Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-02-23

Sammanträde 2009-02-23

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Gatu- och parkavdelning

2 Utbyggnad av Högalidsvägen, Ljungby. - Kenneth Pettersson

3 Utbyggnad av Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata, Ljungby. - Kenneth Pettersson

4 Utbyggnad av Spårvägen, Ljungby. - Kenneth Pettersson

5 Upprustning av cirkulationsplats vid Myrebo. - Kenneth Pettersson

Exploateringsavdelning

6 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

7 Fastigheten Bråna 1:30 i Ljungby kommun. Beslut om förköp. - Per-Olov Almqvist

Husavdelningen

8 Kungshögsskolan om- och tillbyggnad. - Hans-Jörgen Holmberg (Handlingar delas ut på sammanträdet)

VA- och renhållning

9 Tillsättande av ingenjörstjänst på VA-Renhållningsavdelningen. - Ronnie Björkström

Kansli

10 Verksamhetsberättelse för 2008. - Katarina Hildebrand

11 Rationaliseringsförslag för tekniska kontoret. - Sten Moberg

12 Befrielse från överlåtelseförbehåll, fastigheten Spåret 1 i Ljungby. - Bert Milling

13 Försäljning av Vrågården. - Bert Milling

14 Tillsättning av assistenttjänst på tekniska kontoret. - Bert Milling

15 Ungdomspolitiskt program, redogörelse för tekniska kontorets åtgärder 2008. - Bert Milling

16 Rutiner för hantering av tompallar, skrothantering och kontanter på tekniska kontoret. - Bert Milling

Information

17 a. Tekniska kontorets resultat 08 och konsekvenser av budget 2009. - AnnKristin Rådberg

b. Tekniska chefen informerar. - AnnKristin Rådberg
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§4 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärenden tas upp för behandling under dagens sammanträde:

 1. Rosa huset, A-byggnaden på Kungshögsskolan.

 2. Tillägg i taxa för Bredemads avfallsanläggning.

 3. Utbyggnad av bostadsområde Byagården.

 4. Övriga ärenden: Avgiftsbeläggning av tomtkön.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande ärenden kan tas upp för behandling under dagens sammanträde:

 1. Rosa huset, A-byggnaden på Kungshögsskolan.

 2. Tillägg i taxa för Bredemads avfallsanläggning.

 3. Utbyggnad av bostadsområde Byagården.

 4. Övriga ärenden: Avgiftsbeläggning av tomtkön.

§5 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet i Ljungby

Ks2009/0078  253

Beslut

Preliminärt upprättat avtal med Berghem Förvaltnings AB, Ljungby, godkänns och Ljungby kommun överlåter därigenom ett område om cirka 646 kvm av fastigheten Berghem 9:1 för en köpeskilling om 13 000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 10 februari 2009 att tekniska utskottet godkänner preliminärt avtal med Berghem Förvaltnings AB, Ljungby.

Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 646 kvm av fastigheten Berghem 9:1 för en köpeskilling om 13 000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 2 mars 2009. Överlåtet område är beläget vid Spårvägen på det sydvästra industriområdet. Det förvärvade området skall genom fastighetsreglering sammanföras med den industrifastighet, Trucken 1, som bolaget förvärvade under sommaren 2008. Bolaget bekostar fastighetsbildningen.

Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av fullmäktige fastställda taxan.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§6 Fastigheten Bråna 1:30 i Ljungby kommun

Ks2009/0090  257

Beslut om förköp

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att förhandla med köparen om rätt till köp av viss mark av fastigheten Bråna 1:30 för Ljungby kommuns framtida tomtbehov i Agunnaryd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöva förköpsrätten av fastigheten Bråna 1:30 om målet med förhandlingsuppdraget inte nåtts samt besluta att ansöka om tillstånd hos regeringen jämlikt 9§ förköpslagen om säljare och köpare bestrider förköpet.

