Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-02-19

Sammanträde 2013-02-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare; Conny Simonsson.

Exploateringsavdelning

2 Försäljning av industrimark på Eka industriområde. - Per-Olov Almqvist

Fastighetsavdelning

3 Förstudie om Laganskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

4 Viljeinriktning avseende tomma lokaler. - Johan Oléhn (ev. beslutsunderlag delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

5 Miljöklassning av Åsikten. - Anna Tönnesen

Räddningstjänsten

6 Höjning av taxor inom räddningstjänsten. - Carl Håkansson

Planeringsavdelningen

7 Inför nyttoparkeringstillstånd. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

8 Ordna försäljning av begagnade saker på Bredemads avfallshantering. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

9 Länstransportplan. Beslut om yttrande. - Sonja Edén

10 Bokslut 2012. - Katarina Hildebrand (Kompletterande handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

Gatu- och parkavdelning

11 Finansiering av kostnader för arbeten vid projekt Fabriken 4. - Per Mårtensson (Beslutsunderlag för ärendena 11-13 delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

12 Finansiering av projekt gatuarbeten vid nytt bostadsområde vid Skinnarevägen. - Per Mårtensson

13 Bolmstad hamn; parkering och ramp för sjösättning. - Per Mårtensson

Information

14 Ordningsstadgar. - Per-Olov Almqvist

15 Banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog. - Per-Olov Almqvist

16 Resultatbalansering 2013. - Katarina Hildebrand, avdelningschefer (Inga handlingar.)

17 Tilläggsanslag investeringar. - Katarina Hildebrand, avdelningschefer (kompletterande handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

18 Investeringsplan kommande år. - Katarina Hildebrand, avdelningschefer (Inga handlingar.)

19 Uteservering, Storgatan i Ljungby. - Per Mårtensson

20 Gästgivargatan, redovisning exempel och kostnad för permanent farthinder. - Per Mårtensson

21 Skötsel av Ljungbergmuséet. - Per Mårtensson

22 Olycksutredningar 2012. - Carl Håkansson, Lars Isaksson

23 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger. Utvärdering. - Maria Sjödin

24 Kommunhusets cafeteria. - Mariana Axelsson

25 Nyinkomna medborgarförslag.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§7 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att utöka dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden föreslår att följande informationsärenden behandlas under dagens sammanträde:

- Halalslaktat kött.

- Svenskt kött

- Södra Ljungaskolan

- Snöröjning

Ordföranden föreslår att följande ärende utgår från dagordningen:

- Finansiering av kostnader för arbeten vid projekt Fabriken 4.

Ordföranden föreslår att följande informationsärende behandlas som ett beslutsärende:

- Uteservering på Storgatan i Ljungby.

§8 Försäljning av industrimark på Eka industriområde, Ljungby 13:14

KS2013/0055  107

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun överlåter cirka 11598 m2 av fastigheten Ljungby 13:14 till Ljungby Utveckling AB.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal genom vilket Ljungby kommun överlåter cirka 11598 m2 av fastigheten Ljungby 13:14 till Ljungby Utveckling AB. Avsikt med överlåtelsen äratt genom fastighetsreglering sammanföra detta område med den fastighet som bolaget sedan tidigare äger, Muttern 1 på Fräsaregatan på Eka industriområde. På fastigheten hyr bolaget ut lokaler till Combi Wear Part AB. Med förvärvet ges bolaget möjlighet att utöka sin verksamhet. Överlåtelsen överensstämmer med detaljplanen.

Fastighetsbildningen bekostas av Ljungby Utveckling AB. Bolaget skall också betala anläggningsavgift för vatten och avlopp för det förvärvade området Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av fullmäktige fastställda taxan. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 februari 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun överlåter cirka 11598 m2 av fastigheten Ljungby 13:14 till Ljungby Utveckling AB.

§9 Om- och tillbyggnad av Laganskolan

KS2012/0393  290

Beslut

Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att till utskottets sammanträde i mars återkomma med tidplan och förslag till investeringsplan med utgångspunkt i att byggnationen ska starta 2014.

Ärendet

Tekniska utskottet gav i september 2012 förvaltningen i uppdrag att utföra en fortsatt förstudie och detaljerad kostnadskalkyl för framtida verksamhet i Laganskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att förvaltningarna tycker att förslaget att utveckla Laganskolan är bra, men ingen av förvaltningarna orkar med ökade kostnader för sin verksamhet.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 februari 2013 att Laganskolan i framtiden kan inrymma sju avdelningar med förskoleverksamhet, fritidsgård och familjecentral i en enda byggnad. I dagsläget bedrivs förskoleverksamhet i tre olika byggnader, dessutom finns dagbarnvårdare i området, fritidsgård och familjecentral bedrivs i hyrda lokaler.

Tekniska förvaltningen presenterar en tidplan för en eventuell ombyggnation av Laganskolan: Planering och projektering utförs under år 2014, byggnationen påbörjas år 2015 och slutförs till halvårsskiftet 2016. Program- och projekteringsfasen beräknas kosta ca 2 mkr. Efter denna fas fattas beslut om framtida finansiering. Totalkostnaden beräknas bli 17.1 mkr, exklusive inventarier.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 12 februari 2013 att Kultur- och Fritidsnämnden, Barn- och Utbildningsnämnden samt Tekniskt utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med 2 Mkr år 2014.

