Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-03-21

Sammanträde 2012-03-21

Datum
Klockan
Plats

§27 Budget 2012, åtgärder

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att MBL-förhandla följande förslag på åtgärder innan eventuella beslut fattas av socialnämnden:

- Missbruksvård: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en förändrad organisation och verksamhet för missbruksvården med inriktning på att kommunen lägger ner Åvillan samt avslutar sitt samarbete med landstinget när det gäller Navet.

- Fyren: Förslag om att minska antalet platser på Fyren (1-3 platser) för att på så vis kunna minska antalet tjänster med 1,0 årsarbetare. Förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av förslaget.

- Dagcentraler: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en förändrad organisation och verksamhet för dagcentralerna med inriktning på att antalet tjänster totalt ska minskas med 1,5-2.0 årsarbetare.

- Fotvården: Förslag om att slopa servicen med kommunal fotvård. Förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av åtgärden.

- Bergagården: Förslag om att stänga Bergagården i Lagan från och med december 2012. Boende på Bergagården erbjuds plats på Åbrinken i Lagan eller Ljungberga och Ljungsätra i Ljungby. Oförändrat antal korttidsplatser. Växelvård i oförändrad omfattning.

- Nattpatrullen: Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och lämna förslag på en förändrad organisation.

- Fritidskonsulent och administrativt stöd: Förslag om att dra in tjänsten som fritidskonsulent (tjänsten är 0,25 procent) och att minska en tjänst inom sjuksköterskeadministration till 50 procent. Förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys.

- Chefstjänster: Förslag om att dra in tre chefstjänster i samband med att chefsförordnande går ut hösten 2012. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa ett förslag till nämnden i juni månad.

Samtliga förslag kommer att tas upp igen på socialnämndens sammanträde den 18 april.

Socialnämnden beslutar om följande besparingsåtgärder som inte kräver facklig förhandling enligt MBL:

Förvaltningen ska vara mer restriktiv när det gäller beslut om kontaktperson. Alla beslut ska omprövas när besluten går ut. Förvaltningen ska regelbundet redovisa besluten till socialnämnden.

Socialnämnden beslutar att dra in budgeten för arbetskläder 2012. Beslut om eventuell budget för 2013 tas senare.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur den verksamhet som idag bedrivs av Attendo Care skulle kunna bedrivas i kommunal regi. Ett första förslag presenteras för nämnden i maj.

Socialnämnden beslutar att förtroendevalda ska vara restriktiva med att delta i kurser och konferenser.

Noteras till protokollet att det saknas barnkonsekvensanalys, tillgänglighetsanalys och jämställdhetsanalys i ärendet.

Ärendet

Bokslut för 2011 visar ett underskott på ca 10 miljoner kronor. Socialnämnden diskuterar olika åtgärder för att förvaltningen ska få en ekonomi i balans. Totalt krävs en besparing på ca 15 miljoner kronor. Genom sociala samrådsgruppen har facket fått information om förslagen.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.

Björn Gullander (V) yrkar vidare avslag på alla besparingsförslag inom socialnämndens verksamhetsområde då det saknas konsekvensanalyser av åtgärder.

Ajournering

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Socialnämnden ajourneras i tio minuter mellan kl. 8.50 och 9.00.

Ärendet återupptas.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande om avslag på besparingsåtgärder och finner att socialnämnden beslutar att avslå yrkandet.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet.

§28 Information om arbetsutskottets beslut den 22 februari, § 19

Information om arbetsutskottets beslut den 22 februari, § 19

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att från den 1 mars införa mycket stora restriktioner för övertid, inköp, vikarier samt utbildning.

Handledning får endast beslutas av verksamhetschef och återbesättning av tjänster får endast beslutas av socialchefen.

§29 Förlängning av nuvarande avtal med föreningen VågaVa

Beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtala med VågaVa med sex månader.

Ärendet

Förlängning av nuvarande avtal med föreningen VågaVa.