Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-12-06

Sammanträde 2010-12-06

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

VA- och renhållning

2 Yttrande över Gislaveds kommuns avfallsplan. - Ronnie Björkström (TU) OK

Kostavdelningen

3 Återbesättning av tjänst, kock. - Annica Thor Lindberg (TU) OK

Exploateringsavdelning

4 Försäljning av industrimark i Lagan, Västergatan, Trotteslöv 1:42. - Per-Olov Almqvist (TU) OK

5 Försäljning av industrimark i Lagan, Västergatan. - Per-Olov Almqvist (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

Gatu- och parkavdelning

6 Upprättande och upphävande av lokal trafikföreskrift på Föreningsgatan, Ljungby stad. - Per Mårtensson (TU) OK

7 Upprättande och upphävande av lokal trafikföreskrift på Stationsgatan, Ljungby stad. - Per Mårtensson (TU) OK

Kansli

8 Försäljning av skogsmark i Byholma, del av Byholma 1:2, bytesavtal. - Bert Milling (TU)OK

9 Försäljning av skogsmark i Byholma, del av Byholma 1:2. - Bert Milling (TU)OK

10 Nyttjanderättsavtal för Ljungby skytteförening. - Bert Milling (TU)OK

Information

11 Kulturbärande fastigheter. - Bert Milling

12 Eventuell försäljning av bostadshus i Sickinge. - Bert Milling

13 Samverkansgrupp för trafiksäkerhet. - Per Mårtensson

14 Riksettan. - Per Mårtensson

15 Trafik i centrum. - Per Mårtensson

16 Hastighetsöversyn Ryssby. - Per Mårtensson, David Karlsson

17 Aktuella projekt på exploateringsavdelningen. - Kenneth Pettersson

18 Revidering av handlingsprogram - Carl Håkansson

19 Åbyhallen. - Jan Bernhardsson

20 Investeringsbudget 2011. - Katarina Hildebrand

21 Budgetuppföljning. - Katarina Hildebrand

22 Återvinningsstationer. - Ronnie Björkström, Pia Davidsson

23 Vad är tätortsnära skog och hur ska den skötas? - Bert Milling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§98 Avfallsplan för Gislaveds kommun

KS2010/0585  301

Beslut om yttrande

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att inte yttra sig över Gislaveds kommuns avfallsplan.

Ärendet

Gislaveds kommun inkom den 22 november 2010 med sin avfallsplan till tekniska kontoret för yttrande. Avfallsplanen beskriver Gislaveds kommuns nuvarande och framtida arbete med avfallsfrågor.

Tekniska kontoret har granskat avfallsplanen och meddelar den 22 november 2010 att man inte har något att yttra.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 22 november 2010 tekniska utskottet att inte yttra sig över Gislaved kommuns avfallsplan.

§99 Återbesättning av tjänst, kock

KS2010/0586  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att återbesätta tjänsten som kock på Kungshögskolan.

Ärendet

Kostavdelningen har en vakant tjänst som kock på Kungshögskolan på grund av uppsägning. Tekniska kontoret önskar återbesätta tjänsten.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 23 november 2010 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som kock på Kungshögskolan återbesätts.

§100 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle, Trotteslöv 1:42

KS2010/0593  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Karab AB om del av fastigheten Trotteslöv 1:42 i Lagan. Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 172800 kronor. Köparen bekostar fastighetsbildning.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal om försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle.

Ljungby kommun överlåter genom avtalet ett område om cirka 2800 m2 av fastigheten Trotteslöv 1:42 för en köpeskilling om 172800 kronor till bolaget Karab AB. Fastigheten ska komplettera fastigheten Trotteslöv 1:91, som bolaget redan äger.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 24 november 2010 tekniska utskottet att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Karab AB om fastigheten Trotteslöv 1:42 i Lagan. Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 172800 kronor. Köparen bekostar fastighetsbildning.

§101 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle, Torg 1:221

KS2010/0602  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Modulpac AB om fastigheten Torg 1:221 i Lagan. Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 656800 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal om försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle.

Ljungby kommun överlåter genom avtalet fastigheten Torg 1:221 till Modulpac AB för en köpeskilling om 656800 kronor. Fastigheten omfattar 10946 m2 och är belägen på Västergatan i Lagan.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 1 december 2010 tekniska utskottet att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Modulpac AB om fastigheten Torg 1:221 i Lagan. Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 656800 kronor.

