Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-09-21

Sammanträde 2009-09-21

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Gatu- och parkavdelning

2 Yttrande över Samrådsmaterial avseende arbetsplan väg 25, Hallands länsgräns - Ljungby, etapp 2. - Kenneth Pettersson

3 Kompletteringar, omskrivningar och upphävande av befintliga lokala trafikföreskrifter och upprättande av nya lokala trafikföreskrifter. - AnnKristin Bondeson, Kenneth Pettersson

4 Lokal trafikföreskrift - begränsad färdhastighet - Märta Ljungbergsvägen, Ljungby. - AnnKristin Bondeson, Kenneth Pettersson

5 Lokal trafikföreskrift - begränsad färdhastighet - Sandåsgatan, Ljungby. - AnnKristin Bondeson, Kenneth Pettersson

6 Utvärderingskriterier för beläggningsupphandling. - Kenneth Pettersson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

7 Förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet inom Ljungby kommun. Remiss från Vägverket. - Per Mårtensson

Husavdelningen

8 Utvärderingskriterier för upphandling ramavtal - VS-arbeten. - Johan Mansfeld

Kansli

9 Budget 2010, Tekniska kontorets driftsbudget 2010. - Katarina Hildebrand (Ytterligare handlingar delas ut vid sammanträdet)

10 Mål för tekniska utskottet. - AnnKristin Rådberg

11 Kostnader för enkelt avhjälpta hinder på Kungsgatan i Ljungby. - Bert Milling

12 Ekskog norr om Bolmsö kyrkby. - Bert Milling (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

13 Sammanträdesdagar 2010. - Eva-Marie Norén Holgersson

Information

14 Presentation av nye VD:n för Ljungbybostäder. - Björn Eliasson

15 Ekonomisk rapport till och med augusti 2009. - Katarina Hildebrand

16 Alternativrätt. - Annica Thor Lindberg

17 Motion om GMO-fri zon. - Annica Thor Lindberg, Per-Olov Almqvist

18 Statsbidrag GC-vägar. - Kenneth Pettersson

19 Regler för tomtkö. - Bert Milling

20 Tomt på Sickingevägen i Ljungby. - Bert Milling

21 Övrig information. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§62 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendena om Tillsättning av tjänst på exploateringsavdelningen och Information om byggnation av lekplats på Ågårdsängen läggs till dagordningen.

Ärendet

Ordföranden meddelar att ärendena nr 6 Utvärderingskriterier för beläggningsupphandling och nr 12 Ekskog norr om Bolmsö Kyrkby utgår.

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande punkter kan läggas till dagordningen:

  1. Tillsättning av tjänst på exploateringsavdelningen.

  2. Information om byggnation av lekplats på Ågårdsängen.

§63 Yttrande över Samrådsmaterial avseende arbetsplan väg 25, Hallands länsgräns – Ljungby, etapp 2

Ks2008/0298  512

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till yttrande och översänder det till Vägverket som svar på deras samråd.

Paragrafen snabbjusteras.

Ärendet

Vägverket Region Sydöst arbetar med en arbetsplan för väg 25 mellan Hallands länsgräns och Ljungby. För närvarande har Vägverket skickat ut etapp två, sträckan mellan Boasjön och Annerstad, på samråd till bland andra Ljungby kommun.

Tekniska kontoret har i samråd med ambulanspersonal från Landstinget Kronoberg och Räddningstjänsten i Ljungby tagit fram punkter för att säkerställa framkomst i samband med trafik-, bostads- eller arbetsplatsolycka samt brand i bostad eller terräng. Hänsyn är även tagen att säkerställa retur till sjukhus.

I tekniska kontorets tjänsteutlåtande daterat 2009-09-07 framförs bland annat:

· Sträckan Boasjön – östra infarten till Skeen

Befintlig parallell väg mellan Boasjön och östra infarten till Skeen bör upprustas för att kunna användas som räddningsväg samt för återtransport, utryckning kan ske från två håll för att säkerställa framkomst till drabbad.

Vägen bör ha bärighet för tunga fordon samt hög standard måste säkerställas på vinterväghållning och övrigt underhåll.

