Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-11-14

Sammanträde 2012-11-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ryssby/ S.Ljunga hemtjänst: Katarina Svensson. Lagan hemtjänst: Carina Karlsson

4 Utredning kring möjligheten att erbjuda kommunal fotvård till äldre i ordinärt boende - Mikael Johansson

5 Remiss - Revisionsrapport: "Granskning av socialnämndens styrning och ledning - uppföljning" - Ewa Sigridsson

6 Socialnämndens delegationsordning - uppdatering, Ewa Sigfridsson

7 Yttrande, detaljplan för del av Ljungby 7:184m fl, östra delen av f.d. järnvägsområdet i Ljungby stad - Ewa Sigfridsson

8 Yttrande, detaljplan för del av Tannåker 2:14 "Grönt boende" i Tannåker socken, Ljungby kommun - Ewa Sigfridsson

9 Lex Sarah implementering - Linda Farkas

10 Rapport för öppna jämförelser 2012 av brottsoffer - våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Patrik Moberg, Linda Farkas, Marie Elm-Ågren

11 Rapport för öppna jämförelser 2012 av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden - Patrik Moberg, Linda Farkas, Marie Elm-Ågren

12 Information om EU - Patrik Moberg

13 Information "Plan för risk- och sårbarhetsanalys" - Patrik Moberg

14 Information om projektet "Framtid Kronoberg" - Leif Thoresen

15 Information om samverkansöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykisk funktionsnedsättning - Marie Elm-Ågren

17 Information från brottsförebyggande rådet

21 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§108 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande förändringar:

Ärende 3 Budgetuppföljning samt ärende 11 Information om projektet ”Framtid Kronoberg utgår.

Ärende Information om Lex-Maria anmälan (sekretess) samt ersättning för ledsagare vid utlandsresa tillkommer.

Ärendet

Godkännande av föredragningslistan.

§109 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Södra Ljunga hemtjänst och Lagan hemtjänst.

§110 Utredning kring möjligheten att erbjuda kommunal fotvård till äldre i ordinärt boende

Dnr SN2011/0191  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att det ges möjlighet till fotvård till brukare med hemtjänst i ordinärt boende som ett led i förebyggande hälsovård.

Ärendet

Socialnämnden gav förvaltningen uppdraget att se över möjligheten att erbjuda kommunal fotvård även till äldre i ordinärt boende.

Förvaltningen har redovisat ärende i skrivelse den 22 oktober 2012 och föreslagit att socialnämnden ska besluta att inte erbjuda fotvård till äldre i ordinärt boende.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 oktober 2012, § 90, och då föreslagit nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkanden

Björn Gullander (V) med instämmande av Gun Lindell (S) och Nils-Erik Wetter (KD) yrkar att socialnämnden ska besluta att det ges möjlighet till fotvård till brukare med hemtjänst i ordinärt boende som ett led i förebyggande hälsovård.

Karin Bondesson (M) med instämmande av Arne Johansson (C) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens och arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Pågående ärenden kvarstår.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) m.fl. yrkande mot Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande.

Nej-röst för Björn Gullanders (V) m.fl. yrkande.

Karin Bondeson (M)

ja

Carlos Lysebring (M)

ja

Arne Johansson (C)

ja

Anneli Ahlqvist (C)

ja

Susann Diesner (FP)

ja

Nils Érik Wetter (KD)

nej

Gun Lindell (S)

nej

Håkan Bengtsson (S)

nej

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Ulf Holmgren (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blir att Björn Gullanders (V) m.fl. yrkande ska gälla.

Reservationer

Aliansgruppen reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser att före justeringen inkomma med en skriftlig reservation.

§111 Revisionsrapport: ”Granskning av socialnämndens styrning och ledning - uppföljning”

Dnr SN2012/0183  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 24 oktober 2012 till kommunens revisorer som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av socialnämndens styrning och ledning. Granskningen är en uppföljning av en granskning som genomfördes 2006. Kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 oktober 2012.

§112 Socialnämndens delegationsordning – uppdatering

Dnr SN2012/0094  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att genomföra förändringar i socialförvaltningens delegationsordning och fastställa ny version daterad den 14 november 2012.

Ärendet

Sedan den senaste omprövningen av socialnämndens delegationsordning har önskemål om ytterligare förändringar framförts.

De punkter där förändringar har införts eller kräver ändrad delegation beskrivs i förvaltningens skrivelse den 6 november 2012.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 6 november 2012.

§113 Yttrande, detaljplan för del av Ljungby 7:184m fl, östra delen av f.d. järnvägsområdet i Ljungby stad

Dnr SN2012/0135  7

Beslut

Socialnämnden har inte något att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012 som yttrande till plankontoret.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad, för granskning.

