Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-08-30

Sammanträde 2010-08-30

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Husavdelning

2 Nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan - hyreskontrakt. - Jan Bernhardsson (KS)

3 Återbesättning av tjänst som drifttekniker på husavdelningen. - Jan Bernhardsson (TU)

4 Anbudsförfrågan: Ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter. - Jan Bernhardsson (KS)

5 Anbudsförfrågan: tillagningskök på Astradskolan. - Hans-Jörgen Holmberg (KS)

VA- och renhållning

6 Nulägesanalys av Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström (KS)

7 Placering av sopkärl för fastigheten Sunnervrå 1:22. -Ronnie Björkström (TU)

Kostavdelningen

8 Återbesättning av tjänst på kostavdelningen, kock. - Annica Thor Lindberg (TU)

Räddningstjänst

9 Yttrande över redovisning av kommunens egenkontroll för området skydd mot olyckor. - Carl Håkansson (KS)

Exploateringsavdelning

10 Förfrågan om försäljning av del av fastigheterna Eka 3:2 och Eka 3:3 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (KS)

11 Genomförandeavtal avseende del av fastigheten Nålen 4 i Ljungby stad och kommun. - Per-Olov Almqvist (KS)

Gatu- och parkavdelning

12 Beslut om samråd av hastighetsplan för Ryssby. - Per Mårtensson (TU) Bilagor delas ut.

13 Ändring av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Bengt Gustafsson (KF)

14 Återbesättning av tjänst, gatu- och parkchef. - AnnKristin Rådberg (TU)

15 Utbyte av befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort, Målaskog. - Kenneth Pettersson (TU)

Kansli

16 Städning av nedskräpad fastighet Värset 6:2. - Bert Milling (TU)

17 Styrgrupp för sanering i Dörarp. - Bert Milling (KS)

18 Skogsförsäljning Åby 1:15, Lagan. - Bert Milling (TU)

19 Nyttjanderättsavtal för båtisättningsramp i Angelstad. - Bert Milling (TU)

Information

20 Budgetuppföljning. - Katarina Hildebrand

21 Cirkusplatser, svar på enkät. - Bert Milling

22 Hastighet Hjälmaryd. - Per Mårtensson

23 Obebyggda industritomter. - Bert Milling

24 Eventuell ändring av försäljningskontrakt avseende villatomter. - Bert Milling

25 Ljungby bussväntsal. - Bert Milling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§64 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärenden behandlas under dagens sammanträde:

1. Anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron.

2. Återbesättning av tjänst som administratör på VA/renhållningsavdelningen.

3. Upphandling av marksanering av Kvarteret Nålen.

4. Avtal om markbyte m m inom Rosendals verksamhetsområde i Ljungby.

5. Informationsärende om återvinningsstation öster om Lagaån.

Följande ärenden stryks ur dagordningen:

1. Nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan – hyreskontrakt.

2. Information om budgetuppföljning.

Ärendet

Ordförande frågar om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

1. Anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron.

2. Återbesättning av tjänst som administratör på VA/renhållningsavdelningen.

3. Upphandling av marksanering av Kvarteret Nålen.

4. Avtal om markbyte m m inom Rosendals verksamhetsområde i Ljungby.

5. Informationsärende om återvinningsstation öster om Lagaån.

Ordförande frågar om följande ärenden kan strykas ur dagordningen:

1. Nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan – hyreskontrakt.

2. Information om budgetuppföljning.

§65 Återbesättning av tjänst som drifttekniker på husavdelningen

2010/0397 023

Återbesättning av tjänst som drifttekniker på husavdelningen

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten inom drift och underhåll på husavdelningen återbesätts.

Ärendet

En av husavdelningen drifttekniker har fått en tjänst inom näringslivet. Husavdelningen önskar återbesätta den vakanta tjänsten.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 18 augusti 2010 tekniska utskottet att ge fastighetschefen mandat att återbesätta tjänsten inom drift och underhåll.

