Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-04-19

Sammanträde 2010-04-19

Datum
Klockan
08.30
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars-Erik Karlsson.

Husavdelning

2 Kostnader för vintern 2010 - husavdelningen. - Jan Bernhardsson (TU) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Gatu- och parkavdelning

3 Kostnader för vintern 2010 - gatu- och parkavdelningen. - Marie Louise Svensson Wickström (TU) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Kansli

4 Resultatbalansering för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand (KS)

5 Svar på skrivelse från Agunnaryds LRF angående enskilda vägar. - Katarina Hildebrand (KS)

6 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult. - Jan Bernhardsson, Bert Milling (TU) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

7 Förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2011. - Katarina Hildebrand, alla avdelningschefer (BUDGETBEREDNINGEN)

Kostavdelningen

8 Motion om vegetarisk kost. Svar på motion. - Annica Thor Lindberg (KF)

Exploateringsavdelning

9 Förvärv av fastigheten Berghem 3:14 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

10 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon. Svar på motion. - Per-Olov Almqvist, Bert Milling (KF)

11 Fastighetsreglering avseende fastigheten Bräkentorp 2:12 i Ljungby kommun. - Bert Milling (TU)

Meddelande

12 Utökad remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten.

Information

13 Förändringar i investeringsbudgeten 2011 - 2015. - Magnus Johansson, Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson, Ronnie Björkström, Marie-Louise Svensson Wickström och Kenneth Pettersson

14 Handlingsprogram för skydd mot olyckor. - Carl Håkansson

15 Presentation av upphandlingar - husavdelningen. - Johan Mansfeld

16 Öppettider i väntsalen på busstationen. - Jan Bernhardsson

17 Godsmagasinet i Lidhult - omläggning av tak. - Jan Bernhardsson

18 Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. - Marie Louise Svensson Wickström, Kenneth Pettersson

19 Jämförelse av gatu- och parkverksamhet i Dackenätverket. - Marie Louise Svensson Wickström

20 Utredning av gemensam fastighetsförvaltning. - AnnKristin Rådberg, Jan Bernhardsson

21 Upphandling av livsmedel. - Annica Thor Lindberg

22 Bostadsmarknadsenkäten 2010. - Linda Melin, Per-Olov Almqvist

23 Lokstallet i Bolmen. - Bert Milling

24 Erfarenheter från vintern 2010. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§32 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendena Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult och Svar på skrivelse från Agunnaryds LRF angående enskilda vägar utgår från dagordningen.

Extraärendet Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar tekniska utskottet om extraärendet Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby kan behandlas under dagens sammanträde.

§33 Kostnader för vintern 2010 - husavdelningen

Ks2010/0220  040

Förslag till beslut

Tekniska utskottet förordar kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna.

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att i en skrivelse till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna som skulle uppstå genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med den snörika vintern.

Ärendet

Den stora snömängden under vintern 2010 har orsakat extra kostnader för husavdelningen. Belastningen av den snö som låg på taken innebar att rasrisken var stor på många av kommunens byggnader, framför allt byggnader med stor spännvidd, som exempelvis idrottshallar.

Stora personella resurser sattes in i arbetet med att skotta tak, dels genom egen personal på tekniska kontoret, dels genom externa entreprenörer. Kostnaden för den extra snöskottningen och åtgärder av skador som uppstod genom läckage under snösmältningen beräknas till cirka 500 tkr.

Tekniska kontoret skriver den 15 april 2010 att husavdelningen har svårt att kunna göra omfördelning inom budget och föreslår att husavdelningen kompenseras med 500 tkr för den extra kostnaden som uppstått eller att de får förslag på hur de ska omprioritera inom befintlig budget.

§34 Kostnader för vintern 2010 - gatu- och parkavdelningen

Ks2010/0221  040

Förslag till beslut

Tekniska utskottet förordar kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna.

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att i en skrivelse till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna som skulle uppstå genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med den snörika vintern.

Ärendet

Den stora snömängden under vintern 2010 har orsakat extra kostnader för gatu- och parkavdelningen. Avdelningen har plogat vid cirka 20 tillfällen under perioden januari-mars. Dessutom har avdelningen varit tvungna att forsla bort stora mängder av snö från gator som annars riskerade att inte bli framkomliga.

Kostnaden för snöröjningen under den första delen av 2010 uppgår preliminärt till cirka 4,5 mkr, att jämföras med kostnaden på 1-1,5 mkr för samma tidsperiod under åren 2007-2009.

Dessutom har skador uppstått under snöröjningen på grund av att hinder inte har synts under den stora mängden snö och att det har varit trångt i vissa utrymmen som skulle plogas.

Tekniska kontoret skriver den 16 april 2010 att gatu- och parkavdelningen vill bli kompenserade för den extra kostnaden som uppstått eller att de får förslag på hur de ska omprioritera inom befintlig budget. Den extra kostnad som uppstått ligger på cirka 3,5 mkr, inklusive en preliminär beräkning på 0,5 mkr för uppkomna skador.

