Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-09-17

Sammanträde 2013-09-17

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

2 Upprättande av lokala trafikföreskrift gällande upphävande av 30 kilometer i timmen på Lunnarpsvägen i Kånna.

3 Detaljbudget inklusive verksamhetsberättelse och målstyrning 2014.

4 Villkor för nyttoparkeringstillstånd.

5 Taxa för nyttoparkeringstillstånd.

6 Budgetuppföljning till och med augusti, delårsbokslut. Prognos samt uppföljning av mål.

9 Skötselplan för grönytor vid E4an.

10 Information om räddningstjänstens fixartjänst.

11 Taxehöjningar kommande år.

13 Förbättringsförslag på åtgärder i kommunhusets cafeteria.

14 Matdistributionen 2013. Enkätundersökning.

15 Blå kiosken vid Vislandavägen, Kvarnarna 2:1.

16 Uppsagda lokaler och rivningsplan fastigheter.

17 Avtal om byggnation av bårplatser.

18 Begäran om medlems bekräftelse om deltagande i upphandling av samordnad recipientkontroll - Helge å.

19 Hyresavtal, familjecentral.

21 Ev övriga ärenden.

Vid förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 10 varifrån ersättare kallas. Carina Bengtsson Ordförande UNDERRÄTTELSE 1(2) Kommunstyrelsens tekniska utskott
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (80 kb)

§62 Fastställande av dagordning

§63 Upprättande av lokal trafikföreskrift gällande upphävande av 30 kilometer i timmen på Lunnarpsvägen i Kånna

§64 Villkor för nyttoparkeringstillstånd