Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-05-29

Sammanträde 2013-05-29

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby den 29 maj 2013, kl. 08.00

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - IFO behandling barn/ungdom Ilkka Ahonen, bemanningsenheten Marita Svensson

3 Individärende, sekretess - Lena Bolmelind

4 Ekonomisk uppföljning - Kerstin Karlsson

5 Programfas ombyggnation Brunnsgården - Johan Rutgersmark, Harriet Kristensson

6 Rätten för äldre att få bo tillsammans, nya bestämmelser den 1 november 2012 - Harriet Kistensson

7 Tillsyner nattetid - Nihad Hodjic

8 Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser - Johan Rutgersmark

9 Förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete - Patrik Moberg

10 Revidering av socialförvaltningens del i Ljungby kommuns risk- och sårbarhetsanalys - Patrik Moberg

11 Revidering av 5.3.4. Ansvarsförsäkring i förfrågningsunderlag LOV - Patrik Moberg

12 Öppna jämförelser social barn-/ och ungdomsvård 2013 - Linda Farkas, Patrik Moberg

13 Öppna jämförelser av missbruks-/ och beroendevård 2013 - Linda Farkas, Patrik Moberg

14 Motion: Förstärk samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen - Marie Elm-Ågren

15 Tillsynsplan enligt alkohollagen - Marie Elm-Ågren

16 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2016

17 Digitala trygghetslarm - Mikael Johansson

18 Plan för löpande redovisning av sjukfrånvaro - Mikael Johansson

21 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§51 Godkännande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar:

- Extra ärenden: budgetarbete 2014, aktuellt inom verksamheten samt nytt äldreboende.

- Ärende 12 och 13 utgår och tas upp vid nästa sammanträde.

§52 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Bemanningsenheten samt IFO behandling barn/ungdom informerar om sitt visionsarbete.

§53 Aktuellt inom verksamheten

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att se över situationen i Björkäng vad det gäller antalet boendeplatser.

Uppdraget ska redovisas till nämnden vid junisammanträdet.

Ärendet

Information om studiebesök i Lidhult.

Synpunktsredovisning - Inkomna synpunkter ska redovisas för nämnden i januari, maj och september. Statistiken publiceras på extranätet fyra gånger per år.

Uppföljning överanställning sjuksköterskor pool. – Återrapportering i september.

Palliativt centrum för samskapad vård i Kronobergs län invigdes den 27 maj 2013.

§54 Ekonomisk uppföljning

Dnr SN2013/0015  7

Ärendet

Prognos efter april ligger på ca minus 8 miljoner kronor. Vi behöver analysera siffrorna djupare för att kunna vara säkra på prognosen.

§55 Programfas ombyggnation Brunnsgården

Dnr SN2012/0066  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till programfas enligt bilagd handlingsförteckning samt överlämna ärendet till tekniskt utskott för vidare beslut och genomförande.

Socialnämnden beslutar att äska tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor på grund av tillkommande kostnader för trädgård och etappindelad ombyggnation.

Ärendet

Renovering av det särskilda boendet Brunnsgården flyglarna A och B påbörjas när Åsikten är inflyttningsklart och de boende flyttat ut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens utlåtande den 9 april 2013.

§56 Rätten för äldre att få bo tillsammans

Nya bestämmelser den 1 november 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.

Socialnämnden beslutar att i samband med revidering av delegationsordningen även pröva läget på delegationsnivån av 4.1.3 ”Beslut om gemensamt boende för par i lägenhet för två personer i särskild boendeform då endast den ena har behov.”

Ärendet

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen 4 kap. 1 b §, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i särskilt boende.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 maj 2013.

§57 Nytt äldreboende

Dnr SN2013/0094  7

Ärendet

I samband med junisammanträdet kommer det att bli ett studiebesök på Åsikten.


§58 Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser

Dnr SN2013/0047  7

Beslut

Socialnämnden ser positivt på samarbete med kyrkan kring byggnation av bårplatser.

Socialnämnden ser behovet däremot tar nämnden inte ställning till kyrkans kostdnadsförslag eller avtalslängd.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser.

Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens sammanträde den 20 februari § 24.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning/föredragning i ärendet samt hyresberäkning daterad den 7 maj 2013.

§59 Tillsyner nattetid

Dnr SN2012/0188  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att komplettera vägledning för biståndsbedömning med tydligare tidsbegränsning och uppföljning av beslut gällande tillsyner nattetid.

Initialbeslutet ska följas upp senast efter en månad. I övrigt ska tillsyner nattetid följa gängse vägledning för biståndsbedömning gällande omsorg.

Socialnämnden beslutar förorda att förvaltningen möjliggör för representant från nattpatrull och biståndshandläggare att någon eller några gånger per termin kunna träffas. Företrädelsevis bör befintliga möten som exempelvis teamträffar att användas. Vidare ska informationsflödet säkerställas.

Ansvarig för nattpatrullen får i uppdrag att till oktobersammanträdet informera nämnden om verksamheten.

Ärendet

Uppföljning av nattverksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 18 mars 2013.

§60 Budgetarbete 2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde onsdagen den 12 juni kl. 8.00 för att diskutera budget för 2014.

