Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-01-18

Sammanträde 2012-01-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Intraprenaden Ljungsätra, information från cheferna

3 Information om Time Care planering - Lena Alm

4 Information om anhörigstödet 2011; Caroline Cederlund

5 Information om fixartjänsten - Marcus Walldén och Micael Holmstrand

6 Ekonomisk information - Kerstin Karlsson

7 Ändring av avtal för ensamkommande flyktingbarn, beslutsärende - Marie Elm-Ågren, Lars Solling

8 Köp av plats på VågaVa, beslutsärende - Marie Elm-Ågren

9 Uppföljning av alkohol- och drogpolitiska programmet; Marie Elm-Ågren

10 Öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd 2011, information - Mikael Johansson, Patrik Moberg

11 Kvalitetsnyckeltal (SKL/RKA) 2011 - Mikael Johansson, Patrik Moberg

12 Vägledning för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till vuxna med funktionsnedsättning, beslutsärende - Patrik Moberg

13 Kvalitetsnivå för insatser enligt LSS, beslutsärende - Patrik Moberg

14 Målarbete 2012, beslutsärende

15 Äldreguiden 2011, redovisning av verksamhetens förbättringsområden - Annika Petersson

16 Yttrande - Samråd av utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

17 Redovisning av uppsökande verksamhet 2011, Harriet Kristensson, Susanne Nilsson

18 Information från brottsförebyggande rådet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§1 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärende 8 utgår.

Ärendet

Ändring i föredragningslistan.

§2 Informationsärende

Ärendet

Intraprenaden Ljungsätra, information från cheferna.

Information om Time Care planering.

Information om anhörigstödet 2011.

Information från fixartjänsten.

Ekonomisk information.

Information om handläggning av dödsboanmälan.

Öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd 2011.

Äldreguiden 2011, redovisning av verksamhetens förbättringsområden.

Redovisning av uppsökande verksamhet 2011.

§3 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Kommuner i Kronobergs län kommer att samordna sin upphandling av HVB-tjänster med Skåne och Halland.

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Ljungby kommun prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier samt stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Det är fyra år sedan vi bestämde nuvarande chefsorganisation som bland annat innebar tydliga uppdrag för cheferna. Idag finns andra förväntningar och krav vilket gör att organisationsstrukturen också måste justeras. Det är viktigt att brukarperspektivet stärks. Nationellt ställs allt större krav på uppföljning och kontroll. Privata aktörer utför socialtjänst inom IFO och LSS. Tidplan finns upprättad och i januari 2013 kommer den justerade organisationen vara klar och genomförd.

Vi ska sträva efter att äldreboendet Åsikten drivs på intraprenad.

Vårdförbundet har inkommit med en lägesbeskrivning av förutsättningar och vårdmiljö i hemsjukvården i Ljungby kommun.

§4 Ändring av avtal för ensamkommande flyktingbarn

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen organisationsförändring.

Socialnämnden beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla tio platser (fyra asylplatser och sex PUT-platser) för ensamkommande flyktingbarn inom det ramavtal som idag finns för flyktingmottagandet, ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande”.

Ärendet

Genom analys av organisation och verksamhet för ensamkommande flyktingbarn har framkommit att vissa delar måste utvecklas och förändras. Med anledning av flyktingskapets olika innebörd ser förvaltningen att ungdomar som är asylsökande behöver bo i eget boende.

Asylboendet är det första steget i kedjan och här kan ungdomen ”landa” i lugn och rofylld miljö. PUT-boendet blir nästa steg att flytta till om permanent uppehållstillstånd har utfärdats. Övningslägenhet är det tredje steget för ungdomen och ett mobilt personalteam ger här stöd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse i ärendet.

§5 Uppföljning av alkohol- och drogpolitiska programmet

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända uppföljningsdokumentet till kommunstyrelsen.