Kostnaderna föreslås täckas av kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Fastigheten Bråna 1:30 är en bebyggd jord- och skogsbruksfastighet belägen i västra delen av Agunnaryds samhälle. Fastigheten är utlagd i ett skifte. Fastighetens östra del omfattas av byggnadsplaner där delar av fastigheten är utlagda som gata och mark för bostadsändamål.

I översiktsplanen har det uttalats att kommunen skall förvärva den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Detta är ett krav för att kommunen långsiktigt skall kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark och närings­livet med industrimark.

Tekniska kontoret anser mot bakgrund av detta att egendomen är sådan fast egendom som kan komma att behövas för ortens utbyggnad utifrån ställnings­tagandena i översiktsplanen med hänsyn till den framtida utvecklingen av Agunnaryds samhälle.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 februari 2009 att kommun­fullmäktige ska besluta att utöva den kommunala förköpsrätten beträffande rubricerade fastighet då ett förvärv skapar möjlighet att säkerställa översikts­planens intentioner samt besluta att ansöka om tillstånd hos regeringen jämlikt 9§ förköpslagen om säljare och köpare bestrider förköpet.

Kostnaderna föreslås täckas av kommunens rörelsekapital.

Yrkanden

Tony Lindelöv (S), med bifall av Lars-Erik Karlsson (C), yrkar att tekniska kontoret får i uppdrag att förhandla med köparen om rätt till köp av viss mark av fastigheten Bråna 1:30 för Ljungby kommuns framtida tomtbehov i Agunnaryd.

Jäv

Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte på grund av jäv.

§7 Tillsättande av ingenjörstjänst på VA-Renhållningsavdelningen

Ks2009/0082  023

Beslut

Tjänsten som VA-ingenjör annonseras omgående och återbesätts för att överbrygga framtida pensions­avgång.

Ärendet

På VA-Renhållningsavdelningen har en pensionsavgång skett av en ingenjörstjänst och inom ett år kommer ytterligare en VA-ingenjör att uppnå pensionsålder. Avdelningen avser därför att säkerställa VA-kunnandet och annonsera i första hand internt efter en ingenjör med VA-kompetens för att överbrygga framtida pensionsavgång av VA-ingenjören.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 11 februari 2009 att ingenjörstjänsten annonseras omgående och återbesätts för att överbrygga framtida pensions­avgång.

§8 Rationaliseringsförslag för tekniska kontoret

Ks2009/0116  301

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att inte lämna ytterligare rationaliseringsförslag för tekniska kontoret.

Ärendet

Alla förvaltningar har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Kommunstyrelsen har också gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram åtta utredningar på grund av det ekonomiska läget (KS2008/0529). Sex av dessa utredningar berör särskilt tekniska kontorets organisation och verksamheter. Tekniska kontorets budgetförutsättningar för 2009 kräver också ett omfattande förändringsarbete för förvaltningen.

§9 Befrielse från överlåtelseförbehåll, fastigheten Spåret 1 i Ljungby

Ks2009/0030  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att befria Daniel Götesson från överlåtelseförbudet och att befria honom från vite på 50000 kr.

Daniel Götesson, Dan Götesson och Elsbritt Widén avförs från tomtkön.

Ärendet

Köparen till fastigheten Spåret 1 i Ljungby önskar i skrivelse daterad 2009-01-21 bli befriad från överlåtelse­förbudet på fastigheten. Köparen fick köpebrev 2008-11-17 medan han tillträdde fastigheten 2007-10-01.

Det åligger köparen enligt köpekontraktet att på fastigheten uppföra ett för eget permanent bruk avsett bostadshus. Byggnation av fastigheten skall utföras i enlighet med av miljö- och byggnämnden godkända ritningar och vara påbörjad inom sex månader från tillträdesdagen. Det vilar på köparen att inom två år från tillträdesdagen själv ha flyttat in i ett eget bostadshus på fastigheten. Utan kommunens medgivande får köparen icke överlåta fastigheten inom en tid av tre år från tillträdesdagen.

Om köparen inte inom två år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen innan byggnadsskyldigheten fullgjorts utan kommunens medgivande överlåtit fastigheten, har kommunen rätt att få 50000 kr i vite. Undantag härifrån kan av kommunen medges när kommunen så finner skäligt.

