Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-03-22

Sammanträde 2010-03-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars-Erik Karlsson.

Husavdelning

2 Upphandling av ramavtal - golv. - Johan Mansfeld (TU) (Handlingar delas ut på sammanträdet)

3 Återbesättning av tjänst på husavdelningen. - Jan Bernhardsson (TU)

4 Upphandling av projektering - Åsikten. - Jan Bernhardsson (KS) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Räddningstjänst

5 Förslag till visionen "En hjärtsäkrare kommun". - Carl Håkansson (TU)

VA- och renhållningsavdelning

6 Ändring av verksamhetsområde för Ljungby centralorts kommunala VA-anläggningar. - Ronnie Björkström (KF)

Exploateringsavdelning

7 Exploatering av Karlsro och Rosendals industriområde. - Magnus Johansson/Kenneth Pettersson (KS)(Handlingar delas ut vid sammanträdet)

8 Anbudsinfordran för grovplanering av industriområdena Rosendal - Karlsro. - Kenneth Pettersson (KS)

Gatu- och parkavdelning

9 Finansiering av GC-väg mellan sydvästra industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd. - Kenneth Pettersson (KS)

10 Iordningställande av ytor utmed E4. - Marie Louise Svensson Wickström (TU)

11 Återbesättning av tjänst på gatu- och parkavdelningen. - Marie Louise Svensson Wickström (TU)

12 Återbesättning av tjänst som planeringsingenjör. - Marie Louise Svensson Wickström (TU)

Kansli

13 Investeringsbudget 2011 och plan 2012 - 2015. - Katarina Hildebrand (KS)

14 Revisionsrapport: Granskning av avtalstrohet inom tekniska kontoret. Svar på revisionsrapport. - Bert Milling (KS)

15 Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av hyresfordringar. Svar på revisionsrapport. Bert Milling (KS)

Meddelande

16 Länsstyrelsens beslut angående vatten och avlopp för fastigheten Ljungby 7:59 m.fl. i Ljungby stad.

Information

17 Förändrade redovisningsregler som påverkar VA-verksamheten. - Ronnie Björkström, Magnus Johansson (KS) (Handlingar bifogas)

18 Förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2011. - Katarina Hildebrand (Handlingar bifogas till ledamöter)

19 Möte om Söderleden. - AnnKristin Rådberg, Kenneth Pettersson

20 Överklagande av länsstyrelsens beslut om hastighetsanpassning. - Per Mårtensson

21 Kosthållning för Astradskolans elever. - AnnKristin Rådberg, Annica Thor Lindberg

22 Upptagning av träd i ån Lagan. - Bert Milling

23 Rekrytering på tekniska kontoret. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§26 Återbesättning av tjänst på husavdelningen

Ks2010/0132  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att återbesätta tjänsten inom drift- och underhåll på husavdelningen.

Ärendet

Husavdelningen önskar återbesätta en tjänst inom drift- och underhåll, sedan den person som har den tjänsten har fått en ny tjänst inom en annan förvaltning.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 9 mars 2010 att tekniska utskottet beslutar att ge fastighetschefen mandat att återbesätta tjänsten inom drift och underhåll.

§27 Iordningställande av ytor utmed E4

Ks2010/0135  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra projektet.

Finansiering för innevarande år tas från 2009 års överskott på gatuavdelningen.

Frågan om finansiering för kommande år överlämnas till budgetberedningen.

Ärendet

Företrädare för kommunen har tillsammans med företagare utmed E4 i Ljungby och Lagan kommit fram till att ytor ska iordningställas utmed E4 för att skapa ett ”skyltfönster” mot vägen. Vissa ytor ska slaghackas, andra ska röjas och träd ska fällas. Kostnaderna beräknas till 249 tkr. I 2010 års driftbudget för parkavdelningen finns inte medel upptagna för detta. Årlig driftskostnad 2011 och kommande år beräknas till 88 tkr.

Kommunledningskontoret föreslår att medel för att utföra dessa arbeten under 2010 tas från 2009 års överskott på gatuavdelningen. Kommunledningskontoret föreslår dessutom att finansiering för kommande år överlämnas till budgetberedningen.

§28 Återbesättning av tjänst på gatu- och parkavdelningen

Ks2010/0134  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att återbesätta tjänsten som parkarbetare.

Ärendet

Gatu- och parkavdelningen önskar återbesätta en tjänst som parkarbetare, sedan den person som har tjänsten idag har sagt upp sig. Parkavdelningen har tidigare minskat personalstyrkan med två tjänster sedan 2008 och för att kunna behålla 2009 års skötselstandard är det viktigt att få återbesätta tjänsten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 5 mars 2010 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som parkarbetare återbesätts.

§29 Återbesättning av tjänst som planeringsingenjör

Ks2010/0133  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att återbesätta tjänsten som planeringsingenjör.

Ärendet

Planeringsingenjören närmar sig pension och har från och med april månad minskat tjänstgöringsgraden. För att övergången ska fungera behöver tjänsten som planeringsingenjör återbesättas.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 10 mars 2010 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som planeringsingenjör återbesätts.

§30 Information

1. Förändrade redovisningsregler som påverkar VA-verksamheten.

Ekonomichefen och VA-chefen redovisar hur VA-verksamheten ska bokföras i fortsättningen, med anledning av Rådet för kommunal redovisnings nya rekommendation. (Ks2009/0597.350)

2. Förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2011.

Avdelningscheferna redovisar förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2011.

3. Upptagning av träd i ån Lagan.

Avdelningschefen redovisar resultatet av undersökningen om hur man kan ta upp de träd som ligger i ån Lagan och en ungefärlig kostnad för detta. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra projektet.

4. Tekniska chefen redovisar från mötet med allmänheten om Söderleden.

Bland annat framförde allmänheten följande synpunkter:

Bevara naturvärden i området. Gör Ljungby attraktivt genom fina bostadsområden. Behövs ringleden? Behövs en cykelväg längs leden? Kan man flytta vägen en bit? Bygg en gångtunnel under gatan. Ta mer hänsyn till miljöfrågorna. Gör ny detaljplan för området.

5. Överklagande av länsstyrelsens beslut om hastighetsanpassning.

Gatuingenjören informerar att Länsstyrelsen har bifallit kommunens önskemål om lägre hastighetsbegränsning på vägarna genom Boaryd och oförändrad hastighet genom Angelstad och Byholma. Övriga fem ärenden har avslagits av Länsstyrelsen. Ljungby kommun har därför överklagat Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen. (Ks2009/0410.511)

§31 Meddelande

Ks2009/0546  350

Beslut

Tekniska utskottet godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen har beslutat att avsluta fortsatt handläggning angående vatten och avlopp för fastigheten Ljungby 7:59 m.fl. i Ljungby stad eftersom kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutat att initiera frågan om utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Ljungby stad till att omfatta bl.a. denna fastighet.