Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av delegationsordning för gemensam socialjour

3 Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj 2019

4 Systematisk uppföljning av ärenden inom IFO

5 Svar på motion angående butiken "Lite av varje"

6 Ekonomisk rapport/handlingsplan

7 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

8 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

9 Ny lag: Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/05/bistandsbedomt-trygghetsboende-for-aldre/

10 Personalläget inför sommaren

13 Delegationsbeslut, sekretess

14 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§50 Fastställande av dagordning

§51 Revidering av delegationsordning för gemensam socialjour

§52 Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj 2019

§53 Systematisk uppföljning av ärenden inom IFO

§54 Motion om butiken "Lite av varje"

§55 Informationsärenden