Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-01-24

Sammanträde 2011-01-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Husavdelning

2 Sunnerbgymnasiet. - Hans-Jörgen Holmberg, Jan Bernhardsson

3 Rosa Huset. - Jan Bernhardsson, Bert Milling

VA- och renhållning

4 Taxa för Bredemads industrideponi. - Ronnie Björkström, Pia Davidsson KF (OK)

5 Delegering av avsteg från taxa. - Ronnie Björkström KS (OK)

6 Förfrågningsunderlag för ombyggnad och tillbyggnad av Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström KS (OK)

Exploateringsavdelning

7 Förfrågan om markförvärv, Visslaryd 2:11. - Per-Olov Almqvist (KS) OK

Gatu- och parkavdelning

8 Återbesättning av tjänst, gatuingenjör. - AnnKristin Rådberg (TU) OK

9 Grönstrukturplan i Ryssby. - Per Mårtensson TU (Handlingar delas ut.)

Kansli

10 Försäljning av industrifastighet i Byholma. - Per-Olov Almqvist (KS) OK

11 Försäljningskontrakt villatomter. - Per-Olov Almqvist (TU) OK

12 Förfrågan om köp av bostadshus i Sickinge. - Bert Milling, Jan Bernhardsson

Information

13 Pooltjänster, räddningstjänsten. - Marcus Walldén

14 Investeringsbudget 2012. - Katarina Hildebrand, Magnus Johansson kl 08!

15 Trafiksituationen på Harabergsgatan. - Per Mårtensson

16 Riktlinjer för snöröjning. - Per Mårtensson

17 Tillgänglighet Godsmagasinet. - Jan Bernhardsson

18 Kansliavdelningen. - AnnKristin Rådberg

19 Datum för tekniska utskottet. - AnnKristin Rådberg

20 Tillsatta tjänster. - AnnKristin Rådberg

21 Kommunstyrelsens delegationsordning. - AnnKristin Rådberg

22 Presidieträff för tekniska nämnder. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§1 Sunnerbogymnasiet, tvist med BSV Arkitekter & Ingenjörer AB

KS2011/0028  108

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att remittera ärendet till kommunledningskontoret för att få kommunjuristens bedömning av läget. Ärendet ska därefter återigen behandlas av tekniska utskottet.

Ärendet

Tekniska kontoret redogör den 19 januari 2011 för en tvist med BSV Arkitekter och Ingenjörer AB. I samband med projektering av Sunnerbogymnasiets om- och tillbyggnad år 2000 anlitades BSV Arkitekter & Ingenjörer AB i Värnamo som projekteringsledare. Efter genomgång av inkomna anbud framgick att anbud för byggnadsentreprenaden blivit 56,5 % (35 Mkr) dyrare än konsultens kostnadsberäkning. Fördyringen godkändes inte av kommunstyrelsen och därför blev en omprojektering nödvändig.

Tekniska kontoret skriver vidare att man under lång tid genom försäkrings-mäklare och sedan advokat försökt förmå motpartens försäkringsbolag att reglera skadan som i dagsläget beräknas till 3,7 Mkr. Motparten har genom sitt försäkringsbolag bestridit kommunens samtliga yrkanden. Kommunens advokat gör nu bedömningen att kommunen nu står i vägvalet mellan domstolsprocess eller att lägga ned ärendet.

§2 Rosa Huset, A-byggnaden på Kungshögsskolan

KS2009/0115  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att begära rivningslov för Rosa huset hos miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp internhyresavtalet för Rosa huset (A-byggnaden) på Kungshögsskolan från och med den 15 september 2011.

Politiska överläggningar har resulterat i förslag att annonsera om försäljning av Rosa huset med tomt och att begära planändring för att tomten ska bli avsedd för bostadsändamål.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 23 november 2009 att i framtida anbudsunderlag bör bestämmelser intas som reglerar:

dels att försäljningen förutsätter att detaljplanen kan ändras till bostadsändamål,

dels att försäljningen förutsätter att huset skall renoveras och användas enbart för bostadsändamål, och

dels att Rosa huset ska ha renoverats och vara upplåtet för bostadsändamål innan den obebyggda tomtmarken för nyproduktion av bostäder i kvarteret kan säljas till köparen i en andra etapp.

