Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-12-07

Sammanträde 2009-12-07

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Tony Lindelöv.

Husavdelning

2 Gamla Åbyskolan. - Bert Milling (TU)

3 Rosa huset Kungshögsskolan. - Bert Milling (KS)

VA- och renhållning

4 Upphandling av tillbyggnad av personalutrymmen på Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström (KS)

5 Ändring i taxa för Bredemads avfallsanläggning. - Ronnie Björkström (KF)

Kostavdelningen

6 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg (TU)

Exploateringsavdelning

7 Byggnation inom kvarteret Nålen i Ljungby stad och kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

8 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby. - Per-Olov Almqvist (TU)

9 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle. - Per-Olov Almqvist (TU)

10 Förvärv av del av fastigheten Berghem 12:2 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

11 Nyttjanderättsavtal avseende trädsäkring vid väg E4 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

12 Nyttjanderättsavtal avseende Stiftelsen Linggården i Södra Ljunga. - Per-Olov Almqvist (TU)

Gatu- och parkavdelning

13 Anbudsinfordran, ramavtal "Maskintjänster". - Jan Bernhardsson, Kenneth Pettersson (KS)

14 Medborgarförslag: Asfaltera parkeringsplatsen vid Myrebo. - Per Mårtensson (KS)

Kansli

15 Redovisning av del av kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark. - Bert Milling (TU)

16 Extra sammanträden i tekniska utskottet för att behandla investeringsbudgeten. - Katarina Hildebrand (TU)

Meddelanden

17 Förlängning av prövotid för verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning. - Ronnie Björkström

18 Skrivelse från Lagans Samhällsförening angående behov av fler marklägenheter i Lagans samhälle.

Information

19 VA-taxa. - Ronnie Björkström

20 Information kring markförsäljningar. - Per-Olov Almqvist

21 Räddningstjänsten - kostnader för övergång från tre till fyra skift. - Carl Håkansson, Katarina Hildebrand

22 Budgetförutsättning för räddningstjänsten. - Katarina Hildebrand, Carl Håkansson

23 Tillsynsbesök på räddningstjänsten. - Carl Håkansson

24 Ekonomisk rapport. - Katarina Hildebrand

25 Svenskt Näringslivs ranking. - Katarina Hildebrand, Kenneth Pettersson

26 Städning av Ljungby centrum. - Kenneth Pettersson

27 Husavdelningens och VA-renhållningsavdelningens interna kostnader. - Katarina Hildebrand, AnnKristin Rådberg

28 Kostverksamheten. - Annica Thor Lindberg

29 Övergångsställe Märta Ljungbergsvägen. - Per Mårtensson

30 Presidieträff 16 november. - AnnKristin Rådberg

31 Städning av busstationen. - Bert Milling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§82 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet om Återbesättning av tjänst på räddningstjänsten och Uppdatering av handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor tas upp för beslut under sammanträdet.

Ärende 23 om Tillsynsbesök på räddningstjänsten utgår och tas upp på sammanträdet i januari 2010.

Ärendet

Ordförande frågar tekniska utskottet om ärendena om Återbesättning av tjänst på räddningstjänsten och Uppdatering av handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor kan tas upp för beslut under sammanträdet.

§83 Gamla Åbyskolan

Ks2008/0178  280

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att den gamla byggnaden (C-byggnaden) på Åbyskolan ska rivas.

Tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma till tekniska utskottet med förslag till finansiering av rivningen.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp internhyresavtalet för den gamla byggnaden (C-byggnaden) på Åbyskolan från och med den 1 september 2010, då byggnaden inte längre behövs för skoländamål. Enligt tekniska kontoret vill barn- och utbildningsförvaltningen helst se att marken som byggnaden står på kunde användas för skoltomt även i fortsättningen men har inga medel i budgeten att betala kapitalkostnaderna för att riva och iordnings­ställa tomten till skolgård.

