Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-02-15

Sammanträde 2010-02-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Husavdelning

2 Återbesättning av tjänst på husavdelningen. - Jan Bernhardsson (TU)

Kostavdelningen

3 Införande av alternativrätt för skolmåltider och äldreomsorg. - Majken Jönsson, Mariana Axelsson (TU)

4 Förskolekökens integrering med kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg (TU)

5 Ny organisation för arbetsledning inom kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg (TU)

Räddningstjänst

6 Uppdatering av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson (KF)

7 Rekrytering av deltidsbrandmän i Lidhult. - Carl Håkansson (TU)

Exploateringsavdelning

8 Fastighetsreglering avseende fastigheten Ljungby 7:77 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

9 Genomförandeavtal avseende del av Bolmstad 2:44 i Angelstads församling. - Per-Olov Almqvist (KS)

10 Förvärv av fastigheten Hångers 3:4 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (KS)

Gatu- och parkavdelning

11 Lokal trafikföreskrift för Storgatan, Ljungby stad. - Kenneth Pettersson (TU)

12 Snöröjning i Ryssby samhälle. - Marie-Louise Svensson Wickström (TU) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Kansli

13 Bokslut 2009. - Katarina Hildebrand (KS)

14 Återbesättning av tjänst på kansliavdelningen. - AnnKristin Rådberg (TU)

Information

15 Investeringsbudget 2011, investeringsplan 2012 - 2015. - Katarina Hildebrand

16 Information om genomförandet av grönstrukturplanen i Lagan. - Sylve Wiik

17 Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. - Kenneth Pettersson

18 Redovisning av exploateringsprojekt för gatuverksamheten. - Kenneth Pettersson

19 Söderleden. - Kenneth Pettersson

20 Upphandling av ramavtal på husavdelningen. - Jan Bernhardsson, Johan Mansfeld

21 Kosthållning för Astradskolans elever. - Annica Thor Lindberg, Jan Bernhardsson, Hans-Jörgen Holmberg

22 Bostadsmarknadsenkäten 2010. - Linda Melin, Per-Olov Almqvist

23 Energideklaration av fastigheter. - Jan Bernhardsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§11 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att följande ärenden behandlas under dagens sammanträde:

1. Anbudsförfrågan för detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för utförande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron.

2. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 582 vid Kånna, Ljungby kommun.

3. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 124 vid Tjurkö, Ljungby kommun.

4. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 124 vid Össjö, Ljungby kommun.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

1. Anbudsförfrågan för detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för utförande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron.

2. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 582 vid Kånna, Ljungby kommun.

3. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 124 vid Tjurkö, Ljungby kommun.

4. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 124 vid Össjö, Ljungby kommun.

§12 Återbesättning av tjänst på husavdelningen

Ks2010/0053  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att återbesätta tjänsten som behörig elektriker.

Ärendet

Husavdelningen önskar återbesätta en tjänst som behörig elektriker. Nuvarande elektriker avser att gå i pension den 30 juni 2010.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 februari 2010 att tekniska utskottet uppdrar åt fastighetschefen att återbesätta tjänsten.

§13 Införande av alternativrätt i skola och äldreomsorg

Ks2009/0485  390

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att kostavdelningen ska införa alternativrätt i skola och äldreomsorg enligt genomförandebeskrivningen.

Ärendet

Ljungby kommun har som mål att matgäster i skola och äldreomsorg ska kunna välja på alternativa lunchrätter. Detta ska genomföras under 2010. Kostavdelningen har tagit fram en genomförandebeskrivning (februari 2010) som visar hur alternativrätter kan införas i Ljungby kommun.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 februari 2010 att tekniska utskottet beslutar att kostavdelningen ska införa alternativrätt för skolmåltider och äldreomsorg enligt genomförandebeskrivningen.

§14 Förskolekökens integrering med kostavdelningen

Ks2010/0056  390

Beslut

Tekniska utskottet godkänner tekniska kontorets förslag till hur förskoleköken ska integreras med kostavdelningen och ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förändringen.