§102 Upprättande och upphävande av lokal trafikföreskrift på Föreningsgatan i Ljungby stad

KS2010/0587  511

Upprättande och upphävande av lokal trafikföreskrift på Föreningsgatan i Ljungby stad

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om ny lokal trafikföreskrift 0781 2010:37 på Föreningsgatan om gångfartsområde, ändamålsplats, förbud att parkera och begränsad rätt att parkera. Lokal trafikföreskrift L 45/2007 upphör därmed att gälla.

Ärendet

Butiksbeståndet har under senare tid förändrats på Föreningsgatan. Detta har fått till följd att det mitt emot Oxtorget finns en lastzon, som det inte finns utrymme för. Enligt tekniska kontoret den 18 november 2010 bör lastzonen upphöra att gälla. Dessutom skriver tekniska kontoret att stannandeförbudet 35 meter från Drottninggatan bör göras om till parkeringsförbud och flyttas söderut till mitt emot in/utfart till Oxtorget.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 18 november 2010 tekniska utskottet att besluta om ny lokal trafikföreskrift 0781 2010:37 på Föreningsgatan om gångfartsområde, ändamålsplats, förbud att parkera och begränsad rätt att parkera och att lokal trafikföreskrift L 45/2007 upphör att gälla.

§103 Upprättande och upphävande av lokal trafikföreskrift på Stationsgatan i Ljungby stad

KS2010/0588  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om ny lokal trafikföreskrift 0781 2010:38 på Stationsgatan om begränsad rätt att parkera. Lokal trafikföreskrift 0781 2009/140 upphör därmed att gälla.

Ärendet

Taxiverksamheten på Stationsgatan har lagt ned och det finns därför inget behov av taxizon där. Idag gäller 30 minuters parkering vid Garvaren och Stationskrogen. Tekniska kontoret föreslår den 18 november 2010 att 30 minuters parkering fortsätter gälla vid Garvaren, men vid Stationskrogen förlängs parkeringstiden till 1 timme.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 18 november 2010 tekniska utskottet att besluta om ny lokal trafikföreskrift 0781 2010:38 på Stationsgatan om begränsad rätt att parkera och att lokal trafikföreskrift 0781 2009/140 upphör att gälla.

§104 Försäljning av skogsmark i Byholma, del av Byholma 1:2, bytesavtal

KS2010/0564  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade bytesavtalet med Sven-Ivar Svensson, Lidhult. Ljungby kommun överlåter ett område om 7,6 ha av fastigheten Byholma 1:2 till Sven-Ivar Svensson och kommunen förvärvar ca 700 m2 av fastigheten Grimshult 2:2. Sven-Ivar Svensson betalar 324000 kronor till kommunen.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt bytesavtal med Sven-Ivar Svensson, Lidhult. Enligt avtalet överlåter Ljungby kommun ett område om 7,6 ha av fastigheten Byholma 1:2 och kommunen förvärvar ca 700 m2 av fastigheten Grimshult 2:2. Sven-Ivar Svensson betalar 324000 kronor i mellangift till kommunen.

Marken säljs efter annonsering om anbud, som resulterade i fem anbud på detta skifte, där Svenssons var det bästa.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen godkänna det preliminärt upprättade bytesavtalet med Sven-Ivar Svensson, Lidhult. Ljungby kommun överlåter ett område om 7,6 ha av fastigheten Byholma 1:2 till Sven-Ivar Svensson och kommunen förvärvar ca 700 m2 av fastigheten Grimshult 2:2.

§105 Försäljning av skogsmark i Byholma, del av Byholma 1:2, 7.7 ha

KS2010/0574  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Margaretha, Marcus och Johan Korssell, Lidhult, där Ljungby kommun överlåter ca 7,7 ha av fastigheten Byholma 1:2 till Korssell för en köpeskilling om 390000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Margaretha, Marcus och Johan Korssell, Lidhult. Enligt avtalet överlåter Ljungby kommun ett område om 7,7 ha av fastigheten Byholma 1:2 för en köpeskilling om 390000 kronor. I avtalet får Ljungby kommun servitut för gång- och cykelväg på ca 1520 meter av banvallen.

Marken säljs efter annonsering om anbud som resulterade i ett anbud på detta skifte.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Margaretha, Marcus och Johan Korssell, Lidhult, där Ljungby kommun överlåter ca 7,7 ha av fastigheten Byholma 1:2 till Korssell.

