Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-11-09

Sammanträde 2009-11-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§77 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet Byggnation av Söderleden läggs till dagordningen.

Följande ärenden utgår från dagens sammanträde och behandlas istället på tekniska utskottets sammanträde i december 2009:

Beslutsärenden:

· nr. 3 Medborgarförslag om fler parkeringsplatser vid Lagavallen.

· nr. 5 Begäran om bidrag till omläggning av taket på Godsmagasinet i Lidhult.

Informationsärenden:

· nr. 21 Budgetförutsättning för Räddningstjänsten.

· nr. 22 Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet.

· nr. 25 Redovisning av exploateringsprojekt för gatuverksamheten.

§78 Anbudsinfordran, ramavtal ventilationsarbeten

Ks2009/0519  055

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge husavdelningen i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisad upphandlingspresentation.

Anbudsutvärdering av ramavtal ventilationsarbeten ska ske utifrån följande kriterier:

  1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

  2. Tekniskt stöd och service 20 %

  3. Referenser 10 %

  4. Kvalité 5 %

  5. Miljö 5 %

Ärendet

Tekniska kontoret, husavdelningen har för avsikt att begära in anbud för ramavtal ventilationsarbeten. Ramavtalet avser ventilationstekniska arbeten, främst inom fastighetsförvaltning, såsom installationer, service, reparationer och injusteringar. I vissa fall ska även obligatoriska ventilations­kontroller (OVK) utföras.

Upphandlingen sker i samverkan med Ljungbybostäder AB.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 27 oktober 2009 att tekniska utskottet beslutar att uppdra till husavdelningen att genomföra upphandlingen och att anbudsutvärdering av ramavtal ventilationsarbeten skall ske utifrån följande kriterier:

  1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

  2. Tekniskt stöd och service 20 %

  3. Referenser 10 %

  4. Kvalité 5 %

  5. Miljö 5 %

§79 Försäljning av mark på Nordvästra industriområdet

Ks2009/0541  253

Beslut

Köpeavtalet daterat 2009-08-09 / 08-31 mellan Excel-Food AB och Ljungby kommun ska återgå enligt överenskommelse mellan Roland Berg för Excel-Food AB och Ljungby kommun.

Preliminärt upprättat avtal med AB Fastigheten Ljungby 13 med adress c/o Roland Berg, Sjögård Rataryd, 341 95 Ljungby godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med AB Fastigheten Ljungby 13 om försäljning av ett område om cirka 21080 kvm av fastigheten Ljungby 13:14 till ett pris på 1264800 kronor.

Området ligger vid Näsvägen på det nordvästra industriområdet. Köparen förbinder sig med avtalet att uppföra grunden till en byggnad för industriändamål om minst 2 000 kvm inom sex månader från tillträdesdagen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse daterad 5 november 2009 att tidigare upprättat köpeavtal med Excel-Food AB ska återgå.

§80 Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet inom Ljungby kommun

Ks2009/0410  511

Komplettering till remissyttrande

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag daterat 2009-11-09 till komplettering till det yttrande som tekniska utskottet tidigare har skickat som svar på Vägverkets remiss enligt följande:

Ljungby kommun begär följande hastighetsförändringar:

· Boaryd ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Sunnerå ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Målaskog ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Össjö ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Tjurkö ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Angelstad ( från tidigare 70 km/h vintertid, sommartid 50 km/h, till 60 km/h)

För följande sträckor föreslås oförändrad hastighet

· Kånna (70 km/h)

· Byholma (70 km/h)

Ärendet snabbjusteras.

Ärendebeskrivning

Vägverket har tagit fram ett förslag som innebär att hastigheten sänks på ett flertal vägar.

Under en kort remisstid har tekniska kontoret tidigare granskat vilka vägar som berörs. Tekniska utskottet har behandlat detta i ett första remissvar den 21 september 2009 och yttrade sig ”att kommun­styrelsen beslutar att Ljungby kommun är positiv till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Ökad trafiksäkerhet kan uppnås med bättre vägstandard istället för att sänka hastighetsgränser. Ljungby kommun anser därför att vägstandarden bör höjas på vissa sträckor i Ljungby kommun, istället för att sänka hastigheten”.

Tekniska kontoret har efter detta granskat de aktuella vägarna i detalj. På de aktuella vägarna finns det sträckor som haft lokala trafikföreskrifter som upphör och dessa får ny hastighet:

· Boaryd ( från 70 km/h till 80 km/h)

· Sunnerå ( från 70 km/h till 80 km/h)

· Målaskog ( från 70 km/h till 80 km/h)

· Össjö ( från 70 km/h till 80 km/h)

· Tjurkö ( från 70 km/h till 80 km/h)

· Angelstad ( från 70 km/h vintertid, sommartid 50 km/h, till 80 km/h)

· Kånna ( från 70 km/h till 90 km/h)

· Byholma ( från 70 km/h till 90 km/h)

· Hallsjö ( från 70 km/h till 60 km/h)

Vägverket har utifrån sina kriterier valt att höja hastigheten på samtliga sträckor ovan utom vid Hallsjö där det sker en sänkning.

Ljungby kommun tycker att det varit befogat med sänkt hastighet vid de aktuella sträckorna. Förutom att hastighetssänkningarna minskat hastigheterna så har den också bidragit till att bilister uppmärksammat korsningar och trafikfarliga situationer.

Kommunen har fått påstötningar från boende i Boaryd om att de tycker att hastigheten 70 km/h ska bibehållas eller sänkas till 60 km/h, inte höjas till 80 km/h.

Tekniska kontoret är kritiskt till höjningarna på de aktuella sträckorna. Även om det enligt Vägverkets bedömningar är relativt lite trafik på dessa sträckor, bör man av trafiksäkerhetsskäl överväga att behålla sänkta hastigheter.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 9 november 2009 att tekniska utskottet kompletterar sitt yttrande den 21 september 2009 enligt följande:

Ljungby kommun motsätter sig höjningarna vid de angivna sträckorna och begär istället följande hastighetsförändringar:

· Boaryd ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Sunnerå ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Målaskog ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Össjö ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Tjurkö ( från tidigare 70 km/h till 60 km/h)

· Angelstad ( från tidigare 70 km/h vintertid, sommartid 50 km/h, till 60 km/h)

För följande sträckor föreslås oförändrad hastighet

· Kånna (70 km/h)

· Byholma (70 km/h).

§81 Information

1. Exploateringschefen informerar om förslag på bostadsrätter inom kvarteret Nålen.

2. Fastighetsintendenten informerar om beslut om stöd enligt förordningen om investeringsstöd till äldreboende från Boverket, som ska användas till bland annat utökat brandskydd.

3. Tekniska chefen informerar om den gamla byggnaden på Åbyskolan.

4. Tekniska chefen informerar om ”Rosa Huset” (A-byggnaden) på Kungshögsskolan.

5. Kostchefen och tekniska chefen informerar om kostverksamheten, dess budget och införlivandet av förskolor i kostavdelningen.

6. Gatuingenjören informerar om situationen kring ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen. Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets förslag till åtgärder för att minska störningarna från övergångsstället:
1. Fräsa upp asfalten. 2. Utföra mätning av trafik. 3.Hastigheten ska sänkas från 50 km till 40 km under de tider då 30 km begränsningen inte gäller. 4. Samtal med polisen om ökad bevakning. 5.Byggnation av Söderleden. 6. Vision att bygga om Märta Ljungbergsvägen.

7. Gatuchefen informerar om beslut om avslag på parkeringstillstånd.