Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-06-01

Sammanträde 2009-06-01

Datum
Klockan
14.15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars-Erik Karlsson.

Gatu- och parkavdelning

2 Parkeringsövervakning, enkel utvärdering. - Kenneth Pettersson

3 Lokal trafikföreskrift för Storgatan och Kungsgatan, Ljungby stad. - Kenneth Pettersson

4 Synpunkter på samrådsmaterial avseende arbetsplan för väg 25, delen Hallands länsgräns - Glamshult. - Kenneth Pettersson

5 Samförläggning av gatubelysning i Ryssbyholm. - Kenneth Pettersson

Exploateringsavdelningen

6 Medgivande till försäljning av fastigheten Metspöet 3 i Ljungby stad och kommun. - Per-Olov Almqvist

Husavdelningen

7 Tillsättande av städtjänst på husavdelningen. - Jan Bernhardsson

VA- och renhållning

8 Höjning VA-taxa. - Ronnie Björkström (Handlingar delas ut)

9 Soptömning vid fastigheten Loshult 1:55. - Ronnie Björkström

Kostavdelning

10 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen. - Annica Thor

Kansli

11 Yttrande över landsbygdsprogram för Ljungby kommun. - Bert Milling

12 Fastigheter i Berghem. - Bert Milling

13 Fastigheten Nålen 4 i Ljungby. - Bert Milling

Information

14 a. Budget räddningstjänsten. - AnnKristin Rådberg, Carl Håkansson

b. Delårsprognos (budgetprognos efter april 2009).- Katarina Hildebrand
c. Mål och visioner. - AnnKristin Rådberg, Bert Milling
d. Tekniska chefen informerar. - AnnKristin Rådberg
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§37 Parkeringsövervakning, enkel utvärdering

Ks2009/0298  514

Beslut

Parkeringsövervakningen ska fortsätta tills vidare.

Parkerings­tiden på Storgatan och Kungsgatan förlängs från 30 minuter till 1 timma.

Tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till nyttoparkeringstillstånd, lastzoner och handikapparkeringsplatser.

Utredningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

Ärendet
Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 7 maj 2009 följande utvärdering angående parkeringsövervakning:

A. Kostnader och intäkter under 2007 och 2008
Intäkter från böter: ca 431.000 kr
Kostnader ca 300.000 kr
Det kan antecknas att 45.600 st P-skivor har beställts till en kostnad av ca: 110.000 kronor.

B. Inkomna synpunkter
Flera har hört av sig och tycker att systemet fungerar bra och har gett avsedda effekter. De förslag till ändringar som inkommit avser dels att parkeringstiden bör ökas från 30 min till 1 tim på Storgatan och Kungsgatan och dels att tiden bör ökas från 2 tim till 3 tim på Oxtorget och Stora Torg. En annan fråga som återkommit är hur turister och besökare från andra orter lätt ska få information om och tillgång till en P-skiva.

C. Nyttoparkeringstillstånd

Från fler företag har förfrågan inkommit om man kan få nytto­parkeringstillstånd under en hel arbetsdag i taget för hantverkarbilar som utför t.ex. service inom el-, rör- eller målningsbranschen.

D. Lastzoner

Som en följd av parkeringsövervakningen har fler lastzoner efterfrågats. Dessa platser önskar man skapa på Storgatan (2 st.) samt på Södra Torggatan och Norra Torggatan vid handikapparkeringsplatserna.

E. Handikapparkeringsplatser

Alla befintliga handikapparkeringsplatser ska göras så stora som de senaste normerna säger. I annat fall får hellre någon plats försvinna. Dock ska man försöka utöka antalet på annat håll i centrum.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet beslutar att förlänga parkerings­tiden på Storgatan och Kungsgatan, samt att ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till nyttoparkeringstillstånd, lastzoner och handikapparkeringsplatser.

§38 Lokal trafikföreskrift för Storgatan och Kungsgatan, Ljungby stad

Ks2009/0296  511

Beslut

Ljungby kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Begränsad rätt att parkera

På Storgatans norra sida mellan Eskilsgatan och Märta Ljungbergsvägen får fordon parkeras högst 1 timma i följd.

På Kungsgatans sydöstra sida mellan Smedjegatan och Drottninggatan och på Kungsgatans nordvästra sida mellan Drottninggatan och Rune B Johanssons gata får fordon parkeras högst 1 timma i följd.

Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 18 och dag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 14.

Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2009 då Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter L 54/2007 för Storgatan och L 46/2007 för Kungsgatan ska upphöra att gälla.

Ärendet

Tekniska kontoret har på begäran av bl.a. Centrumföreningen utarbetat förslag till lokal trafikföreskrift för Storgatan och Kungsgatan i Ljungby stad, som innebär att man ökar den tillåtna parkeringstiden från ½ till 1 timme.

§39 Synpunkter på samrådsmaterial avseende arbetsplan för väg 25, delen Hallands länsgräns - Glamshult

Ks2008/0298  512

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till yttrande som svar på Vägverkets samråd.

Ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Hallands länsgräns - Glamshult. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Aktuell sträcka är en deletapp (etapp 4) av sträckan mellan Halmstad och Ljungby. Tre etapper av fyra planeras i nuläget att byggas om till 2 + 1 väg med mittseparering. Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projek­tet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen.

Korsningen väg 25/536/533 erbjuder möjlighet till passage över väg 25 och kors­ningen utformas som en 4-vägskorsning med separata vänstersvängfält på väg 25.

Aktuell vägsträcka kommer att förses med viltstängsel och byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon på 1-fältssträckorna. Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Generellt

Tekniska kontoret framhåller i yttrande att då Ljungby kommun under lång tid påtalat vikten av att öka trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan ser kontoret med stor tillförsikt fram emot ett snabbt genomförande av samtliga etapper på sträckan. Tekniska kontoret anser att förslaget på aktuell sträcka löser de trafiksäkerhetsproblem som kommunen påtalat.

Nedanstående punkter är framtagna av tekniska kontoret i samråd med ambulanspersonal från Landstinget Kronoberg och Räddningstjänsten i Ljungby, för att säkerställa framkomst i samband med trafik-, bostads- eller arbetsplatsolycka samt brand i bostad eller terräng. Hänsyn har även tagits för att säkerställa retur till sjukhus.

· Vägen via Singeshult fram till väg 25 Länsgränsen kommer att användas som räddningsväg.

· Vid enfältssträckor ska det finnas nödfickor var 1000:e meter.

· Vajern skall vara märkt var 100:e meter med kilometeravstånd från en

angiven punkt.

· Hål i vajer med överkörningsbara koner bör finnas på strategiska ställen.

· Underlag till insatsplaner ska tillhandahållas av vägverket eller dess entreprenör.

· Snöröjning och övrigt underhåll av räddnings- och cykelvägar som ska användas av utryckningsfordon måste hålla hög standard.

· Där behov finns ska anordnas grindar i viltstängsel eller ”färist” för de ägovägar som räknas som räddningsvägar och där göras anslutningar för tunga fordon.

· För räddningstjänsten visar erfarenhet från ”vajersträckan” på E4:an förbi Ljungby att antalet utryckningar ökar högst väsentligt och därmed kostnaderna för kommunen.

· Utrustning för bl.a. dirigering, vägavstängning samt nyanskaffning av hydraulverktyg till räddningstjänstens styrka i Lidhult måste införskaffas.

Övrigt

· För att underlätta framkörning vid utryckning har det i Sverige testats ett system som via RDS nyttjar befintlig radio hos bilar och sänder ut ett meddelande till fordon som befinner sig inom en radie av ca 300 meter från ett utryckningsfordon. Detta system kan vara ett hjälpmedel för att underlätta framkörning till en trafikolycksplats, transport av en patient som är brådskande eller annan typ av olyckshändelse som brand i villa.

Tekniska kontoret anser att det vore intressant att prova detta i Ljungby kommun där flera vajervägar finns inom kommunen och där räddnings­manskapet idag upplever svårigheter att komma fram.

§40 Samförläggning av gatubelysning i Ryssbyholm

Ks2009/0299  317

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att inte samförlägga gatubelysningskabel på sträckan mellan belysningsstolparna 03332 och 03337 i Ryssbyholm samt att ta bort dessa ljuspunkter.

Ärendet

Med anledning av att E-on beslutat att markförlägga sitt luftburna distributionsnät i Ryssbyholm har kommunen fått frågan om eventuell samförläggning av kabel för gatubelysning på aktuell sträcka.

