Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-06-19

Sammanträde 2013-06-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ljungberga: Helene Winqvist; IFO Asylboendet och Fyren: Lars Solling, Anders Nilsson, Anette Ragnarsson

3 Uppföljning av åtgärder 2012

4 Information om kvinnoprojektet - Annica Olofsson

5 Svar på skrivelse från Sjöriket Allservice - Patrik Moberg

6 Öppna jämförelser social barn-/ och ungdomsvård 2013 - Linda Farkas, Patrik Moberg

7 Öppna jämförelser av missbruks-/ och beroendevård 2013 - Linda Farkas, Patrik Moberg

8 God vård på lika villkor - Johan Rutgersmark

9 Inventering inom psykiatrin, information - Britt-Marie Simonsson

12 Delegationsbeslut, sekretess

13 Studiebesök på Åsikten kl. 13.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§72 Godkännande av dagordning

Beslut

Förslaget till dagordning godkänns med följande tillägg:

14 Yttrande – Plangranskning över detaljplan för del av Ljungby 7:184

15 Yttrande – Planprogram kv. Sågverket m.m.

16 Björkäng

17 Ekonomisk uppföljning.

Ärendet

Godkännande av dagordning.

§73 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på HVB-Fyren samt HVB-Ensamkommande barn.

§74 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialstyrelsen har gjort tillsynsbesök på HVB-Fyren samt HVB-Ensamkommande barn i Ljungby.

Familjecentralen i Ljungby är planerad att starta i februari 2014. Lokalfrågan är löst. För närvarande finns inga avtal tecknade. Oklart om mödravården ska vara med.

Länsstyrelsen har genomfört verksamhetstillsyn enligt alkohollagen i Ljungby kommun. Rapporten ska upp som ärende vid nämndens nästa sammanträde.

Möjlighet till samverkan kring alkoholhandläggning mellan Ljungby och Växjö kommer att diskuteras.

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2016 ska utgöra grund för en konkret handlinsplan.

Semesterschema finns nu publicerat på intranätet.

Nytt LSS-boende – Förvaltningen har tagit initiativ till att träffa föräldraföreningen för att diskutera boendefrågan. Tomtfrågan ska diskuteras med tekniska kontoret.

§75 Ekonomisk uppföljning

Ärendet

Efter fem månader redovisar socialnämnden ett resultat på minus 6,8 miljoner kronor vilket är något bättre än tidigare prognoser som pekade på ett underskott om cirka 8 miljoner kronor.

§76 Uppföljning av åtgärder 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Uppföljningen visar att beslutade åtgärder är genomförda.

Ärendet

Socialnämnden gick ca 10 miljoner minus 2011 och genomförde omfattande besparingsåtgärder för att för att komma till rätta med det ekonomiska läget. Förvaltningen har gjort en uppföljning av de åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse Åtgärder 2011-2013.

§77 God vård på lika villkor

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra och utvärdera ett förfaringssätt som innebär att vårdplanerande sjuksköterska fattar ett initialt beslut om max en månad gällande patienter som skrivs in via Landstinget Kronoberg. Förfarandet ska konsekvensbeskrivas och samråd med aktuella fackförbund ska ske.

Vårdplanerande sjuksköterska ska tillsammans med sektionschefer och MAS genomföra granskningar av hemsjukvårdsbeslut där patienten ej är inskriven via Landstinget Kronoberg.

Återrapportering ska ske i samband med bokslutet.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det fortsättningsvis ska vara möjligt att ge en god vård på lika villkor till kommunmedborgarna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 maj 2013.

§78 Sjörikets skrivelse

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svarsskrivelse.

Ärendet

Socialförvaltningen har tagit emot en skrivelse från Sjöriket Allservice. Sjöriket ifrågasätter om ersättningsnivåerna räcker för Ljungby kommuns hemtjänst och önskar ta del av 2012 års bokslut för hemtjänsten. Sjöriket önskar även ta del av det underlag som ersättningsnivåerna baseras på.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sjöriket Allservice AB samt socialförvaltningens svarsskrivelse.

§79 Informationsärenden

Ärendet

Information om kvinnoprojektet. Återrapportering i oktober.

Information om inventering inom psykiatrin.

§80 Öppna jämförelser social barn-/ och ungdomsvård 2013

Dnr SN2013/0012  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 20 maj 2013.

§81 Öppna jämförelser av missbruks-/ och beroendevård 2013

Dnr SN2013/0012  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 20 maj 2013.

§82 Björkäng

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga sex platser på Björkängs särskilda boende.

Socialnämnden beslutar att tillfälligt omdisponera resurserna motsvarande den tillfälliga neddragningen.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att på egen delegation öppna delar eller hela antalet platser vid förändring av behov.

Ärendet

Med bakgrund av att det under de senaste sex månaderna funnits en överkapacitet av antal platser på särskilt boende har socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över resurserna i förhållande till kapaciteten.

Förvaltningen har tagit fram förslag om att tillfälligt minska antalet platser på Björkäng med sex platser.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 juni 2013.

§83 Yttrande – Plangranskning över detaljplan för del av Ljungby 7:184 i Ljungby stad (Dnr 2012/1984)

Dnr SN2013/0108  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som yttrande till miljö- och byggförvaltningen.

Ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 7:184 (vid Garvaren) i Ljungby stad för plangranskning.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 maj 2013.

§84 Yttrande – Planprogram kv. Sågverket m.m. (Dnr 2011/0239)

Dnr SN2013/0109  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som yttrande till miljö- och byggförvaltningen med följande tillägg: ”Man bör också beakta behovet av att förlägga en busshållplats i närheten av bostadsområdet.”

Ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplans program för kvarteret sågverket i Ljungby för granskning.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 maj 2013.

§85 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 19 juni 2013 § 85 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Inspektionen för vård och omsorg – Tillsyn av HVB-Fyren samt HVB-ensamkommande barn i Ljungby.

Socialstyrelsen vägledning: ”Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar”.

Polisen Kronobergs län närpolisområde Ljungby, tillståndsbevis: Femkamp för Sunnerbogymnasiets avgångsklasser.

Länsstyrelsen i Kronobergs län – tillsyn enligt alkohollagen i Ljungby kommun.