§66 Placering av sopkärl i Sunnervrå 1:22

2010/0350  347

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att fastighetsägaren till Sunnervrå 1:22 på tömningsdagen placerar sitt sopkärl i anslutning till farbar väg cirka 75-100 meter från tomtgräns. Om fastighetsägaren åtgärdar sin infart och vändplats i enlighet med renhållningsordningen kan sopkärlet ställas tillbaka vid tomtgränsen.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit emot ett klagomål på hanteringen av sophämtning på fastigheten Sunnervrå 1:22. Enligt fastighetsägaren har soporna inte tömts sedan juli 2009.

Den 30 juni 2010 träffades tf VA-/renhållningschef, representant för Ljungby kommuns renhållningsentreprenör och fastighetsägaren för att diskutera sophämtningen på fastigheten. Parterna kom dock inte överens om någon åtgärd för att lösa problemet.

Tekniska kontoret skriver den 18 augusti 2010 att fastighetsägarens infart inte uppfyller de krav som ställs i gällande renhållningsförordning, detta medför olycksrisk om sopbilen kör in på vägen. I renhållningsordningen § 17 anges att hämtning av hushållsavfall sker i anslutning till farbar väg, max 5m från tomtgräns. I annat fall ska fastighetsinnehavaren tillsammans med kommunen och renhållaren komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 18 augusti 2010 att tekniska utskottet beslutar att fastighetsägaren till Sunnervrå 1:22 på tömningsdagen placerar sitt sopkärl i anslutning till farbar väg cirka 75-100 meter från tomtgräns. Om fastighetsägaren åtgärdar sin infart och vändplats i enlighet med renhållningsordningen kan sopkärlet ställas tillbaka vid tomtgränsen.

§67 Återbesättning av tjänst som administratör på VA-Renhållningsavdelningen

Ks2010/0412 023

Återbesättning av tjänst som administratör på VA-Renhållningsavdelningen

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten som administratör på VA-Renhållningsavdelningen återbesätts.

Ärendet

En av administratörerna på VA-Renhållningsavdelningen kommer att avsluta sin tjänstgöring den 20 september 2010. VA-Renhållningsavdelningen önskar återbesätta den vakanta tjänsten omgående.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 27 augusti 2010 att administratörstjänsten på VA-Renhållningsavdelningen återbesätts omgående.

§68 Återbesättning av tjänst på kostavdelningen

2010/0387  023

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten som kock återbesätts med, i första hand, internt sökande.

Ärendet

Kostavdelningen har en vakans på grund av pensionsavgång. Personal till en tjänst som kock önskas tillsättas enligt följande:

Kock, tillsvidaretjänst, heltid.

Utbildningskrav: Hotell- och restaurangprogrammet eller likvärdig utbildning.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 13 augusti 2010 tekniska utskottet att godkänna att tjänsten som kock återbesätts med, i första hand, internt sökande.

§69 Redovisning av kommunens egenkontroll för området skydd mot olyckor

2010/0283   170

Redovisning av kommunens egenkontroll för området skydd mot olyckor

Beslut

Tekniska utskottet godkänner den gjorda egenkontrollen.

Ärendet

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är en lag som syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunerna ska, med utgångspunkt i den lokala riskbilden, besluta om ett handlingsprogram varje mandatperiod.

Handlingsprogrammets syfte är att med utgångspunkt från medborgarnas behov och den lokala riskbilden redovisa vilka prioriteringar som görs för den närmaste mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs vilka säkerhetsmål som sätts upp och vilka prestationsmål som verksamheten åtar sig att utföra.

Länsstyrelsen Kronoberg begär den 18 maj 2010 redovisning av resultat av egenkontroll för området skydd mot olyckor för innevarande mandatperiod. Räddningstjänsten uppmanas att redovisa samtliga lokala säkerhetsmål som finns angivna i kommunens handlingsprogram och hur väl dessa mål uppnåtts.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 19 augusti 2010 de åtgärder som vidtagits för att uppfylla målen. Åtgärderna är bland annat brandutbildning för barn i förskoleklass, ökat samarbete med miljö- och byggförvaltningen, erfarenhetsutbyte med grannkommuner, förbättrad övningsverksamhet för deltidspersonalen och utökat samarbete med SOS Alarm.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen godkänna den gjorda egenkontrollen.

