Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-02-24

Sammanträde 2011-02-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet KÖSEN, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

Husavdelning

2 Sunnerbogymnasiet. - Hans-Jörgen Holmberg, Marika Nilsson (Ytterligare handlingar delas ut.)

VA- och renhållning

3 Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten. Svar på medborgarförslag. - Ronnie Björkström (KS)

4 Förfrågningsunderlag rörinspektionsbuss. - Ronnie Björkström (KS)

Räddningstjänst

5 Yttrande över Halmstad kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor. - Carl Håkansson (TU)

Gatu- och parkavdelning

6 Riktlinjer för snöröjning. - Per Mårtensson (TU)

7 Gör Norrleden tryggare för cyklister och fotgängare. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

8 Karl-Oskarskolan. - Per-Mårtensson (KS)

Kansli

9 Skötsel av tätortsnära skog. - Per-Olov Almqvist (TU)

10 Parkeringsupplåtelse för fastigheten Uttern 2 i Ljungby stad och kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

11 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2010. - Katarina Hildebrand (KS)

12 Resultatbalansering. - Katarina Hildebrand (KS)

13 Återbesättning av tjänst, administratör. - AnnKristin Rådberg (TU)

Information

14 Bostadsmarknadsenkät. - Linda Melin

15 Investeringsbudget. - Katarina Hildebrand

16 Fastighet i Ryssby. - Jan Bernhardsson, Johan Mansfeld

17 Västergatan Lagan. - Per Mårtensson

18 Intern kontroll av specialkost till elever. - Bengt Karlsson

19 Grovplanering Rosendal. - Kenneth Pettersson

20 Presidieträff i Älmhult 29 april. - AnnKristin Rådberg

21 Exploatering Rosendal. - Per-Olov Almqvist

22 Kvarteret Nålen. - Per-Olov Almqvist

23 GC-väg Tutaryd. - Per-Olov Almqvist

24 Introduktion exploateringsavdelningen. - Per-Olov Almqvist

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§8 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla Västergatan i Lagan som ett beslutsärende.

Ärendet

Tekniska utskottets ordförande frågar tekniska utskottet om punkt 17 på kallelsen, information om Västergatan i Lagan, kan behandlas som ett beslutsärende.

§9 Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

KS2011/0043  170

Yttrande

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att lämna följande synpunkter på Halmstad kommuns förslag till handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor:

· Handlingsprogrammet behandlar ett brett spektra av olyckor.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om de beskrivna problemen kring klimatfrågan och framtida större skogsbränder samt resursproblematiken.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om problematiken kring rekryteringen av deltidsbrandmän.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om de utmaningar som beskrivs i handlingsprogrammet.

Ärendet

Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Räddningstjänsten redovisar den 8 februari 2011 ett antal punkter i handlingsprogrammet som är av intresse för Ljungby kommun:

· Ökad risk för fler stora skogsbränder.

· Åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet mot skogsbränder.

· Rekrytering av deltidsbrandmän till utryckningsstyrkan i Simlångsdalen.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret skriver den 8 februari 2011 att Ljungby kommun tycker att det är ett bra förslag till handlingsprogram och vill lyfta fram följande synpunkter:

· Handlingsprogrammet behandlar ett brett spektra av olyckor.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om de beskrivna problemen kring klimatfrågan och framtida större skogsbränder samt resursproblematiken.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om problematiken kring rekryteringen av deltidsbrandmän.

· Ljungby kommun delar uppfattningen om de utmaningar som beskrivs i handlingsprogrammet.

§10 Riktlinjer för snöröjning

KS2011/0035  314

Beslut

Tekniska utskottet antar de föreslagna riktlinjerna för snöröjning enligt följande:

· För prioriterade områden ska gälla att snöröjning av gator, gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö och hela området ska vara snöröjt inom 6 timmar efter avslutat snöfall.

· För oprioriterade områden ska gälla att snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö och ska vara klart inom 24 timmar efter att snöfallet slutat. Snöröjning av gator påbörjas vid 10 cm snö och ska vara klart inom 24 timmar efter att snöfallet slutat.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 7 februari 2011 att man vill förtydliga de riktlinjer som finns för snöröjning. Riktlinjerna skiljer sig åt mellan prioriterade och oprioriterade områden. I dagsläget påbörjas snöröjning på prioriterade gator vid 5 cm snö, på övriga gator vid 10 cm snö. Snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö.

Prioriterade områden för snöröjning är centrum och huvudgator i Ljungby stad och de viktigaste gång- och cykelvägarna i Ljungby och Lagan. Övriga områden, tex bostads- och industrigator och övriga gång- och cykelvägar är oprioriterade.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 7 februari 2011 tekniska utskottet att godkänna nya riktlinjer för snöröjning enligt följande:

· För prioriterade områden ska gälla att snöröjning av gator, gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö och hela området ska vara snöröjt inom 6 timmar efter avslutat snöfall.

