Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-02-15

Sammanträde 2012-02-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§13 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärende ”Begäran om resultatbalansering och undantag från reglerna om resultatbalansering” tillförs föredragningslistan.

Ärendet

Ändring i föredragningslistan.

§14 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en rutin för kommunikation mellan dagpersonal och nattpatrullen.

Uppdraget ska redovisas i april 2012.

Ärendet

Representanter för nattpatrullen, Hångers/Replösa hemtjänst och biståndshandläggare informerar om sitt visionsarbete.

§15 Jämställdhetsplan 2012-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Ärendet

Samtliga förvaltningar ska årligen upprätta en jämställdhetsplan som ska ha sin utgångspunkt i Ljungby kommuns jämställdhetsprogram. I planen ska det konkretiseras hur de gemensamma utvecklingsområdena ska genomföras inom respektive verksamhet.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Beslutsordning

Ordförnden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Utkast till jämställdhetsplan 2012-2014.

§16 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:125 (Rune B. Johanssons gata)

Dnr SN 2012/0006  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som yttrande till Plankontoret med följande tillägg: ”Syftet med planen är att göra om Rune B. Johanssons gata till gårdsgata. Nämnden vill därför att hastigheten ska sänkas till gångfart 8 km/h.”

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 7:125, Rune B. Johanssons gata i Ljungby stad, för samråd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2012, arbetsutskottets protokoll den 25 januari 2012, § 12.

§17 Plansamråd över detaljplan för kvarteret Violen m fl i Ljungby stad

Dnr SN2012/0016  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Plankontoret:

”Man bör tänka på parkeringsmöjligheter och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I det angränsande kvarteret Karybdis bor många äldre personer. Socialnämnden erbjuder personer med funktionsnedsättning boende i särskilt anpassade lägenheter på Älgstigen. Detta innebär att personer med orienterings- och funktionsnedsättning rör sig i området och detta kan ställa särskilda krav på och vara viktigt att ha i åtanke vid planering.”

Socialnämnden beslutar att meddela Plankontoret att man i övrigt inte har något att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse som eget yttrande.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för samråd. Samrådet avser kvarteret Violen, det vill säga det kvarter där ICA Maxi ligger och som avgränsas av Drottninggatan. Ågårdsvägen, Videgatan och Vinkelgatan.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 januari 2012.

§18 Presentation av analysen av LUPP-resultatet

Ärendet

Hösten 2010 genomförde Ljungby kommun en stor ungdomsundersökning som cirka 1 400 ungdomar i åldern 13-25 år svarade på. Enkäten består av frågor från olika områden som fritid, skola, inflytande, hälsa, framtid.

Enkäten genomfördes för att vi ska få en bild av hur det är att vara ung i Ljungby och hur vi kan bli en bättre kommun för unga att bo och leva i.

§19 Bokslut 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till bokslut för 2011.

Ärendet

Bokslut för 2011 visar ett underskott på ca 10 miljoner kronor vilket är ca 8 miljoner kronor sämre än lämnade prognoser.

Verksamhetscheferna redovisar skriftligen vad som påverkat verksamhetsresultat 2011 och orsaken till att prognoserna över 2011 års resultat visade sig vara felaktiga.

§20 Begäran om resultatbalansering och undantag från reglerna om resultatbalansering

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 3 994 tkr.

Ärendet

Under verksamhetsåret 2011 genererade socialnämndens verksamhetsområde ett negativt nettoresultat om ca 10000 tkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 februari 2012.

§21 Lokala värdighetsgarantier för Ljungby kommun som hemtjänstutförare

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta lokala värdighetsgarantier för Ljungby kommun som hemtjänstutförare med de ändringar som framkom på sammanträdet.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till lokala värdighetsgarantier för Ljungby kommun som hemtjänstutförare. Målsättningen är att införa lokala värdighetsgarantier den 1 juni 2012.

Socialnämnden har tidigare beslutat att införandet av lokala värdighetsgarantier enbart avser hemtjänsten i ett första skede.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 23 januari 2012, arbetsutskottets protokoll den 8 februari 2012, § 13.

§22 Akutboende VågaVa

Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen VågaVa bidrag på 60000 kronor.

Bidrag ska betalas ut månadsvis för sex månader från och med februari 2012.

Följande förutsättningar gäller:

- VågaVa ska rapportera veckovis (varje måndag) till socialförvaltningens missbrukssektion vilka personer som har bott på akutboendet.

- Verksamheten ska riktas till enskilda från Ljungby kommun.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur VågaVa vill att samarbetet mellan föreningen och socialförvaltningen ska ske.

Uppdraget ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 7 mars samt nämndens sammanträde den 14 mars 2012.

Ärendet

Föreningen VågaVa erbjuder akutboende invid föreningens lokaler på Skånegatan.

Peter Jacobsson informerar om det nya projektet för VågaVa.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 januari 2012 och då föreslagit att VågaVa beviljas bidrag på 60000 kronor. Bidrag ska betalas ut månadsvis för sex månader från och med februari 2012.

Följande förutsättningar gäller: VågaVa ska rapportera veckovis (varje måndag) till socialförvaltningens missbrukssektion vilka personer som har bott på akutboendet; verksamheten ska riktas till enskilda från Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 24 januari 2012, arbetsutskottets protokoll den 25 januari 2012, § 8.

§23 Främja hälsa och motverka långtidssjukskrivning

Dnr SN2011/0164  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder:

Mätbara mål bör utvecklas och utformas i verksamheterna. Det har framkommit i enkätundersökningen angående chefsorganisationen att det finns okunskap om målen i vissa verksamheter och att man saknar mätbara mål.

Chefen bör vara vaksam på om det föreligger sjuknärvaro i personalgruppen. Vid varje medarbetarsamtal samt vid rehabiliteringsutredningar kontrollera om personen även haft sjuknärvaro. Denna fråga bör finnas med i kommunens mall för medarbetarsamtal.

Deltagandet är i dag väldigt lågt på hälsobefrämjande aktiviteter. För att öka deltagandet bör man se över nuvarande regler. Man bör även här utforma mätbara mål.

Ärendet

Ljungby och Lessebo kommuner har i samarbete med FoU Kronoberg gjort en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön, hälsobefrämjande insatser samt sjukfrånvaron som finns inom kommunerna. Kartläggningen redovisades för socialnämnden som gav i uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärd på eventuella brister.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 januari 2012.

§24 Yttrande med anledning av Socialstyrelsens tillsyn av Ljungberga korttidsenhet

Dnr SN2011/0139  7

Socialstyrelsens ärendenummer 9.1-25781/2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till Socialstyrelsen.

Ärendet

Inspektionen vid Ljungberga korttidsenhet genomfördes den 21 juli 2011.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 januari 2012.

§25 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Familjecentralen i Ljungby beräknas att öppna i januari 2013.

Kommunerna i länet och landstinget har inlett ett samarbete mellan kommunernas socialchefer och landstingets centrumchefer.

Berga SPF har inkommit med en skrivelse angående korttidsplatserna på Bergagården. Socialchefen och ordföranden kommer att besvara skrivelsen.

§26 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 15 februari 2012, § 26 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Migrationsverkets beslut den 24 januari 2012 om statlig ersättning för asylsökande med 62000 kronor.

Länsstyrelsen, påminnelse om slutrapport och ekonomisk redogörelse, medel för insatser inom hedersrelaterad våld och förtryck.

Skrivelse från Berga SPF angående korttidsplatserna på Bergagården.

Socialstyrelsen, Stöd för barn i familjer med missbruk m.m.