Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-03-16

Sammanträde 2009-03-16

Datum
Klockan
08.30
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Exploateringsavdelning

2 Genomförandeavtal avseende detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 i Ljungby kommun - Per-Olov Almqvist

3 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet. - Per-Olov Almqvist

Räddningstjänst

4 Taxor inom räddningstjänsten. - Carl Håkansson

Kansli

5 Åtgärder för trygghet i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv. - Henrik Johansson (Handlingar delas ut)

6 Nya tomtpriser. - Bert Milling

7 Skateboardramp på järnvägsområdet. - Bert Milling

8 Konsekvenser av tekniska kontorets budget 2009. - AnnKristin Rådberg (Handlingar delas ut)

Gatu- och parkavdelning

9 Medborgarförslag: Cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp. - Kenneth Pettersson

10 Medborgarförslag: Ändring av cykelbanan förbi Storgatans kiosk. - Kenneth Pettersson

11 Medborgarförslag: Ny in- och utfart - ICA Maxi-parkeringen. - Kenneth Pettersson

12 Medborgarförslag: Belysning och uppfräschning av parken vid Ljungberga. - Kenneth Pettersson

13 Medborgarförslag: Buller- och genomfartsproblem mot Västergatan i Lagan. - Kenneth Pettersson

14 Medborgarförslag: Cykelväg till Mjälens badplats. - Kenneth Pettersson

15 Medborgarförslag: Lägre hastighet på Idrottsgatan i Lagan. - Kenneth Pettersson

16 Medborgarförslag: Spärra av Sickingevägen. - Kenneth Pettersson

17 Medborgarförslag: Cykelparkering under tak vid busstationen. - Kenneth Pettersson

18 Medborgarförslag: Rena snygga offentliga toaletter. - Kenneth Pettersson

19 Medborgarförslag: Cykelväg mellan Ränte-Torpa-Mjäla fram till Torpa Ponnyranch. - Kenneth Pettersson

20 Medborgarförslag: Påverka Vägverket att belägga E4 förbi Ljungby med tyst beläggning, alternativt sätter upp bullerplank i närheten av bostadsområdena. - Kenneth Pettersson

21 Medborgarförslag: Bättre belysning i pulkabacken. - Kenneth Pettersson

22 Medborgarförslag: Inhägnat område som rastplats för hundar. - Kenneth Pettersson

23 Medborgarförslag: Anlägg ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen vid korsningen med Sandåsgatan. - Kenneth Pettersson

Information

24 Tekniska chefen informerar. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§16 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet

Ks2009/0131  253

Beslut

Preliminärt upprättat avtal med Holmgrens Bil AB, Jönköping avseende försäljning av cirka 152 kvm av fastigheten Ljungby 7:61 godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 mars 2009 att tekniska utskottet godkänner preliminärt avtal med Holmgrens Bil AB, Jönköping.

Holmgrens Bil AB har begärt att få köpa till viss kompletteringsmark för att få en bättre utformning med rundkörning och parkering i anslutning till den anläggning som byggs vid Kungsgatan. I ett första skede, avtal daterat Ljungby/ Jönköping 2008-11-17, förvärvades cirka 117 kvm av parkmarken för detta ändamål.

I samband med byggnationen har det visat sig att det första kompletteringsköpet inte var tillräckligt för att få en tillfredsställande utformning varför bolaget vill köpa ytterligare mark. Genom föreliggande avtal överlåter därför kommunen ytterligare cirka 152 kvm av fastigheten Ljungby 7:61 i avsikt att genom fastighetsreglering sammanföra detta område med den fastighet som bildas vid avstyckningen av Holmgrens Bil AB:s fång från fastigheten Hjulet 1.

Eftersom överlåtelsen inte överensstämmer med detaljplanen men med det bygglov som lämnats förväntas fastighetsbildningen kunna genomföras som mindre avvikelse från detaljplanen. Fastighetsbildningen bekostas av bolaget. Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§17 Åtgärder för trygghet i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv

Ks2009/0149  310

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig positiv till projektet för att stärka tryggheten runt Ljungsätersbron och ansvarar för den tekniska delen av projektet.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skicka in ansökan till Boverket om åtgärd för trygghet i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ärendet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att leda ett arbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Stödet på 46miljoner kronor kommer att fördelas i två omgångar. Det första ansöknings­tillfället är den 31 mars och det andra tillfället är den 1 oktober 2009. Boverket är samordnande myndighet och respektive länsstyrelse fördelar medlen.

