Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-08-17

Sammanträde 2009-08-17

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

Peab presenterar teknisk förvaltning på entreprenad kl 8-12 på Hotel Terraza

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Gatu- och parkavdelning

2 Samrådsmaterial avseende arbetsplats väg 25, Hallands länsgräns - Ljungby. - Kenneth Pettersson

3 Statsbidrag till kollektivåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. - Kenneth Pettersson

5 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

6 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

7 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

8 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon. Svar på motion. - Per-Olov Almqvist

Husavdelningen

9 Vagnhall vid Sunnerbogymnasiet. - Hans-Jörgen Holmberg

Kostavdelning

10 Ombyggnad av Astradskolans kök. - Annica Thor Lindberg

11 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg

VA- och renhållning

12 Begäran om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån. - Ronnie Björkström

13 Sophämtning vid Södra Ljungkullen 7 och 8 i Ljungby. - Ronnie Björkström

Kansli

14 Rutiner för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar. - Katarina Hildebrand

15 Försäljning av Fyren. - Bert Milling

16 Regler för tomtkön. - Bert Milling

17 Kostnader för enkelt avhjälpta hinder på Kungsgatan i Ljungby. - Bert Milling

Meddelanden

18 a.Länsstyrelsens beslut om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. - Kenneth Pettersson

b. Underrättelse om beslut av Åklagarmyndigheten i Växjö.

Information

19 a. Redovisning och utvärdering felanmälan. - Bert Milling

b. Provisorier i samband med Kungshögsskolans köksombyggnad. - Hans-Jörgen Holmberg
c. Kvarteret Kometen. - Kenneth Pettersson
d. Mål och vision. - AnnKristin Rådberg
e. Studieresa den 31 augusti. - AnnKristin Rådberg
f. Övrig information. - AnnKristin Rådberg
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§49 Fastställande av dagordningen

Beslut

Ärende nr. 17 Kostnader för enkelt avhjälpta hinder på Kungsgatan i Ljungby lyfts ur dagordningen.

Redogörelse för ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om ärende nr. 17 Kostnader för enkelt avhjälpta hinder på Kungsgatan i Ljungby kan lyftas ur dagordningen.

§50 Samrådsmaterial avseende arbetsplan väg 25, Hallands länsgräns – Ljungby

Ks2008/0298

512

Samrådsmaterial avseende arbetsplan väg 25, Hallands länsgräns – Ljungby

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till yttrande med tillägget att man i övrigt hänvisar till miljö- och byggnämndens yttrande.

Paragrafen snabbjusteras.

Ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Annerstad – Ljungby och skickats ut på samråd.

Tekniska kontoret har i samarbete med ambulanspersonal från Landstinget Kronoberg och Räddningstjänsten i Ljungby tagit fram ett antal synpunkter för att säkerställa framkomst i samband med trafik-, bostad- eller arbetsplatsolycka samt brand i bostad eller terräng. Hänsyn är även tagen att säkerställa retur till sjukhus.

Synpunkterna presenteras i en skrivelse från tekniska kontoret daterat den 4 augusti 2009 i vilken tekniska kontoret också framför att de ser med stor tillförsikt fram emot ett snabbt genomförande av samtliga etapper på sträckan. Ljungby kommun har under lång tid påtalat vikten av att öka trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. Tekniska kontoret anser att förslaget på aktuell sträcka löser de trafiksäkerhetsproblem som kommunen påtalat.

§51 Statsbidrag till kollektivåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet

Ks2009/0392

315

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att ansöka om statsbidrag för kollektivåtgärder

på det kommunala väg- och gatunätet enligt tekniska kontorets förslag.

Ärendet

Tekniska kontoret redogör i skrivelse den 6 augusti 2009 för statsbidrag som kan utgå till kollektivåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Statsbidrag till investeringar i kollektivåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet är bl.a. ämnat för att underlätta för kollektivt resande. Bidrag kan lämnas med 50 % av den beräknade kostnaden.

Tekniska kontoret föreslår att följande projekt inlämnas för utförande och bidragsansökan:

Utökning av pendlarparkeringen inklusive belysning vid Myrebo.

Kostnaden beräknas till 400 000 kronor inklusive 12 % förvaltningskostnader och utförande. Medel för resterande finansiering finns inte reserverade i tekniska kontorets budget men kommer att hanteras genom omfördelning av medel inom kontorets budget, under förutsättning att Vägverket beviljar bidrag.

§53 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby

Ks2009/0388

253

Beslut

Upprättat avtal med Excel Food AB i vilket kommunen överlåter ett område om cirka 21080 kvm av fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 1264800 kr godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 5 augusti 2009 att upprättat avtal med Excel Food AB, med adress Sjöstugan Rataryd, 341 95 Ljungby ska godkännas.

Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 21080 kvm av fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 1264800 kronor att betalas på tillträdesdagen den 31 augusti 2009. Området är beläget vid Näsvägen på det nordvästra industriområdet. Köparen förbinder sig med avtalet att uppföra grunden till en byggnad för industriändamål om minst 2000 kvm inom sex månader från tillträdesdagen. Kommunen bekostar avstyckningen medan köparen betalar lagfartskostnaden. I avtalet har intagits sådana bestämmelser som detaljplanen kräver beträffande byggnation på området.

Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Området har grovplanerats varför ersättning i enlighet med taxan tas ut även för detta. Ersättningen för grovplaneringen om 40 kr per kvm är inräknad i den ovan redovisade köpeskillingen. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§54 Försäljning av industrimark på det sydvästra industriområdet i Ljungby

Ks2009/0363

253

Beslut

Upprättat avtal med Berghem Förvaltnings AB i vilket kommunen överlåter ett område om 2 765 kvm av fastigheten Berghem 9:1 för en köpeskilling om 55300 kronor godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 7 juli 2009 att upprättat avtal med Berghem Förvaltnings AB, med adress Berghem Söderäng, 341 91 Ljungby ska godkännas.

Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 2 765 kvm av fastigheten Berghem 9:1 för en köpeskilling om 55300 kronor att betalas på tillträdesdagen 2009-10-01. Område är beläget vid Spårvägen på det sydvästra industriområdet. Det förvärvade området ska genom fastighetsreglering sammanföras med den industrifastighet, Trucken 1, som bolaget förvärvade under sommaren 2008. Bolaget har fullgjort sin byggnadsskyldighet enligt det ursprungliga köpeavtalet. I avtalet har intagits en erinran om skyldighet att erlägga tillkommande anläggningsavgift för va samt en erinran om att följa detaljplanen som gäller för området.

Bolaget bekostar fastighetsbildningen. Någon grovplanering ska inte utföras men däremot får kommunen tillgodogöra sig matjorden på området. Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Avtalet är villkorat av tekniska utskottets godkännande.

§55 Vagnhall vid Sunnerbogymnasiet

Ks2009/0368  280

Beslut

Vagnhall vid Sunnerbogymnasiet får upphandlas och uppföras.

Finansieringen sker genom projekt 36006 Förändring med anledning av förändrad kostorganisation.

Ärendet

Tekniska kontoret har fått i uppdrag från barn- och utbildningsnämnden att uppföra en vagnhall vid Sunnerbogymnasiet. Uppförande av en vagnhall beslutades i samband med kostutredningen 2007. Vagnhallen är tänkt att fungera som en resurs vid eventuellt produktionsbortfall i andra kök och måste vara uppförd innan ombyggnad av kök vid Kungshögsskolan påbörjas. Med vagnhallen kommer det även att finnas flexibilitet för tillagning av alternativrätter.

Vagnhallen kostnadsberäknas till 1,5 Mkr och finansiering sker genom projekt 36006 Förändring med anledning av förändrad kostorganisation.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 juli 2009 att vagnhall vid Sunnerbogymnasiet får upphandlas och uppföras.

§56 Ombyggnad av Astradskolans kök

Ks2009/0387  390

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att Astradskolans kök ska byggas om till ett provisoriekök och samtidigt åtgärda de arbetsmiljörelaterade problemen för en sammanlagd kostnad om 2,6 mkr. Denna kostnad täcks av befintliga investeringsprojekt avseende ombyggnad av Kungshögsskolan och upprustning skolkök.

För driftkostnadsökningen på 160 tkr föreslår tekniska utskottet att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på 160 kkr från år 2010.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 4 augusti 2009 förhållandena vid Astradskolans kök som är ett mottagningskök för 650 elever.

Under evakueringen av Kungshögsskolans kök kommer Astradskolans kök att fungera som tillagningskök. Astradskolans kök behöver därför byggas om och utrustas för att klara egen produktion tillfälligt.

För att göra ett provisoriekök och att åtgärda de arbetsmiljörelaterade problemen uppgår kostnaden till 2,6 mkr. Detta kan finansieras med projekt upprustning skolkök, 1,6 mkr, och provisoriekostnad i samband med Kungshögsprojektet, 1,0 mkr.

Tekniska kontoret påpekar att det nu är lämpligt att besluta om Astradskolans kök också skall byggas om till tillagningskök, som övriga F-9 skolor. Merkostnaden för detta beräknas till 3,4 mkr.

Tillagningskök på Astradskolan skulle ge stora mervärden:

o Mer matlagning från grunden och därmed större arbetsglädje för kökspersonalen

o Mer variationsrik matsedel

o Kortare varmhållningstider

o Lättare att erbjuda två rätter

o Mindre svinn

o Slippa dyra transporter, vilket är en miljöaspekt

o Klara hygienkraven på diskhanteringen

o Bättre arbetsmiljö i diskrummet och vid serveringsdiskarna

o Bättre sophantering.

