Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-04-24

Sammanträde 2013-04-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Haraberg/Centrum, Brunnsgården: Brunnsgården och Fotvård: Marie-Louise Roos, OF: psykiatri: Britt-Marie Bengtsson och Ulrika Claesson

3 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden

4 Investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018 - Kerstin Karlsson

5 Ekonomisk uppföljning - Kerstin Karlsson

6 Godkännande av skall-krav gällande upphandling av nytt verksamhetssystem - Johan Rutgersmark

7 Information från Kjell Petersson, mobil läkare i Ljungby kommun

8 Hyresnivån på Åsikten - Harriet Kristensson, Johan Oléhn

9 Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter till förvaltningschef

10 Information gällande avtal om e-hälsa - Mikael Johansson

11 Vad tycker äldre om äldreomsorgen - Mikael Johansson

15 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§41 Visionsarbetet

Ärendet

Information om visionsarbetet på Haraberg/Centrum, Brunnsgården och fotvård samt OF psykiatri.

§42 Hyresnivån på Åsikten

7

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa hyran till 5500 kronor i månaden inklusive hushållsel och gemenskapsutrymme.

Förvaltningen får i uppdrag att informera tekniska förvaltningen om att samtliga kontrakt bör utformas så att respektive lägenhets del i gemenskapsutrymme tydligt framgår av kontraktsskrivning.

Ärendet

Det särskilda boendet Åsikten beräknas bli inflyttningsklart i höst. Arbetsutskottet har i § 29 pkt 4 den 9 april 2013 föreslagit socialnämnden besluta att fastställa hyran till 5 500 kronor per månad och lägenhet.

Socialförvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande den 21 april 2013 föreslagit nämnden besluta att fastställa hyran till 5 833 kronor i månaden inklusive hushållsel och gemenskapsutrymme.

Yrkanden

Björn Gullander (V) med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.

Gun Lindell (S) med instämmande av Željko Jelica (M) yrkar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) och Željko Jelicas (M) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Gun Lindells (S) och Željko Jelicas (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 9 april 2013 § 29 pkt 4 samt förvaltningens tjänsteutlåtande den 21 april 2013.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet.

§43 Informationsärenden

Ärendet

Information gällande avtal om e-hälsa.

Information om trygghetslarm.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Information från Kjell Petersson, mobil läkare i Ljungby kommun.

§44 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden

Dnr SN2013/0055 7

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förslag från presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

Jäv

Arne Johansson (C) och Björn Gullander (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående inkomna ansökningar.

Beslutsunderlag

Presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har i samråd tagit fram förslag till utdelning ur Dahlin-fonden.

§45 Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter till förvaltningschef

Beslut

Socialnämnden beslutar att fördela arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter inom socialförvaltningen till förvaltningschef Jonas Jönsson för att ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten på förvaltningen.

Ärendet

Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter till förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 april 2013.

§46 Investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsbudget 2014 och investeringsplan 2015-2018 och översända förslaget till kommunsstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningens förslag till investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2013.

§47 Ekonomisk uppföljning

Ärendet

Den ekonomiska rapporten för perioden januari till och med mars 2013 visar på ett underskott på 4,3 miljoner kronor.

§48 Godkännande av skallkrav gällande upphandling av nytt verksamhetssystem

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till kravspecifikation och utvärderingsmodell enligt bilaga.

Förvaltningen får i uppdrag att komplettera anbud med skallkrav gällande resursfördelning.

Ärendet

Socialförvaltningens verksamhetssystem är föråldrat och beslut om att upphandla nytt är sedan tidigare fattat.

Arbetet med att ta fram och förankra skallkrav har pågått sedan hösten 2012. Dialog har förts med kommunledningsförvaltningen samt representant för barn och utbildningsförvaltningen i ärendet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 april 2013.

§49 Aktuellt inom verksamheten

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa till socialnämnden i maj hur långt arbetet med FINSAM har kommit.

Ärendet

Information om förvaltningens kvalitetsberättelse 2012.

Ljungby kommun har mottagit ett varsel som avser blockad mot nyanställning inom kommunals avtalsområde. Det innebär att inga nya anställningar får göras från och med den 29 april 2013.

Gun Lindell (S) informerar om Vård och Omsorgscollege Växjö samt FINSAM.

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön inom hemtjänst.

§50 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 24 april 2013 § 50 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Protokoll från äldrerådets möte på Brunnsgården.

Socialstyrelsen: meddelande om inspektionsbesök på Fyren samt HVB-ensamkommande barn; rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första kvartalet 2013.

Verksamhetsberättelse patientnämnden 2012.