Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-11-16

Sammanträde 2011-11-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Främja hälsa och motverka långtidssjukskrivning - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande insatser och sjukfrånvaro i Ljungby kommun - Marie Åberg Johansson och André Åkerström

3 Information från kommunchefen

4 Två medborgarförslag- Utöka sjuksköterskepoolen och samlokalisera all hemsjukvård, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

5 Yttrande - Programsamråd för del av Replösa 4:40 med flera (mellan Sickingevägen och ån Lagan, söder om John A Lagers väg) i Ljungby stad, Ljungby kommun, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

6 Yttrande - Programsamråd för Järnvägsområdet i Ljungby stad, Ljungby kommun, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

7 Information från psykiatrin

8 Information om extranät - Eva-Marie Norén-Holgersson

9 Ordinarie sammanträdesdagar 2012, beslutsärende

10 Godkännande av hemtjänstutförare inom LOV, beslutsärende - Mikael Johansson

11 Avsiktsförklaring Vård- och omsorgscollege, beslutsärende - Mikael Johansson

12 Äldreguiden 2011, information - Patrik Moberg och Mikael Johansson

13 Information till assistentberättigade och avtal om personlig assistans - Patrik Moberg

14 Kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet, information- Patrik Moberg

15 Ledningssystem för kvalitet, information - Patrik Moberg

16 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen, beslutsärende - Ing-Marie Byström Handlingar redovisas vid sammanträdet.

17 Begäran om att få omvandla driftsanslag till investeringsanslag, beslutsärende - Kerstin Karlsson

18 Information från brottsförebyggande rådet

22 Delegationsbeslut, muntlig redovisning

§113 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:

Ärende 10, Godkännande av hemtjänstutförare inom LOV, samt ärende 16 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen, utgår.

Ärende Ekonomisk uppföljning tillförs föredragningslistan.

Ärendet

Ändring av föredragningslistan.

§114 Främja hälsa och motverka långtidssjukskrivning

Dnr SN2011/0164  7

Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande insatser och sjukfrånvaro i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån den slutliga rapporten gör en analys och återkomma med förslag på åtgärder.

Ärendet

Ljungby kommun har tillsammans med Lessebo kommun med hjälp av FoU Kronoberg gjort en kartläggning bland medarbetare för att klargöra vilka insatser arbetsgivare kan använda för att motverka ohälsa och långtidssjukskrivning.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån den slutliga rapporten gör en analys och återkomma med förslag på åtgärder.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden antar Björn Gullanders (V) yrkande.

§115 Kommunchefen informerar om ledningssystem i Ljungby kommun

Ärendet

Kommunchefen presenterar Ljungby kommuns ledningssystem.

I budgeten för 2012 beslutade kommunfullmäktige att Ljungby kommun ska arbeta med Lean.

Som en förberedande del i det arbetet har kommunens ledningsgrupp gjort en sammanställning av ledningssystemet i Ljungby kommun för att förtydliga de olika rollerna och kanalerna som ingår i systemet. Ett ledningssystem är en plan för att styra, leda och driva verksamheten åt det håll man vill.

Kommunstyrelsen har i samband med beslut om ledningssystem för Ljungby kommun föreslagit att modellen presenteras för nämnderna.

§116 Avsiktsförklaring Vård- och omsorgscollege

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge en avsiktsförklaring att ingå i vård- och omsorgscollege från och med 2012.

Ärendet

Ljungby kommun har möjlighet att delta i en regional och lokal samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg, som kallas vård- och omsorgscollege. Detta innebär att utbildningsanordnare och arbetsliv samarbetar och skriver avtal kring samarbetet. Det finns ett nationellt råd som sedan tittar på ansökan och ett antal kriterier. Om kriterierna uppfylls godkänns ansökan och man blir certifierad.

Det måste finnas representanter både från utbildningsanordnare och arbetsliv, och man ser helst att både utbildning och arbetsgivare är representerade från kommuner som ansöker. Ljungby kommuns Barn- och utbildningsnämnd har beslutat att avge en avsiktsförklaring att ingå i vård- och omsorgscollege från och med 2012.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 november 2011.

§117 Äldreguiden 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare analysera betyg och återkomma med förslag på hur betygen kan höjas där så anses behövligt.

Uppdraget ska redovisas i januari 2012.

Ärendet

Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden.

Äldreguiden är ett hjälpmedel för äldre och deras närstående som vill ha information om en viss verksamhet eller om kommunens äldreomsorg i stort. Men den är också till för personal och ledning. Tanken är att information i Äldreguiden ska kunna användas i arbetet med att förbättra kvaliteten inom vården och omsorgen av de äldre.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare analysera betyg och återkomma med förslag på hur betygen kan höjas där så anses behövligt.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden antar Björn Gullanders (V) yrkande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 november 2011.

§118 Information från psykiatrin

Ärendet

Sektionschefen informerar om psykiatrins verksamhet.

§119 Information om extranät

Ärendet

Ljungby kommun inför ett nytt system, så kallat extranät, för hantering av kallelser och handlingar till de politiska mötena. Syftet är att minska pappers- och portokostnader samt minska miljöpåverkan.

Politikerna kan logga in på extranätet och ta del av kallelser och handlingar som behövs inför sammanträdena. På extranätet finns dessutom reglementen, policys, blanketter med mera.