I Ryssbyholm finns 6 stycken belysningspunkter som står på privat mark och inte utefter trafikerade vägar.

Kommunstyrelsen har den 13 mars 2007, § 82 beslutat att samförläggning ska ske utan att öka antalet kommunala belysningspunkter.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 25 maj 2009 att tekniska utskottet beslutar att inte samförlägga gatubelysningskabel på sträckan mellan belysningsstolparna 03332 och 03337 samt att ta bort dessa ljuspunkter.

§41 Medgivande till försäljning av fastigheten Metspöet 3 i Ljungby stad

Ks2009/0286  250

Beslut

Peter Nilsson lämnas medgivande till försäljning av fastigheten Metspöet 3 i Ljungby kommun.

Ärendet

I skrivelse daterad 19 maj 2009 har Peter Nilsson, Ljungby, såsom ägare till fastigheten Metspöet 3, inkommit med en begäran om medgivande att få sälja fastigheten, utan att villkoret om att försäljning inte får ske inom tre år från tillträdesdagen är uppfyllt. Som skäl för försäljningen anger han förändrade familjeförhållanden som medför att han måste flytta från orten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 20 maj att tekniska utskottet beslutar att lämna Peter Nilsson medgivande till försäljning av fastigheten Metspöet 3 i Ljungby kommun.

§42 Tillsättande av städtjänst på husavdelningen

Ks2009/0295  023

Beslut

Tekniska utskottet ger fastighetschefen mandat att anställa tjänst som städare, heltid, tills vidare. Tjänsten tillsätts med intern sökande.

Ärendet

Husavdelningen önskar tillsätta tjänst som städare, heltid, tills vidare från och med 2009-06-08.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 maj 2009 att tekniska utskottet ger fastighetschefen mandat att anställa tjänst som städare, heltid, tills vidare från 2009-06-08 och med i första hand intern sökande.

§43 Soptömning vid fastigheten Loshult 1:55

Ks2009/0220  450

Beslut

Fastighetsägarens sopkärl till Loshult 1:55 ska tillsvidare stå på uppgjord anvisad yta.

Om fastighets­ägaren inkommer med utredning som garanterar vägens framkomlighet samt bärighet för sopbilen kan tekniska utskottet ompröva sitt beslut.

Ärendet

En skrivelse har den 15 april 2009 inkommit till tekniska kontoret från fastig­hets­ägaren av fastigheten Loshult 1:55. Fastighetsägaren är missnöjd med den förändring som utförts angående fastighetens soptömning. Den förändring som har utförts är att sopbilen inte längre kör in till 5 stycken fastigheter och tömmer kärlen, utan varje fastighetsägare har fått en gemensam uppställningsplats för sitt kärl.

För fastighetsägaren av Loshult 1:55 innebär detta att kärlet placeras cirka 300 meter från fastighetsgränsen. Fastighetsägaren är inte nöjd med sin placering och har erbjudit sig att utreda om man kan placera en vändplats närmare fastigheten. Fastighetsägaren har också i sitt brev gjort en begäran om dispens eller uppehåll för sin soptömning.

Anledningen till ovanstående är att entreprenören SITA aviserat att man har problem med tömningen av 5 stycken fastigheter i Loshult. Detta beror på körvägens bristande bärighet och framkomlighet. En sopbil väger upp till 17 ton och en väg som inte har bärighet körs då sönder samt att sopbilen kör fast.

I Loshult är det en fastighetsägare som äger och ansvarar för vägen in till de övriga fastigheterna. Fastighetsägaren har upprättat och iordningställt en yta för sopkärlen och övriga fastighetsägare har accepterat lösningen utom fastighets­ägaren Loshult 1:55.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 20 maj 2009 att tekniska utskottet beslutar att fastighetsägarens kärl till Loshult 1:55 tillsvidare ska stå på uppgjord anvisad yta. Men om fastighets­ägaren inkommer med utredning som garanterar vägens framkomlighet samt bärighet för sopbilen kan tekniska utskottet ompröva sitt beslut. Tekniska kontoret skickar även ärendet vidare till miljö­kontoret som behandlar fastighetsägarens dispensansökan.

§44 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen

Ks2009/0283  023

Beslut

Tjänsterna som dietkock och köksbiträde återbesätts med interna sökanden.