· Sträckan östra infarten till Skeen – bron över Bolmån

Befintliga vägar mellan östra infarten till Skeen och bron över Bolmån bör kompletteras med nya GC-vägar som kan nyttjas som räddningsvägar, med bärighet och övrig standard för tunga fordon samt hög standard på vinterväghållning och övrigt underhåll.

§64 Kompletteringar, omskrivningar och upphävande av befintliga lokala trafikföreskrifter samt upprättande av nya lokala trafikföreskrifter

Ks2009/0421  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att komplettera, skriva om och upphäva lokala trafikföreskrifter enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-09-01.

Tekniska utskottet beslutar också att upprätta nya lokala trafikföreskrifter enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-09-01.

Ärendet

Med anledning av att alla trafikföreskrifter ska kungöras i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT) senast den 1 juli 2010 har en inventering och översyn gjorts av Ljungby kommuns samtliga lokala trafikföreskrifter.

Översynen har föranlett tekniska kontoret att föreslå tekniska utskottet att komplettera, skriva om, upphäva samt upprätta ett antal lokala trafikföreskrifter enligt lista daterad 2009-09-01.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till de föreslagna lokala föreskrifterna.

§65 Lokal trafikföreskrift - begränsad färdhastighet - Märta Ljungbergsvägen, Ljungby

Ks2009/0437  511

Beslut

Tekniska utskottet antar den lokala trafikföreskriften för Märta Ljungbergsvägen enligt tekniska kontorets förslag 2009-09-09 att träda i kraft den 9 oktober 2009, då Ljungby kommuns lokala trafikföreskrift L41/99 för Märta Ljungbergsvägen upphör att gälla.

Ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till lokal trafikföreskrift för Märta Ljungbergsvägen (på grund av byggnation av gång- och cykelöverfart på Märta Ljungbergsvägen strax söder om Sandåsgatan) enligt följande:

Ljungby kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på Märta Ljungbergsvägen mellan 50 meter söder Kungshögsgatan och 20 meter norr Sandåsgatan.

Förbudet gäller vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00 under tiden 15 augusti – 15 juni.

Förbudet gäller inte lördagar.

Föreskrifterna träder i kraft den 9 oktober 2009 då Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter L 41/99 för Märta Ljungbergsvägen skall upphöra att gälla.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen lokal trafikföreskrift.

§66 Lokal trafikföreskrift - begränsad färdhastighet - Sandåsgatan, Ljungby

Ks2009/0437  511

Beslut

Tekniska utskottet antar den lokala trafikföreskriften för Sandåsgatan enligt tekniska kontorets förslag 2009-09-09 att träda i kraft den 9 oktober 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till lokal trafikföreskrift för Sandåsgatan (på grund av byggnation av gång- och cykelöverfart på Märta Ljungbergsvägen strax söder om Sandåsgatan) enligt följande:

Ljungby kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på Sandåsgatan mellan 30 meter nordväst Märta Ljungbergsvägen och Märta Ljungbergsvägen.

Förbudet gäller vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00 under tiden 15 augusti – 15 juni. Förbudet gäller inte lördagar.

Föreskrifterna träder i kraft den 9 oktober 2009.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen lokal trafikföreskrift.

§67 Förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet inom Ljungby kommun

Ks2009/0410  511

Remiss från Vägverket

Beslut

Ljungby kommun är positiv till åtgärder för ökad trafiksäkerhet.

Ökad trafiksäkerhet kan uppnås med bättre vägstandard istället för att sänka hastighetsgränser. Ljungby kommun anser därför att vägstandarden bör höjas på vissa sträckor i Ljungby kommun, istället för att sänka hastigheten.

Paragrafen snabbjusteras.

Ärendet

Vägverket har lämnat förslag till förändrade hastighetsgränser på det statliga vägnätet ibland annat Ljungby kommun. Vägverkets förslag bygger på att hastighetsgränserna ska anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard och till de övriga transport­politiska delmålen.

I Ljungby är det ett tiotal vägar som berörs av förslaget på sänkt hastighet från 90 till 80 km/h. En av dessa vägar är sträckan mellan Ljungby och Lagan (gamla riksettan). Där föreslår Vägverket sänkt hastighet eftersom stora delar av sträckan berörs av skyddsområde för vattentäkt. Dessutom kan sänkt hastighet även leda till att fler väljer att köra på E4:an istället. Därmed minskar trafiken genom Lagans samhälle. På väg 22 mellan Ljungby och Vislanda samt väg 124 mellan Ljungby och Liatorp föreslås också en hastighetssänkning från 90 – 80 km/h.