· För oprioriterade områden ska gälla att snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö och ska vara klart inom 24 timmar efter att snöfallet slutat. Snöröjning av gator påbörjas vid 10 cm snö och ska vara klart inom 24 timmar efter att snöfallet slutat.

§11 Förbättra trafiksäkerheten längs elevernas väg till idrottshallen - skrivelse från Karl-Oskarskolan

KS2011/0007  310

Beslut

Tekniska utskottet avslår Karl-Oskarskolans begäran om säkrare skolväg mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten. Tekniska utskottet hänvisar till lediga lokaler i Hammarhallen och Kalmarhallen.

Ärendet

Karl-Oskarskolans rektor har i januari 2011 skrivit till kommunstyrelsen med önskemål om att Ljungby kommun ska se över trafiksituationen på sträckan mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten, dit skolans elever går för att ha lektioner i idrott och hälsa. Eleverna promenerar genom kronoskogen och korsar sedan gatan för att komma till räddningstjänsten. Rektorn ber om att få hyra Sunnerboskolans eller Hjortsbergsskolans idrottshallar i framtiden då dessa är lämpligt belägna från Karl-Oskarskolan.

Tekniska kontoret svarar den 8 februari att det inte finns tider att hyra ut i Sunnerboskolans och Hjortsbergs-skolans idrottshallar till hösten 2011. Däremot kan Karl-Oskarskolan få hyra Hammarhallen eller Kalmarhallen. Tekniska kontoret bedömer också att det är förenat med risker att förlägga skolverksamhet till räddningstjänsten med tanke på de situationer som kan uppstå i samband med bland annat utryckning. Kostnaderna för en säker skolväg mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten uppskattas till över en halv miljon kronor.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 8 februari 2011 att tekniska utskottet avslår Karl-Oskarskolans begäran om säkrare skolväg mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten. Tekniska utskottet hänvisar till lediga lokaler i Hammarhallen och Kalmarhallen.

§12 Skötsel av tätortsnära skog

KS2010/0610  266

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att genomföra de föreslagna skogsvårdsåtgärderna enligt upprättat förslag.

Ärendet

Kommunens parkförvaltare och gatu- och parkavdelningen har tagit fram förslag till skogsvårdsåtgärder för området mellan E4 (östra sidan) och stadens bebyggelse. Målet är att skapa ett område som fungerar som siktbarriär mellan trafiken på E4an och bebyggelsen. Området ska vara tillgängligt, tryggt, snyggt och säkert. Enligt förslaget, daterat den 8 februari 2011, ska skogen gallras så att träd och buskar av olika ålder och art gynnas.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 7 februari 2011 att tekniska utskottet beslutar att genomföra de föreslagna skogsvårdsåtgärderna i rubricerat område enligt upprättat förslag.

§13 Parkeringsupplåtelse för fastigheten Uttern 2, Ljungby

KS2011/0072  255

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Ljungbybostäder AB om upplåtelse av 8 parkeringsplatser för att tillgodose behovet på fastigheten Uttern 2. Ljungbybostäder ska betala 80000 kronor för parkeringsupplåtelsen.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Ljungbybostäder AB om parkeringsupplåtelse.

Fastigheten Uttern 2 har behov av parkeringsplatser och för att tillgodose behovet upplåter kommunen åtta platser genom så kallat parkeringsköp. Parkeringsplatserna finns på fastigheten Ljungby 7:129. Ljungbybostäder AB ska betala 80000 kronor till kommunen för upplåtelsen.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 4 februari 2011 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Ljungbybostäder AB om upplåtelse av 8 parkeringsplatser för att tillgodose behovet på fastigheten Uttern 2. Ljungbybostäder ska betala 80000 kronor för parkeringsupplåtelsen.

§14 Återbesättning av tjänst, administratör tekniska kontoret

KS2011/0083  023

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att tjänsten som administratör återbesätts.

Ärendet

Tekniska kontoret vill återbesätta en tjänst som administratör på kansliavdelningen. Nuvarande administratör kommer att gå i pension.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 11 februari 2011 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten som administratör återbesätts.

§15 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Bostadsmarknadsenkät.

2. Investeringsbudget.

3. Fastighet i Ryssby.

4. Intern kontroll av specialkost till elever.

5. Grovplanering Rosendal.

6. Söderbron.

7. Exploatering Rosendal.

8. Presidieträff i Älmhult 29 april.

9. Kvarteret Nålen.

10. GC-väg Tutaryd.

11. Introduktion exploateringsavdelningen.

12. Övriga ärenden.