Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-09-20

Sammanträde 2010-09-20

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7. - Per-Olov Almqvist (KS)

Husavdelning

2 Medborgarförslag: Fler parkeringsplatser vid Lagavallen. - Jan Bernhardsson (KS)

3 Återbesättning av tjänst; hyresadministratör. - Jan Bernhardsson (TU)

4 Upphandling av rivningsarbeten. - Johan Mansfeld (KS)

VA- och renhållning

5 Förslag till höjning av VA-taxan. - Ronnie Björkström (KF)

Kostavdelningen

6 Återbesättning av tjänst, biträdande kostchef. - Annica Thor (TU)

Räddningstjänst

7 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson (TU)

Gatu- och parkavdelning

8 Begränsad färdhastighet, Axel Roothsgatan, Ljungby. - Per Mårtensson (TU)

Kansli

9 Tekniska kontorets budget 2011. - Katarina Hildebrand (KS)

(Kompletterande handlingar skickas av handläggaren.)

10 Tomtpriser för handelstomter och industritomter. - Bert Milling (KF)

Information

11 Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. - Kenneth Pettersson, Per Mårtensson

12 Projekt kring röjning av kommunal mark. - Sylve Wiik, Per Mårtensson

13 Budgetuppföljning 2010. - Katarina Hildebrand

14 Uppföljning delmål tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand

15 Aktuella projekt på husavdelningen. - Jan Bernhardsson

16 Aktuella exploateringsprojekt. - Kenneth Pettersson

17 Organisationsutredningar. - AnnKristin Rådberg

18 Årensning, Helge å. - Bert Milling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§78 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärenden tas upp för behandling under dagens sammanträde:

1. Informationsärende gällande anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron. Ärendet snabbjusteras.

2. Återbesättning av tjänst, anläggninsarbetare.

Ärendet

Ordföranden frågar om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

1. Informationsärende gällande anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron. Ärendet snabbjusteras.

2. Återbesättning av tjänst, anläggningsarbetare.

§79 Anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron

Ks2010/0413  311

Informationsärende

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att stå fast vid det beslut som fattades av tekniska utskottet den 30 augusti 2010.

Ärendet

Tjänstemän från tekniska kontoret och plankontoret informerar om byggande av Söderleden och Söderbron, till följd av kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2010.

Paragrafen justeras omedelbart.

§80 Anbudsinfordran, rivningsentreprenad

Ks2010/0431  236

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra upphandlingen och att anbudsutvärderingen för rivningsentreprenaden ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 90%

2. Kvalité 5%

3. Miljö 5%

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att begära in anbud för en rivningsentreprenad som avser rivning av byggnaderna på följande fastigheter:

  • Fd Taxi, Ljungby 7:107, kontorsbyggnad, toalett, garage.
  • Ekalund, Eka 3:6, bostadshus och 2 uthus/lador
  • Vittaryd, Ingelstad 1:39, villa.
  • Åby 1:15, lada.
  • Eka 3:10, Strömsnäsgård, garage.

Markundersökningar har utförts vid Taxi, inga föroreningar kunde uppmätas.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 6 september 2010 kommunstyrelsens tekniska utskott att uppdra till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen och att anbudsutvärderingen för rivningsentreprenaden ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 90%

2. Kvalité 5%

3. Miljö 5%

§81 Återbesättning av tjänst som hyresadministratör på husavdelningen

Ks2010/0444  023

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att återbesätta tjänsten som hyresadministratör på husavdelningen.

Ärendet

Husavdelningen önskar återbesätta en tjänst som hyresadministratör. Nuvarande hyresadministratör har fått en ny tjänst inom tekniska kontorets verksamhetsområde.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 7 september 2010 tekniska utskottet att uppdra åt tekniska kontoret att återbesätta tjänsten som hyresadministratör på husavdelningen.

§82 Återbesättning av tjänst, biträdande kostchef

Ks2010/0440  108

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att återbesätta tjänsten som biträdande kostchef.

Ärendet

Kostavdelningen har en vakans på grund av uppsägning. Kostavdelningen önskar återbesätta tjänsten som biträdande kostchef.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 8 september 2010 tekniska utskottet att godkänna att tjänsten som biträdande kostchef återbesätts.

§83 Begränsad färdhastighet, Axel Roothsgatan, Ljungby

Ks2010/0448  310

Beslut

Tekniska utskottet godkänner förslaget till lokal trafikföreskrift. Förslaget träder i kraft den 18 oktober 2010.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 8 september 2010 att man tagit fram ett förslag till lokal trafikföreskrift för Axel Roothsgatan vid Karl Oskarskolan enligt nedan:

Ljungby kommun skriver med stöd av trafikförordningen att med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/h på Axel Roothsgatan mellan 40 meter söder om Norrleden och 160 meter söder om Norrleden.

