Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-06-14

Sammanträde 2010-06-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Maria Hultman.

Husavdelning

2 Statligt stöd till framtagande av styrdokument för energieffektiviseringar i kommuner och landsting. - Johan Mansfeld (TU)

3 Anbudsförfrågan: Ombyggnad av "stora villan" Holmsborg i Lagan - Johan Mansfeld (KS)

Kostavdelning

4 Återbesättning av tjänster på kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg(TU)

Gatu- och parkavdelning

5 Övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen - Per Mårtensson (Handlingar delas ut.)

6 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Kånna. Återremiss. - Per Mårtensson

7 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Össjö. Återremiss. - Per Mårtensson (Handlingar delas ut.)

8 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Tjurkö, Målaskog, Sunnerå. Återremiss. - Per Mårtensson (Handlingar delas ut.)

9 Medborgarförslag om säkerhet vid Maxi - Marie-Louise Svensson Wickström (KF)

10 Återbesättning av tjänst, reparatör. - Marie-Louise Svensson Wickström (TU)

11 Återställ Ljungsjön och strandområdet däromkring. - Marie-Louise Svensson Wickström (KF) (Handlingar delas ut.)

12 Utbyte av befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort. - Kenneth Pettersson (TU)

Kansli

13 Förvärv av mark för Oskar Sohlbergs rondell. - Bert Milling(TU)

14 Förslag om köp av spårområde med bibehållet spårmaterial. -Bert Milling (KS)

15 Bidrag till omläggning av tak på stationshuset i Lidhult. - Bert Milling (TU)

Information

16 Budgetuppföljning tekniska kontoret, maj 2010. -Katarina Hildebrand (Handlingar bifogas.)

17 Försäljning av fastigheten Nålen 4 i Ljungby. -Per-Olov Almqvist

18 Livsmedelsupphandling. - Annica Thor Lindberg

19 Energieffektivisering av fastigheter. Lars Lindgren, Johan Mansfeld

20 Återvinningsstationer. - Ronnie Björkström

21 Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. - Marie-Louise Svensson Wickström, Kenneth Pettersson

22 Förvaltande av Grand. - Bert Milling

23 Mål för tekniska kontoret 2010. -Ann-Kristin Rådberg (Handlingar bifogas.)

24 Uppdrag att se över taxor för industrimark - Bert Milling

25 Biogasprojekt i Växjö. - AnnKristin Rådberg

26 Presidieträff för tekniska nämnder i länet. - AnnKristin Rådberg (Handlingar bifogas.)

27 Begäran om hyra av idrottslokaler från Karl-Oskarskolan. -AnnKristin Rådberg

28 Resa för KS - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§48 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärende stryks från dagordningen:

Bidrag till omläggning av tak på stationshuset i Lidhult.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande ärende kan strykas från dagordningen:

Bidrag till omläggning av tak på stationshuset i Lidhult.

§49 Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

2010/0310  225

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att söka statligt stöd för framtagande av styrdokument gällande energieffektivisering av byggnader och transporter.

Ärendet

Tekniska kontorets har för avsikt att från Energimyndigheten ansöka om statligt stöd för framtagande av styrdokument som ska gälla vid energieffektivisering av byggnader och transporter. Syftet är att uppnå de nationella klimatmålen för 2014 och 2020.

Stödets storlek är 280 tkr årligen, för hela perioden 1,400 tkr.

För att erhålla stödet krävs, bland annat, att kommunen fastställer en strategi för energieffektivisering för år 2014 och 2020. Kommunen ska åren 2011-2014 rapportera hur stödet använts och göra en årlig rapportering av åtgärder och andra uppgifter Energimyndigheten är intresserad av.

§50 Tillsättande av tjänster på kostavdelningen

KS2010/0312  023

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att ersätta de två vakanta tjänsterna som köksbiträden med, i första hand, interna sökanden.

Ärendet

Kostavdelningen har två vakanta tjänster på grund av uppsägningar på egen begäran. Personal till två tjänster som köksbiträden behöver tillsättas enligt följande:

Två köksbiträden, tillsvidaretjänster på deltid.

Utbildningskrav: grundkurs köksbiträde.

§51 Övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen

KS2009/0478  311

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att ta bort förhöjningarna i körfälten vid övergångsstället och ersätta dessa med asfalt för att minska de vibrationer som uppmätts.

Ärendet

Under senare delen av år 2009 och första halvan av år 2010 har tekniska kontoret tagit emot ett antal klagomål på störningar orsakade av det nya övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen. Klagomålen avser vibrationer i bostäderna och buller orsakat av fordonspassage över farthindret. De klagande bor i nära anslutning till övergångsstället.