En nackdel är att när Kungshögsskolans kök är färdigställt kommer det köket att ha kapacitet att producera de portioner som behövs till Astradskolan också.

Kommunstyrelsen beslutade 2009/0265 att 950tkr skulle återföras till upprustning skolkök om behov uppstår.

Driftskostnadsökningen på grund av ökade kapitalkostnader, på ca 160 tkr per år, för grundalternativet, alt 1, behöver kostavdelningen få tilläggsanslag för.

För det utökade alternativet, alt 2, behövs ca 500 tkr per år i tilläggsanslag på grund av ökade kapitalkostnader.

Förslag till beslut, alternativ 1:

Tekniska utskottet beslutar att Astradskolans kök ska byggas om till ett provisoriekök och samtidigt åtgärda de arbetsmiljörelaterade problemen för en sammanlagd kostnad om 2,6 mkr. Denna kostnad täcks av befintliga investeringsprojekt avseende ombyggnad av Kungshögsskolan och upprustning skolkök.

För driftkostnadsökningen på 160 tkr föreslår tekniska utskottet att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på 160 kkr från år 2010.

Förslag till beslut, alternativ 2:

Tekniska utskottet beslutar att Astradskolans kök skall upprustas till ett tillagningskök för 6 mkr. Denna kostnad täcks till hälften av befintliga investeringsprojekt avseende ombyggnad av Kungshögsskolan och upprustning skolkök.

Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten för år 2010 om 3 mkr. För driftkostnadsökningen på 500 tkr föreslår tekniska utskottet att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på 500 kkr från år 2010.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för diskussion i partigrupperna.

Lars-Erik Karlsson (C) yrkar att tekniska utskottet beslutar enligt alternativ 1.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande mot Lars-Eriks Karlssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lars-Erik Karlssons (C) yrkande att besluta enligt alternativ 1, att Astradskolans kök ska byggas om till ett provisoriekök och samtidigt åtgärda de arbetsmiljörelaterade problemen för en sammanlagd kostnad om 2,6 mkr.

§57 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen

Ks2009/0393  023

Beslut

Tjänsterna som köksbiträde återbesätts med i första hand interna sökande.

Ärendet

Kostavdelningen har vakanser på grund av pensionsavgång och uppsägning, därför måste personal till två tillsvidaretjänster som köksbiträde, deltid tillsättas.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 10 augusti 2009 att tjänsterna som köksbiträde återbesätts med i första hand interna sökande.

§58 Sophämtning vid Södra Ljungkullen 7 och 8 i Ljungby

Ks2009/0342  108

Beslut

Fastighetsägaren placerar sina kärl enligt tidigare överenskommelse.

Ärendet

En skrivelse har inkommit till tekniska kontoret från en fastighetsägare som protesterar mot att tekniska kontoret inte utför soptömning på fastigheten.

I samband med en nybyggnation har ett nytt hämtningsställe byggts för fastigheterna Södra Ljungkullen 7 och 8. Fastighetsägaren drar idag ut sina kärl och ställer dem på den innergård som finns i direkt anslutning till infartsvägen.

Enligt renhållningsordningen är det fastighetsägaren som ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 6 augusti 2009 att fastighetsägaren placerar sina kärl enligt tidigare överenskommelse.

Jäv

Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar ej i ärendet.

§59 Försäljning av Fyren

Ks2009/0366  253

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att ta in anbud på fastigheten Angantyr 20 och därefter ansöka om ändring av detaljplanen till den verksamhet som köparen behöver.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 9 juli 2009 att tekniska utskottet beslutar att fastigheten Angantyr 20, på Klappstigen 7 i Ljungby ska säljas via anbudsförfarande.

Byggnaden på fastigheten är idag outnyttjad och ingen förvaltning i kommunen har behov av lokalerna om 340 kvm. Fastighetens areal är 1775 kvm och tillåten användning är vård men möjligheter finns att ändra detaljplan till t.ex. bostäder. Tekniska kontoret föreslår att först få fram anbud och därefter ändra detaljplanen till den verksamhet som köparen behöver.

§60 Meddelanden

1. Länsstyrelsens beslut om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

2. Underrättelse om Åklagarmyndighetens beslut i Växjö den 20 maj 2009 angående trolöshet mot huvudman.

§61 Information

1. Avdelningschefen informerar om redovisning och utvärdering av felanmälan.

2. Fastighetsingenjören informerar om provisorier i samband med Kungshögsskolans köksombyggnad.

3. Kvarteret Kometen.

4. Mål och vision.

5. Studieresa den 31 augusti.

6. Övrig information.