Förbudet gäller vardagar klockan 07.00-17.00 under tiden 15 augusti till 15 juni. Förbudet gäller inte lördagar. Föreskriften föreslås träda i kraft den 18 oktober.

Polisen har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen lokal trafikföreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att godkänna förslaget till lokal trafikföreskrift och förslaget träder i kraft den 18 oktober 2010.

§84 Återbesättning av tjänst, anläggningsarbetare

Ks2010/0460  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att återbesätta tjänsten som anläggningsarbetare.

Ärendet

En anläggningsarbetare har slutat sin tjänst på tekniska kontoret. Tekniska kontoret önskar därför återbesätta den lediga tjänsten.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 17 september 2010 tekniska utskottet att återbesätta tjänsten som anläggningsarbetare.

§85 Information

Beslut

Ärendet

1. Förpackningsindustrin informerar.

Tekniska utskottet har, genom tekniska kontoret, påtalat behovet av ytterligare återvinningsstationer i Ljungby stad, öster om Lagaån. De återvinningsstationer som idag finns i Ljungby är starkt belastade och uppfattas som nedskräpade trots att de städas tre gånger per vecka.

Regionansvarig från förpackningsindustrin informerar om att man tycker att det verkar rimligt att bygga en eller två nya återvinningsstationer i tätorten, gärna i direkt anslutning till de livsmedelsbutiker som saknar station. Förpackningsindustrin vill, för att få långsiktighet i verksamheten, att återvinningsstationerna planeras in i nya detaljplaner och får permanent bygglov.

Tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att, i samarbete med förpackningsindustrin, hitta lämplig plats för återvinningsstationer och söka permanent eller tillfälligt bygglov för att ordna två nya återvinningsstationer senast den 1 april 2011.

2. Projekt kring röjning av kommunal mark.

Arbetsledaren från gatu- och parkavdelningen presenterar ett förslag om tillvägagångssätt för att arbetslösa personer ska kunna röja kommunal mark fri från sly och liknande. Förslaget har uppkommit som ett led i arbetet med att minska effekterna av arbetslösheten i kommunen och kan finansieras genom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder.

Två arbetslag med tre till fyra personer i varje kan komma att anställas. Varje arbetslag jobbar i ett år. Kostnader för lön, fordon, sågar, utbildning i hantering av röjsåg och motorsåg samt skyddskläder beräknas kosta 1.6 miljoner per år. Områden som kan komma att röjas är främst orter utanför Ljungby stad, tex Vittaryd, Lidhult, Angelstad, Lagan och Byholma.3. Budgetuppföljning 2010.

Tekniska kontorets ekonom redovisar resultatet från delårsbokslutet i augusti 2010.

4. Tekniska kontorets ekonom informerar om uppföljning av delmål på tekniska kontoret.

5. Aktuella projekt på husavdelningen.

Fastighetschefen informerar om hur byggnationen av Kungshögsskolan fortskrider. Till höstterminen 2011 ska den nya byggnaden vara klar att använda och köket planeras vara klar i januari 2012. Åbyskolan har tagits i bruk sedan höstterminens start, en del små detaljer återstår att färdigställa och beräknas vara klara till jul.

Mindre projekt som pågår är ombyggnationen av Holmsborg som beräknas vara klar i slutet av mars. Före detta kommunhuset i Lidhult byggs om åt Cargotec, klart i slutet av februari. Astradskolan ska få ett tillagningskök. Diskrummet byggdes under sommaren 2010, övrig byggnation startar i februari och blir klart sommaren 2011. I Ryssby flyttas biblioteket till skolan och väntas vara färdigt i december.

6. Aktuella exploateringsprojekt.

7. Organisationsutredningar.

Tekniska chefen informerar om utförd organisationsutredning gällande möjligheten att överföra VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. Utredningen är genomförd med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag. Utredningen beskriver två idag väl fungerande verksamheter på ett bra sätt. Däremot saknas i utredningen en konsekvensbeskrivning i avseendet att den inte tar upp de stora samordningsvinter som idag finns mellan VA-renhållning och gatuavdelningen inom tekniska kontorets verksamhetsområde.

8. Årensning, Helge å.

Tekniska kontoret informerar om förslag till delegationsbeslut om att bidra med 20000 kronor till Föreningen för Helgeåns underhåll.

Föreningen har tidigare rensat två av tre delar av Helge å och har nu fått ett större bidrag av en finansiär. Detta, tillsammans med markägarnas bidrag och kommunens bidrag med 20 000 kronor, möjliggör rensning även av den sista biten av Helge å, mellan Stensjön och Agunnarydsjön. Det ligger i Ljungby kommuns intresse att sträckan rensas och att vattnet flyter bra eftersom detta kan minska den återkommande översvämningsproblematiken i Ryssby samhälle.