förslaget innebär att Ljungby kommun åtar sig att årligen ta emot 40-55 nyanlända personer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 juli 2011.

§83 Sammanställning av ”Synpunkter/Klagomål” för hela socialtjänsten som inkommit under perioden 1 januari – 30 juni 2011

Ärendet

Förvaltningen har gjort en sammanställning av ”Synpunkter/Klagomål” för hela socialtjänsten som inkommit under perioden 1 januari – 30 juni 2011.

§84 Aktuell information från äldreomsorgen

Ärendet

Patrik Moberg, kvalitetsstrateg och Harriet Kristensson, utvecklingsledaren, informerar om den aktuella situationen inom äldreomsorgen.

§85 Presentation av Samordning för Linnea

Ärendet

Bodil Edvardsson, projektledare och Malin Larsson, processledare, informerar om länets projekt Samordning för Linnea.

Samordning för Linnea är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg

och länets åtta kommuner med Regionförbundet södra Småland som projektägare. Projektet är en del av den nationella satsningen för mest sjuka äldre.

Syftet med projektet är att förbättra samordningen av vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Kronoberg. Samordningen för Linnea ska byggas upp under tre år för att sedan vara permanent arbetssätt.

I genomförandet har de lokala teamen ett samordningsansvar och i uppgift att skapa hållbara strukturer och rutiner.

§86 ”Kostnad per brukare", information

Ärendet

Rikard Stenvall, Ensolution, informerar om ”Kostnad per brukare” som har framtagits under 2010.

§87 Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

Socialnämnden i Ljungby kommun beslutar uppdra åt förvaltningen att ansöka om medel inom områdena förändrad demensstruktur (50 tkr), socialt innehåll (50 tkr) samt för rehabilitering (555 tkr).

Ärendet

Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Beslutsuderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 augusti 2011.

§88 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Utbildning för socialnämndens ledamöter och ersättare - Under hösten är två utbildningsdagar inplanerade den 5 och 6 oktober 2011. Preliminärt program: dag 1 äldreomsorg och dag 2 IFO. Vi tar gärna emot nämndens förslag och önskemål kring utbildningen.

Redovisning av beviljade stimulansmedel.

Information om pågående Lex Sarah utredningar.

Information om de tre oanmälda inspektionerna som Socialstyrelsen har gjort under juli 2011 på Fyren, Asylboendet och på Ljungberga korttids.

§89 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 24 augusti 2011, § 89 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 47.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om utbetalning av utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten (Kvinnojouren Märta); beslut om statsbidrag i syfte att stärka skyddet för våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 2011 – Kvinnojouren Märta; beslut om statsbidrag i syfte att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 2011 – Familjefrid Kronoberg.

Protokoll från äldrerådet i Lidhult den 20 april 2011 samt IFO-råd protokoll den 8 juni 2011.

Socialstyrelsen: Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011; oanmäld tillsyn av HVB Fyren samt Asylboendet i Ljungby enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen; inspektion vid Ljungberga korttidsenhet, yttrande över utredningsmaterial.

Sveriges Kommuner och Landsting: överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011.

Utställning av detaljplan för Del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad.

Vad händer inom socialtjänsten? Nummer 26, juni 2011.