Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM

3 Svar på motion "Utdrag ur belastningsregistret skulle erfordras vid nyanställningar i hemtjänsten"

4 Översyn av rutiner vid anställning av personal inom äldreomsorgen

5 Vägledning - boendestöd för vuxna, bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, återrapportering av uppdraget från SN 27 augusti § 77

8 Komplettering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

9 Analys av kommunens hemtjänstkostnader, slutrapport

10 Uppföljning av HSL plan 2014

11 Information om IVO:s svar om delegering i Ljungby

12 Information om beslutstöd till sjuksköterskor

14 Information om rekryteringsbehov

15 Information om kommunens flyktingmottagande

16 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

20 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Arne Johansson Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (132 kb)

§131 Fastställande av dagordning

§132 Aktuellt inom verksamheten

§133 Svar på motion "Utdrag ur belastningsregistret skulle erfordras vid nyanställningar i hemtjänsten"

§134 Översyn av rutiner vid anställning av personal inom äldreomsorgen

§135 Förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omsorgsutbildning

§137 Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM

§138 Komplettering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§139 Analys av kommunens hemtjänstkostnader, slutrapport

§140 LOV-ersättning 2015

§141 Vägledning ­ boendestöd för vuxna, bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, återrapportering av uppdraget från SN 27 augusti § 77

§142 Informationsärenden

§143 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsplan 2014