Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-11-08

Sammanträde 2010-11-08

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars-Erik Karlsson.

Husavdelning

2 Installation av ny uppvärmning på Ryssbyskolan. - Jan Bernhardsson (KS)

VA- och renhållning

3 Svar på medborgarförslag: Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten i Ljungby kommun. - Ronnie Björkström (KS)

4 Återbesättning av tjänst, anläggningsarbetare. - Ronnie Björkström (TU)

Kansli

5 Försäljning av del av fastigheten Byholma 1:2. - Bert Milling (TU)

Information

6 Vad innebär LOV för kostverksamheten? - Annica Thor Lindberg

7 Utvärdering av de nya rutinerna för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar. - Katarina Hildebrand, Bengt Gustafsson

8 Budgetuppföljning 2010. Prognos för exploateringsverksamheten.- Katarina Hildebrand

9 Rekrytering av deltidsbrandmän. - Carl Håkansson

10 Aktuella projekt på exploateringsavdelningen. - Kenneth Pettersson

11 Aktuella projekt på husavdelningen. - Jan Bernhardsson

12 Aktuella projekt på gatu- och parkavdelningen. - Per Mårtensson

13 Samverkansgrupp för trafiksäkerhet. - Per Mårtensson

14 Ågårdsberget. - BertMilling

15 Grand Ljungby. - Bert Milling

16 Studentbostäderna i Brunnsparken. - Bert Milling

17 Banverkets återställning av järnvägen. - Bert Milling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§93 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ta upp frågan om förbud mot genomfartstrafik nattetid i centrala Ljungby på tekniska utskottets sammanträde i december. Informationen om rekrytering av deltidsbrandmän tas under dagens sammanträde upp som ett beslutsärende.

Ärendet
Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande frågor kan tas upp under dagens sammanträde.

1. Förbud mot genomfartstrafik nattetid i centrala Ljungby.

2. Informationspunkten om rekrytering av deltidsbrandmän tas upp som ett beslutsärende.

§94 Installation av ny uppvärmning på Ryssbyskolan

Ks2010/0537  225

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att installera en värmepumpsanläggning på Ryssbyskolan.

Ärendet

Tekniska kontoret presenterar den 19 oktober 2010 en utredning om Ryssbyskolans framtida uppvärmning. I utredningen görs en teknisk och ekonomisk jämförelse mellan uppvärmning med pellets och värmepump för ytjordvärme.

Enligt kommunstyrelsens beslut § 21 den 7 februari 2006 ska huvudprincipen vara att kommunens lokaler i första hand ska värmas av ett biobränslebaserat närvärmesystem, i andra hand individuell biobränsleuppvärmning och i tredje hand värmepump.

Tekniska kontoret har undersökt möjligheterna att få till stånd utbyggnad av en närvärmeanläggning i Ryssby. De lokala intressenter som varit drivande i denna fråga har dock meddelat att de inte ser någon möjlighet till lönsamhet i en närvärmeanläggning.

De värmepumpsanläggningar som sedan tidigare är i bruk fungerar till belåtenhet och driftskostnaden är lägre än för en pelletsanläggning.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 19 oktober 2010 att tekniska utskottet beslutar att en värmepumpsanläggning installeras på Ryssbyskolan.

Yrkanden

AnnCharlotte Wiesel yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

§95 Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten i Ljungby kommun

KS2010/0274  350

Svar på medborgarförslag

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att remittera ärendet till kommunledningskontoret för yttrande. Ärendet ska därefter återigen behandlas av tekniska utskottet.

Ärendet

En medborgare föreslår den 17 maj 2010 att Ljungby kommun bygger en anläggning för tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten för husbilsägare vid Ljungbyporten.

Medborgaren skriver att denna tjänst skulle vara en stor tillgång för husbilsägare och en möjlig inkomstkälla för kommunen eftersom detta skulle locka folk till kommunen.

Tekniska kontoret skriver den 25 oktober 2010 att det i Ljungby kommuner finns campingplatser som tillhandahåller den service förslagsställaren efterfrågar. Genom att bedriva liknande verksamhet i kommunal regi skulle Ljungby kommun konkurrera med privata näringsidkares tjänster.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 25 oktober 2010 tekniska utskottet att avslå medborgarförslaget. Tekniska utskottet rekommenderar husbilsägare och övriga campingfordon att utnyttja de campingplatser som finns i Ljungby kommun för tömning av avlopp och påfyllning av vatten.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att ärendet remitteras till kommunledningskontoret för yttrande inför behandling återigen i tekniska utskottet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

§96 Återbesättning av tjänst, anläggningsarbetare

KS2010/0539  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att tjänsten som anläggningsarbetare får återbesättas.

