Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-04-17

Sammanträde 2019-04-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

4 Budget 2020 - förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys

5 Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2019

6 Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

9 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

11 Delegationsbeslut, sekretess

13 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§30 Fastställande av dagordning

§31 Handlingsplan ekonomi 2019 inklusive ekonomisk rapport januari-mars 2019

§32 Budget 2020 ­ förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget och omvärldsanalys för 2020 samt beslutar att lämna den vidare till budgetberedningen för vidare behandling.

§33 Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2019

§34 Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

§35 Informationsärenden