§10 Viljeinriktning avseende tomma lokaler

Beslut

Tekniska utskottet lämnar direktiv till förvaltningen om hur kommunens tomma lokaler ska hanteras. Utgångspunkten är att kommunen inte ska äga lokaler som inte används för kommunala verksamheter.

Ärendet

Tekniska förvaltningen behöver direktiv om hur de tomma lokaler kommunen äger ska hanteras. Tekniska förvaltningen presenterar en sammanställning över uppsagda eller lediga lokaler.

§11 Miljöklassning av Åsikten

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att Åsikten ska miljöklassas och finansiering av detta sker inom budgeten för Åsikten.

Ärendet

Syftet med att miljöklassa en byggnad är att kunna använda klassningen i t ex marknadsföring. Miljöklassningssystemets mål är att premiera låg energi-användning med liten miljöbelastning, god innemiljö och bra materialval och kunskap om vad som är inbyggt i byggnaden.

Energi, innemiljö, material och kemikalier är det som bedöms inom miljöklassningen. Kostnaden bedöms till 200 tkr. Åsikten skulle bli den första byggnaden i Kronobergs län som miljöklassas.

Planen har under projekteringen av Åsikten varit att miljöklassning ska komma till stånd.

§12 Prioriterade objekt i länstransportplanen

KS2013/0071  014

Yttrande från tekniska utskottet

Beslut

Tekniska utskottet beslutar yttra följande inför beslut om prioriteringar i länstransportplanen:

Tekniska utskottet anser att följande objekt ska prioriteras i länstransportplanen:

Österleden

Ljungby-Älmhult

Bussterminalen i Ljungby

Cykelvägar mellan Ljungby-Lagan-Vittaryd

Cykelväg mellan Ljungby-Sickinge

Banvallsleder mellan Ljungby-Angelstad, Ljungby-Ryssby och Ryssby-Målaskog.

Ärendet

Nuvarande länstransportplan, LTP, gäller mellan 2010 och 2021 och en ny ska utarbetas senast 2015. Ett belopp om cirka 57 miljoner per år finns att fördela och pengarna ska gå till länsvägar och övriga icke-nationella objekt. Arbete pågår nu med att fördela dessa pengar mellan olika åtgärder inom länet.

Objekten i LTPn delas in i följande kategorier:

· Större åtgärder, kostnad kring 25 mkr.

· Pott för anpassning av infrastruktur (mindre objekt, trafiksäkerhet, cykelvägar)

· Bidragsobjekt

Inom cykelvägsområdet prioriteras främst följande:

· Utbyggnad av cykelvägar i tätorter och tätortsnära områden för pendling alternativt friluftsliv

· Sammanbindning av närliggande tätorter för pendling

· Cykelturiststråk

Objekt kan även samfinansieras mellan den nationella planen och LTPn då staten inte alltid prioriterar som länet. Alvesta resecentrum och Växjö bangård är exempel på samfinansierade objekt.

Tekniska förvaltningen presenterar den 11 februari 2013 en sammanställning över objekt som faller inom ramen för länstransportplanen. I sammanställningen är de objekt förvaltningen anser ska prioriteras markerade. Dessa är bland andra Österleden med rondell, cykelvägar mellan Ljungby och Lagan, Ljungby och Mjälens badplats, Angelstad-Ljungby-Ryssby-Målaskog.

§13 Tilläggsanslag investeringar, tekniska förvaltningen

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag till begärd överföring av tilläggsanslag för investeringar till år 2013, 87799 tkr.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag om begäran om tilläggsanslag till år 2013.

§14 Omdisponering av investeringsmedel, Hångers 3:21

KS2013/0086  310

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna omdisponering om 900 tkr från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästra industriområdet till byggnation av gata på fastigheten Hångers 3:21.

Ärendet

På fastigheten Hångers 3:21 ska ett flerbostadsområde byggas i Ljungbybostäders regi. En ny gata ska anläggas med ledningar för vatten och avlopp.

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 februari 2013 att kostnaden, som beräknas till 900 tkr, omdisponeras från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästra industriområdet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 februari att tekniska utskottet beslutar att godkänna omdisponering om 900 tkr från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästar industriområdet till byggnation av gata på fastigheten Hångers 3:21.

§15 Omdisponering av investeringsmedel, Bolmstad hamn

KS2013/0083  315

Beslut

Tekniska utskottet godkänner omdisponering om 200 tkr från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästra industriområdet till ombyggnation av Bolmstad hamn.

Ärendet

Bolmstad hamn behöver byggas om, genom att parkeringen utökas och en båtramp för sjösättning av mindre båtar byggs om. Personer som saknar egen båtplats använder båtrampen för att sjösätta sina båtar. Rampen är den enda isättningsplatsen för allmänheten på en lång strandsträcka.