Tekniska kontoret har låtit utföra mätningar avseende buller och vibrationer och analyserat resultaten gentemot gällande gränsvärden. Bullermätningen visar att gränsvärdena inte överskrids. Däremot visar resultatet av vibrationsmätningen att gränsvärdet överstigs för två av fastigheterna där mätningarna utförts. Beräkningar har gjorts där man analyserat effekter av permanent sänkt hastighet till 30 km/h, men även då skulle gränsvärdena för vibrationer överskridas.

Ett antal olika lösningar på problemet redovisas, varav de flesta är byggnadstekniskt krävande och kostsamma. Därför föreslår tekniska kontoret att förhöjningen i körfälten tas bort och ersätts med asfalt.

§52 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Kånna.

KS2009/0410  511

Återremiss

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att lämna följande yttrande till Länsstyrelsen:

- Ljungby kommun anser att hastigheten ska sänkas till tidigare hastighetsbegränsning som varit 70 km/h vid Kånnakorsningen. Ljungby kommun anser att en översyn av trafiksäkerheten bör utföras i korsningen och vid busshållplatserna.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att Länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 582 vid Kånna från nuvarande 90 km/h till 70 km/h.

Med hänvisning till hänsynstrafikreglerna i trafikförordningen anser Länsstyrelsen att det inte är motiverat att sänka hastigheten på den aktuella vägsträckan och beslutade därmed den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan. Detta beslut överklagades den 15 februari 2010 av Ljungby kommun. Den 26 april upphävde Transportstyrelsen Länsstyrelsens beslut, med hänvisning till brister avseende kraven på trafiksäkerhet, och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Ljungby kommun bereds därmed ännu en gång möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska kontoret bedömer i sitt yttrande till länsstyrelsen daterat den 10 juni 2010 att tekniska kontoret är kritiska till hastighetshöjningen på den aktuella sträckan av bland annat följande anledningar; vägen används ofta vid omledning av trafik från E4an; många skolelever använder busshållplatserna; det är en fyrvägskorsning och att hastighetsbegränsningen 90 km/h gör att många bilister håller ännu högre fart.

§53 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Össjö.

KS2009/0410  511 

Återremiss.

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att lämna följande yttrande till länsstyrelsen:

Ljungby kommun anser att hastigheten ska sänkas till 60 km/h för korsningen vid Össjö.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 124 vid Össjö från nuvarande 80 km/h till 60 km/h.

Med hänvisning till hänsynstrafikreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen att det inte är motiverat att sänka hastigheten på den aktuella vägsträckan och beslutade därmed den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan. Detta beslut överklagades den 15 februari 2010 av Ljungby kommun och den 26 april upphävde Transportstyrelsen Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Ljungby kommun bereds därmed ännu en gång möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska kontoret bedömer i sitt yttrande till Länsstyrelsen daterat den 10 juni 2010 att trafiksäkerheten blir bristfällig på vägsträckan förbi korsningarna vid Bräkentorp och Össjö, väg 124, om Trafikverkets föreslagna hastighetsbegränsning på 80 km/h genomförs. Vägsträckan förbi korsningarna är starkt trafikerad. Sträckan trafikeras dessutom mycket av folk som cyklar eller kör moped till och från bad- och friluftsaktiviteter i Bräkentorp, dessa trafikanter syns inte i trafikstatistiken. Busshållplatser finns på sträckan och därmed skolelever och andra oskyddade trafikanter.

Tekniska kontoret anser, med hänsyn tagen till trafiksäkerheten, att det inte finns skäl att höja hastighetsbegränsningen till 80 km/h, utan att den istället bör sänkas till 60 km/h.

§54 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Tjurkö.

KS2009/0410  511 

Återremiss.

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att lämna följande yttrande till länsstyrelsen:

Ljungby kommun anser att hastigheten ska sänkas till 60 km/h vid Tjurkö.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 124 vid Tjurkö från hastighetsbegränsning på 80 km/h till 60 km/h.

Med hänvisning till hänsynstrafikreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen att det inte är motiverat att sänka hastigheten på den aktuella vägsträckan och beslutade därmed den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan. Detta beslut överklagades den 15 februari 2010 av Ljungby kommun och den 26 april upphävde Transportstyrelsen Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Ljungby kommun bereds därmed ännu en gång möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska kontoret bedömer i sitt yttrande till Länsstyrelsen daterat den 10 juni 2010 att trafiksäkerheten blir bristfällig på vägsträckan genom Tjurkö, väg 124, om Trafikverkets föreslagna hastighetsbegränsning på 80 km/h genomförs. På vägsträckan genom Tjurkö finns många utfarter och mindre korsningar. Här finns även busshållplatser. Sträckan är starkt trafikerad med hög andel tung trafik.

Tekniska kontoret anser, med hänsyn tagen till trafiksäkerheten, att det inte finns skäl att höja hastighetsbegränsningen till 80 km/h, utan att den istället bör sänkas till 60 km/h.