Ärendet

Förskolornas kök ska integreras i den gemensamma kostorganisationen 2010.

Tekniska kontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på hur köken på förskolan kan integreras i kostavdelningen.

Enligt förslaget kommer personalen att tillhöra kostavdelningen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 februari 2010 att förslaget på förskolekökens integrering med kostavdelningen ska godkännas.

§15 Ny organisation för arbetsledning inom kostavdelningen

Ks2009/0508  390

Beslut

Tekniska utskottet godkänner tekniska kontorets förslag till ny organisation för arbetsledning inom kostavdelningen daterad 2010-02-01 och ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förändringen.

Ärendet

När förskolans kök har integrerats i kostavdelningen kommer avdelningen att ha 95 personer anställda på 32 arbetsplatser spridda över hela kommunen. För att få full kontroll över hela måltidskedjan måste arbetsledningen delegeras. I skrivelse daterad den 1 februari 2010 lämnar tekniska kontoret förslag till ny organisation för arbetsledning inom kostavdelningen. I den nya organisationen föreslås att fem kockar får ett utökat ansvar genom att bli områdesansvariga och att tillsammans med biträdande kostchef ingå i kostchefens ledningsgrupp.

För att genomföra den nya organisationen för arbetsledning på kostavdelningen behövs ytterligare 1,40 tjänst i köken. Kostnaden för den föreslagna organisationsförändringen är ca 650000 kronor.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 1 februari 2010 att tekniska utskottet beslutar att ny organisation för arbetsledning genomförs enligt kostavdelningens förslag.

§16 Rekrytering av deltidsbrandmän i Lidhult

Ks2010/0016  170

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att rekrytera deltidsbrandmän till Lidhult.

Ärendet

Beredskapsstyrkan i Lidhult består av fem personer som har beredskap var tredje vecka dygnet runt. För att upprätthålla beredskapen krävs 15 personer som är schemalagda, samt ytterligare två personer i en pool. I nuläget består gruppen av 14 personer.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 januari 2010 att tekniska utskottet beslutar om godkännande av rekrytering av deltidsbrandmän i Lidhult.

§17 Fastighetsreglering avseende fastigheten Ljungby 7:77 i Ljungby kommun

Ks2010/0045  251

Fastighetsreglering avseende fastigheten Ljungby 7:77 i Ljungby kommun

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet om fastighetsreglering med Ljungby Energi AB, Ljungby i vilket Ljungby kommun överlåter en del av fastigheten Ljungby 7:77.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Ljungby Energi AB i vilket Ljungby kommun överlåter en del av fastigheten Ljungby 7:77 för byggnation av en vändplats på ca 675 kvm, för en kostnad av 13 500 kronor. Överlåtelsen ska genomföras som en fastighetsreglering då det överlåtna området överförs till fastigheten Värmeverket 2 i Ljungby kommun.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 2 februari 2010 att preliminärt avtal om fastighetsreglering med Ljungby Energi AB, Ljungby, ska godkännas.

§18 Lokal trafikföreskrift för Storgatan, Ljungby stad

Ks2010/0031  514

Beslut

Tekniska utskottet antar den lokala trafikföreskriften för Storgatan enligt tekniska kontorets förslag 2010-01-20 att träda i kraft den 1 mars 2010, då Ljungby kommuns lokala trafikföreskrift L58/2007 för Storgatan upphör att gälla.

Ärendet

Tekniska kontoret har på begäran utarbetat förslag till lokal trafikföreskrift för Storgatan i Ljungby stad enligt följande:

På Storgatans sydvästra sida mellan en punkt 90 m nordväst om Drottninggatan och 20 m nordväst om Drottninggatan får fordon parkeras högst 2 timmar i följd.

Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00. Parkeringsskiva ska användas enligt vad som anges i Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter, allmän del, om tidsbegränsning för parkering L 40/2007.

Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 mars 2010 då Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter L 58/2007 för Storgatan upphör att gälla.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen lokal trafikföreskrift.

§19 Snöröjning i Ryssby samhälle

Ks2010/0065  314

Beslut

Tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till svar och skickar det som svar på skrivelsen.