Enligt köpebrevet får köparen inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldig­heten fullgjorts. Även om byggnadsskyldigheten fullgjorts äger köparen inte rätt att utan kommunens medgivande överlåta fastigheten inom en tid av tre år från tillträdesdagen.

Köparen har nu överlåtit fastigheten till familjemedlemmar innan bostadshuset är färdigställt.

Tekniska kontoret överlämnar ärendet till tekniska utskottet för beslut.

§10 Tillsättning av assistenttjänst på tekniska kontoret

Ks2009/0091  023

Beslut

Tjänsten som administrativ handläggare på tekniska kontoret får återbesättas.

Ärendet

Tekniska kontoret ber i skrivelse daterad 2009-02-16 att få återbesätta den tjänst på kansliavdelningen som på grund av pensionering blir ledig senast 2009-09-01. För närvarande omfattar tjänsten 75 %. Tillsättningen kan ske internt genom att en 50 % tjänst på räddningstjänsten utökas till att omfatta 100% på tekniska kontoret.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet beslutar att den ledigblivna tjänsten får återbesättas.

§11 Ungdomspolitiskt program, redogörelse för tekniska kontorets åtgärder under 2008

Ks2009/0079  075

Beslut

Tekniska kontorets redovisning av utförda åtgärder enligt det ungdomspolitiska programmet godkänns och skickas till Ungdomsrådet som svar på deras förfrågan.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 9 februari 2009 utförda åtgärder enligt det ungdomspolitiska programmet såsom:

a. felanmälan av slocknade belysningspunkter, även på gång- och cykelvägar

b. skötsel/klippning av buskage enligt skötselplanen

c. mottagande av ungdomar som praktikanter, sommarjobbare och studiebesök

d. förnyelse av lekplatser

e. vegetarisk alternativ lunchrätt i tre skolor.

§12 Rutiner för hantering av tompallar, skrothantering och kontanter på tekniska kontoret

Ks2009/0092  310

Beslut

Tekniska kontorets förslag till rutiner för hantering av tompallar, skrothantering och kontanter daterat 2009-02-16 fastställs.

Vad gäller kontanthanteringen gäller reglerna tills vidare inte för måltidsförsäljning, räddningstjänsten, exploaterings- och kansliavdelningarna.

Ärendet

Tekniska kontoret har i skrivelse den 16 februari 2009 upprättat förslag till rutiner för hantering av tompallar, skrothantering och kontanter.

§13 Utbyggnad av bostadsområdet Replösa Byagård

Ks2009/0114  231

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att omgående starta utbyggnaden av bostadsområdet Replösa Byagård.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att utbyggnaden av bostadsområdet Replösa Byagård finansieras genom 4700kkr av kommunstyrelsens rörelsekapital,

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Ärendet

Med anledning av att det i nuläget saknas kommunala tomter till försäljning för enfamiljsvillor har tekniska kontoret för avsikt att med start under våren -09 bygga ut gator och VA på första delen av området Replösa Byagård. Medel för denna utbyggnad finns inte reserverade i investeringsbudgeten.

Finansiering av projektet föreslås ske genom tillskjutande av nya investerings­medel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 4 700 kkr (avser hela området). Kostnader för anläggande av park- och lekområden ingår inte i redovisad kostnad.

Med hänvisning till det ovan redovisade föreslår tekniska kontoret i skrivelse daterad 2009-02-23 att kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna redovisat förslag till finansiering

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera Tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

§14 Information

 1. Tekniska kontoret presenterar resultat för 2008 och konsekvenser av budget 2009.

 2. Fastighetschefen informerar om rörnätsgruppen.

 3. Tekniska chefen informerar.

 4. Regler för tomtkön diskuterades. Tekniska kontoret återkommer med förslag.

§15 Meddelanden

1. Skrivelse från Vägverket angående högsta tillåten hastighet på väg 555 i Kronobergs län.