Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-01-22

Sammanträde 2013-01-22

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare; Krister Lundin.

Exploateringsavdelning

2 Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

3 Ny rutschkana och gungställning vid Flyxens badplats. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

Planeringsavdelningen

4 Risk- och väsentlighetsanalys 2013. - Sonja Edén

5 Internkontrollplan 2013. - Sonja Edén

6 Sätt upp skyltar om en minuts tomgångskörning vid infarterna till Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

Information

7 Ekonomiinformation; exploatering och mark. - Johan Oléhn, Per-Olov Almqvist

8 Plan för reservation och uthyrning av lägenheter inom Åsikten. - Johan Oléhn

9 Klövervägens förskola. - Johan Oléhn

10 Uteserveringar i Ljungby kommun. - Sofie Samuelsson

11 Internkontroll 2012; dokumentation av arbetsprocesser. - Sofie Samuelsson (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

12 Internkontroll 2012; ensamarbete i fält. - Stefan Lehr

13 Återrapportering om vattentäkter. - Åke Elgemark

14 Redovisning av näringsriktiga skolmåltider. Uppföljning av skolinspektionens riktade tillsyn. - Mariana Axelsson

15 Restaurangverksamheten på Åsikten. - Maria Sjödin, Mariana Axelsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att utöka dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar utskottet om följande extraärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

Södra Ljungaskolan, beslut.

Banvallsleden mellan Ryssby-Alvesta, information.

Banvallsleden förbi Tutaryd, information.

Tillståndet i tekniska förvaltningen, information.

§2 Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde, Ljungby 7:105

KS2013/0017  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet genom vilket kommunen överlåter 6688 m2 av fastigheten Ljungby 7:105 till DHB Fastigheter AB i Ljungby för 602000 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med DHB Fastigheter AB, c/o Trade & Tooling AB, Viaduktgatan 9, 341 32 Ljungby. Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 6688 kvm av fastigheten Ljungby 7:105 för 602 000 kronor att betalas på tillträdesdagen 2013-04-30. Överlåtet område ligger vid Blockvägen på Stensbergs industriområde. Marken är en del av det markområde som kommunen köpte av Electrolux Laundry Systems Sweden AB med syftet att sälja den vidare som industrimark. Marken har grovplanerats och ny gata, Blockvägen, har byggts in från Ringvägen för åtkomst av tomterna. DHB Fastigheter AB förbinder sig med avtalet att uppföra grunden till en byggnad för industriändamål om minst 1 000 kvm inom sex månader från tillträdesdagen. Bolaget bekostar avstyckning och lagfartskostnad.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 8 januari 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket kommunen överlåter 6688 m2 av fastigheten Ljungby 7:105 till DHB Fastigheter AB i Ljungby för 602000 kronor.

§3 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21

KS2012/0383  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att Lingbygdens Friskola ekonomisk förening från och med den 1 januari 2013 har att månatligen erlägga 47500 kronor för fortsatt disposition av kommunens skollokaler i Södra Ljunga.

Ärendet omprövas vid tekniska utskottets nästkommande sammanträde.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 13 november 2012 i uppdrag till tekniska förvaltningen att utforma avtalsvillkor för försäljning av Södra Ljunga skola.

Den 20 november 2012 beslutade tekniska utskottet att föreningen tills vidare månatligen ska faktureras hyreskostnader för fortsatt disposition av kommunens skollokaler i Södra Ljunga.

Under tekniska utskottets sammanträden den 22 januari meddelar ordföranden att Lingbygdens friskola ekonomisk förening har svårt att finna finansiering till köp av fastigheten.

§4 Risk och väsentlighetsanalys för tekniska förvaltningen 2013

KS2013/0027  042

Beslut

Tekniska utskottet godkänner den utförda risk- och väsentlighetsanalysen.

Ärendet

Under sammanträdet genomför tekniska utskottet tillsammans med tekniske chefen och avdelningscheferna en risk- och väsentlighetsanalys. Processer, rutiner och arbetsuppgifter analyseras och poängsätts i en risk- och väsentlighetsmatris. Analysen ska användas som underlag för internkontrollplan 2013.

§5 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Ekonomiinformation; exploatering och mark.

Exploateringschefen informerar om kommunens skogsbestånd. Skogsinnehav finns kring i princip alla tätorter, något som möjliggör framtida expansion av orterna. Ljungby kommun följer den skogsbruksplan som skogsförvaltaren Susab AB upprättat.

2. Banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns.

Hösten 2007 skriver Målaskogs bygdeförening till kommunen om vikten av att banvallsleden i Ljungby kommun upprustas. Under år 2008 behandlas ärendet i flera instanser, kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet, turismchefen och tekniska förvaltningen yttrar sig över ärendet. Kostnaden för att upprusta sträckan mellan Ryssby och kommungränsen mot Alvesta beräknas då till 2,8 mkr utifrån beläggning med stenmjöl. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar under våren 2009 att trots att inställningen till projektet är positiv saknas resurser.