Ärendet

Socialnämnden diskuterar arbetet med budgetarbetet för år 2014.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden har ett extra sammanträde den 12 juni kl. 8.00 för att diskutera budget för 2014.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det.

§61 Förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Ärendet

Ljungby kommuns arbetsgrupp för EU-frågor har tagit fram förslag till policy för internationellt arbete och tillhörande verksamhetsplan.

Yrkande

Björn Gullander (V) med instämmande av Gun Lindell (S) yrkar på följande tillägg till föreliggande förslag till policy: ”Fackliga paraplyorganisationer ska också ges möjlighet att yttra sig över förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och förslag med tillägg och finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för föreliggande förslag. Nej-röst för förslag med tillägg.

Omröstningsresultat:

Carlos Lysebring (M)

Ja

Karin Bondeson (M)

Ja

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

Susann Diesner (FP)

Ja

Nils Érik Wetter (KD)

Avstår

Gun Lindell (S)

Nej

Håkan Bengtsson (S)

Nej

Kristin Magnusdottir (S)

Nej

Ulf Holmgren (S)

Nej

Björn Gullander (V)

Nej

Arne Johansson (C)

Ja

Röstsiffrorna blev 5-5 och ordförandens ja-röst blev därmed avgörande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 april 2013.

§62 Revidering av socialförvaltningens del i Ljungby kommuns risk- och sårbarhetsanalys

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys 2013.

Ärendet

Lagen (2006.544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på att alla kommuner har en plan för krishantering. Denna skall bygga på en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Dessutom förutsätter medelstilldelningen till kommunernas krisberedskap att kommunerna har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys.

Från och med år 2011 ska kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser redovisas enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).

Innan sommaren 2013 ska nämnderna ges möjlighet att för sitt verksamhetsområde revidera Ljungby kommuns handlingsplan för risk och sårbarhetsanalys.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 april 2013.


§63 Motion: Förstärk samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen

Dnr SN2011/0235  7

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har fått uppdrag via motion att undersöka möjligheten att påbörja ett förstärkt samarbete mellan socialförvaltningen och polisen. Syftet är att bekämpa ungdomsbrottslighet genom lämpliga åtgärder i tidigt stadium.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens yttrande den 15 maj 2013.

§64 Revidering av 5.3.4. Ansvarsförsäkring i förfrågningsunderlag LOV

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till ändringar i texten 5.3.4. Ansvarsförsäkring i förfrågningsunderlag för kundval i hemtjänsten.

Reviderat förfrågningsunderlag gäller från och med den 1 september 2013 efter att det kommunicerats med samtliga utförare.

Ärendet

Socialnämnden i Ljungby kommun kan göra mindre ändringar avseende kraven i förfrågningsunderlaget. Ändringarna träder i kraft tre månader efter det att ändringarna har införts och kommunicerats.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens utlåtande den 8 maj 2013.

§65 Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2014-2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för 2014-2016 med målet ett tillsynsbesök varje år för stadigvarande tillstånd till allmänheten samt vartannat år för folköl och läkemedel.

Ärendet

Tillsynsplan ska upprättas enligt alkohollagen och den förra gällde 2011-2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 april 2013.

§66 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen.

Ärendet

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2016.

§67 Ìnformationsärende

Ärendet

Information om Gautablick – Socialstyrelsen har avslagit bolagets ansökan om tillstånd för att bedriva verksamheten. Socialstyrelsens bedömning är att verksamheten inte når upp till lagstiftningens krav på god kvalitet, detta med hänsyn till verksamhetens låga bemanning.

§68 Digitala trygghetslarm

Beslut

Socialnämnden beslutar att byta ut 50 st trygghetslarm som använder GSM-nätet mot digitala trygghetslarm med inbyggd GSM-funktion.

I övrigt återremitteras ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendet tas därefter på nytt upp i nämnden vid augustisammanträdet.

Ärendet

Förvaltningens utredning kring utveckling av trygghetslarmen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2013.

§69 Plan för löpande redovisning av sjukfrånvaro

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa sjukstatistik och vidtagna åtgärder för nämnden tre gånger per år.

Ärendet

Plan för löpande redovisning av sjukfrånvaro.

§70 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 29 maj 2013 § 70 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Arbetsmiljöverket, föranmälan om inspektion den 22 maj 2013 på adress Rune B Johanssons gata 3, Ljungby.

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 22 april 2013.

Lotteriinspektionen, remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater.

Migrationsverket: Ersättning för betydande extraordinära kostnader samt vissa särskilda kostnader.

Polisen Kronobergs län: Tillståndsbevis Sunnerbogymnasiet; underrättelse om beslut 0700-K2099-13.

Regeringsbeslutet: Uppdrag avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

Rikspolisen, utskick av utdrag från MR/BR till myndigheter.

Skrivelse från Föräldraföreningen daterad den 16 mars 2013angående boendefrågan.

Socialstyrelsen: Faktagranskning av inspektionskontroll på boendet Orbergsgatan.

VoB Kronoberg årsredovisning 2012.

VågaVa, kvartalssammanställning för första kvartalet 2013.