Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-08-23

Sammanträde 2010-08-23

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars-Erik Karlsson.

Husavdelning

2 Yttrande över utredning om gemensam fastighetsförvaltning.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§61 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande informationsärenden tas upp för behandling under dagens sammanträde:

1. Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

2. Vitalisering av den demokratiska processen i Ljungby kommun.

3. Mål och visionsarbete för tekniska kontoret 2010.

4. Studieresa för tekniska utskottet och kommunstyrelsen 2010.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande informationsärenden kan tas upp för behandling under dagens sammanträde:

5. Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

6. Vitalisering av den demokratiska processen i Ljungby kommun.

7. Mål och visionsarbete för tekniska kontoret 2010.

8. Studieresa för tekniska utskottet och kommunstyrelsen 2010.

§62 Samordnad fastighetsförvaltning

2010/0160  280

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott lämnar följande yttrande över Fasticons utredning om gemensam fastighetsförvaltning:

Tekniska utskottet förordar fastighetsförvaltning och ägande i samma organisation, antingen i förvaltningsform eller i bolagsform.

Tekniska utskottet anser att ett antal uppgifter saknas i utredningen. Innan beslut fattas om gemensam fastighetsförvaltning bör följande utredas:

  • Ekonomiska konsekvenser för överföring av kommunens fastigheter.
  • Vilka fastigheter och vilken kompetens som bör ingå i en gemensam fastighetsförvaltning. Hur hanteras t ex fritidsanläggningar, stiftelsen Gamla Torg och Ljungby Utveckling AB samt verksamhets­vaktmästare och lokalvårdare?
  • Innebörden och konsekvenser av proposition nr 2009/10:185, ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler”. De nya bestämmelserna träder i kraft 2011-01-01.
  • Vilken organisation ska hantera och äga fastigheter som inte är ekonomiskt lönsamma men samhällsnyttiga.
  • Vilken organisation ska hantera saneringslokaler.
  • Vem har ansvar för icke rutinmässiga arbetsuppgifter liknande avvecklingsplan för Brunnsparken, kommunhuset i Lidhult, Grand m m.

Tekniska utskottet är tveksamma till om den beräknade storleken på besparingen är realistisk.

Tekniska utskottet anser att egna hantverkare behövs för att säkerställa den flexibilitet och kvalitet verksamheten kräver.

Tekniska utskottet anser vidare att det är av vikt att kommunen som beställare behåller egen fastighetskompetens vid en eventuell överföring av kommunens fastigheter till bolag. Detta gäller kompetens inom upphandling, beställning och projektledning. Kommunen kommer även fortsättningsvis att behöva fastighetsingenjörer samt hyres- och lokalsamordnare för att maximera lokalutnyttjandet.

Kommunstyrelsens tekniska utskott önskar att de föreslagna utredningarna ska göras skyndsamt och med fastställd tidplan.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 8 november 2008 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och komma med förslag till effektivare fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun.

Utredningen genomfördes av ett externt konsultföretag som fick i uppdrag att se över möjligheter att få en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och utveckla den professionella fastighetsägarrollen. Den 2 mars 2010 lämnade konsultföretaget en muntlig redovisning av utredningen för både politiker, tjänstemän och fackliga representanter.

Konsultföretaget rekommenderar i sin slutliga analys en samordning av fastighetsförvaltningen genom att kommunens direktägda fastigheter överförs till Ljungbybostäder AB. I andra hand rekommenderas att Ljungby kommun tecknar ett förvaltningsavtal med Ljungbybostäder AB avseende de kommunala verksamheterna.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 22 mars 2010 att kommunstyrelsens arbetsutskott översänder utredningen till Ljungbybostäder AB och tekniska kontoret för synpunkter på de två rekommenderade förslagen.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 30 mars 2010 att skicka utredningen till Ljungbybostäder AB och tekniska kontoret för synpunkter på de två rekommenderade förslagen till en effektivare fastighetsförvaltning i kommunen.

§63 Information

1. Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

Fastighetschefen informerar om att energimyndigheten beviljat tekniska kontoret stöd om 1,4 miljoner kronor för framtagande av styrdokument för energieffektivisering och aktivt arbete för energieffektivisering. Arbetet kommer att utföras under fem år framöver.

2. Vitalisering av den demokratiska processen.

Tekniska chefen informerar från presidiekonferens den 19 augusti 2010. Ett förslag lades under konferensen fram om att förändra beredningsprocessen genom att tidigare ta in politiken i ärendehanteringen. För- och nackdelar med detta förslag ur demokratihänseende diskuterades av tekniska utskottet.

3. Tekniska chefen informerar om mål och visioner för tekniska kontoret 2010.

4. Studieresa den 24 september 2010.

Inbjudan till tekniska kontorets årliga studieresa är skickad till tekniska utskottets ledamöter och ersättare, tekniska kontorets avdelningschefer samt kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Förslag på platser att besöka är nybyggnationen av Kungshögskolan, Strandmöllen, nya industriområdena Rosendal och Karlsro och någon tur utanför Ljungby stad.