§106 Nyttjanderättsavtal för Ljungby skytteförening

KS2010/0581  255

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Ljungby skytteförening gällande från 2011-01-01. Det äldre avtalet upphör att gälla 2010-12-31.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 17 november 2010 upprättat ett preliminärt nyttjanderättsavtal med Ljungby skytteförening.

Avtalet gäller Änganäs skjutbana på Vislandavägen, del av fastigheterna Replösa 4:16 och 4:18. Avtalet gäller ett år i taget från och med 2011-01-01, uppsägningstiden är sex månader. Avtalet innebär att kommunen står för skötseln av markområdet men kan få intäkter genom att hyra ut skyttepaviljongen.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 17 november 2010 tekniska utskottet att godkänna det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Ljungby skytteförening, varvid det äldre avtalet upphör att gälla.

§107 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Kulturbärande fastigheter.

Tekniska kontorets avdelningschef har, tillsammans med fastighetschefen, tagit fram en skrivelse om kulturbärande fastigheter. De fastigheter som åsyftas är bland andra godsmagasinet i Ljungby, Kånna sockenstuga, Vendlas i Ryssby och Lidhults stationshus. Genom stiftelsen Gamla Torg förvaltar Ljungby kommun Ljungby Gamla Torg och Hamneda Gästgiveri. Enligt avtal med Ljungbergstiftelsen står tekniska kontoret för underhåll av hus och trädgård på Ljungbergmuséet.

Tekniska kontoret föreslår att denna typ av fastigheter bör hanteras i en egen resultatenhet med egen budget som inte belastar tekniska kontorets driftbudget. Dessa opåverkbara kostnader behöver synliggöras, annars är det lätt att ta på sig kostnader som blir fasta. Tekniska utskottet delar tekniska kontorets ståndpunkt om att man i framtiden bör särredovisa de kostnader som kulturbärande fastigheter medför.

2. Eventuell försäljning av bostadshus i Sickinge.

Ett önskemål om att köpa bostadshuset som är beläget vid Sickinge ridskola har inkommit till kommunen. Vid en eventuell framtida vidareförsäljning av bostadshuset diskuterades frågan om olägenheter som till exempel lukt, hantering av gödsel med mera som kan upplevas som störande från den intilliggande ridverksamheten. Eventuella klagomål från bostadsfastigheten kan leda till att ridverksamheten får begränsningar omhur verksamheten får bedrivas. Lagstiftning som reglerar detta är miljöbalken.

Kommunen har valt att satsa mycket pengar på en ridskoleverksamhet som lockar många ungdomar och verksamheten kan riskeras om huset i ett senare skede säljs till personer som ogillar verksamheten. Tekniska utskottet ställer sig, med hänvisning till ovanstående, tveksamma till försäljning av huset.

Tekniska kontoret ska undersöka om det är möjligt att planlägga för ridskoleverksamheten. Kultur- och Fritidsnämnden och Ljungby Ridklubb ska få tillfälle att yttra sig i frågan.

3. Vad är tätortsnära skog och hur ska den skötas?

Förslag till förbättringar i skogsområdet mellan E4an och Ljungby stad diskuteras. Kommunens parkförman och den skogsförvaltare kommunen anlitar har tagit fram förslag på hur ett skogsområde som kan fungera som barriär mellan trafik och bebyggelse kan skapas. Området ska vara snyggt, tryggt, tillgängligt och säkert och kan ge bra reklam för Ljungby kommun.

4. Samverkansgrupp för trafiksäkerhet.

Skrivelse från samverkansgruppen för trafiksäkerhet till Trafikverket redovisas. Gruppen ställer ett antal frågor till Trafikverket, bland annat undrar man hur trafiksäkerhetsarbetet på Storgatan i Lagan fortskrider. Vägen används flitigt för omledning av trafik från E4an och korsas dagligen av många skolbarn. Vägarna 536 mellan Lidhult och Glamshult och 538 mellan Lidhult och Bassarås behöver förbättras; när ska detta utföras? Samverkansgruppen framför även önskemål om att E4an ska göras om från 1+2-väg till motorväg förbi Ljungby.