§55 Hastighetsöversyn statliga vägnätet, Målaskog och Sunnerå. Återremiss.

KS2009/0410  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att lämna följande yttrande till länsstyrelsen:

Ljungby kommun anser att hastigheten ska sänkas till 60 km/h vid korsningarna i Målaskog och Sunnerå.

Ärendet

Ljungby kommun har ansökt om att länsstyrelsen begränsar hastigheten på väg 610 vid Målaskog och Sunnerå från hastighetsbegränsning på 70 km/h till 60 km/h.

Med hänvisning till hänsynstrafikreglerna i trafikförordningen anser länsstyrelsen att det inte är motiverat att sänka hastigheten på den aktuella vägsträckan och beslutade därmed den 10 februari 2010 att avslå Ljungby kommuns ansökan. Detta beslut överklagades den 18 februari 2010 av Ljungby kommun och den 26 april upphävde Transportstyrelsen Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Ljungby kommun bereds därmed ännu en gång möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska kontoret bedömer i sitt yttrande till Länsstyrelsen daterat den 10 juni 2010 att trafiksäkerheten blir bristfällig på vägsträckan förbi korsningarna i Målaskog och Sunnerå, väg 610, om Trafikverkets föreslagna hastighetsbegränsning på 80 km/h genomförs.

Den aktuella sträckan är helt rak och inbjuder därmed till högre hastigheter än gällande 80 km/h. På sträckan finns ett antal utfarter i anslutning till korsningarna och i även busshållplatser. Tidigare har allvarliga olyckor inträffat i samband med korsningarna vid väg 610.

Tekniska kontoret anser, med hänsyn tagen till trafiksäkerheten, att det inte finns skäl att höja hastighetsbegränsningen till 80 km/h, utan att den istället bör sänkas till 60 km/h.

§56 Återbesättning av reparatörstjänst, gatu- och parkavdelningen

KS2010/0303  023

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att återbesätta den vakanta reparatörstjänsten.

Ärendet

Gatu- och parkavdelningen har en vakant reparatörstjänst på grund av uppsägning på egen begäran. För att bedriva verksamhet i verkstaden behövs två reparatörer. Gatu- och parkavdelningen vill därför återbesätta tjänsten som reparatör.

§57 Återställ Ljungsjön och strandområdet däromkring

KS2010/0223  336

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att ansöka om statligt naturvårdsbidrag till restaurering av Ljungsjön med kringliggande område.

Ärendet

Alf Johansson har för Kommunens Bästa lämnat in en motion i vilken föreslås att Ljungsjön och området däromkring fräschas upp för att bli ett område för rekreation och fritid. Motionären föreslår att tekniska kontoret återställer Ljungsjön och dess närområde.

Tekniska kontoret ansökte om, och beviljades, statligt naturvårdsbidrag för att undersöka möjligheten att återskapa Ljungsjön. Vintern 2008-2009 påbörjades arbetet med att bland annat skapa en promenadstig, röja området fritt från sly och gräva ur Ljungsjön för att se om tillrinning av vatten uppstod. Tillrinningen blev över förväntan

Gatu- och parkavdelningen vill nu återskapa Ljungsjön till en vattenyta på ca 1 ha och iordningställa grillplatser och vindskydd i området.

Kostnaden beräknas till totalt ca 800000 kr. Målsättningen är att ansöka om statligt naturvårdsbidrag, vilket innebär att staten finansierar godkända projekt med upp till 50 % av totalkostnaden. Tekniska kontorets kostnad blir då 400000 kr.

§58 Utbyte av befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort

KS2010/0302  317

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

-att inte samförlägga gatubelysningskabel på sträckan mellan belysningsstolparna 06035 och 06039 i Hamneda.

-att belysningsstolparna 06035 till 06039 ska tas bort eller, om kyrkogårdsförvaltningen önskar, formellt överlåta dessa belysningsanläggningar till kyrkogårdsförvaltningen.

Ärendet

I samband med att E-on beslutat att markförlägga sitt luftburna distributionsnät i Hamneda har kommunen fått frågan om eventuell samförläggning av kabel för gatubelysning på den aktuella sträckan.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2007 att samförläggning ska ske utan att utöka antalet kommunala belysningspunkter.

Vid Hamneda kyrka finns fem belysningspunkter som står på svenska kyrkans mark, inte utmed kommunala gator eller GC-vägar. Diskussion har inletts med kyrkogårdsförvaltningen om ett eventuellt övertagande av anläggningen.

Jäv

Lars-Erik Karlsson (C) deltar inte i ärendet.

§59 Förvärv av mark för Oskar Sohlbergs rondell

KS2010/0227  252

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och AB Oskar Sohlberg avseende fastighetsreglering av fastigheterna Berghem 9:7 och Berghem 9:10 under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med AB Oskar Sohlberg, i vilket kommunen förvärvar cirka 230 kvm av fastigheten Berghem 9:7, för att anlägga väg på marken.