§70 Hastighetsplan för Ryssby

2010/0399  310

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om samråd över genomförandet av ny hastighetsplan för Ryssby tätort.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 18 augusti 2010 att dagens hastighetsgränser i tätorterna brister i sin anpassning till nollvisionskraven, detta visar de djupstudier av dödsolyckor inom tätort som genomförts. Hälften av de som omkommit har följt trafikreglerna och använt tillgänglig säkerhetsutrustning. I dessa fall har vägens utformning haft en bristfällig säkerhetsstandard, eller så har gällande hastighet varit för hög. Nya bättre anpassade hastigheter bedöms reducera antalet olyckor väsentligt.

En ny hastighetsplan innebär att lokala trafikföreskrifter skrivs och antas för varje enskild gata. Tidigare har en generell bestämmelse om 50 km/h inom tätorten gällt.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 18 augusti 2010 tekniska utskottet att besluta om samråd över genomförandet av ny hastighetsplan för Ryssby tätort.

§71 Återbesättning av tjänst, gatu- och parkchef

2010/0398  023

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten som gatu- och parkchef återbesätts.

Ärendet

Den tillförordnade gatu- och parkchefen har slutat sin tjänst. Tekniska kontoret vill därför återbesätta tjänsten som gatu- och parkchef.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 11 augusti 2010 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som gatu- och parkchef återbesätts.

§72 Utbyte av befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort, Målaskog

2010/0289   317

Utbyte av befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort, Målaskog

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att samförlägga belysningskabel på sträckan som redan har kommunal belysning. Tekniska utskottet avslår Bygdeföreningens önskan om utbyggnad av fler belysningspunkter med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2007 att inte utöka antalet belysningspunkter.

Ärendet

Målaskogs bygdeförening har den 19 maj 2010 inkommit med önskemål om utökat antal belysningspunkter i samhället i samband med att E-ON gräver ned elledningar i området.

Tekniska kontoret hänvisar den 16 augusti 2010 till kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2007 att samförläggning ska se utan utökat antal kommunala belysningspunkter. Eftersom Ljungby kommun inte är väghållare på de aktuella vägarna anser tekniska kontoret att det inte är en kommunal angelägenhet att bygga ut belysningen på de önskade sträckorna.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 16 augusti 2010 tekniska utskottet besluta att samförlägga belysningskabel på sträckan som redan har kommunal belysning samt att avslå Bygdeföreningens önskan om utbyggnad av fler belysningspunkter.

§73 Städning av nedskräpad fastighet, Värset 6:2

Beslut

Tekniska utskottet godkänner tekniska kontorets överenskommelse mellan fastighetsägaren till Värset 6:2och Ljungby kommun.

Ärendet

Ägaren till fastigheten Värset 6:2 inkom den 23 juli 2010 med en skrivelse till tekniska kontoret. Fastighetsägaren beskriver att det på fastigheten finns skrot, bildäck, glasflaskor, plast och andra sopor. Fastighetsägaren föreslår en överenskommelse med Ljungby kommun som innebär att ägaren ska samla ihop synligt avfall och lägga det i en container. Ljungby kommun ombesörjer därefter transport av avfallet till deponi. Om kommunen får massor över i Bolmentrakten skall dessa utjämnas över området efter samråd med fastighetsägaren.

Tekniska kontoret föreslår den 20 augusti att överenskommelsen skall godkännas.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet godkänner överenskommelsen med fastighetsägaren till Värset 6:2.

§74 Skogsförsäljning Åby 1:15, Lagan

2010/0379  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner de preliminärt upprättade avtalen med Ingemar och Anne Karlsson, Lagan, samt Ove och Anneth Alftin, Ljungby. Ljungby kommun överlåter därmed ett område om ca 5,3 ha av fastigheten Åby 1:15 för en köpeskilling om 250000 kronor.

Tekniska utskottet beslutar också att inte sälja övriga delar av fastigheten som varit utannonserade till försäljning.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 9 augusti 2010 att tekniska utskottet godkänner preliminärt upprättat avtal med Ingemar och Anne Karlsson, Lagan, samt Ove och Anneth Alftin, Ljungby.