5. Riksettan.

Gatu- och parkchefen presenterar ett förslag på avtal mellan Ljungby och Värnamo kommuner och Trafikverket. Avtalet innebär att kommunerna ska ta fram förslag på så kallade pausslingor, mellan avfarterna 82-84 på E4an. En pausslinga är en sträcka där man kan köra i lägre hastighet, en sträcka där rastplatserna gärna få ha historisk anknytning och erbjuder fina utsikter. Kommunen åtar sig att utföra utsiktsröjning , tex vid Vidöstern och att uppföra informationstavla vid några rastplatser. Markavtal behöver upprättas i de fall där pausslingan berör annans mark. Ingen ersättning utgår från Trafikverket. Kostnaderna kan snabbt komma upp i 50 000-100000 kronor plus underhåll.

6. Trafik i centrum.

Problemet med mycket genomfartstrafik i centrum nattetid behöver åtgärdas, men arbetet får avvakta tills man kan se vad de olika förslagen till förändring av centrum kan komma att innebära i praktiken.

7. Hastighetsöversyn, Ryssby.

Under november hölls ett samrådsmöte mellan allmänheten i Ryssby och tekniska kontoret angående ny hastighetsplan i Ryssby. Den nya hastighetsplanen innebär att en hastighetsbegränsning om 30 km per timme införs i Ryssby. Allmänheten fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter om hastigheten i samhället. Ljungby kommuns inhyrda konsult presenterade den så kallade krockvåldskurvan, som innebär att risken för olyckor med dödlig utgång ökar dramatiskt i takt med högre hastighet.

8. Aktuella exploateringsprojekt.

Upphandlingen av grovplanering av Rosendal och Karlsro är avslutad och arbetet är påbörjat.

Arkeologer arbetar vidare med Söderleden. Man har inte hittat något av särskilt intresse under mark, men visst arbete återstår ovan mark där bland annat odlingsrösen ska undersökas. Marken väster om ån ger dåliga grundförutsättningar för bygget och bankpålning krävs därför.

9. Revidering av handlingsprogram för räddningstjänsten.

Handlingsprogrammet för räddningstjänsten behöver revideras för att anpassa programmet till de besparingar som ska genomföras gällande bemanning.

10. Åbyhallen.

Fastighetschefen informerar om läktaren i Åbyhallen. Tekniska kontoret har fått kritik eftersom läktaren är uppförd på en plats i hallen som innebär att åskådare som sitter på vissa delar av läktaren får delvis skymd sikt. Delar av det befintliga utrymmet i hallen har utnyttjats för läktaren, men läktaren har inte inkräktat på spelutrymmet. Alternativet hade varit att bygga ut Åbyhallen, till en högre kostnad. Tekniska kontoret ska undersöka möjligheten att flytta fram läktaren ett par meter och ändå lämna utrymme för rullstolar framför.

11. Investeringsbudget 2011.

Ekonomen informerar om att enligt prognosen efter oktober kommer man att göra av med ca 37% av investeringsbudgeten motsvarande 200 miljoner. Ekonomen kommer att gå igenom planerade investeringar med avdelningscheferna, avdelning för avdelning, inför år 2011.

12. Budgetuppföljning.

Ekonomen redovisar att gatu- och parkavdelningen har fått högre kostnader för snöröjning under november och december än budgeterat. Under november månad har snöröjningen kostat ca 550000 kronor. Som exempel kan nämnas att en snörunda kostar ca 150 000-200000 kronor beroende på sandningsbehov och liknande.

Saneringskostnaderna för Nålen stiger eftersom saneringen behöver gå djupare ned i marken än beräknat. Trots den högre kostnaden är det positivt att marken saneras eftersom den är centralt belägen.

13. Återvinningsstationer.

VA- och renhållningschefen har svårt att hitta platser att förlägga nya återvinningsstationer. Skanska säger nej till återvinningsstation vid Ljungbyporten. Skälet till detta är att Skanska hänvisar till etapp två i utvecklingen av Ljungbyporten när parkeringsplatser kommer att behövas. Kommunalråden tar kontakt med Skanska för att få till stånd en återvinningsstation i Citygross närhet. Även en yta vid Lagavallen kan bli aktuell för placering av återvinningsstation.

14. Tekniska kontorets kanslichef informerar om markavtal med företagare.

15. Ev. övriga ärenden.

§108 Meddelanden

Beslut

Tekniska utskottet noterar meddelandena.

Ärendet

1. Styrelsen för Lagans Samhällsförening inkom den 15 november 2010 med en skrivelse där man framför sin oro över den planerade rivningen av gamla Åbyskolan.

2. En synpunkt inkom den 21 november 2010 gällande belysning av gator och punktbelysning av träd och liknande.