Exploateringschefen informerar om det omfattande ideella arbete som utförts på sträckan av privatpersoner under ett flertal år. Bland annat har broar längsmed sträckan renoverats. Projektet har beviljats Leader Linnépengar. Förvaltningen får i uppdrag att inför tekniska utskottets nästa sammanträde prata med Alvesta kommun för att utreda hur de hanterar banvallen på sin sida kommungränsen.

3. Banvallsleden förbi Tutaryd.

Tekniska förvaltningen kommer att träffa markägare under januari och återkommer i februari med besked till tekniska utskottet.

4. Plan för reservation och uthyrning av lägenheter inom Åsikten.

5. Klövervägens förskola.

En förälder till barn på Klövervägens förskola tycker att det luktar mögel på förskolan. Fastighetsavdelningen har utfört olika typer av undersökningar de senaste två åren för att utreda vad lukten kan bero på och om barn och personal verkar påverkade av miljön på förskolan. Fastighetsavdelningen jobbar nu med att tillmötesgå miljö- och byggförvaltningens krav på ytterligare utredningar.

6. Uteserveringar i Ljungby kommun.

En ny informationsbroschyr om vad som gäller för uteserveringar har tagits fram. Broschyren innehåller tips, idéer och regler att rätta sig efter. Kommunen kommer att anordna ett informationsmöte om uteserveringar.

7. Intern kontroll 2012 dokumentation av arbetsprocesser.

Tekniska förvaltningen har systematiskt gått igenom de arbetsprocesser som finns inom förvaltningen. Ungefär 40 % av de redovisade arbetsprocesserna är idag inte dokumenterade men detta anses behövas. Resten av arbetsprocesserna är antingen redan dokumenterade eller behöver inte vara det. Den avslutande bedömningen som görs i den interna kontrollen är att det finns olika sätt att minska sårbarheten inom förvaltningen. Kompetensöverföring, kompetensutveckling och dokumentation av arbetsprocesser är några av dessa. Teknisk chef tillsammans med avdelningschefer ansvarar för att sårbarheten minskar.

8. Intern kontroll 2012; ensamarbete i fält.

Inom flera avdelningar på tekniska förvaltningen förekommer att personal utför ensamarbete i fält. De risker detta medför har dokumenterats och förslag på åtgärder har tagits fram av beredskaps- och säkerhetssamordnaren. Tekniska utskottet begär att få en återrapport om ett år om hur arbetet med åtgärderna går.

9. Återrapportering om vattentäkter.

VA-chefen informerar om arbetet med att finna nya vattentäkter i kommunen.

10. Redovisning av näringsriktiga måltider.

Skolinspektionens utförde under våren 2012 riktad tillsyn av näringsriktiga måltider i Ljungby kommun. Syftet med tillsynen var att kontrollera att kommunen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan erbjuds näringsriktiga skolmåltider.

Tekniska förvaltningen redovisar hur näringsinnehåll, energiinnehåll och livsmedelskostnad per portion sett ut under höstterminen 2012.

11. Ny kostchef, Mariana Axelsson.

Mariana Axelsson har under många år arbetat inom Ljungby kommuns kostorganisation, bland annat som biträdande kostchef. De senaste åren har hon varit kostchef i Markaryds kommun. Tekniska utskottet hälsar Mariana Axelsson välkommen tillbaka till Ljungby kommun.

12. Restaurangverksamheten på Åsikten.

Kostavdelningen utarbetar tillsammans med upphandlare kriterier för det upphandlingsunderlag som ska användas för att hitta en lämplig entreprenör till restaurangverksamheten på Åsikten. Kraven är mycket detaljerade, bland annat kommer krav att ställas på utseende, konsistens, variation, efterrätt och att utbildning och kompetens är tillräcklig för att bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Förfrågningsunderlaget ska färdigställas under januari, möte med intressenter anordnas under februari och upphandling sker under mars månad 2013.

13. Nya medborgarförslag.

Sänk hastigheten på Norrleden förbi Karl-Oskarskolan och gör GC-väg från rondellen till räddningstjänsten.

Anlägg GC-väg på Replösabron och sänk hastigheten på delar av Norrleden.

Förbättra säkerheten kring Ryssby förskola.

Ordna försäljning av begagnade saker på Bredemads avfallsanläggning.

Inför nyttoparkeringstillstånd.

14. Ev. övriga ärenden.

Läget i förvaltningen.

Tekniske chefen informerar om den turbulens som uppstått inom förvaltningen med anledning av att det uppdagats att kommunal egendom använts för privata syften. Kommunledningen kommer att gå ut med ett klargörande för vad som gäller avseende hantering av kommunal egendom.

§6 Meddelanden

Beslut

Tekniska utskottet godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

NTF-gruppen i Ljungby skriver den 4 januari 2013 till tekniska utskottet om trafikregler utmed Gästgivaregatan i Ljungby. NTF-gruppen skriver att det är oklart vad som gäller på gatan, högerregel varvas med väjningsplikt i de olika korsningarna.

NTF-gruppen anser att i en ort av Ljungbys storlek behövs inga andra regler än högerregeln i korsningar som inte är korsningar med huvudled och därför bör kommunen ta bort alla väjningspliktsmärken som finns uppsatta där det inte är huvudled. Detta kommer, enligt NTF-gruppen, att förenkla för trafikanterna och bidra till sänkt hastighet.