Smålands museum har inte tagit in Rosa huset i deras byggnadsinventering från år 1999 över byggnader i Ljungby centrum, men vill att huset bevaras.

I grönstrukturplanen för Ljungby stad finns antecknat ”Vi föreslår att man satsar på Kungshögsskolans skolgård och gör den till en lummig oas, som lockar barn även när det inte är skoltid. Eftersom skolan har stora ytor kan man även göra något här för små barn”.

Miljö- och byggnämnden beslutade i april 2008 att avslå rivningsansökan för byggnad A (Rosa huset) med hänvisning till plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2010 att i framtida anbudsunderlag ta in tekniska kontorets förslag till bestämmelser som reglerar försäljningen av Rosa Huset, med tillägget att huset även får användas för kontorsändamål.

Plankontoret har utarbetat ett programförslag som innebär att bostäder och kontor i Rosa Huset och på området mellan Rosa Huset och Märta Ljungbergsvägen tillåts. Plankontoret redovisar i oktober 2010 inkomna yttranden i sin samrådsredogörelse för Rosa huset:

· Länsstyrelsen påpekar vikten av att på ett tidigt stadium analysera hur en planändring av Rosa huset och dess närmaste omgivning kommer att inverka på kulturvärdet och stadsbilden, samt påverkas av trafiken.

· Tekniska kontoret tycker att trafikmiljön som skapas längs med Märta Ljungbergsvägen, som redan är hårt belastad, behöver studeras ytterligare. Hänsyn behöver tas till skolbarn och övriga oskyddade trafikanter.

· Barn- och utbildningsnämnden anser att nya Kungshögsskolan störs av närheten till Rosa Huset och att husets placering försvårar uppsikt över barnen på skolgården.

· Kultur- och fritidsnämnden meddelar att man inte har något intresse av att bedriva fritidsaktiviteter i huset. Musikskolan och fritidsgården har inte undersökt möjligheterna att förlägga sin verksamhet till Rosa Huset men anser att lokalerna inte är lämpliga för ändamålet.

· Ungdomsrådet tror inte att det är bra att ha bostäder så nära en skola och föreslår att huset används till kultur och fritidsändamål.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 15 december 2010 att inte fortsätta med detaljplanen för Kungshögsskolan avseende markanvändning av Rosa Huset med tillhörande tomt för bostads- och kontorsändamål.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 19 januari 2011 tekniska utskottet att uppdra åt tekniska kontoret att begära rivningslov för Rosa huset hos miljö- och byggnämnden.

§3 Återbesättning av tjänst, gatuingenjör

Ks2011/0020  023

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten som gatuingenjör återbesätts.

Ärendet

Gatuingenjören har fått den vakanta tjänsten som gatu- och parkchef och därför önskar tekniska kontoret återbesätta tjänsten som gatuingenjör.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 10 januari 2011 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som gatuingenjör återbesätts.

§4 Grönstrukturplan för Ryssby

KS2011/0031  330

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att en grönstrukturplan för Ryssby ska utföras.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 24 januari 2011 att en grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa att det finns gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner.

Grönstrukturplanen ska ge en bild av vilka markområden som är särskilt värdefulla och hur ortens parker och gröna områden kan och bör utvecklas. Planen ska även se över tillgängligheten så att parker och grönytor kan nås på ett säkert sätt.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 24 januari 2011 att tekniska utskottet beslutar att en grönstrukturplan för Ryssby ska utföras.

§5 Översyn av regelverket för försäljning av villatomter

KS2010/0463  254

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna tekniska kontorets förslag till förändringar i köpekontraktet för villatomter enligt följande:

1. Man vitesbelägger om man inte har flyttat in i och folkbokfört sig i sitt egna, för permanent bruk avsedda bostadshus, inom två år från tillträdesdagen.

2. Om köparen säljer fastigheten vidare tidigare än tre år från tillträdesdagen krävs kommunens medgivande, annars utgår vite.

3. Vitesbeloppet höjs från 50000 kronor till 100000 kronor.

Ärendet

Tekniska utskottet uppdrog den 30 augusti åt tekniska kontoret att tillsammans med kommunjuristen se över regelverket kring försäljning av villatomter.

