Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-12-07

Sammanträde 2011-12-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - LASS Conny Östberg, Jan Ohlsson, Violetta Ulianova, Johanna Johansson, Lillemor Johansson.

3 Socialnämndens visionspris för 2011

4 Verksamhetscheferna redogör för hur de har arbetat med sina åtgärderspunkter inom ekonomin och hur de ligger till i jämförelse med budget

5 Delegering av beslut angående godkännande av hemtjänstutförare inom LOV, beslutsärende - Patrik Moberg, Mikael Johansson

6 Godkännande av reviderat förfrågningsunderlag LOV, beslutsärende - Patrik Moberg, Mikael Johansson

7 Ljungby kommun - remissvar SOU 2011:55, ändring av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, beslutsärende - Johan Rutgersmark

8 Intern kontroll - trygghetslarm, information - Johan Rutgersmark, Annika Petersson

9 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

10 Tillsyn av HVB Asylboendet, information - Marie Elm-Ågren

11 Tillsyn av HVB Fyren, information - Marie Elm-Ågren

12 Information från brottsförebyggande rådet

14 Yttrande till JO, beslutsärende, sekretess - Ing-Marie Byström

Handlingar redovisas vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§132 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Ärende Information från VågaVa tillförs föredragningslistan.

Ärendet

Ändring av föredragningslistan.

§133 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom omsorgen om personer med

funktionsnedsättning.

§134 Ekonomisk information

Ärendet

Verksamhetscheferna redogör för hur de har arbetat med sina åtgärderspunkter inom ekonomin och hur de ligger till i jämförelse med budget.

§135 Information från VågaVa

Ärendet

Leif Vinblad informerar om det nya projektet för VågaVa på kv Hammaren.

Föreningen vill erbjuda socialtjänsten två permanenta platser till ett fast årspris.

§136 Ljungby kommun – remissvar SOU 2011:55, ändring av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL

Dnr SN2011/0170  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna remissvaret som sitt eget och översända det till socialdepartementet.

Kopia ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den 19 september 2011 inkom handlingen till socialförvaltningen från regeringskansliet med remiss angående betänkandet kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55. Svar från Ljungby kommun ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 15/12 -2011.

I dialog med kommunledningskontoret beslutades att socialnämnden ska besvara remissen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 17 november 2011.

§137 Informationsärenden

Ärendet

Information från brottsförebyggande rådet.

Intern kontroll - trygghetslarm.

§138 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse från Vårdförbundet, FSA och Kommunal angående chefssituationen och arbetsmiljön på Ljungberga.

Vi har därför upprättat en handlingsplan och vi kommer att göra en uppföljning när samtliga åtgärder är vidtagna, säger verksamhetschefen.

§139 Socialnämndens visionspris för 2011

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Personalen på Brunnsgårdens C-hus får socialnämndens visionspris för 2011 på 10 000 kronor.

Arbetsgruppen har arbetat med att göra korridorerna och de allmänna utrymmena på boendet mera hemtrevliga och inbjudande. Avsikten har varit att skapa en lugn och trygg miljö och att både de personer som bor där och besökare ska känna sig hemma.

§140 Delegering av beslut angående godkännande av hemtjänstutförare inom LOV

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att delegera godkännandet av hemtjänstutförare inom LOV till arbetsutskottet.

Ärendet

Den 1 januari 2012 träder Valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten i Ljungby kommun i kraft. Detta innebär att privata utförare kan ansöka om att få utföra hemtjänst. Dessa utförare ska då godkännas av socialnämnden.

Förfarandet vid detta godkännande föreslås av socialförvaltningen ske enligt följande: ansökan inkommer till socialförvaltningen där kvalitetsgruppen samordnar arbetet. Kvalitetsgruppen, upphandlingsenheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska kontrollerar att alla skallkrav är uppfyllda i ansökan.

Kvalitetsgruppen skickar sedan ansökan tillsammans med sin bedömning och sitt förslag till beslut till socialnämndens arbetsutskott för vidare handläggning.

Socialnämnden kan välja att själv fatta det formella beslutet eller att delegera det till arbetsutskottet. Med tanke på handläggningstiden rekommenderar socialförvaltningen att man delegerar det formella beslutet till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 1 november 2011.

§141 Godkännande av reviderat förfrågningsunderlag LOV

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för val av utförare i hemtjänsten.

Ärendet

Godkännande av reviderat förfrågningsunderlag LOV daterat den 11 november 2011. Detta förfrågningsunderlag har tidigare godkänts av kommunfullmäkige som har beslutat att förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs och beslutas av socialnämnden.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 november 2011.

§142 Bygglov för VågaVa:s projekt

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att lämna ett yttrande i frågan och föreslå miljö- och byggnämnden att besluta om tidsbegränsat bygglov på ett år.

Yttrandet ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2012.

Ärendet

VågaVa har ett projekt i kv Hammaren och renoverar ett hus för att bedriva ett så kallat akutboende. Föreningen har ansökt om bygglov hos miljö- och byggnämnden.

§143 Tillsyn av HVB Asylboendet

Dnr SN2011/0213  7

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde den 26 och 27 oktober 2011 en inspektion på Asylboendet i Ljungby.

§144 Tillsyn av HVB Fyren

Dnr SN2011/0212  7

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av avslutade placeringar på HVB Fyren.

Förvaltningen ska redovisa i februari 2012 hur uppdraget ska genomföras.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde den 26 och 27 oktober 2011 en inspektion på Fyren i Ljungby.

§145 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen

Beslut

Förvaltningens skrivelse den 5 december 2011 ändras enligt följande: Andra stycket under rubriken Bakgrund, första stycket samt andra meningen i andra stycket under rubriken Finansiering tas bort.

Socialnämnden beslutar att godkänna vidtagna åtgärder och översända förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om att få disponera de medel som finns avsatta för Familjecentral för dessa två tjänster.

Ärendet

Förvaltningen har i en skrivelse daterad den 5 december 2011 beskrivit barn- och ungdomssektionens arbetssituation.

För att klara situationen på barn- och ungdomssektionen med att utreda inkomna anmälningar kommer en heltids socialsekreterare snarast att rekryteras för att arbeta med utredningar. Dessutom behöver individ- och familjeomsorgsavdelningen förstärkas med en heltidstjänst socialsekreterare som ska arbeta förebyggande med små barn och deras föräldrar.

En socialsekreterare beräknas kosta 500 tkr per år. Dessa medel finns inte i socialnämndens budget. I budgeten för 2012 finns 975 tkr avsatta för en familjecentral i Ljungby. Dessa medel finns centralt under Kommunstyrelsens ansvar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 5 december 2011.

§146 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 7 december 2011, § 146 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Protokoll VoB Kronoberg, direktionens sammanträde den 31 oktober 2011.

Socialstyrelsens tillsynsavdelning, skrivelse den 22 november 2011 angående filminspelningar av patienter.