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 29 oktober 2012 och föreslagit att socialnämnden beslutar att meddela plankontoret att socialnämnden inte har något att erinra mot förslaget.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 oktober 2012, § 90, och då föreslagit nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att socialnämnden ska besluta att

meddela plankontoret att socialnämnden har erinringar att göra mot förslaget och överlämna förvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012 som yttrande till plankontoret med följande skrivning under rubriken Socialnämndens uppfattning: Enligt socialförvaltningens uppfattning är förslaget inte helt genomtänkt och inte i enlighet med gällande centrumplan. Genom att planlägga järnvägsområdet åstadkoms ett mera sammanhållet, förtätat och attraktivare centrumområde. I förslaget har man inte tänkt tillräckligt på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För barn bör en lekplats eventuellt komma till. Man planerar för att sprida ut trafiken på flera gator så att trafiksituationen ska bli bättre i centrum men det skapar inte en bättre trafikmiljö för den förtätade bebyggelsen i hörnet Skånegatan/Stationsgatan.

Karin Bondeson (M) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens och arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande mot Karin Bondesons (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Bondesons (M) yrkande.

Reservation

Björn Gullander (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§114 Yttrande, detaljplan för del av Tannåker 2:14 "Grönt boende" i Tannåker socken, Ljungby kommun

Dnr SN2012/0215  7

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse den 6 november 2012 som eget yttrande till plankontoret.

Socialnämnden noterar att man gör inskränkningar i strandskyddet som kan påverka kommuninvånare.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till planprogram för Tannåker 2:14 ”Grönt boende” i Tannåker socken, för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 6 november 2012.

§115 Lex Sarah implementering

Dnr SN2012/0093  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärendet

Under 2012 valdes Lex Sarah implementeringen inom individ och familjeomsorgen ut till internkontroll. I september 2012 fick nämnden information om utfallet av internkontrollen. Undersökningen visade på att det fanns brister i implementeringen.

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden under november månad för att rapportera hur implementeringen genomförts.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 oktober 2012.

§116 Rapport för öppna jämförelser 2012 av brottsoffer - våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr SN2012/0051  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanerna för verksamheterna.

Ärendet

Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Återkoppling av resultatet och beslutade åtgärder görs av närmaste chef för att säkerställa medarbetarnas kännedom om det pågående kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2012.

§117 Rapport för öppna jämförelser 2012 av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Dnr SN2012/0051  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Återkoppling av resultatet och beslutade åtgärder görs av närmaste chef för att säkerställa medarbetarnas kännedom om det pågående kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2012.

§118 Ersättning för ledsagare vid utlandsresa

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av Björn Gullanders (V) förslag.

Ärendet

Björn Gullander (V) tar upp frågan om funktionshindrades årliga resa till Finland och reglerna kring ledsagare vid utlandsresa.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden ska besluta att bevilja kostnadsersättning för ledsagare till funktionshindrades planerade resa till Finland 2013 och uppdra åt socialförvaltningen att vidare utreda ledsagarfinansieringen för kommande resor.

Gun Lindell (S) yrkar att socialnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av Björn Gullanders (V) förslag.

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) mot Gun Lindells (S) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Gun Lindells (S) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för Gun Lindells (S) yrkande.

Nej-röst för Björn Gullanders (V) yrkande.

Karin Bondeson (M)

ja

Carlos Lysebring (M)

ja

Arne Johansson (C)

ja

Anneli Ahlqvist (C)

ja

Susann Diesner (FP)

ja

Nils Érik Wetter (KD)

ja

Gun Lindell (S)

ja

Håkan Bengtsson (S)

ja

Kristin Magnusdottir (S)

ja

Ulf Holmgren (S)

ja

Björn Gullander (V)

nej

10 ja-röster

1 nej-röst

Resultatet blir att Gun Lindells (S) yrkande ska gälla

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§119 Informationsärenden

Ärendet

Information om Åsikten.

Information om EU.

Information om ”Plan för risk- och sårbarhetsanalys”.

Målen 2013.

Information om samverkansöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

§120 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Bårplatser Annelund, ombyggnad/tillbyggnad.

Information om socialförvaltningens nya organisation.

Information om mötet med VågaVa.

§121 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 14 november 2012, § 121 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:51 Utvidgat parbogaranti.

Socialstyrelsen, tillsyn av HVB-ensamkommande barn i Ljungby kommun enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen.

Revisionsrapport ”Granskning av HSL-verksamheten”.