Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-05-16

Sammanträde 2012-05-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ljungsätra: Malin Henriksson och Susanne Culibrk; Resursen/Bemanningsenheten: Marita Svensson, Lena Alm; Staben: Kerstin Karlsson

3 Budgetuppföljning för januari - april 2012 - Kerstin Karlsson

4 Budget 2013, information - Kerstin Karlsson

5 Ny taxa, fotvården - Kerstin Karlsson

6 Yttrande - Förslag till reviderat reglemente för gemensamma nämnden, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

7 Anställning av 2.0 årsarbetare sjuksköterskor, beslutsärende - Johan Rutgersmark

8 Uppföljning av nationella riktlinjer och tänkbara aktiviteter på demensområdet - Johan Rutgersmark, Annika Petersson, Linda Gunnarsson, Margareta Andersson

9 Redovisning av SN beslut den 14 februari, rutiner för informationsöverföring mellan dag och nattpersonal - Annika Petersson

10 Beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet inom socialförvaltningens verksamhetsområde - Patrik Moberg

11 Information om uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna - Patrik Moberg, Harriet Kristensson

12 Klagomål och synpunkter 1:a kv 2012 - Harriet Kristensson

13 Information om ansökningar om bistånd i form av särskilt boende, sekretess - Harriet Kristensson

14 Information om Lex Sarah utredningar, sekretess - Harriet Kristensson

15 Information från brottsförebyggande rådet

19 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§45 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

Ärendet

Ordföranden anmäler att följande ärenden tillkommer på föredragningslistan:

Missbruksverksamheten.

Handlingsplan för de mest sjuka äldre.

Yttrande – utredning om köken på kommunens särskilda boenden.

§46 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungsätra och resursen/bemanningsenheten.

§47 Budgetuppföljning för januari - april 2012

Dnr SN2011/0191  7

Ärendet

Totalt visar prognosen på ett underskott på ca 17 miljoner för nämndens verksamheter vilket är något bättre än tidigare lämnade prognoser.

§48 Missbruksverksamheten

Dnr SN2011/0191  7

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet ska beredas i arbetsutskottet före beslut.

Ärendet

Socialnämnden har vid aprilsammanträdet beslutat om nedläggning av Åvillan från och med den 1 juni 2012.

Förvaltningen anser att denna åtgärd kan leda till sämre vårdkvalitet och att ärendet behöver utredas vidare.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i ärendet till nästa sammanträde samt att ärendet ska beredas i arbetsutskottet före beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och finner att nämnden antar yrkandet.

§49 Höjning av fotvårdstaxan

Beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att komplettera äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften snarast höjs till 420 kronor per behandling och i framtiden ska socialförvaltningen räkna om priset för fotvård årligen och då se till att priset följer det som man tar ut i den privata sektorn.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Med anledning av den ekonomiska situationen har socialnämnden beslutat att en översyn ska göras av kostnaderna för fotvård. Som ett led av detta har Ljungby kommuns taxa för fotvårdsbehandling jämförts med det pris som privata utförare tar ut.

Ljungby kommuns nuvarande fotvårdsavgift ingår som en del i den taxa som gäller för äldreomsorgen. Den har årligen räknats upp på så sätt att den har följt kostnaden för en hemtjänsttimma och utgör idag 325 kronor för hel behandling.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 maj 2012.

§50 Informationsärenden

Ärendet

Budget 2013.

Uppföljning av nationella riktlinjer och tänkbara aktiviteter på demensområdet.

Redovisning av nämndens beslut den 14 februari 2012, rutiner för informationsöverföring mellan dag och nattpersonal.

Information om uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna.

Klagomål och synpunkter första kvartalet 2012.

§51 Yttrande – utredning om köken på kommunens särskilda boenden

Dnr SN2012/0061  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att uttala sig positivt till serveringskök eller mottagningskök på Ljungberga och ett tillagningskök på Ljungsätra, i första hand att ombyggnad sker på Ljungberga och därefter på Ljungsätra.

Ombyggnaderna kan enbart ske under förutsättning att socialnämnden kompenseras ekonomiskt.

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 30 april 2012 som eget yttrande till Tekniska förvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 att tekniska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen skulle göra en översyn av köken på kommunens särskilda boenden. Denna utredning ska ligga till grund för fortsatt planering inom köken på kommunens särskilda boenden och ska vara vägledande under en femårsperiod.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 april 2012.

§52 Anställning av 2.0 årsarbetare sjuksköterskor

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att anställa 200% sjuksköterska utöver vad som finns avsatt i personalbudget.

Detta beslut gäller i ett år. Effekten av de två nya tjänsterna ska följas upp kontinuerligt och utvärderas efter sex månader.

Ärendet

Socialnämnden har till 2012 års budget tillfört medel så att vikarier kan sättas in cirka 30 dagar per år. Nämnden har även beslutat om minskad administration 0,5 årsarbetare.

Förvaltningen har reorganiserat verksamheten och ett resursteam riktat mot patienterna med mest komplexa behov har tillskapats. Förutom dessa åtgärder finns nu avtal om bemanningstjänster. Vidare har semesterperioden förlängts, stringensen i tolkningen av hemsjukvårdsavtalet ökat och tidsbegränsning av insatserna införts mm.

Trots genomförda åtgärder bedöms verksamheten överskrida budget. Förvaltningen gör bedömning att fast anställning skulle innebära en nettobesparing i förhållande till nuvarande kostnadsmassa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 maj 2012.

§53 Handlingsplan för de mest sjuka äldre

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta handlingsplanen.

Uppföljning: september 2012.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till rutiner för kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen.

Ärendet

Regionförbundet södra Småland har tagit fram handlingsplan för de mest sjuka äldre.

§54 Beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2012 utforma ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9.

Uppdraget ska redovisas i oktober 2012.

Ärendet

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen skrivelse den 30 januari 2012.

§55 Yttrande – förslag till reviderat reglemente för gemensamma nämnden

Dnr SN2012/0108  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att instämma i förvaltningens synpunkter, som de redovisas i skrivelsen den 10 april 2012 och särskilt påpeka att det är kommunfullmäktige som fastställer budgeten, inte nämnden.

Ärendet

Gemensamma nämnden beslutade den 20 februari 2012 att överlämna förslag till nytt reglemente till socialnämnderna i Markaryd, Ljungby och Älmhult för yttrande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 april 2012.

§56 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Flera stölder har skett inom ett hemtjänstområde under våren.

En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag till ett länsövergripande hemsjukvårdsavtal. Arbetet ska vara klart senast den 1 februari 2013.

Kommunen har beviljats 5 miljoner i bidrag från staten för att arbeta med utveckling av demensvården.

Ledamot Anneli Ahlqvist (C) informerar om en föreläsning om dator- och spelberoende.

§57 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 16 maj 2012, § 57 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län, inbjudan att ansöka om medel - förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Protokoll från IFO-råd på Fyren den 25 april 2012.

Socialstyrelsens beslut den 9 maj 2012, verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen.

Synpunkter på besparingsåtgärder, dnr SN2011/0191.7.