Tekniska kontoret beskriver i yttrande den 17 november 2009 de omständigheter som gäller för byggnaden och tomten i frågor som detaljplan och möjliga användningsområden för tomten.

Tekniska utskottet har haft kontakt med föreningar i Lagan om eventuellt intresse att ta över byggnaden för samlingslokal­ändamål, men har fått till svar att det inte finns något intresse för det.

Om gamla Åbyskolan ska rustas upp av kommunen kommer kostnaderna att uppgå till omkring 6 mkr. Rivning och upprustning av tomten efteråt till skoltomt bedöms kosta 2 500 tkr.

Tekniska kontoret föreslår den 17 november 2009 att gamla Åbyskolan ska rivas. Tekniska kontoret har informerat projektgruppen och miljö- och byggnämndens arbetsutskott om förslaget.

§84 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen

Ks2009/0573  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att två tjänster som köksbiträde, tillsvidare på deltid, får tillsättas.

Tjänsterna återbesätts i första hand med internt sökande.

Ärendet

Kostavdelningen redovisar i skrivelse den 18 november 2009 vakanser på avdelningen på grund av pensionsavgång. Personal till två tjänster som köksbiträde, tillsvidare på deltid, måste tillsättas.

Tekniska kontoret föreslår att tjänsterna som köksbiträde återbesätts med i första hand internt sökande.

§85 Byggnation inom kvarteret Nålen i Ljungby stad och kommun

Ks2009/0293  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att teckna ett markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB avseende kvarteret Nålen för tiden ett år, enligt det så kallade BoKlok-konceptet.

Ärendet

Tekniska utskottet uppdrog åt tekniska kontoret 2009-06-01 § 47 att kommunicera med Skanska Sverige AB om deras planer för bebyggelse i kvarteret Nålen och att återkomma till tekniska utskottet med förslag om eventuell grupphusbebyggelse enligt BoKlok-konceptet.

Tekniska kontoret har fört en dialog med Skanska Sverige AB under hösten då bolaget har presenterat ett förslag till bebyggelse med 62 bostadsrättslägenheter fördelat på 40 lägenheter i flerbostadshus och 22 lägenheter i form av radhus­bebyggelse.

För att detaljstudera projektet med kostnadsanalyser samt att kunna genomföra marknadsundersökningar begär bolaget att få en markanvisning innefattande kvarteret Nålen. Markanvisningsavtalet förväntas följas av ett avtal om försäljning av hela eller delar av kvarteret.

Mot bakgrund av att Ljungby kommun tidigare har genomfört en mark­anvisnings­­tävling för kvarteret och exploatören som då utsågs har avsagt sig projektet föreslår tekniska kontoret den 24 november 2009 tekniska utskottet besluta att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta förslag till markanvisnings­avtal med Skanska Sverige AB avseende kvarteret Nålen enligt det så kallade BoKlok-konceptet.

§86 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby

Ks2009/0571  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt avtal med Npa Nordiskt Papper AB, med adress Box 8114, 163 08 Spånga, godkänns. Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 4140 kvm av fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 248 400 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 november 2009 att preliminärt avtal med Npa Nordiskt Papper AB, med adress Box 8114, 163 08 Spånga, ska godkännas.


Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 4140 kvm av fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 248 400 kronor att betalas på tillträdesdagen den 1 mars 2010. Överlåtet område är beläget vid Svarvaregatan och avses komplettera fastigheten Katoden 10 som bolaget äger och har bebyggt med en industribyggnad. Bolaget bekostar fastighetsbildningen. I avtalet har intagits sådana bestämmelser som detaljplanen kräver beträffande byggnation på området.

Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av fullmäktige fastställda taxan. Området har grovplanerats varför ersättning i enlighet med taxan tas ut även för detta. Ersättningen för grovplaneringen om 40 kr per kvm är inräknad i den ovan redovisade köpeskillingen.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§87 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle

Ks2009/0576  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt avtal med Hedin Lagan AB, med adress Västergatan 38, 340 10 Lagan, godkänns. Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 2000 kvm av fastigheten Trotteslöv 1:42 för en köpeskilling om 120 000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 27 november 2009 att preliminärt avtal med Hedin Lagan AB, med adress Västergatan 38, 340 10 Lagan, ska godkännas.


Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 2000 kvm av fastigheten Trotteslöv 1:42 för en köpeskilling om 120 000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 15 december 2009. Överlåtet område är beläget vid Västergatan i Lagan och avses komplettera fastigheten Trotteslöv 1:91 som bolaget äger och har bebyggt med en industribyggnad. Bolaget bekostar fastighetsbildningen. I avtalet har intagits sådana bestämmelser som detaljplanen kräver beträffande byggnation på området.

Kostnaden för marken har beräknats i enlighet med den av fullmäktige fastställda taxan. Området har grovplanerats varför ersättning i enlighet med taxan tas ut även för detta. Ersättningen för grovplaneringen om 40 kr per kvm är inräknad i den ovan redovisade köpeskillingen.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§88 Förvärv av del av fastigheten Berghem 12:2 i Ljungby kommun

Ks2009/0570  252

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt avtal med Staten genom Vägverket, med adress 551 91 Jönköping, godkänns. Genom avtalet förvärvar kommunen två områden om tillsammans cirka 1,7 hektar av fastigheten Berghem 12:2 för en köpeskilling om 120 000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 november 2009 att preliminärt avtal med Staten genom Vägverket, med adress 551 91 Jönköping, ska godkännas.

Genom avtalet förvärvar kommunen två områden om tillsammans cirka 1,7 hektar av fastigheten Berghem 12:2 för en köpeskilling om 120 000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 21 december 2009. Den förvärvade egendomen är belägen i Berghem. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad inom det planerade verksamhetsområdet Rosendal med avsikt att egendomen kommer att behövas vid utbyggnad av området. Områdena utgörs av skogsmark. Kostnad för fastighets­bildning genom fastighetsreglering bekostas av kommunen.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§89 Nyttjanderättsavtal avseende trädsäkring vid väg E4 i Ljungby kommun

Ks2009/0569  255

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt nyttjanderättsavtal med Staten genom Vägverket, med adress 551 91 Jönköping, avseende trädsäkring längs med väg E4 godkänns.

Genom avtalet upplåter kommunen rätt för Vägverket att avverka och röja farliga träd och buskar inom ett område av 26 m från västra asfaltskanten på väg E4 inom fastigheterna Berghem 1:7, Berghem 9:1, Berghem 2:8, Eka 3:3 och Eka 3:5 samt Hulan 1:35.

Avtalet innehåller också bestämmelse om att det även gäller som upplåtelse av vägrätt om väg E4 byggs ut till motorväg.

I ersättning för nyttjanderätts­upplåtelsen, som gäller i 25 år med möjlighet till förlängning, betalar Vägverket en engångsersättning om 25000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 november 2009 att preliminärt nyttjanderättsavtal med Staten genom Vägverket, med adress 551 91 Jönköping, avseende trädsäkring längs med väg E4 ska godkännas.

Genom avtalet upplåter kommunen rätt för Vägverket att avverka och röja farliga träd och buskar inom ett område av 26 m från västra asfaltskanten på väg E4 inom fastigheterna Berghem 1:7, Berghem 9:1, Berghem 2:8, Eka 3:3 och Eka 3:5 samt Hulan 1:35 allt i Ljungby kommun. Syftet med trädsäkringen är att skydda väganläggningarna och dess funktion. Områdena på de olika fastigheterna omfattar sammantaget en area om tillsammans 2 hektar. Kommunen avverkade och tillgodogjorde sig skogen på områdena under hösten 2008.