Ärendet

Tekniska kontorets Va-Renhållningsavdelning kommer under våren 2011 att få en vakant tjänst som anläggningsarbetare på grund av pensionsavgång. VA-Renhållningavdelningen har för avsikt att hitta en ersättare till tjänsten för att överbrygga framtida pensionsavgång.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 28 oktober 2010 tekniska utskottet att besluta att tjänsten som anläggningsarbetare får återbesättas.

§97 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Information om presidieträffen den 29 oktober i Kosta.

Majoriteten av de tekniska förvaltningarna har stort behov av att se till att kompetensen bibehålls över generationsskiftena. Förpacknings-industrin informerade och många kommuner har samma bekymmer som Ljungby kommun med för få och för starkt nedskräpade återvinnings-stationer. Ljungby kommun verkar dock vara den enda kommun som ställt krav på att förpackningsindustrin förbättrar sitt arbete i kommunen.

2. Vad innebär lagen om valfrihet för kostverksamheten?

Lagen om valfrihet (LOV) innebär för brukaren en valfrihet att välja annan utförare än kommunen för hemtjänst. Detta kan innebära att utföraren av hemtjänst kan välja leverantör av mat, antingen kommunen eller t ex. en restaurang. Kostchefen vet ännu inte vilka konsekvenser detta kommer att få för kostverksamheten.

3. Utvärdering av de nya rutinerna för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningarna.

Under år 2010 har tekniska kontorets projekteringsingenjör besiktigat 22 vägar, vars underhåll sköts av vägföreningar. Projekteringsingenjören kan konstatera att föreningarna verkar använda sina pengar väl, vägarna håller god standard. Tekniska kontorets ekonom har begärt ekonomisk redovisning av vägföreningarna och 77 % har svarat. Några vägföreningar har en ganska stor buffert eftersom de sparar inför planerat vägunderhåll. Tre vägföreningar har beslutat om utdebitering av medlemmarna, årliga eller i samband med större vägunderhåll.

4. Budgetuppföljning 2010. Prognos för exploateringsavdelningen.

Prognosen för exploateringsfastigheter år 2010 visar att vissa projekt måste omvärderas. Projekt Nålen har inneburit ökade sanerings-kostnader. Studentlägenheterna i Brunnsparken är inköpta för 5.4 miljoner men det är osäkert om det går att sälja lägenheterna till samma pris. På Replösa Byagården ska 25 tomter säljas och här tror tekniska kontoret på en försiktig uppskrivning av projektet.

5. Aktuella projekt på exploateringsavdelningen.

Anbudsinfordran för Rosendal – Karlsro har resulterat i sex giltiga, av sju, anbud. Tilldelningsbeslut fattas inom två veckor.

Miljö- och byggnämndens bygglov för offentlig toalett har överklagats till Länsstyrelsen.

Söderleden. Länsstyrelsen ska göra arkeologiska utgrävningar på fyra platser längsmed sträckan. Den speciella grundläggningen som kommer att användas för byggnationen av Söderbron gör att kompletteringar av förslagsritningar för upphandling av bron måste göras.

6. Aktuella projekt på husavdelningen.

Byggnationen av Kungshögsskolan fortskrider enligt planerna.
På Åbyskolan återstår personalutrymmen och expedition att färdigställa.
Åsikten; ägandet ska utredas. Expertis inom området kommer att rådfrågas om huruvida det är mest tillrådligt att bygga i bolagsform eller förvaltningsform. Om allt löper på väl kan byggstart vara i maj 2011 och färdigt senhösten 2012.
Astradskolans trafiksituation är inte bra och ytterligare parkeringsplatser behövs i anslutning till skolan.

7. Aktuella projekt på gatu- och parkavdelningen.

Gatu- och parkavdelningen jobbar med dagvattenhantering på Karlsro och Rosendal. Byagårdsområdet asfalteras inför vintern. Cykelvägen på banvallen till Kvänslöv grusas upp och broreparation pågår. Utbyggnaden av Västergatan i Lagan har varit ute på programsamråd. Konsulter har undersökt behovet av skydd för grundvattnet och estimerat kostnad för detta.

8. Ågårdsberget.

Gammalt skrot har upptäckts på Ågårdsberget, som nyligen bebyggts. Ljungby kommun samråder med kommunförbundet om hur kommunen ska hantera frågan.

9. Grand, Ljungby.

Folkets husföreningen ska gå i likvidation och jurist är utsedd till likvidator. I praktiken kommer kommunen att överta förvaltningen av fastigheten om någon månad.

10. Studentbostäderna i Brunnsparken.

Förvaltningsdomstolen har beslutat att avslå Vänsterpartiets överklagan av beslutet att sälja studentbostäderna.

11. Banverkets återställning av järnvägen.

12. Ev. övriga ärenden.