Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ljungberga: Helene Winqvist och Maggan Östlund; Kungshög/ Rönnäs: Linda Sandgren; IFO: Asylboendet och Fyren: Lars Solling.

3 Budgetuppföljning januari-maj 2012 - Kerstin Karlsson

4 Rådgivningsrapport "En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst"

5 Missbruksverksamheten, beslutsärende - Marie Elm Ågren

6 Ny upphandling LSS och arbetsträning, beslutsärende - Marie Elm Ågren (Handlingar redovisas vid sammanträdet.)

7 HVB Fyren, verksamhetens utformning, beslutsärende - Marie Elm Ågren

8 Minskning med tre chefstjänster, beslutsärende

9 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, beslutsärende

10 Redovisningen öppna jämförelser, barn och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård - Linda Farkas

11 IFO-plan 2012-2014, beslutsärende- Linda Farkas

12 Kommunens kvalitet i korthet - Linda Farkas

13 Information från äldrepsykiatrin - Magnus Frithiof och Ann-Sofie Signer, Landstinget Kronoberg kl. 14.00-15.00

14 Äldreguiden - Harriet Kristensson

15 Yttrande, plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

16 Redovisning av statistik ensamkommande barn - Annete Ragnarsson

17 Information om psykiatriöverenskommelse - Inger Wirkensjö

21 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§58 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.

Ärendet

Ordföranden anmäler att följande ärende tillkommer på föredragningslistan:

Valärende – M. Palm.

§59 Visionsarbetet

DnrSN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungberga samt Asylboendet och Fyren.

§60 Budgetuppföljning januari-maj 2012

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport, januari-maj 2012. Prognosen visar på ett underskott på ca 19 miljoner vilket är något bättre än tidigare lämnade prognoser.

§61 Missbruksverksamheten

Beslut

Socialnämnden beslutar att fortsätta bedriva missbruksverksamhet på Åvillan och utveckla verksamheten till att även omfatta personer med samsjuklighet. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en total översyn av missbruksverksamheten. Denna översyn ska redovisas för nämnden i oktober 2012.

Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Landstinget Kronoberg avseende Navet med tre månader.

Förvaltningen får i uppdrag att omförhandla avtalet med Landstinget Kronoberg avseende Navet för att minska kostnaderna. Därefter ska socialnämnden fatta ett nytt beslut i frågan.

Ärendet

Socialnämnden har under 2012 fattat beslut om målsättningen färre externa placeringar inom missbruksvården. Vid socialnämndens sammanträde den 16 maj 2012 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nästa sammanträde.

Yrkanden

Håkan Bengtsson (S) yrkar för Socialdemokraterna med instämmande av Björn Gullander (V) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en total översyn av missbruksverksamheten. Denna översyn ska redovisas för nämnden i oktober 2012.

Ordföranden yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla avtalet med Landstinget Kronoberg avseende Navet för att minska kostnaderna.

Ajournering

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Socialnämnden ajourneras i tio minuter mellan kl. 10.40 och 10.50.

Ärendet återupptas.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition på Håkan Bengtssons (S) och Björn Gullanders (V) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 maj 2012.

§62 Ny upphandling LSS och arbetsträning

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ny kravspecifikation för upphandling av LSS daglig verksamhet.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet att bedriva LSS daglig verksamhet i egen regi. Återrapportering: september 2012.

Socialnämnden beslutar att platserna för arbetsträning inte ska upphandlas. Arbetsträning kommer istället att rymmas inom ramen för Finsam.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till augustisammanträdet återkomma med mer information om Markaryds deltagande i Finsam bland annat avseende kostnader.

Ärendet

LSS daglig verksamhet med 16 platser samt arbetsträning med 15- 25 platser bedrivs av Attendo LSS AB sedan 1 januari 2009. Nuvarande avtal med Attendo har förlängts i två år och löper ut den 31 december 2012.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 juni 2012.

§63 HVB Fyren, verksamhetens utformning

Beslut

Socialnämnden beslutar att HVB Fyren kan ta emot tio ungdomar. En plats är akutplats, sex platser är avsedda för tillsvidare boende plus fyra övningslägenheter.

Förvaltningen får i uppdrag att omarbeta beslutsunderlaget.

Ärendet

Förvaltningen har inkommit med sin skrivelse med anledning av att HVB Fyren behöver ett nytt beslut om platsantal att underställa Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 juni 2012.

§64 Minskning med tre chefstjänster

Beslut

Socialnämnden beslutar att minska organisationen med tre chefstjänster. Detta medför en besparing med 1 500 000 kronor.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp den förändrade organisationen och se hur det har fallit ut. Återrapportering: mars 2013.

