Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-04-20

Sammanträde 2009-04-20

Datum
Klockan
13.30
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Gatu- och parkavdelning

2 Finansiering av utbyggnaden av Replösa Byagård, Högalidsvägen, Högarörsgatan-Axel Ångbagares gata och Spårvägen. - Kenneth Pettersson

3 Anbudsinfordran för utförpande av cirkulationsplats vid Motell Ljungby. - Kenneth Pettersson

Kostavdelning

4 Interndebitering av kostverksamheten. - Annica Thor, Magnus Johansson

5 Kök i Hamnedaskolan. - Annica Thor (Handlingar delas ut)

Kansli

6 Budgetförutsättningar för driftbudgeten 2010. - Ann-Kristin Rådberg, Katarina Hildebrand (Handlingar kompletteras)

7 Investeringsbudget 2010 och plan för 2011-2014. - Ann-Kristin Rådberg, Katarina Hildebrand (Handlingar kompletteras)

8 Resultatbalansering för tekniska kontoret 2008-2009. - Katarina Hildebrand

9 Framställan om befrielse från erläggande av anläggningsavgift. - Bert Milling, Per-Olov Almqvist

10 Villatomter i Ryssby. - Bert Milling

Information

11 Tekniska chefen informerar. - AnnKristin Rådberg

12 Budgetprognos. - Katarina Hildebrand

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (81 kb)

§21 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla följande ärenden under dagens sammanträde:

  1. Upphandling av sprängning och krossning av bergmassor.

  2. Jämställdhetsplan för tekniska kontoret 2009.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar tekniska utskottet om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

  1. Upphandling av sprängning och krossning av bergmassor.

  2. Jämställdhetsplan för tekniska kontoret 2009.

§22 Finansiering av utbyggnaden av Replösa Byagård, Högalidsvägen, Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata och Spårvägen

Ks2009/0201  231

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att

- flytta 2500000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Replösa Byagård

- flytta 1200000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Högalidsvägen

- flytta 4500000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata

- flytta 150000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Spårvägen.

Då kommunstyrelsen den 7 april 2009 beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om igångsättning av investeringsprojekt över 3 mkr ombeds kommunstyrelsens arbetsutskott att snarast godkänna igångsättandet av projektet Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att ombudgetering skall ske inom tekniska kontorets investeringsbudget för att finansiera utbyggnaden av:

- Replösa Byagård med 2500000 kronor

- Högalidsvägen med 1200000 kronor

- Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata med 4500000 kronor

- Spårvägen med 150000 kronor

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 24 mars 2009 att finansiering av projekten sker genom att:

- flytta 2500000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Replösa Byagård

- flytta 1200000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Högalidsvägen

- flytta 4500000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata

- flytta 150000 kronor från projekt ”Utbyggnad S Ringvägen” nr. 41019 till utbyggnad av Spårvägen

Tekniska kontoret påpekar att en överföring förutsätter att medel tillskjuts projektet Södra Ringvägen under 2010, enligt tidigare plan.

§23 Investeringsbudget 2010 och plan för 2011-2014

Ks2009/0211  041

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets förslag till investeringsbudget 2010 och plan för 2011-2014 och överlämnar den till budgetberedningen.

Ärendet

Budgetberedningen har beslutat om vilka budgetförutsättningar som ska gälla för investeringsbudget 2010 med plan 2011-2014. Investeringsramen för 2010-2013 utgår från den tidigare beslutade planen. En generell neddragning görs med 100 mkr utifrån tidigare plan 2010, en minskning med 26 mkr 2011 och en ökning med 20 mkr 2012. Ingen förändring 2013 och för 2014 är det lagt en ofördelad investeringsram på 100 mkr.

Kommunstyrelsen har tidigare gett respektive nämnd/styrelse i uppdrag att se över investeringsbudgeten och redovisa till ekonomichefen senast den 12 februari. Tekniska utskottet har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för åren 2009 till 2013. Tekniska utskottet har delat in investeringarna i de som kan strykas, de som man kan avvakta med och de som bör prioriteras. I samman­­ställningen finns också med investeringar i gator och parker som tidigare inte funnits med i budgeten. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att redovisningen av prioritering av investeringar ska överlämnas till budgetberedningen.

Nämnderna ska lämna in förslag till investeringsbudget för år 2010 och för plan åren 2011 till 2014 till ekonomiavdelningen senast den 24 april.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till investeringsbudget 2010 och plan 2011-2014, som bygger på det förslag som tekniska utskottet lämnade till kommunstyrelsen i mars.

§24 Budgetförutsättningar för driftbudgeten 2010

Ks2009/0231  040

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2009-04-14 och överlämnar den till budgetberedningen.

Ärendet

Inför budgeten 2010 ska varje nämnd och förvaltning göra en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt.

Tekniska kontoret redovisar i tjänsteskrivelse 2009-04-14 en omvärldsanalys med behovsanalys på längre sikt för samtliga avdelningar. Tekniska kontoret uppmärksammar också behovet av medel inom delar av tekniska kontorets verksamheter.

§25 Framställan om befrielse från erläggande av anläggningsavgift

Ks2009/0178  301

Beslut

Tekniska utskottet avslår föreningen Joberor Boulesällskaps ansökan om befrielse från erläggande av kostnader för anslutning av boulebyggnaden till det kommunala avloppsnätet.

Ärendet

Föreningen Joberor Boulesällskap har i skrivelse ansökt om befrielse från erläggande av anläggningsavgift vid anslutning av sina lokaler till det kommunala avloppsnätet.

Föreningen hyr sedan maj månad 2008 den före detta maskinhallen på fastigheten Berghem 12:1 (numera Berghem 1:7) för boule och förenings­verksamhet. I avtalet har föreningen påtagit sig samtliga kostnader för VA, värme och sophantering samt bekostnad av anslutning till kommunalt dricks­vattensystem. Föreningen ska också svara för alla kostnader för tillstånd i samband med lokalernas ombyggnad.

Tekniska kontoret anser i skrivelse den 30 mars 2009 att kostnaderna för anslutning av byggnaden till det kommunala avloppsnätet är en kostnad som enligt det upprättade avtalet ska betalas av verksamhetsutövaren, Joberor Boulesällskap. Kostnaderna hör till föreningens verksamhet i byggnaden. Tekniska kontoret föreslår därför tekniska utskottet att avslå Joberor Boulesällskaps ansökan om befrielse från att betala kostnaderna för anslutning av byggnaden till det kommunala avloppsnätet.

§26 Villatomter i Ryssby

Ks2009/0154  272

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att utföra de redovisade åtgärderna som behöver genomföras för att tomterna ska bli säljbara.

Ärendet

För att de fyra osålda villatomterna väster om Ryssbysjön och söder om skogsbruksskolan i Ryssby ska bli säljbara bör uppfyllnad av tomterna ske för att sättningar i marken ska utvecklas innan tomterna bebyggs.

Tekniska kontoret framhåller i skrivelse den 16 mars 2009 att marken behöver fyllas upp 1,3 m över nuvarande marknivå och att fyllnaden bör ligga ett år. Beräkningar visar att det behövs ca 2800 kbm fyllnadsmassor till en kostnad av högst 300 tkr.

Tekniska kontoret överlämnar ärendet till tekniska utskottet för beslut om uppfyllnad av tomterna ska ske.

§27 Information

  1. Gatuchefen informerar om skrivelse från Byholma Byggnadsförening med önskemål om utökning av gatubelysning på enskild väg.

  2. Tekniska chefen informerar om aktuella frågor på tekniska kontoret.

  3. Ekonomen lämnar en budgetutfallsprognos för året