Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-12-05

Sammanträde 2012-12-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - OF/LASS Jan Ohlsson, Violeta Ulianova, Johanna Johansson

4 Kvalitetsnivå biståndshandläggning - Johan Rutgersmark

5 Internkontroll Cambio Cosmic, information - Johan Rutgersmark

6 Ersättningsbelopp hemtjänst - Kerstin Karlsson

8 Yttrande - granskning av HSL-verksamheten - Rosa Morales

9 Förfrågningsunderlag LOV - Patrik Moberg

10 Information om styrning och uppföljning - Patrik Moberg, Linda Farkas

11 Kvalitetsredovisning 2011 - Ewa Sigfridsson

15 Individärende, sekretess - Marie Elm -Ågren

17 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§122 Visionarbetet

Ärendet

Information om visionsarbetet inom omsorgen/LASS.

§123 Budgetuppföljning

Dnr SN2011/0191  7

Ärendet

Den ekonomiska rapporten för perioden januari till och med oktober 2012 visar på ett underskott på 17,8 miljoner kronor.

Varje verksamhetschef föredrar sina månadsrapporter.

§124 Informationsärenden

Ärendet

Förfrågningsunderlag LOV.

Information om styrning och uppföljning.

Internkontroll Cambio Cosmic.

Målen 2013.

§125 Yttrande – granskning av HSL-verksamheten

Dnr SN2012/0197  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens skrivelse den 5 november 2012 som eget yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.

Arbetsgrupp som arbetar med en ny struktur inom delegeringsområdet ska återrapportera sitt arbete till nämnden i mars 2013.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av HSL-verksamheten. Kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 5 november 2012.

§126 Kvalitetsnivå biståndshandläggning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna vägledning för biståndsbedömning SoL/äldreomsorg.

Ärendet

Syftet med vägledningen är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och beslut. Vägledningen är ett stöd i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 november 2012.

§127 Visionspris 2012

Ärendet

Socialnämnden delar ut 2012 års visionspris. Första pris går till Ljungberga. Det är de tre enheterna dagcentralen, demensboendet 3 AB och korttidsboendet 3D som får dela på prissumman på 10 000 kronor.

Juryns motivering är att enheterna bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete med brukaren i fokus och på flera områden förbättrat kvalitet, kontinuitet och visat lyhördhet för omsorgstagarnas önskemål och behov av trygghet.

Andra pris, 5 000 kronor, går till Bergagatans, Orbergsgatans och Älgstigens psykiatriboenden. De fick priset för att de genom samarbete ökat den enskildes kontaktnät vilket i sin tur medfört ökad självkänsla, trygghet och innehåll i vardagen.

§128 Ersättningsbelopp hemtjänst

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ersättning per utförd hemtjänsttimme.

Ärende

Socialförvaltningens förslag till ersättning per utförd hemtjänsttimme år 2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 26 november 2012.

§129 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om familjecentralen.

Medarbetarenkät 2012.

Upphandling LSS.

Information om gemensamma nämndens för familjerättsliga frågor framtida organisation.

§130 Kvalitetsredovisning 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa kvalitetsredovisningen.

Ärendet

Kvalitetsredovisning 2011. I detta dokument vill förvaltningen framför allt redovisa kvalitet ur ett brukarperspektiv. Ytterligare ett syfte är att komplettera bokslutet med att visa på det utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen.

Detta dokument är ett försök att samla allt som görs i form av

uppföljningar och mätningar antingen de utförs inom förvaltningen och

i form av egenkontroller eller om de genomförs av andra organisationer

eller myndigheter.

§131 Meddelanden

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 5 december 2012, § 131 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Socialstyrelsen: Information från Socialstyrelsen om förändringar vid kommunicering; Tillsyn av HVB Fyren, beslut den 27 november 2012.

§132 Avtackning

Ordförande framför nämndens tack till Ing-Marie Byström som slutar som socialchef den 10 januari 2013.