Ärendet

Socialnämnden har uppmanat förvaltningen att se över om det är möjligt att minska ned organisationen med tre chefstjänster i samband med att chefsförordnande går ut hösten 2012. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta upp frågan vid juni månads sammanträde.

MBL-förhandling har begärts av Vision och genomförts den 26 april 2012. Sektionschefer inom äldreomsorgen och medlemmar i Vision samt sektionschefer inom omsorgen har lämnat sina skriftliga synpunkter på föreslagna neddragningar av chefstjänsterna.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden beslutar att omvandla två chefstjänster till administratörer samt minska organisationen med en chefstjänst.

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar att minska organisationen med tre chefstjänster. Ordföranden yrkar även att förvaltningen får i uppdrag att följa upp den förändrade organisationen och se hur det har fallit ut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och ?nner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 maj 2012.

§65 IFO-plan 2012-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till individ- och familjeomsorgsplan med följande ändringar och tillägg:

I planen finns en återkommande rubrik ”Så här tänker vi arbeta i Ljungby kommun”. Rubriken ska ändras till ”Arbets- och utvecklingsområden”.

Sidan 3, tillägg under rubriken Syfte med planen: ”Planen ska revideras årligen”.

Förvaltningen får i uppdrag att göra vissa redaktionella förändringar i textinnehållet.

Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att arbeta utifrån planens intentioner samt att beakta eventuella åtgärdskostnader i kommande budgetarbeten.

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa framlagt förslag till Individ- och familjeomsorgsplan för tiden 2012-1214.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram en ny plan för Individ- och familjeomsorgen.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden beslutar att ändra återkommande rubrik ”Så här tänker vi arbeta i Ljungby kommun” till ”Arbets- och utvecklingsområden”.

Björn Gullander (V) yrkar även att nämnden beslutar att göra följande tillägg på sidan 3 under rubriken Syfte med planen: ”Planen ska revideras årligen”.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och finner att nämnden beslutar att återkommande rubrik ”Så här tänker vi arbeta i Ljungby kommun” ändras till ”Arbets- och utvecklingsområden”.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och finner att nämnden beslutar att göra följande tillägg på sidan 3 under rubriken Syfte med planen: ”Planen ska revideras årligen”.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 23 maj 2012.

§66 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ansökan och översända den till Socialstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

§67 Informationsärenden

Ärendet

Redovisning av statistik ensamkommande barn.

Redovisningen öppna jämförelser, barn och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård.

Kommunens kvalitet i korthet.

Information från äldrepsykiatrin.

Äldreguiden.

Rådgivningsrapport ”En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst”

Information om psykiatriöverenskommelse.

§68 Yttrande, plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet

Beslut

Socialnämnden beslutar meddela Plankontoret att socialnämnden inte har något att erinra mot förslaget och överlämna förvaltningens skrivelse den 4 juni 2012 som eget yttrande till Plankontoret med följande ändringar under rubriken ”Socialförvaltningens uppfattning”: Första stycket, första meningen tas bort. Sista stycket tas bort.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad, för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 4 juni 2012.

§69 Valärende - M. Palm

Dnr SN2012/0098  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse Ulf Holmgren (S) till:

- ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott

- ny ledamot i äldrerådet Lidhult

- ny ersättare i äldrerådet Ljungsätra

- ny ledamot i omsorgsråd Lagan/Lidhult

- ny ersättare i omsorgs-/psykiatriråd Ljungby

- ny ersättare i brottsförebyggande rådet.

Ärendet

Maria Palm (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Ljungby kommun.

Kommunfullmäktige har godkänt Maria Palms avsägelse och utsett Ulf Holmgren (S) till ny ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2012 § 67.

§70 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialchefen informerar om projekt Framtid Kronoberg. Framtid Kronoberg är ett länsomfattande projekt med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten, stärka ungas kompetens, öka inträdet på arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna samt att öka samverkan i länet.

Landstinget har presenterat en ny organisation med en förnyad inriktning för vuxenpsykiatrin. Speciella slutenvårdsplatser (åtta platser) för självskadande personer på vårdenhet 24 ska tas bort.

§71 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 13 juni 2012, § 71 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län: information om länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet.

Polismyndigheten i Kronobergs län, tillståndsbevis.

Socialstyrelsens beslut den 8 maj 2012: socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

VoB årsredovisning 2011.

Äldrerådens protokoll: Ljungberga den 10 april, Ljungsätra den 17 april samt Ryssby 26 april 2012.