§120 Två medborgarförslag– Utöka sjuksköterskepoolen och samlokalisera all hemsjukvård

Beslut

Socialnämnden beslutar att instämma i socialförvaltningens uppfattning som den uttrycks i skrivelsen den 2 november 2011.

Förslaget om att utöka sjuksköterskepoolen anses positivt besvarat i och med att detta finns med i socialnämndens budgetförslag för 2012,

Förslaget att samlokalisera all hemsjukvård avslås.

Socialnämnden beslutar att skicka denna skrivelse till den medborgare som lämnat in de båda förslagen samt översända detta beslut till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet

Kommunledningskontoret har översänt två medborgarförslag och kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 81.

Medborgarförslagen utgörs av dels ett önskemål om att utöka sjuksköterskepoolen och dels ett förslag om samlokalisera all hemsjukvård. Kommunfullmäktige har överlämnat förslagen till socialnämnden för slutligt beslut.

När det gäller sjuksköterskepoolen har förvaltningen, föreslagit socialnämnden att utöka hemsjukvårdens interna bemanningspool i förslaget till budget för år 2012. Detta sker för att komma till rätta med de övertidsproblem som man dras med. Utökningen ska finansieras från respektive grupp inom hemsjukvårdsorganisationen.

När det gäller organisation och lokalisering planerar förvaltningen för en mer teambaserad organisation med fokus på omsorgstagaren. Forskningen har betonat att en teambaserad organisation, där professionerna arbetar tillsammans, har bättre förutsättningar att sätta individen i centrum.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 2 november 2011.

§121 Yttrande – Programsamråd för del av Replösa 4:40 med flera (mellan Sickingevägen och ån Lagan, söder om John A Lagers väg)

Dnr 2011/0205  7

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse som eget yttrande till Plankontoret.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till planprogram för del av Replösa 4:40 med flera, för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 oktober 2011.

§122 Yttrande – Programsamråd för Järnvägsområdet

Dnr SN2011/0189  7

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse som eget yttrande till Plankontoret.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till planprogram för Järnvägsområdet i Ljungby stad, för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 oktober 2011.

§123 Ordinarie sammanträdesdagar 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2012 enligt nedan:

Datum för socialnämnden: den 18 januari, 15 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 5 december 2012.

Datum för arbetsutskottet: den 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 30 maj, 20 juni, 8 augusti, 29 augusti, 12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november och 12 december 2012.

Ärendet

Ordinarie sammanträdesdagar 2012.

§124 Information till assistansberättigade och avtal om personlig assistans

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera lämnad redovisning.

Ärendet

För att skapa tydligare rutiner för att säkerställa att både assistansanordnaren och den assistansberättigade får den information som behövs inför ett nytt assistansuppdrag har dokumentet ”Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans” tagits fram.

Socialförvaltningen väljer också av samma orsak att frångå nuvarande mallar för ”avtal” och ”begäran om att assistansersättningen skall betalas till kommunen” och istället använda SKL Kommentus blanketter.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 oktober 2011.

§125 Kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera lämnad redovisning.

Ärendet

Det huvudsakliga syftet med kvalitetsuppföljning är att omsorgstagarens/brukarens behov är tillgodosett utifrån beviljade och beslutade insatser och att insatserna är av god kvalitet.

Det underliggande syftet med bifogat dokumentet är att säkerställa att kvalitetsuppföljning sker på samma sätt i intern och extern verksamhet och att kvalitén systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 oktober 2011.

§126 Ledningssystem för kvaliet

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera lämnad redovisning.

Ärendet

Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheterna enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslag (HSL) (SOSFS 2011:9).

I dessa föreskrifter och allmänna råd lyfter Socialstyrelsen fram vad ett systematiskt kvalitetsarbete ska innehålla och vilka krav man kan ställa på detta.

God kvalitet i socialtjänstens verksamhet beskrivs också i lagstiftningen.

Bilaga 1, Ledningssystem för kvalitet, syftar till att underlätta information och tillämpning av gällande regler och lagar inom området och ska ses som ett komplement till socialnämndens ledningssystem för kvalitet

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 oktober 2011.

§127 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  7

Ärendet

Ordföranden informerar ifrån styrgruppens senaste möte.

§128 Begäran om att få omvandla driftsanslag till investeringsanslag

Beslut

Socialnämnden beslutar att omvandla 500 tkr till investeringsanslag.

Ärendet

Enligt avtal med intraprenaden Ljungsätra ska överskott understigande 1000 tkr tillfalla Ljungsätra och överföras till nästa års budget. 2010 års överskott blev 1442 tkr.

Ljungsätras sektionschefer begär därför att få omvandla 500 tkr till investeringsanslag.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 8 november 2011.

§129 Ekonomisk information

Ärendet

Ekonomiansvarig ger en utfallsrapport för oktober 2011. Trenden för 2011 pekar mot ett underskott på cirka 1,89 miljon kronor.

§130 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om utökning av antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen.

§131 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll de16 november 2011, § 131 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun, samrådsredogörelse.

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag KF § 121, Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplanen.

VoB Kronoberg, protokoll från direktionens sammanträde den 26 september 2011.

Äldrerådens protokoll.

Överenskommelse mellan Kronobergs läns kommuner och Landstinget Kronobergs akutpsykiatriska enhet avseende LVM-handläggning.