Flera vägar med dålig vägstandard föreslås få sänkt hastighet vilket innebär en ökad trafiksäkerhet, men också ökad restid. En bättre vägstandard på vägarna skulle ge en acceptabel trafiksäkerhet och innebära att man kan behålla nuvarande hastighetsgränser på 90 km/h.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 10 september 2009 att kommun­styrelsen beslutar att Ljungby kommun är positiv till åtgärder för ökad trafiksäkerhet.

Ökad trafiksäkerhet kan uppnås med bättre vägstandard istället för att sänka hastighetsgränser. Ljungby kommun anser därför att vägstandarden bör höjas på vissa sträckor i Ljungby kommun, istället för att sänka hastigheten.

§68 Kostnader för enkelt avhjälpta hinder på Kungsgatan i Ljungby

Ks2009/0327  108

Beslut

Tekniska utskottet anser att fakturan är rimlig och att den ska betalas.

Ärendet

Smefast AB begärde att kommunen i samband med att Kungsgatans stenbeläggning byttes, att kommunen skulle lägga om och höja gångbanan på den sida som vetter mot fastigheten Smedjan 7. Därigenom blev tre affärslokaler tillgängliga utan något trappsteg. Arbetena har utförts och faktura har presenterats för Smefast AB baserad på priser från entreprenören.

Eftersom gångbaneplattorna var femton år gamla har kommunen dragit av skäliga 25 % av kostnaden för att lägga dessa plattor.

Smefast AB har avvisat fakturan i sin helhet.

Tekniska kontoret anser i skrivelse den 9 juli 2009 att fakturan är rimlig och att den ska betalas. Tekniska kontoret har därefter varit i kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting som tillstyrker tekniska kontorets yttrande.

§69 Sammanträdesdagar 2010

Ks2009/0439  101

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att fastställa datum för tekniska utskottets sammanträden år 2010 enligt kommunledningskontorets förslag med förändringen att sammanträdet i september flyttas från den 27 till den 20.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdatum för tekniska utskottet år 2010, följande måndagar:

25 januari

15 februari

22 mars

19 april

17 maj

14 juni

30 augusti

27 september

18 oktober

8 november

6 december

§70 Återbesättning av tjänst på exploateringsavdelningen

Ks2009/0454  023

Beslut

Tjänsten som exploateringsingenjör återbesätts vid tekniska kontorets exploateringsavdelning.

Ärendet

Under våren 2009 blev en mätningsteknikertjänst på exploateringsavdelningen vakant. Vid budgetdiskussionen föreslogs att tjänsten skulle ersättas med en tjänst som exploateringsingenjör. En sådan tjänst fanns på avdelningen under ett års tid men upphörde den 1 juni 2008 då innehavaren av tjänsten slutade.

§71 Information

1. Björn Eliasson, ny VD för Ljungbybostäder AB, presenterar sig själv, aktuella frågor inom bolaget och samarbetet med Ljungby kommuns husavdelning. Samarbetet i bland annat upphandling av gemensamma ramavtal, bemanning, kompetensutveckling och projekt ska ge kostnadseffektivisering och högre kvalitet.

2. Ekonomen lämnar ekonomisk rapport för tekniska kontoret för tiden januari - augusti 2009.

3. Kostchefen informerar om arbetet med alternativrätter i skolor och hemtjänst.

4. Kommunstyrelsens återremiss av motionen om Ljungby kommun som GMO-fri zon för ytterligare beredning om lagstiftning, kost och arrendatorer. Tekniska kontoret har bland annat varit i kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

5. Framtida ansökan om statsbidrag till gång- och cykelvägar.

6. Kommunstyrelsens återremiss av Regler för tomtkö.

7. Förfrågan om tomt på Sickingevägen i Ljungby.

8. Byggnationen av en lekplats på Ågårdsängen.

9. Återställning av Lilla Bryggare Gränd.

10. Övrig information.