Ärendet

Kostavdelningen har vakanser på grund av pensionsavgång och sjukdom. Personal till två tjänster som dietkock respektive köksbiträde måste tillsättas enligt följande:

Dietkock, tillsvidaretjänst 100 %.

Utbildningskrav: Kockutbildning med inriktning specialkost.

Köksbiträde, helgtjänstgöring tillsvidaretjänst 79-100 %. I tjänsten ingår matlagning på helger.

Utbildningskrav: Grundkurs köksbiträde.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 18 maj 2009 att tjänsterna som dietkock och köksbiträde återbesätts med i första hand interna sökanden från tekniska kontoret.

§45 Yttrande över landsbygdsprogram för Ljungby kommun

Ks2008/0509  156

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till yttrande över landsbygdsprogram för Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 22 maj 2009 att förslaget till landsbygdsprogram som har utarbetats av arbetsgruppen och landsbygds­rådet är bra.

Fyra viktiga utvecklingsområden för landsbygden har utpekats:

· Skola och omsorg

· Dagligvarubutiker/kommersiella verksamheter

· Infrastruktur

· Social gemenskap.

Mål

Inom utvecklingsområdet infrastruktur föreslås som mål att ”Medverka till fler fungerande gång- och cykelvägar och fungerande gatubelysning.”

Tekniska kontoret delar uppfattningen att gång- och cykelvägar och gatubelys­ning är viktiga delar av infrastrukturen för landsbygden. För att kunna bygga ut gång- och cykelvägnätet krävs dock resurser från kommunen och/eller vägverket.

Handlingsplan

I handlingsplanen anges som en åtgärd att ”Informera om hur felanmälningar av gatubelysningar görs samt se över hur hanteringen kan bli bättre.” Som aktörer anges ”ideella, privata och tekniska kontoret”.

Tekniska kontoret har använt felanmälarsystemet ett år. Det kan därför vara lämpligt att se över hur det har fungerat och att informera allmänheten om systemet.

När det gäller gatubelysningen är det för resurskrävande att laga enskilda lampor som är sönder. Kommunen betalar för ett ronderingssystem för lampbyte två gånger om året. Ronderingen sköts på entreprenad av ElektroSandberg. Om kommunen skall byta lampor fler gånger per år innebär det ökade kostnader. På grund av ökade kostnader för gatubelysningen finns det en risk att delar av gatubelysningen på landsbygden och i tätorter måste släckas ner.

En åtgärd i handlingsprogrammet är att ”Uppmuntra social gemenskap genom att informera allmänheten om möjligheten att äta på kommunens olika mat­ställen exempelvis äldreboenden och skolor, där det saknas annat alternativ.”

Tekniska kontoret tycker det är ett bra förslag. En förutsättning för åtgärden är att ha ett måltidspris som både är kostnads-, marknads- och skatteanpassat.

§46 Fastigheter i Berghem

Ks2009/0297  250

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att riva fastigheterna på FD Berghem 12:1 (2 bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader).

Boulehallen är undantagen.

Ärendet

Kommunen äger bland annat två bostadshus och en boulehall i Berghem Området ligger utanför verksamhetsområde för VA. Tekniska kontoret har dragit fram ledning med kommunalt dricksvatten till en punkt, som enskild anläggning. Avsikten är att ansluta de kommunalt ägda byggnaderna samt två privatägda fastigheter till kommunalt dricksvatten.

Fråga har uppkommit om man ska bygga ut även anslutning till kommunalt avlopp som enskild anläggning i området. Då skulle det vara möjligt att ansluta även de fyra privatägda fastigheterna och möjligen en femte fastighet.

Ett möte har hållits på platsen med berörda fastighetsägare och miljö- och byggförvaltningen. För att ansluta den enskilda anläggningen för sju byggnader till den allmänna VA-anläggningen blir kostnaden för anläggningsavgift och utbyggnad av ledningar 85000 kr + moms per avloppsanslutning.

Utbyggnaden enligt ovan är inte budgeterad. Kommunens delkostnad blir cirka 170000 kr för de kommunalt ägda bostadshusen som inte är uthyrda idag. Ekonomibyggnaderna används inte heller idag och bör enligt tekniska kontoret därför kunna rivas. Den enda fastigheten som används är boulehallen och den bör därför bevaras.