Genom avtalet upplåter kommunen ett område om ca 2,8 ha av fastigheten Åby 1:15 för en köpeskilling om 129000 kronor till Ingemar och Anne Karlsson, Lagan. Kommunen upplåter vidare ett område om ca 2,5 ha av fastigheten Åby 1:15 för 121000 kronor till Ove och Anneth Alftin, Ljungby. Betalning skall ske senast den 15 september 2010.

Fastighetsandelarna har utannonserats och Karlsson och Alftins gemensamma anbud på 250000 kronor var högst på detta skifte. Anbudet bör antas eftersom det ligger över kommunens värdering.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 9 augusti 2010 tekniska utskottet att godkänna de preliminärt upprättade avtalen med Ingemar och Anne Karlsson, Lagan, samt Ove och Anneth Alftin, Ljungby. Ljungby kommun överlåter därmed ett område om ca 5,3 ha av fastigheten Åby 1:15 för en köpeskilling om 250000 kronor.

Jäv

Anne Karlsson (S) deltar inte i beslutet.

§75 Nyttjanderättsavtal för båtisättningsramp i Angelstad

2010/0380  255

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Bolmån-Kösens fiskevårdsområdesförening och Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Bolmån-Kösens fiskevårdsområdesförening. Avtalet innebär att kommunen upplåter delar av fastigheterna Angelstad 4:2 och 7:6 till föreningen utan kostnad. Syftet med detta är att föreningen skall iordningställa en ramp som kan användas för båtisättning samt tillfartsväg och parkering.

Området ska vara tillgängligt att använda för allmänheten. Avtalet gäller i fem år från och med 2010-06-01.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 2 augusti 2010 tekniska utskottet att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Bolmån-Kösens fiskevårdsområdesförening.

§76 Avtal om markbyte m m inom Rosendals verksamhetsområde i Ljungby

2010/0411   251

Avtal om markbyte m m inom Rosendals verksamhetsområde i Ljungby

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Lagan Plast AB och Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Lagan Plast AB i vilket kommunen överlåter 19680 m2 av fastigheten Berghem 1:7 till bolaget samtidigt som kommunen förvärvar 5300 m2 av bolagets fastighet Dalen 2:1. Massorna inom bolagets fastighet får användas av kommunen.

I mellangift ska bolaget betala 810000 kronor till kommunen på tillträdesdagen, 30 dagar efter godkänd slutbesiktning. Kostnaden för marken och grovplaneringen har beräknats enligt fastställd taxa. Ersättningen har reducerats med en ersättning för de massor som kommunen får tillgodogöra sig vid grovplaneringen. Anläggningsavgift för vatten och avlopp ska betalas enligt gällande taxor.

§77 Information

1. Avdelningschefen anmäler svar på enkät från akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige.

2. Hastighetsbegränsning Hjälmaryd.

Tillförordnad gatu- och parkchef informerar om hastighetsbegränsning i Hjälmaryd. Boende i Hjälmaryd har inkommit med en skrivelse där man framför önskemål om sänkt hastighet genom byn. Trafikverket kommer att besöka Ljungby kommun under hösten och då tar tekniska kontoret upp frågan med dem.

3. Obebyggda industritomter.

Tekniska utskottets ordförande, exploateringschefen och avdelningschefen ska kontakta fastighetsägarna till industritomter som sedan lång tid stått oanvända.

4. Eventuell ändring av försäljningskontrakt avseende villatomter.

Diskussion om översyn av regelverket kring försäljning av villatomter för att förhindra att personer missbrukar av kommunen subventionerade villatomter. Tekniska utskottet ger i uppdrag till tekniska kontoret att utreda problemet vidare tillsammans med exempelvis kommunjuristen.

5. Ljungby bussväntsal.

Avdelningschefen på tekniska kontoret informerar om att situationen på Ljungby bussväntsal verkar vara ordnad. Städningen fungerar bra och trots att väntsalen ibland besöks av missbrukare är det inte alltför störande.

6. Ann-Charlotte Wiesel (M) lyfter frågan om avsaknad av återvinningsstation på östra sidan om Lagaån. Den tidigare återvinningsstationen vid Nålen är borta pga nybyggnation av bostäder på området. Kommuninvånare behöver ha nära till en återvinningsstation för att förenkla återvinning av material. För att lösa frågan behöver förpackningsindustrin bearbetas. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en återvinningsstation på östra sidan Lagaån.