I

§35 Förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2011

Ks2010/0192  041

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överlämna tekniska kontorets skrivelse om förutsättningar för driftbudget 2011 till budgetberedningen.

Tekniska utskottet prioriterar utan inbördes ordning på kort sikt följande områden:

Parkverksamheten (lyfts till 2008-års nivå),

Räddningstjänsten (budgetbalans problem),

Kosten,

Fastighetsunderhåll.

Tekniska utskottet prioriterar utan inbördes ordning på lång sikt följande områden:

Ett ökat underhållsbehov av fastigheter,

Ett ökat underhållsbehov av gator,

Ett ökat underhållsbehov av VA-ledningar,

Behov av markreserv för fortsatt utveckling av kommunen.

Ärendet

Inför budgeten 2011 ska varje nämnd och förvaltning göra en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt.

Inga äskanden ska göras men tekniska kontoret vill uppmärksamma att det finns sär­skilda behov av medel inom vissa av tekniska kontorets verksamheter.

§36 Förvärv av fastigheten Berghem 3:14 i Ljungby kommun

KS2010/0189  252

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Elsa Johansson, Ljungby, Astrid Nilsson, Ljungby och Arne Johansson, Ljungby avseende förvärv av fastigheten Berghem 3:14 i Ljungby.

Ärendet

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Berghem 3:14 för en köpeskilling om 300000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 3 maj 2010. Den förvärvade egendomen är belägen i Berghem. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt att egendomen kommer att behövas vid den framtida utbyggnaden av Rosendals verksamhetsområde. Fastigheten är uppdelad på två skiften, där huvudskiftet ligger inom verksamhetsområdet och det andra utgörs av ett s k mosskifte väster om Kånna samhälle.

Avtalet blir giltigt när det godkänts av tekniska utskottet.

§37 Fastighetsreglering avseende fastigheten Bräkentorp 2:12 i Ljungby kommun

Ks2010/0162  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet om fastighetsreglering med Annette Nörgaard och Morten Hattesen, Danmark avseende del av fastigheten Bräkentorp 2:12 i Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår den 24 mars 2010 att preliminärt avtal om fastighetsreglering med Annette Nörgaard och Morten Hattesen, Danmark, ska godkännas.

Genom avtalet överlåter kommunen till köparen ett område av Bräkentorp 2:12 på cirka 8.900 kvm. För överlåtelsen erlägger köparen en köpeskilling på 110000 kronor. Det överlåtna området består av skogsmark med ett virkesförråd om cirka 146 m3sk. Överlåtelsen ska genomföras som fastighetsreglering, varigenom det överlåtna området överförs till fastigheten Bräkentorp 2:5 i Ljungby kommun.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och förrättningskostnaden betalas i sin helhet av köparen. Området överlåtes fritt från penninginteckningar samt inskrivna servitut och nyttjanderätter. Tillträde till det överlåtna området sker den 3 maj 2010.

§38 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Utökad remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt vatten.

§39 Information

1. Förändringar i investeringsbudgeten 2011-2015.

Tekniska kontoret ska arbeta om förslaget till investeringsbudget för att omdisponera budgeten från 4 till 5 år och utveckla i text varje projekt, inför det kommande budgetarbetet.

2. Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Kommunens arbete med handlingsprogrammet

3. Presentation av upphandlingar – husavdelningen.

Uppföljning av genomförda upphandlingar:

Johan mejlar info.

4. Öppettider i väntsalen på busstationen.

5. Godsmagasinet i Lidhult – omläggning av tak.

Sockenrådet i Lidhult hyr godsmagasinet i Lidhult utav Ljungby kommun. Sockenrådet har i skrivelse begärt att Ljungby kommun som ägare till godsmagasinet ska finansiera omläggning av taket.

6. Kommunhuset i Lidhult.

Fastighetschefen informerar om Cargotecs önskemål att hyra kommunhuset i Lidhult för kontorsutrymme och förslag till avtal mellan parterna, som inkluderar punkter som modernisering av utrymmena och övertagande av Cargotecs idrottshall i Ljungby.

7. Jämförelse av gatu- och parkverksamhet i Dackenätverket.

Gatu- och parkchefen informerar om resultatet av studien som jämför gatu- och parkverksamheten i kommunerna i Dackenätverket.

8. Utredning av gemensam fastighetsförvaltning.

9. Upphandling av livsmedel. Kostchefen informerar om pågående upphandlingar av livsmedel och frågeställningar kring närproducerat.

10. Bostadsmarknadsenkäten 2010.
Förväntade projekt under 2010, uppgifter från olika entreprenörer och tjänstemän på kommunen.

11. Lokstallet i Bolmen.

12. Erfarenheter från vintern 2010.

13. Ev övriga ärenden.