Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-11-29

Sammanträde 2017-11-29

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Gallringsbeslut avseende IT-stöden VM Omsorg VO/LSS och Sofia IFO

3 Svar på motion angående "Hospice i Ljungby"

4 Svar på motion "Gör utbetalning av ekonomiskt bistånd mer jämställt"

5 Svar på motion om ensamkommande ungdomar, dnr. Ks2017/0093.751

6 Yttrande - samråd vindkraftsplan

7 Begäran om ändring av detaljplan för bibliotekstomten, Herkules 2

9 Rätt till heltid (Projektet Lidhult), återrapportering

10 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

11 Socialnämndens internkontrollplan 2018

12 Statistik för Barnahus Kronobergs län augusti-oktober 2017

13 Socialstyrelsens undersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

15 Enhetsbesök, återrapportering

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden

§81 Fastställande av dagordning

§82 Gallringsbeslut avseende IT-stöden VM Omsorg VO/LSS och Sofia IFO

§83 Svar på motion om hospice i Ljungby

§84 Yttrande ­ samråd vindkraftsplan

§85 Begäran om ändring av detaljplan för bibliotekstomten, Herkules 2

§86 Svar på motion " Gör utbetalning av ekonomiskt bistånd mer jämställt"

§87 Svar på motion om ensamkommande ungdomar Dnr KS2017/0093.751

§88 Uppdrag till förvaltningen

§90 Informationsärenden