Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-14

Sammanträde 2015-01-14

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Val av socialnämndens arbetsutskott

3 Omarbetning av riktlinjer för äldreråden samt individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden

4 Val av representanter i kommunala tillgänglighetsrådet

5 Val av representanter i kommunala pensionärsrådet

6 Val av representanter i ungdomsrådet

7 Beslut att utse ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen

8 Val till brottsförebyggande rådet 2015-2018

9 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

11 Extra tjänst i form av 1:e socialsekreterare för barn- och ungdomssektionen

12 Utbildning om socialtjänstlagen (SoL)

14 Information om jäv, sekretess och tystnadsplikt

15 Information om socialnämndens reglemente

16 Information om ordinarie sammanträdesdagar 2015

17 Information om socialförvaltningens organisationsstruktur

19 Information om kommunens flyktingmottagande

21 Redovisning av meddelanden, sekretess

22 Redovisning av delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 2015-01-07 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (129 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av socialnämndens arbetsutskott 2015-2018

§3 Omarbetning av riktlinjer för äldreråden samt individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden

§4 Val av representanter i kommunala tillgänglighetsrådet 2015-2018

§5 Val av representanter i kommunala pensionärsrådet 2015-2018

§6 Val av representanter i ungdomsrådet 2015-2018

§7 Beslut att utse ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen 2015-2018

§8 Val till brottsförebyggande rådet 2015-2018

§9 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

§11 Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM för 2015-2018

§12 Extra tjänst i form av 1:e socialsekreterare för barn- och ungdomssektionen

§13 Informationsärenden