Tekniska förvaltningen skriver den 14 februari 2013 att kostnaderna för dessa arbeten beräknas till 200 tkr. Förvaltningen föreslår att medel för kostnaden omdisponeras från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästra industriområdet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 februari 2013 att tekniska utskottet godkänner omdisponering om 200 tkr från investeringsprojektet utbyggnad av gata på nordvästar industriområdet till ombyggnation av Bolmstad hamn.

§16 Uteservering på Storgatan i Ljungby

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att erbjuda näringsidkaren att tekniska förvaltningen bygger om sträckan, men näringsidkaren får själv stå för kostnaden.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har av en näringsidkare fått en förfrågan om möjligheten att bygga över ett par parkeringsplatser på Storgatan så att trottoaren blir bredare. Denna bredare sträcka skulle sommartid användas som uteservering. Marken ägs av kommunen och kostnaden bedöms till 16 tkr.

§17 Svensk köttfärs i kommunens restauranger

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att öka andelen svenskt kött som köps in och serveras i kommunens restauranger. Kostavdelningen får i uppdrag att inledningsvis köpa in enbart svensk köttfärs till verksamheten.

Ärendet
Kostavdelningen redovisar ett positivt resultat. Tack vare överskottet kommer andelen svenskt kött som serveras i de kommunala restaurangerna att kunna utökas. Inledningsvis är ambitionsnivån att endast svensk färs ska köpas in av Ljungby kommun.

§18 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Ordningsstadgar.

Ljungby och kringliggande kommuner har samma typ av ordningsstadgar. I kärnan av huvudorterna är alkoholförtäring på allmän plats otillåten.

2. Banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog.

Exploateringschefen informerar om hur Alvesta kommun hanterar sin del av banvallsleden. Ljungby och Alvesta kommuner ligger på ungefär samma standard. Det arbete som återstår för att den aktuella delen av banvallsleden ska bli en fin cykelväg är i princip att vidtala berörda markägare och lägga på ett stenmjölslager. Broar är redan uppförda på sträckan, detta innebär att kostnaden nu är lägre än den tidigare beräknade.

Gatuavdelningen får i uppdrag att till tekniska utskottets sammanträde i mars ta fram underlag för vad det, utifrån nuvarande förutsättningar, skulle kosta att bygga om banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns till cykelväg.

3. Resultatbalansering 2013

Tekniska förvaltningen presenterar förslag på resultatbalansering 2013. Tekniska utskottet godkänner att förslaget skickas vidare kommun-ledningsförvaltningen för vidare bearbetning innan politiskt beslut fattas.

4. Investeringsplan kommande år.

5. Gästgivaregatan, redovisning exempel och kostnad för permanent farthinder.

Ärendet hanteras åter under tekniska utskottets sammanträde i mars.6. Skötsel av Ljungbergmuséet.

7. Snöröjning

Gatuavdelningen kommer att se över om det är möjligt att standardisera och effektivisera snöröjningen i kommunen.

8. Olycksutredningar

Räddningstjänsten utför cirka fem olycksutredningar per år. Orsaken är dels att lagen om skydd mot olyckor kräver detta, dels att räddningstjänsten genom detta får möjlighet att dra slutsatser och därigenom förbättra sitt arbete. Även t ex kommunens hemtjänst får information som kan hjälpa dem förebygga brand i hem de besöker.

Räddningstjänstens ambition är att öka samverkansgraden med övriga avdelningar, förvaltningar och myndigheter för att förbättra det förebyggande arbetet ytterligare.

9. Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger. Utvärdering.

Under cirka ett års tid har allmänheten kunnat äta lunch på skolrestaurangerna i Agunnaryd, Hamneda, Angelstad och Bolmsö. Kostavdelningens utvärdering visar att på någon skola har denna möjlighet använts flitigt medan andra skolor endast haft enstaka externa gäster. Inga synpunkter har inkommit från näringslivet. Tekniska utskottet beslutar att även fortsättningsvis erbjuda allmänheten lunch på ovanstående skolrestauranger.

10. Kommunhusets cafeteria.

11. Halal-slaktat kött.

Önskemål om halalkött i skolrestaurangerna har framförts till kostavdelningen. Halalkött är kött som kommer från djur som slaktas enligt vissa regler, denna typ av slakt är förbjuden i Sverige.

Kostavdelningens uppdrag är att servera näringsriktig skolmat, detta uppfylls trots att Ljungby kommun inte tillhandahåller halalkött. Varm vegetarisk kost erbjuds som alternativ i kommunens skolor varje dag. Kostavdelningen informerar om att ingen kommun i länet idag serverar halalkött. Tekniska utskottet anser att den kost som erbjuds i skolor i Ljungby kommun är fullgod, halalkött kommer inte att köpas in.12. Södra Ljungaskolan.

Ledamöter från tekniska utskottet får i uppdrag att till tekniska utskottets sammanträde i mars träffa ledningen för Lingbygdens friskola för att vidare utreda framtida förutsättningarna för en fastighetsaffär.

13. Nyinkomna medborgarförslag.

- Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid Stationshuset.
- Öppna Storgatan från Kyrkan till elverksbron.
- Flytta Sven Ljungbergs plats.
- Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden.
- Ta bort väjningsplikt i Ljungby.

14. Övriga ärenden.