Tekniska kontoret föreslår den 15 december 2010 att punkt 7 i köpekontraktet ska omformuleras. Förändringarna föreslås innebära att

1. Man vitesbelägger om man inte har flyttat in i och folkbokfört sig i sitt egna, för permanent bruk avsedda bostadshus, inom två år från tillträdesdagen.

2. Om köparen säljer fastigheten vidare tidigare än tre år från tillträdesdagen krävs kommunens medgivande, annars utgår vite.

3. Vitesbeloppet höjs från 50000 kronor till 100000 kronor.

§6 Förfrågan om köp av bostadshus i Sickinge

KS2010/0551  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att inte sälja det aktuella huset i Sickinge. Tekniska kontoret får i uppdrag att diskutera ärendet vidare med berörda parter och återrapportera till tekniska utskottet.

Ärendet

Den 27 oktober 2010 inkom en förfrågan om köp av bostadshus samt garage i anslutning till Ljungby Ridklubbs verksamhet i Sickinge.

Tekniska kontoret skriver den 21 januari 2011 att de, liksom kultur- och fritidsnämnden, anser att huset inte ska säljas. Anledningen till detta är främst att om kommunen ska värna om Sickinge ridanläggning ska huset inte säljas till privatpersoner. I så fall skulle huset i framtiden kunna komma att ägas av personer som störs av verksamheten vid ridanläggningen.

Beredning

Tekniska utskottet behandlade den 6 december 2010 förfrågan som ett informationsärende.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 december 2010 att motsätta sig försäljning av fastigheten på Sickinge.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 21 januari 2011 tekniska utskottet att besluta att bostadshuset vid Sickinge ridanläggning ej skall säljas.

§7 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Investeringsbudget 2012.

Ekonomichefen och tekniska kontorets ekonom informerar om tekniska kontorets investeringsbudget. I dagsläget är investeringsbudgeten utformad på ett sätt som gör att tilldelning av pengar inträffar långt innan projekt blir verklighet. Detta skapar förväntningar hos tjänstemän och kommuninvånare som är svåra att uppfylla. Tekniska kontoret är i behov av att investeringsbudgetens utformning bättre stämmer överens med verkligheten.

2. Pooltjänster, räddningstjänsten.

Brandinspektören och räddningschefen informerar om så kallade pooltjänster inom räddningstjänsten.

3. Trafiksituationen på Harabergsgatan.

Boende utmed Harabergsgatan har påtalat för tekniska kontoret att deras utfarter blockeras av besökare på gatan. Gatuchefen berättar att dels är passagen relativt trång och i kombination med stora snömassor har problem uppstått. Parkeringsförbud råder på delar av gatan och efter bötfällning av felparkerade bilar har situationen förbättrats.

4. Riktlinjer för snöröjning.

Gatuchefen informerar om att tekniska kontoret kommer att göra en anbudsinfordran för snöröjning för kommande år under de närmaste månaderna. Riktlinjerna som ska styra anbudsinfordran diskuteras.

5. Tillgänglighet, Godsmagasinet.

Fastighetschefen informerar om tillgängligheten i Godsmagasinet och vad hyresavtalet säger om hyresgästens- respektive hyresvärdens ansvar.

6. Kansliavdelningen.

Tekniska chefen informerar om att tekniska kontorets kansliavdelning kommer att byta namn till planeringsavdelning för att bättre belysa vilka uppgifter som hanteras inom avdelningens ramar.

7. Datum för tekniska utskottet.

Tekniska utskottet beslutar att sammanträda torsdagen den 24 februari 2011 och onsdagen den 20 april 2011. I övrigt kvarstår de datum som tidigare fastsällts.

8. Tillsatta tjänster.

Tekniska chefen informerar om ett antal tjänster som tillsatts under vintern.

9. Presidieträff för tekniska nämnder.

Under våren 2011 kommer Älmhults kommun att anordna en presidieträff, med fokus på VA-frågor, för tekniska nämnder. Datum är ännu ej fastställt.

10. Taxehöjning för industrimark.

Exploateringschefen informerar om att taxan för industrimark höjs från och med 2011-07-01 enligt fullmäktiges beslut den 10 december 2010.

11. Ev. övriga ärenden.