Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-05-28

Sammanträde 2014-05-28

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

4 Svar på motion om "Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor"

5 Yttrande över medborgarförslag - Lägg alla offentliga ärenden i början av nämndsammanträdena

6 Framtidsstegen, slutredovisning av projektet

7 Samordning för Linnea, återrapportering

8 Anhörigstödet informerar om verksamheten

9 Information om familjecentralen

10 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

13 Klagomål/synpunkter januari - april 2014, sekretess

14 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (128 kb)

§47 Fastställande av dagordning

§49 Upphandling av handledning till chefer inom socialtjänsten

§50 Anslutning till nationell hjälpmedelsdatabastjänst

§51 Ekonomisk uppföljning

§52 Framtidsstegen, slutredovisning av projektet

§53 Informationsärenden

§54 Yttrande över medborgarförslag ­ Lägg alla offentliga ärenden i början av nämndsammanträdena

§55 Svar på motion om "Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor" Dnr: Ks 2014/0129.027

§56 Aktuellt inom verksamheten