Tekniska kontoret önskar beslut i tekniska utskottet om vad som ska hända med bostads­husen i framtiden. Om husen ska rivas anser tekniska kontoret att avlopp inte bör byggas ut i området nu. Om man beslutar att avlopp ska byggas ut nu ska husen bevaras och hyras ut. Då kan man välja mellan att försöka hyra ut dem i befintligt skick eller först rusta upp dem till normal boendestandard.

Kostnaden för upprustning är svår att beräkna men torde ligga på cirka 1mkr. Ekonomiskt går uthyrningen med underskott antingen upprustning sker eller inte.

Miljö- och byggnämnden har inte gett planuppdrag på detta område på grund av dess komplexitet. I översiktsplanen är området utlagt som utredningsområde för industriändamål.

§47 Fastigheten Nålen 4 i Ljungby

Ks2007/0291  250

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att kommunicera med Skanska om deras planer för området och återkomma till tekniska utskottet med förslag om eventuell grupphusbebyggelse inom BoKlok-konceptet.

Ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2007-07-31 § 38 att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för fastigheten. Tävling har genomförts men exploatören har hoppat av.

Fastigheten är belägen vid Lagaåns östra strand cirka 500 meter söder om Ljungby centrum vid Högarörsgatan. Fastigheten Nålen 4 är i gällande detaljplan, lagakraftvunnen 2003-02-21, utlagd för bostadsändamål där den kan bebyggas med 2-vånings flerfamiljshus. Nålen 4 omfattar 17444 kvm och största tillåtna byggnadsarea är 5000 kvm i två plan. Bebyggelsen ska, enligt detaljplanen, placeras så att god genomsikt erhålls mot ravinen/ån för att kunna skapa en god kontakt med vattnet och dess omgivning. Utnyttjar man de höga trivselvärden som finns i naturen runtomkring området kan det skapas bostäder med ett mycket attraktivt läge. På fastigheten finns idag inga byggnader.

Fastigheterna Tråden 1 - 4, som ligger inom samma detaljplan, är färdigbyggda.

För att få beslut om vad som ska hända med exploateringsfastigheten Nålen 4 redogör tekniska kontoret för tre olika alternativ.

A. Man kan avvakta med exploateringen och ta upp frågan längre fram när man vet mer om efterfrågan på egnahem och när konjunkturen vänder uppåt.

B. Man kan anordna en ny markanvisningstävling där den exploatör som har framställt det mest fördelaktiga förslaget får uppdraget att köpa och bebygga fastigheten. Exploatören ska sedan uppföra bostäder med upplåtelseformen hyresrätter eller bostadsrätter.


Tekniska kontoret har sedan den förra markanvisningstävlingen om kv Nålen fått in fem förfrågningar om tilldelning av mark för byggnation av bostäder från Finndomo AB, Anebyhus AB, Lelånghus AB, MM-Projekt samt Skanska Sverige AB. Av de sökande har Skanska Sverige AB särskilt uttryckt sitt intresse för att i kv Nålen bygga s k BoKlok-bostäder. Skanska har hållit öppet för vilken upplåtelseform man skall välja. De övriga sökandena har endast uttryckt en allmän förfrågan om tilldelning av mark för byggnation av bostäder.

C. Fastigheten kan delas in i 14-18 villatomter för självbyggeri. Då blir endast cirka 3000 kvm av den tillåtna byggarean på 10000 kvm utnyttjade. Utöver VA-utbyggnad får kommunen även utföra gatuutbyggnad och avstyck­ningar. Då tomterna blir exklusiva kan man sälja dem via anbud.

Om kommunen ska få in markpris och rivningskostnaden enligt alternativ B med tillägg för gatu- och av- styckningskostnaden ska anbuden ligga på 470000 kr/tomt exkl VA-avgift för att anbuden ska antas om 14 tomter produceras. Vid 18 tomter blir nödvändigt tomtpris 380000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse att tekniska utskottet beslutar vilket av ovanstående alternativ som ska väljas.

§48 Information

 

  1. Gatuchefen informerar om dagvattendamm vid Ågårdsängen.

  2. Redovisning av testresultatet av den digitala hastighetsmätningen på Vislandavägen.

  3. Ekonomen redovisar delårsprognos (budgetprognos efter april 2009).

  4. Räddningschefen redovisar det ekonomiska läget inom Räddningstjänsten.