Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-09-19

Sammanträde 2012-09-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Lagan hemtjänst: Carina Karlsson; IFO Krister Persson, Mats Carlsson

3 Budgetuppföljning - Kerstin Karlson, Johan Rutgersmark, Marie Elm-Ågren, Mikael Johansson

5 Socialnämndens delegationsordning - uppdatering/ändring, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

6 Utredning kring möjligheten att privatisera kommunal fotvård, beslutsärende - Mikael Johansson

7 Rätt till heltid, beslutsärende - Mikael Johansson

8 Förslag till organisering av nattpersonal på Åbrinken och Nattpatrullen, beslutsärende - Mikael Johansson

9 Medborgarförslag - inrättande av hygiensjuksköterska, beslutsärende - Johan Rutgersmark

10 Internkontroll av Lex Sarah implementering, beslutsärende - Linda Farkas

11 Yttrande - Plansamråd över detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 m.fl. vid Lagavallen i Ljungby stad, beslutsärende - Linda Farkas. Planen hittas under www.ljungby.se gå in under rubriken Boende och Byggande och därefter Aktuella planer.

12 Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg 2012-2014, information - Marie Elm Ågren

13 Information från brottsförebyggande rådet

17 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§83 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom IFO: Åvillan samt vuxensektionen.

§84 Budgetuppföljning

Ärendet

Den ekonomiska rapporten för perioden januari till och med augusti 2012 visar på ett underskott på 19,5 miljoner kronor, något bättre än förra månadens resultat.

Varje verksamhetschef föredrar sina månadsrapporter.

§85 Medborgarförslag – inrättande av hygiensjuksköterska

Dnr SN2012/0117  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att inte inrätta tjänst som hygiensjuksköterska med hänvisning till att hygienperspektivet hanteras av befintlig medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ärendet

I ett medborgarförslag av den 11 maj 2012 föreslås socialnämnden inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska för att minska smittspridning mellan hemsjukvårdens personal.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 augusti 2012, arbetsutskottets protokoll den 12 september § 72.

§86 Rätt till heltid

Beslut

Socialnämnden beslutar att alla medarbetare erbjuds möjligheten att öka sin tjänstgöringsgrad enligt förvaltningen förslag och att medarbetarna har möjlighet att omreglera sin tjänstgöringsgrad årligen.

Ärendet

Socialförvaltningen har utrett möjligheten att erbjuda sina medarbetare önskad tjänstgöringsgrad genom att ta uppdrag i bemanningen som tillägg till ordinarie grundtjänst.

Time Care utvecklingsgrupp har tillsammans med personalavdelningen sett över de tekniska delarna och tillsammans med personalenheten på socialförvaltningen tagit fram ett förslag.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 21 augusti 2012, arbetsutskottets protokoll den 29 augusti 2012 § 66.

§87 Förslag till organisering av nattpersonal på Åbrinken och nattpatrullen

Dnr SN2011/0191  7

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till organisering av nattpersonal på Åbrinken och nattpatrullen.

Återrapportering på mars månads nämndmöte 2013.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra intern kontroll avseende personer som har både trygghetslarm och tillsyn nattetid.

Ärendet

I och med att Bergagården kommer att läggas ner har förvaltningen fått i uppdrag att hitta en lösning hur nattorganisationen kan se ut när det gäller nattpatrullen och Åbrinken.

Förslaget är att skapa en liten nattpatrull som ska verka i en mindre del av Ljungby kommun men utgå från Åbrinken. Den lilla nattpatrullen kommer att bestå av två personal varje natt som tillsammans med två nattpersonal på Åbrinken blir ett arbetslag som ska besvara larm och ta hand om nattillsyn i det området.

Den andra nattpatrullen kommer att bestå av fyra personal som kör i två team och tar hand om larm och tillsyn i resterande delar av Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 augusti 2012.

§88 Utredning kring möjligheten att privatisera kommunal fotvård

Dnr SN2011/0191  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att fotvård även i fortsättningen ska drivas i kommunal regi.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att erbjuda kommunal fotvård till äldre i ordinärt boende.

Ärendet

Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att privatisera kommunal fotvård från och med 2013 och ta fram förslag till ny organisation.

Kommunen erbjuder idag fotvård till dem som bor på kommunens särskilda boenden eller är diabetiker som hänvisats från distriktssköterskan och som inte får komma på lasarettets fotvård.

Förvaltningen har föreslagit att nämnden beslutar att kommunal fotvård inte längre ska bedrivas i kommunal regi.

Ajournering

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Socialnämnden ajourneras mellan kl. 12.30 och 13.30.

Ärendet återupptas.

Yrkanden

Gun Lindell (S) yrkar för Socialdemokraterna med instämmande av Björn Gullander (V) och Nils-Erik Wetter (KD) att fotvård även i fortsättningen ska drivas i kommunal regi samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att erbjuda kommunal fotvård till äldre i ordinärt boende.

Karin Bondeson (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Gun Lindells (S) m.fl. yrkande mot Karin Bondesons (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Bondesons (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för Karin Bondesons (M) yrkande.

Nej-röst för Gun Lindells (S) m.fl. yrkande.

Karin Bondeson (M)

Ja

Gun Maj Carlsson (M)

Ja

Arne Johansson (C)

Ja

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

Susann Diesner (FP)

Ja

Nils Érik Wetter (KD)

nej

Gun Lindell (S)

nej

Håkan Bengtsson (S)

nej

Catharina Öberg (S)

nej

Ulf Holmgren (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blir att Gun Lindells (S) m.fl. yrkande ska gälla.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 16 augusti 2012.

Reservationer

Aliansgruppen reserverar sig mot beslutet.

§89 Socialnämndens delegationsordning – uppdatering

Dnr SN2012/0094  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att genomföra förändringar i socialförvaltningens delegationsordning.

Ärendet

Sedan den 5 juni 2012 finns en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. Med anledning av detta har socialnämndens delegationsordning setts över så att de båda dokumenten ska harmoniera med varandra.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 26 juli 2012.

§90 Internkontroll av Lex Sarah implementering

Dnr SN2012/0093  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder.

Återrapportering på november månads nämndmöte.

Ärendet

Socialnämnden genomförde den 18 april 2012 en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån denna valdes tre risker ut till internkontroll, en utav dessa var hur Lex Sarah implementeringen skett inom individ- och familjeomsorgen.

Resultatet visar på att det finns brister i implementeringen av Lex Sarah. Det finns personal inom individ- och familjeomsorgen som saknar kunskap om tillämpningen av Lex Sarah.

I tjänsteutlåtandet föreslår förvaltningen åtgärder för att åtgärda bristerna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2012.

§91 Yttrande – Plansamråd över detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 m.fl. vid Lagavallen i Ljungby stad

Dnr SN2012/0163  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att meddela Plankontoret att socialnämnden instämmer i förvaltningens synpunkter ovan och överlämna förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2012 som yttrande till Plankontoret.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 m.fl. i Ljungby stad för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 augusti 2012, arbetsutskottets protokoll den 12 september § 72.

§92 Informationsärenden

Ärendet

Budget 2013.

Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg 2012-2014.

Information från brottsförebyggande rådet.

Information om målarbete/måluppfyllelse.

§93 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Brukarinflytande på missbruks/beroendeområdet.

Kvinnojouren Märtas framtida finansiering.

Information om pågående rekrytering av socialchefstjänsten.

 

§94 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 19 september 2012, § 94 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avtal om samhällsorientering för nyanlända mellan Alvesta kommun och Ljungby kommun.

Socialstyrelsen: Tillsyn av Asylboendet samt Fyren. Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksamheten.