Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-05-11

Sammanträde 2009-05-11

Datum
Klockan
13.30
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Tony Lindelöv.

Exploateringsavdelning

2 Försäljning av industritomt. - Per-Olov Almqvist (Handlingar delas ut)

Husavdelningen

3 Upprustning av bostadshus. - Jan Bernhardsson (Handlingar delas ut)

4 Finansiering av 25 % tjänst för samordning vid ombyggnation Kungshögsskolan. - Jan Bernhardsson

5 Rivning av bostadshus på fastigheten Ingelstad 1:39 i Vittaryd. - Jan Bernhardsson

Kansli

6 Rivning i Eka. - Bert Milling

7 Anläggningsavgift för VA-anslutning. - Bert Milling

8 Utbyggnad av Replösa Byagård, etapp 2. - Bert Milling

Information

9 a. Fastigheter i Berghem. - Bert Milling

b. Mål och visioner. - Magnus Johansson
c. Hyra för uteservering. - Sten Moberg
d. Studieresa inom kommunen. - Anne Karlsson
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§28 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ta upp ärendena om försäljning av räddningstjänstens nuvarande höjdfordon och tjänst som kretsloppsarbetare på Bredemad.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar tekniska utskottet om två extra ärenden kan tas upp till behandling under dagens sammanträde:

  1. Försäljning av räddningstjänstens nuvarande höjdfordon.

  2. Tjänst som kretsloppsarbetare på Bredemads avfallsanläggning.

§29 Finansiering av 25 % tjänst för samordning vid ombyggnation Kungshögsskolan

Ks2009/0243  023

Beslut

Tekniska utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller i skrivelse den 28 april 2009 att

25 % av en tjänst avsätts under två år till samordning mellan olika verksamheter, tekniska kontoret och entreprenören och att tjänsten finansieras av beslutade investeringar.

Tekniska kontoret påpekar i skrivelse den 30 april 2009 att denna kostnad tas normalt inte inom byggprojektbudgeten. Beslutad projektbudget innebär att alla avsatta medel i investeringsramen inte används.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att ärendet lyfts vidare till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande.

§30 Rivning av bostadshus på fastigheten Ingelstad 1:39 i Vittaryd

Ks2009/0246  280

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att söka rivningslov för befintligt bostadshus på Ingelstad 1:39 i Vittaryd och att genomföra en upphandling av rivningen.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 30 april 2009 att tekniska utskottet beslutar att kontoret får i uppdrag att riva befintligt bostadshus på fastigheten Ingelstad 1:39 i Vittaryd. Bostadshuset ligger i parkmark inom skyddsområde för industri.

Bostadshuset är i dåligt skick. Bland annat är det i behov av att byta tak och att dränera källaren. Totala kostnaden för en upprustning beräknas till mellan 400000 - 500000 kronor. Hyresintäkterna beräknas inte kompensera kapitalkostnader för en upprustning.

Tekniska kontoret föreslår den 30 april 2009 att de får i uppdrag att riva bostadshuset.

§31 Rivning i Eka

Ks2009/0242  236

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att söka rivningslov för samtliga byggnader på Eka 3:6 och att genomföra en upphandling av rivningen.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 28 april 2009 att tekniska utskottet beslutar att kontoret får i uppdrag att riva befintliga byggnader på fastigheten Ekalund, nuvarande fastighetsbeteckning Eka 3:6.

Bebyggelsen består av bostadshus, uthus och ladugård. Byggnaderna är i dåligt skick och kan inte användas om området i framtiden utvecklas till ett industri­område.

Tekniska kontoret föreslår den 28 april 2009 att de får i uppdrag att riva befintliga byggnader på fastigheten Ekalund (Eka 3:6).

§32 Anläggningsavgift för VA-anslutning

Ks2008/0489  340

Beslut

Tekniska utskottet avvisar Lennart Svenssons krav.

Ärendet

Lennart Svensson, Ljungby, har i olika skrivelser begärt att hans fastighet Replösa 4:15 ska få gratis anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning eftersom hans dricksvattenkvalité har försämrats.

Anslutningskostnaden uppgår till ca 100 000 kronor exklusive moms.

Grannfastigheten Replösa 4:42 anslöts utan kostnad för nuvarande fastighets­ägare eftersom förra fastighetsägaren fick denna befrielse av kommunen när kommunen köpte råmarken av honom år 1979.

Förra fastighetsägaren till Replösa 4:15 sålde också råmark till kommunen år 1979 men i det avtalet ingick ingen befrielse för VA-avgift.

Tekniska kontoret framhåller i skrivelse den 14 april 2009 att det inte är ovanligt att vattenkvalitén i grävda brunnar försämras även om ingen exploatering sker i grannskapet.

Tekniska kontoret föreslår den 14 april 2009 att tekniska utskottet avvisar Lennart Svenssons krav.

§33 Utbyggnad av Replösa Byagård, etapp 2

Ks2009/0245  272

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att bygga ut gator och ledningar i egen regi för Replösa Byagård, etapp 2, så att tomterna är säljbara senast i oktober 2010.

Då kommunstyrelsen den 7 april 2009 beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om igångsättning av investeringsprojekt över 3mkr ombeds kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att projektet får genomföras under år 2010.

Ärendet

Kommunen har som mål att det ska finnas 25 byggklara tomter i Ljungby stad.

Tekniska kontoret färdigställer nu i egen regi 22 tomter på Replösa Byagård med avsikt att fördelas till tomtkön sommaren 2009. En andra etapp på 32 tomter bör färdigställas så att de kan säljas senast hösten 2010. Eftersom etapp1 görs i egen regi är det naturligt att fortsätta med etapp 2 i egen regi.

För att från början ge rätt information till tomtkön kommer vi att anse hela Replösa Byagård som ett område. Detta innebär att ingen i tomtkön kommer att bli belastad med mer än ett erbjudande även om de får erbjudande om tomt i både etapp 1 och 2.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 29 april 2009 att tekniska utskottet beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag att bygga ut gator och ledningar i egen regi för Replösa Byagård, etapp 2, så att tomterna är säljbara senast i oktober 2010.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att projektet får påbörjas under år 2010.


Försäljning av räddningstjänstens nuvarande höjdfordon

§34 Räddningstjänstens nuvarande höjdfordon får säljas enligt tekniska kontorets förslag.

Beslut

Räddningstjänstens nuvarande höjdfordon får säljas enligt tekniska kontorets förslag.

Ärendet

Räddningstjänsten avser att i enlighet med tekniska utskottets beslut 2008-08-04, § 31 investera i ett nytt höjdfordon. Fordonet är beställt för leverans halvårsskiftet 2010.

Som en del i planen ingår att sälja det nuvarande höjdfordonet. Köpare har visat intresse och därför är det viktigt att i god tid kunna planera försäljning av fordonet och tillhörande utbildning.

Det nuvarande höjdfordonet har anskaffningsår 1991 och började skrivas av 1992. Fordonet är i räddningstjänstens ägo sedan 2002. Överlämnandet av fordonet kommer att ske när det nya fordonet finns i drift hos räddningstjänsten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 8 maj 2009 att tekniska utskottet godkänner försäljning av det nuvarande höjdfordonet enligt tekniska kontorets förslag.

§35 Tjänst som kretsloppsarbetare på Bredemads avfallsanläggning

Ks2009/0263  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att ersätta en vakant renhållningsingenjörstjänst med en tjänst som kretsloppsarbetare på Bredemads avfallsanläggning. Tjänsten bör tillsättas internt.

Ärendet

En omstrukturering av tjänsterna på Bredemad har resulterat i att tjänsten som arbetande förman har upphört och ersatts med en arbetsledartjänst. Då arbets­ledartjänsten har övertagit de arbetsuppgifter som renhållningsingenjören tidigare har utfört kan arbetsledaren inte längre utföra de arbetsuppgifter som tidigare gjorts som arbetande förman. Detta resulterar i att vissa arbetsuppgifter på Bredemad blir eftersatta eller inte utförs på ett tillfredsställande sätt med minskade intäkter som följd.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 11 maj 2009 att tekniska utskottet beslutar att upprätta en ny tjänst som kretsloppsarbetare på Bredemads avfallsanläggning och att denna tjänst finansieras via vakant renhållnings­ingenjörstjänst.

§36 Information

  1. Ekonomichefen informerar om kommunfullmäktiges beslut om ny struktur i visionsarbetet i kommunen och hur den påverkar de olika nämndernas och utskottens verksamhet. Arbetet bör påbörjas redan nu. Målen bör beslutas i samband med budgetbesluten.

  2. Ekonomen lämnar en budgetprognos efter mars 2009.

  3. Tekniska chefen informerar om aktuella frågor.

  4. Avdelningschefen informerar om VA-anslutning till fastigheter i Berghem.