Ärendet

En medborgare har skickat en skrivelse till tekniska utskottet med synpunkter på snöröjningen i Ryssby samhälle.

Tekniska kontoret lämnar i skrivelse den 11 februari 2010 förslag till svar på skrivelsen och föreslår att tekniska utskottet antar förslaget.

§20 Hastighetsbegränsning på väg 124 vid Össjö

Ks2009/0410  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut om oförändrad hastighet på väg 124 vid Össjö.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 124 vid Össjö från nuvarande gräns för 80 km/tim till 60 km/tim.

Polismyndigheten i Kronobergs län och Vägverket Region Sydost har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Polismyndigheten har inget att erinra. Vägverket anser att det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl som motiverar begärd hastighetsbegränsning.

Med hänvisning till hänsynsreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen i likhet med Vägverket att det inte är motiverat med en lägre hastighet på den aktuella trafiksträckan och beslutade därför den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan.

Tekniska kontoret föreslår den 15 februari 2010 att tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut.

§21 Hastighetsbegränsning på väg 124 vid Tjurkö

Ks2009/0410  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut om oförändrad hastighet på väg 124 vid Tjurkö.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 124 vid Tjurkö från nuvarande gräns för 80 km/tim till 60 km/tim.

Polismyndigheten i Kronobergs län och Vägverket Region Sydost har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Polismyndigheten har inget att erinra. Vägverket anser att det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl som motiverar begärd hastighetsbegränsning.

Med hänvisning till hänsynsreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen i likhet med Vägverket att det inte är motiverat med en lägre hastighet på den aktuella trafiksträckan och beslutade därför den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan.

Tekniska kontoret föreslår den 15 februari 2010 att tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut.

§22 Hastighetsbegränsning på väg 582 vid Kånna

Ks2009/0410  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut om oförändrad hastighet på väg 582 vid Kånna.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 582 vid Kånna från nuvarande gräns för 90 km/tim till 70 km/tim.

Polismyndigheten i Kronobergs län och Vägverket Region Sydost har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Polismyndigheten har inget att erinra. Vägverket anser att det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl som motiverar begärd hastighetsbegränsning.

Med hänvisning till hänsynsreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen i likhet med Vägverket att det inte är motiverat med en lägre hastighet på den aktuella trafiksträckan och beslutade därför den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan.

Tekniska kontoret föreslår den 15 februari 2010 att tekniska utskottet beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut.

§23 Återbesättning av tjänst på kansliavdelningen

Ks2010/0058  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att återbesätta tjänsten som ingenjör/avdelningschef.

Ärendet

Avdelningschefen på kansliavdelningen kommer att gå i pension. Tekniska kontoret önskar därför återbesätta tjänsten som ingenjör/avdelningschef.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som ingenjör/avdelningschef återbesätts.

§24 Information

1. Ekonomen redovisar underlag till investeringsbudget 2011 och investeringsplan 2012 – 2015. VA-chefen presenterar förslag till taxehöjningar under en femårsperiod. (Ks2010/0063.041)

2. Arbetsledaren på parkenheten informerar om genomförandet av grönstrukturplanen i Lagan. Tillsammans med kultursekreteraren presenterar han förslag till utformning av torget. Arbetet utförs i samarbete med kultur- och fritidsnämnden som står för den konstnärliga utsmyckningen.

3. Projektledaren på tekniska kontoret redovisar exploateringsprojekt för gatuverksamheten.

4. Projektledaren på tekniska kontoret presenterar förslag till utformning av bro över ån Lagan längs Söderleden.

5. Kostchefen, fastighetschefen och fastighetsingenjören presenterar alternativ till kosthållning för Astradskolans elever. (Ks2009/0387.390)

6. Fastighetschefen informerar om energideklaration av fastigheter.

§25 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Vägverket beslutade den 10 februari 2010 om preliminärt bidrag med 1120000 kronor till Ljungby kommun för att bygga en gång- och cykelväg mellan industriområdena sydväst Ljungby och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd. (Ks2009/0323.311)