Som ersättning för marken har kommunen åtagit sig att ändra detaljplanen för AB Oskar Sohlbergs fastigheter så att de kan anlägga utfart till Ringvägen och att fastigheternas tillåtna användning ändras från industri- till volymhandelsändamål. Utöver detta ska kommunen flytta befintlig ”sågskylt”, utan reklam, till den blivande rondellens mitt. Enligt beslut i miljö- och byggnämnden ska rondellen heta Oskar Sohlbergs rondell.

Yrkanden

Krister Lundin (M) yrkar bifall till det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och AB Oskar Sohlberg.

§60 Information

1. Budgetuppföljning tekniska kontoret maj 2010.

Tekniska kontorets ekonom informerar om budgeten. Husavdelningen räknar med att visa minusresultat bland annat beroende på att planerat underhåll blir mer kostsamt än beräknat. Kansliavdelningen går med 3 miljoner plus på grund av att kostnader för sanering i Dörarp och sågverket i Bolmen skjuts på framtiden. Räddningstjänstens resultat beror till stor del på hur sommaren kommer att se ut.

2. Exploateringschefen informerar om försäljning av fastigheten Nålen 4 i Ljungby. Skanska ämnar bebygga området med så kallade BoKlok bostäder och räknar med byggstart i oktober, under förutsättning att minst 60 % av bostäderna då är sålda. Utförda mätningar visar att cirka 2700 m3 massor behöver marksaneras, bland annat finns bly, nickel och kobolt i marken. Sanering kan genomföras antingen genom luftning eller genom att ta bort massorna och fylla på med nytt.

3. Kostchefen presenterar livsmedelsupphandlingar av mjölk, bröd, kött och chark. För att underlätta för lokala producenter ska man kunna lämna anbud på endast vissa delar av upphandlingen och därigenom sträva mot att nå målet om 50 % närproducerade livsmedel.

4. Energieffektivisering av fastigheter.

Projektledaren presenterar vilka investeringar som gjorts åren 2005-2008. Bland annat har direktverkande el ersatts med fjärrvärme, nya fönster har satts in på en del fastigheter, belysning och ventilation har effektiviserats. Detta resulterade i en minskad energiförbrukning om 9 %, d v s minskad kostnad på 2.8 miljoner kronor per år.

5. Va- och renhållningschefen rapporterar om återvinningsstationer i kommunen. I dagsläget finns femton förpackningsinsamlingar i kommunen. Förpackningsindustrin vill gärna ha förpackningsinsamlingar i anslutning till dagligvaruhandel, för att förenkla för konsumenterna. Ett par dagligvaruhandlare i kommunen är tillfrågade om de vill ha en återvinningsstation i anslutning till butiken.

6. Projektledaren och gatu- och parkchefen informerar om att det finns möjlighet att ansöka om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Tekniska kontoret efterlyser idéer om hur prioriteringslistan till bidragsansökan ska se ut. Olika cykelvägar kan vara aktuella att lyfta fram, att se över flödet gällande cykelvägar i kommunen, att sy ihop cykelvägnäten mellan centralorten och landsbygdsorterna. Tekniska kontoret sätter samman en lista på förslag till tekniska utskottets sammanträde i augusti och utifrån denna kan bidragsansökan formuleras.

7. Rundvandring på Kungshögskolan.

8. Ljungby kommun ska inom snar framtid ta över förvaltningen av Grand. Tekniska kontoret fortsätter att granska fastighetens skick och kommer att lämna en mer detaljerad kalkyl över de renoveringsbehov som finns.

9. Tekniska utskottet påbörjar arbetet med att se över målen för tekniska kontoret 2011.

10. Kommunstyrelsen har gett tekniska utskottet i uppdrag att se över taxor för industri- och handelsmark.

11. Biogasprojekt i Växjö.

Tekniska chefen och VA-chefen har blivit inbjudna till information om biogasprojektet i Växjö och redovisar innehållet för tekniska utskottet. Informella diskussioner har hållits på tjänstemannanivå under våren om länets kommuner vill medverka.

12. Presidieträff för tekniska nämnder i länet hölls i Ljungby i våras. Samtliga kommuner i länet var representerade. Bland annat diskuterades ekologiskt hållbara mål för gator, VA och fastigheter samt svårigheter med att rekrytera ingenjörer.

Nästa träff i detta forum blir den 29 oktober i Lessebo och kommer då bland annat att behandla hastighetsöversynen.

13. Karl-Oskarskolan har begärt att hyra idrottslokaler av Ljungby kommun.

14. Tekniska utskottets och kommunstyrelsens årliga studieresa arrangeras fredagen den 24 september 2010.