Avtalet innehåller också bestämmelse om att det även gäller som upplåtelse av vägrätt om väg E4 byggs ut till motorväg. I ersättning för nyttjanderätts­upplåtelsen, som gäller för tiden 25 år med möjlighet till förlängning om det inte sägs upp, betalar Vägverket en engångsersättning om 25000 kronor.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

§90 Nyttjanderättsavtal avseende Stiftelsen Linggården i Södra Ljunga

Ks2009/0580  255

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt nyttjanderättsavtal med Stiftelsen Linggården, med adress Valhallagatan 10, 35235 Växjö, godkänns.

Genom avtalet upplåter kommunen till Lingstiftelsen det område av fastigheten Ljunga Prästgård 1:19 som nyttjas som tomtplats för vandrarhemmet och Lingmuséet samt utrymmet för den s.k. Lingstatyn och minnesstenen.

Ersättning för upplåtelsen utgår inte.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 30 november 2009 att preliminärt nyttjanderättsavtal med Stiftelsen Linggården, med adress Valhallagatan 10, 35235 Växjö, ska godkännas.

Genom avtalet upplåter kommunen till Lingstiftelsen det område av fastigheten Ljunga Prästgård 1:19 som nyttjas som tomtplats för det på området befintliga vandrarhemmet och Lingmuséet samt utrymmet för den s.k. Lingstatyn och minnesstenen. Någon ersättning för upplåtelsen utgår inte. Byggnaderna ägs av Lingstiftelsen.

Området på vilket vandrarhemmet och Lingmuséet är belägna har överförts genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Ljunga Prästgård 1:19 från Egendomsnämndens fastighet. Upplåtelsetiden är på 10 år och förlängs automatiskt fem år i sänder om inte uppsägning från någondera part sker. Lingstiftelsen skall vid eventuellt borttagande av vegetation, röjning samråda med kommunens gatu-/parkavdelning. De skall svara för kostnader för drift, skötsel och underhåll av området samt byggnader på området. Lingstiftelsen medger ett samutnyttjande av infart och parkering med GoIF Ling. Skötsel och underhåll av parkering och infart tillkommer Lingstiftelsen i samverkan med GoIF Ling.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens tekniska utskotts godkännande.

Jäv

Lars-Erik Karlsson (C) deltar inte i ärendet.

§91 Redovisning av del av kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark

Ks2009/0484  250

Beslut

Tekniska utskottet tackar för redovisningen.

Ärendet

Tekniska utskottet gav den 16 mars 2009 tekniska kontoret i uppdrag att se över kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark.

I skrivelse den 24 november 2009 redovisar tekniska kontoret kommunens markinnehav på cirka 30 orter inom kommunen. Härtill kommer några före detta banvallar. De stora innehaven ligger runt tätorterna och vid Bräkentorpasjön.

Sedan tidigare finns försäljningsbeslut på mark vid Öjarp och vid Vislandavägen i Tutaryd. Dessa markområden omfattar cirka 40 ha skogsmark. Tekniska kontoret ifrågasätter om området vid Öjarp ska säljas då det omfattar ett långsträckt strandområde mellan före detta banvall och sjön Bolmen. Ett utskifte i Åby vid Lagan på cirka 5,8 ha kan också säljas, även om det i området planeras en vindkraftspark.

Härutöver kan diskuteras om kommunen ska sälja eller behålla sitt markinnehav i Vrå, Åsen, Byholma, Tutaryd, Össjöhult, Ränte och Nöttja. Detta innehav omfattar tillsammans knappt 25 ha, varav knappt 15 ha finns i Vrå. Vid information i projektgruppen framkom att försäljningar inte bör göras förrän miljö- och byggkontorets inventering av enskilda avlopp blivit färdigt för respektive ort.

Övrig mark anser tekniska kontoret att kommunen ska behålla för olika kommunikations- och samhällsbyggnadsändamål.

Tekniska kontoret anser det viktigt att kommunen behåller de före detta banvallar som ägs idag. Ett förhållandevis stort markinnehav kan underlätta för att upprätta till exempel nya vattentäkter. Vidare är det viktigt vid nya markförvärv att kunna erbjuda mark i byte.