Socialnämnden anser att alkohol- och drogpolitiska programmet bör revideras under 2012.

Ärendet

Uppföljning av alkohol- och drogpolitiska programmet.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Arne Johansson (C ) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg i beslutet: ”Socialnämnden anser att alkohol- och drogpolitiska programmet bör revideras under 2012.”

Beslutsordning

Ordföranden ställer först proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförnden ställer proposition på sitt yrkande och konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 16 januari 2012.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet.

§6 Statistik, ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa fyra individärenden (två kvinnor och två män) rörande långvarigt ekonomiskt bistånd som varit aktuella de senaste fem åren.

Ärendet

Förvaltningen redovisar statistik över ekonomiskt bistånd 2009-2011.

Yrkande

Gun Lindell (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa fyra individärenden (två kvinnor och två män) gällande långvarigt ekonomiskt bistånd som har varit aktuella de senaste fem åren.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Gun Lindells (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med detta.

§7 Kvalitetsnyckeltal (SKL/RKA) 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en strategi för att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten samt presentera förslag till mål.

Uppdraget ska återrapporteras i mars 2012.

Ärendet

Socialförvaltningen beslutade att från och med 2010 delta och redovisa kvalitetsnyckeltal i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Uppgifterna togs fram av kvalitetsgruppen tillsammans med sektionscheferna. Kvalitetsgruppen sammanställer och presenterar kvalitetsnyckeltalen.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till en strategi för att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 8 december 2011.

§8 Vägledning för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till vuxna med funktionsnedsättning

Vägledning för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till vuxna med funktionsnedsättning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Vägledning för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till vuxna med funktionsnedsättning.

Ärendet

Syftet med vägledningen är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och beslut. Vägledningen är ett stöd i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 november 2011.

§9 Kvalitetsnivå för insatser enligt LSS

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsnivå för insatser enligt LSS

Förvaltningens skrivelse ändras under rubrikerna ”Barnkonventionen” samt ”Tillgänglighet” så att det står ”Nej”.

Ärendet

Kvalitetsnivå för insatser enligt LSS anger vilka grundläggande kvalitetskrav och vilken stöd- och omsorgsnivå som ska finnas i socialförvaltningens omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Syftet med kvalitetsnivåer för insatser enligt LSS är att ge likvärdig vård och omsorg och tala om vilka krav och riktlinjer som verksamheten som ger insatsen ska följa.

Yrkanden

Karin Bondeson (M) yrkar att ärendet återremitteras då barnkonsekvensanalys och tillgänglighetsanalys inte har gjorts.

Björn Gullander (V) yrkar att förvaltningens skrivelse ändras under rubrikerna ”Barnkonventionen” samt ”Tillgänglighet” så att det står ”Nej”.

Beslutsordning

Ordföranden ställer först proposition på Karin Bondesons (M) yrkande och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 10 november 2011.

§10 Yttrande – Samråd av utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Dnr SN2011/0208  7

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse som eget yttrande till Plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand till socialnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 29 november 2011.

§11 Målarbete 2012

Dnr SN2011/0195  7

Indikator till delmål 7 ”Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun”

Beslut

Socialnämnden beslutar att till delmål 7 ”Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun” tillförs indikatorn: ”För att minska förekomsten av trycksår, undernäring och fall erbjuds alla omsorgstagare som har hemsjukvård att delta i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vid utgången av 2012 har 90 % av omsorgstagarna i särskilt boende för äldre och 50 % i ordinärt boende som har hemsjukvård registrerats i Senior Alert.”

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om 13 delmål. Nämnden beslutar om indikatorer för de delmål som nämnden kommer att arbeta mot.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 januari 2012.

§12 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18 januari 2012, § 12 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Rapport om äldreomsorgen från fackförbundet Kommunal.

Svenska Röda Korset utmanar Sveriges kommuner att avge tre nyårslöften.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:47-49, 11:55.

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2012.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest äldre 2012.

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.