Avsikten är att söka finansiering från Boverket på 200000 kronor för brobelysning och två stycken trädbelysning för att på så sätt stärka tryggheten och öka trivseln i och kring Ljungsätersbron.

Den sammanlagda investerings­kostnaden uppskattas till 200000 kronor inklusive konsultkostnad för design och utformning av belysningen. Därför ansöks om ett tilläggsanslag för en delfinansiering på 50000 kronor samt för den framtida ökade driftskostnaden. Från och med 2010 års driftsbudget kompenseras tekniska kontoret för ökade driftskostnader.

Kommunledningskontoret, tillsammans med tekniska kontoret och plankontoret, föreslår i skrivelse den 9 mars 2009 att kommunfullmäktige beslutar

att tillskjuta 50000 kronor från kommunens rörelsekapital,

att uppdra åt kommunledningskontoret att ansöka om medel från Boverket,

att från och med 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för ökade driftskostnader med 20000 kronor/år exklusive kapitaltjänstkostnader.

§18 Skateboardramp på järnvägsområdet-

Ks2009/0056  260

Yttrande till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Tekniska utskottet är positivt till att upplåta lastbryggan på järnvägsområdet till Ljungby Skateboardklubb. En eventuell upplåtelse sker för ett år i taget. Villkoren regleras i ett avtal med Ljungby Skateboardklubb som ansvarar för verksamheten. När centrumplanen ska genomföras måste föreningen flytta sin verksamhet.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker möjligheten för Ljungby Skateboardklubb att använda lastbryggan på järnvägsområdet i Ljungby som skateboardramp och har lämnat en remiss till tekniska utskottet för synpunkter på om området kan användas till detta ändamål och vad hyran i så fall skulle vara.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 4 mars 2009 sina synpunkter på en eventuell upplåtelse av området som med ramper upptar en yta på ca 1700 m2. Lämpligt arrende vore, enligt tekniska kontoret, 5 000 kr per år.

Enligt förslag till ny centrumplan skall området i framtiden kunna bebyggas och skateboardverksamheten är föreslagen på annan plats.

Tekniska kontoret överlämnar ärendet till tekniska utskottet för beslut.

§19 Konsekvenser av tekniska kontorets budget 2009

Ks2009/0162  040

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att se över kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark.

Tekniska utskottet beslutar att kostavdelningen ska fortsätta med alternativrätter på nuvarande platser fram till juni 2009 för att därefter utvärdera nuvarande alternativrättssystem. Utvärderingen redovisas för tekniska utskottet, där beslut tas om alternativrätternas framtid.

Tekniska utskottet beslutar att tillsätta en utredning om samverkansmöjligheter med räddningstjänster över kommungränsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att vidta samtliga åtgärder som tekniska kontoret föreslår den 14 mars 2009 för att tekniska kontorets budget ska komma i balans 2009 och för långsiktiga besparingar, med följande förändringar:

Gatuavdelningen:

Inga uppsägningar av personal i avvaktan på kommande utredningar. Under tiden kommer mer personal att arbeta med enhetens investeringsprojekt.

Parkavdelningen:

Antalet tillsvidareanställda minskas med fyra heltidstjänster istället för föreslagna fem tjänster.

Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att ramen för husavdelningen kompenseras med 1,3 mkr från och med år 2010 för att bevara fastigheternas långsiktiga värde, detta på grund av den ramminskning som beslutades för 2009.

Ärendet

Tekniska kontorets budgetram har minskats och verksamheterna har drabbats av kostnadsökningar som inte kompenserats i budgeten. Bokslutet för tekniska kontoret 2008 visar på ett underskott på cirka 8 miljoner kronor (exklusive VA- och renhållning). Totalt omfattar tekniska kontorets nettobudget cirka 85 miljoner kronor 2009.

Förslag på åtgärder

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.

Förslagen berör alla avdelningar på tekniska kontoret, förutom VA- och renhållnings­avdelningen, och innebär både förändrade ambitionsnivåer och minskad personalstyrka.

