Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-03-14

Sammanträde 2012-03-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Kommunrehab: Caroline Kaschner; IFO Lena Bolmelind, Åbrinken/Bergagården: Rosa Floridan

3 Individärende, beslutsärende, sekretess - Lena Bolmelind

Handlingar redovisas vid sammanträdet

4 Budget 2012, redovisning av åtgärder, arbetsmaterial/sekretess

5 Investeringsbudget Brunnsgården, beslutsärende - Annika Petersson

6 Redovisning VågaVa - Marie Elm Ågren

7 Uppföljning av avslutade placeringar på HVB Fyren 2011 - Marie Elm Ågren

8 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, bokslut 2011

9 Klagomål/synpunkter juli-december 2011 - Harriet Kristensson

10 Information om risk- och väsentlighetsanalys inför internkontroll - Patrik Moberg och Ewa Sigfridsson

11 Patientsäkerhetsberättelse 2011- Rosa Morales

12 Översyn av kommunens olika personalpolycier, information

13 Information om rutin till riktlinjer för tolkning och översättning - Ingrid Föll

§27 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet: Kommunrehab, Åbrinken/Bergagården samt individ- och familjeomsorgen.

§28 Budget 2012, redovisning av åtgärder

Beslut

Ärendet ska behandlas vid arbetsutskottets extra sammanträde den 20 mars samt nämndens extra sammanträde den 21 mars 2012.

Ärendet

Bokslut för 2011 visar ett underskott på ca 10 miljoner kronor.

Socialnämnden går igenom arbetsmaterial med snabbutredningar som ledningsgruppen tagit fram den 28 februari 2012. För att nå balans diskuteras olika möjliga åtgärder. Totalt krävs en besparing på ca 15 miljoner kronor.

§29 Investeringsbudget Brunnsgården

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppmana tekniska utskottet att begära medel till renovering av Brunnsgårdens enheter A och B.

Tillbyggnad av Brunnsgården skjuts på framtiden tills behovet blir klarlagt.

Ärendet

Brunnsgården som byggdes på 80-talet uppfyller inte dagens kvalitetskrav.

Målet med ombyggnationen av Brunnsgården är att anpassa lokalerna till en modern och funktionell standard anpassad efter dagens krav.

Socialförvaltningen ser samordningsfördelar i att en ny flygel byggs till i anslutning till Brunnsgården avseende personal och gemensamhetsutrymmen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelser den 2 mars 2012: Investeringsbudget för ombyggnad av flyglarna A och B på Brunnsgården samt Investeringsbudget för tillbyggnad av särskilt boende i anslutning till Brunnsgården.

Arbetsutskottets protokoll den 7 mars 2012, § 22.

§30 Redovisning VågaVa

Dnr SN2012/0042  7

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att kontakta VågaVa för att diskutera möjlighet att utnyttja akutboendet under enstaka nätter och komma överens om ett pris.

Ärendet

Föreningen VågaVa erbjuder akutboende invid föreningens lokaler på Skånegatan.

Föreningen har beviljats bidrag på 60000 kronor men tackat nej.

§31 Patientsäkerhetsberättelse 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2011 och aktivitetsplan för 2012.

Ärendet

Patientsäkerhetsberättelse 2011.

§32 Informationsärenden

Ärendet

Klagomål/synpunkter juli-december 2011.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, bokslut 2011.

Översyn av kommunens olika personalpolycier.

Information om rutin till riktlinjer för tolkning och översättning.

Information om risk- och väsentlighetsanalys inför internkontroll.

Uppföljning av avslutade placeringar på HVB Fyren 2011.

§33 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Regionförbundet södra Småland är projektägare för nationella satsningar på regional nivå utifrån överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Irene Hedfors är processledare för detta arbete.

Ett flertal projekt är redan igång med avsikt att överbrygga klyftor som ibland uppstår mellan kommuner och landsting, vilket drabbar människor som söker vård och stöd.

Regionförbundet har ett antal nätverk för förtroendevalda och offentliga tjänstemän i södra Småland, bland annat chefsnätverk social, vård och omsorg.

§34 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 14 mars 2012, § 34 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Migrationsverket: Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.

Socialstyrelsen: tillsyn av Fyren samt Asylboendet.