§92 Återbesättning av tjänst

Ks2009/0595  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att tjänsten som administrativ handläggare får återbesättas.

Ärendet

Räddningstjänsten önskar återbesätta tjänst som administrativ handläggare.

§93 Extra sammanträden i tekniska utskottet för att behandla investeringsbudgeten

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att hålla extra/förlänga sammanträden följande datum 2010:

25 januari (heldag)

8 februari (förmiddagen)

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet håller extra sammanträden för att behandla investeringsbudgeten.

§94 Meddelanden

1. Förlängning av prövotid för verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning. Tekniska kontoret har i skrivelse till Länsstyrelsen ansökt om en förlängning av prövotiden för de slutliga utsläppsvillkoren kopplat till Bredemads avfallsanläggning. Länsstyrelsen har beviljat ansökan och förlängt prövo­tiden till och med den 1 november 2011. (Ks2009/0539.450)

2. Skrivelse från Lagans Samhällsförening angående behov av fler marklägenheter i Lagans samhälle. (Ks2009/0586.250)

§95 Information

1. VA-taxa.

Ekonomichefen och VA-chefen presenterar förändrade redovisningsregler som påverkar VA-verksamheten:

a. Redovisning av anslutningsavgifter

b. Utbyte av VA-ledningar

c. VA-fonden.

(Ks2009/0597.350)

2. Information kring markförsäljningar.

Exploateringschefen informerar om ett markförsäljningsärende i Hölminge med frågan om Ljungby kommun ska utnyttja förköpsrätten. Exploateringschefen beslutar på delegation att inte utnyttja den rätten.

Information om fastigheten Karlsdal i Lidhult samt arrende i Berghem.

3. Räddningstjänsten – kostnader för övergång från tre till fyra skift.

På uppdrag av tekniska utskottet redogör ekonomen för de ökade kostnader som uppstått sedan räddningstjänsten övergick från tre till fyra skift, i enlighet med EU:s arbetstidsregler.

I samband med införandet av fyra skiftlag den 17 september 2007 utökades budgeten med 575000 kronor för två brandmannatjänster, på tekniska kontorets begäran. Beräkningar visar att kostnaderna för införandet uppgår till ytterligare 562000 kronor per år och att engångskostnaderna uppgår till 546000 kronor. (Ks2009/0575.170)

4. Budgetförutsättning för räddningstjänsten.

Ekonomen redovisar budgetförutsättningar för räddningstjänsten för år 2010. Kostnader för övergången från tre till fyra skift, Rakel och digital utalarmering står för en del av de ökade kostnaderna som inte är budgeterade för år 2010.

5. Ekonomen redovisar ekonomisk rapport för tekniska kontoret år 2009.

6. Svenskt Näringslivs ranking.

Ekonomichefen informerar om vilka områden som granskats i Svenskt Näringslivs ranking och på vilka grunder rankingen baseras, med tekniska kontorets verksamhet som utgångspunkt.

7. Städning av Ljungby centrum.

Gatuchefen informerar om den städning som utförs idag i Ljungby centrum av tekniska kontorets och Ljungbybostäders personal.

Tekniska kontoret ombeds utreda kostnaden för städning under helger.

8. Ekonomen redovisar husavdelningens och VA-renhållningsavdelningens interna kostnader.

9. Tekniska chefen informerar om kostverksamheten, bland annat om arbetet med att införa förskolor i verksamheten.

10. Gatuchefen och gatuingenjören informerar om den förändring som genomförts vid övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen. (Ks2009/0478.311)

11. Tekniska chefen informerar om de ärenden som togs upp under presidieträffarna den 16 november och den 6 december 2009.

12. Städning av busstationen.

Tekniska kontoret ombeds ta fram kostnader för offentlig toalett i centrum och möjligheten att städa väntrummet vid busstationen mer.