Konsekvenser av åtgärder

Personal

En stor del av tekniska kontorets utgifter är kostnader för personal. Tekniska kontoret har sedan oktober 2008 vidtagit olika åtgärder för att minska personalkostnaderna. Alla nya tillsvidaretjänster på tekniska kontoret prövas av tekniska utskottet. Tekniska kontoret är också återhållsamt med anställning av visstidsanställda. Återbesättning av tjänster på tekniska kontoret sker i första hand med interna sökande. För att klara budgeten för 2009 måste personal­kostnaderna minska ytterligare genom att antalet tjänster minskas.

Arbetsmiljö

Arbetsuppgifter som motsvarar minskningen av antalet tjänster på de olika avdelningarna måste tas bort från förvaltningen. Förvaltningens arbetsuppgifter och arbetsfördelningen mellan arbetstagarna måste ses över.

Generationsskifte

Medelåldern på tekniska kontorets anställda är hög. Unga medarbetare är därför värdefulla inför kommande generationsskiften. Förslaget innebär att tekniska kontoret inte kan behålla de senast anställda inom vissa verksamheter. Det berör anställda som har utbildning och har förutsättningar som är viktiga för verksamheten.

Organisationsutredningar

Kommunstyrelsen har tagit initiativ till tre utredningar som berör den framtida organisationen för gatu- och parkavdelningen, VA- och renhållningsavdelningen samt husavdelningen. Ingen av utredningarna är klara ännu. Förändringar på grund av organisationsutredningarna har därför inte vägts in i förslagen.

Mål och kvalitetsgarantier

Vissa beslutade mål och kvalitetsgarantier för förvaltningen måste förändras i samband med besparingarna.

Verksamhetskonsekvenser

Förslaget innebär minskade ambitionsnivåer inom tekniska kontorets verksamheter.

Kommunens kapital i gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler

Tekniska kontorets verksamhet förvaltar ett stort kommunalt kapital. Det gäller bland annat gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler. De föreslagna åtgärderna är omfattande och riskerar att påverka de långsiktiga värdena av kommunens kapital.

Prioriteringar

Säkerhet har prioriterats i budgetarbetet. Det gäller säkerhet utifrån trafik, räddningstjänst, miljö, livsmedel, dricksvatten och arbetsmiljö. Minskat gatuunderhåll kan dock innebära en ökad skaderisk, enligt tekniska kontoret. Verksamheter som ger möjlighet till en positiv samhällsutveckling har prioriterats. Det gäller till exempel tillskapande av nya områden för bostäder och industri.

Budgetkonsekvenser

Syftet med förslagen är att få en budget i balans på lång sikt. Förslagen uppskattas ge en minskning av tekniska kontorets kostnader med cirka 7,7 miljoner per år. För 2009 bedöms förslagen minska tekniska kontorets kostnader med cirka 5 miljoner kronor.

Mötet ajourneras för lunch kl. 12.00-13.00.

Beslutsomgång

Ordföranden föreslår att tekniska utskottet fattar beslut i ärendet avdelning för avdelning, vilket godkänns.

A. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för kansliavdelningen.

Yrkanden

1. Lars-Erik Karlsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Tekniska utskottet beslutar enligt Lars-Erik Karlssons (C) yrkande och föreslår kommunstyrelsen besluta om åtgärder för kansliavdelningen enligt tekniska kontorets förslag.

2. Anne Karlsson (S) yrkar att tekniska kontoret får i uppdrag att se över kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark.

Tekniska utskottet beslutar enligt Anne Karlssons (S) yrkande och ger tekniska kontoret i uppdrag att se över kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark.

B. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för exploateringsavdelningen.

Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om åtgärder för exploateringsavdelningen enligt tekniska kontorets förslag.

C. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för kostavdelningen.

Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om åtgärder för kostavdelningen enligt tekniska kontorets förslag.

Yrkande

Tony Lindelöv (S) yrkar att kostavdelningen ska fortsätta med alternativrätter på nuvarande platser fram till juni 2009 (vårterminens slut) för att därefter utvärdera nuvarande alternativrättssystem. Utvärderingen redovisas för tekniska utskottet, där beslut tas om alternativrätternas framtid.

Tekniska utskottet beslutar enligt Tony Lindelövs (S) yrkande.

D. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för Räddningstjänsten.

Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om åtgärder för Räddningstjänsten enligt tekniska kontorets förslag.

Yrkanden

Lars-Erik Karlsson (C) yrkar att tekniska kontoret ges i uppdrag att utreda samverkansmöjligheter med räddningstjänster över kommungränsen.

Tony Lindelöv (S) yrkar avslag på Lars-Erik Karlssons (C) yrkande om utredning av samverkansmöjligheter.

Ordföranden ställer Lars-Erik Karlssons (C) yrkande mot Tony Lindelövs (S) motyrkande och finner att tekniska utskottet beslutar att tillsätta en utredning om samverkansmöjligheter med räddningstjänster över kommungränsen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för att tillsätta en utredning och nej-röst för att inte tillsätta en utredning.

Omröstningen genomförs med följande resultat:

Ledamöter

Ersättare

När-

varo

§ 19 D

§

§

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Sten Moberg (FP)

X

X

Anne Karlsson (S)

X

X

Tony Lindelöv (S)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Gösta Carlsson (M)

X

X

Lars-Erik Karlsson (C)

Kl. 09.25-18.00

X

X

3

2

Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster. Tekniska utskottet har därmed beslutat att tillsätta en utredning om samverkansmöjligheter med räddningstjänster över kommungränsen.

E. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för Husavdelningen.

Yrkande 1

Lars-Erik Karlsson (C) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Anne Karlsson (S) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag i väntan på de organisationsutredningar som beställts av kommunstyrelsen för att eventuellt organisera husavdelningens personal tillsammans med andra verksamheter/ arbetsuppgifter.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Lars-Erik Karlssons (C) yrkande mot Anne Karlssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lars-Erik Karlssons (C) yrkande. Tekniska utskottet beslutar därmed att föreslå kommunstyrelsen att besluta om åtgärder för husavdelningen enligt tekniska kontorets förslag.

Yrkande 2

Gösta Carlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att ramen för husavdelningen kompenseras med 1,3 mkr from 2010 för att bevara fastigheternas långsiktiga värde, detta på grund av den ramminskning som beslutades för 2009.

Tekniska utskottet beslutar enligt Gösta Carlssons (M) yrkande.

F. Tekniska kontorets förslag till åtgärder för gatu- och parkavdelningen.

Ordföranden föreslår att beslutet delas upp per enhet, vilket godkänns.

Gatuenheten.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Lars-Erik Karlsson (C) yrkar bifall till tekniska kontorets budgetförslag avseende gatuenheten utan uppsägningar av personal i avvaktan på kommande utredningar. Under tiden kommer mer personal att arbeta med enhetens investeringsprojekt.

Tekniska utskottet beslutar enligt Anne Karlssons (S) och Lars-Erik Karlssons (C) yrkande och beslutar därmed att föreslå kommunstyrelsen att besluta om åtgärder för gatu/parkavdelningens gatuenhet enligt tekniska kontorets förslag med förändringen att inga uppsägningar av personal sker i avvaktan på kommande utredningar. Under tiden kommer mer personal att arbeta med enhetens investeringsprojekt.

Parkenheten.

Yrkanden

Tony Lindelöv (S) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag för att invänta de organisationsutredningar som beställts av kommunstyrelsen, för att eventuellt organisera parkenhetens personal tillsammans med andra verksamheter/arbetsuppgifter.

Mötet ajourneras fem minuter.

Lars-Erik Karlsson (C) yrkar bifall till tekniska kontorets budgetförslag med förändringen att antalet tillsvidareanställda minskas med fyra heltidstjänster istället för föreslagna fem tjänster.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Tony Lindelövs (S) yrkande mot Lars-Erik Karlssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lars-Erik Karlssons (C) yrkande.

Tekniska utskottet beslutar därmed att föreslå kommunstyrelsen att besluta om åtgärder för gatu/parkavdelningens parkenhet enligt tekniska kontorets förslag med förändringen att antalet tillsvidareanställda minskas med fyra heltidstjänster istället för föreslagna fem tjänster.

§20 Information

1. Ekonomen presenterar en ekonomisk prognos för tekniska kontoret för 2009.

2. Fastighetschefen informerar om bildandet av rörnätsgruppen.

3. Tekniska chefen informerar om tillsättandet av tjänsten som gatu- och parkchef.