Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-03-21

Sammanträde 2011-03-21

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern förmiddag, Ljungsjön eftermiddag, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Marie Åberg Johansson.

Husavdelning

2 Sunnerbogymnasiet. - Hans-Jörgen Holmberg, Marika Nilsson (Ks) (Handlingar delas ut på sammanträdet)

3 Anbudsinfordran, rivning av Rosa Huset. - Hans-Jörgen Holmberg (Ks)

4 Hyreskontrakt för LSS boende Ågårdsvägen. - Jan Bernhardsson (Ks) (Handlingar delas ut på sammanträdet)

5 Upphandling av Åsikten. - Jan Bernhardsson (Ks) (Handlingar delas ut på sammanträdet)

Kostavdelningen

6 Återbesättning av tjänst, köksbiträde. - Annica Thor Lindberg (Tu)

7 Prisjustering av externa lunchpriser. - Annica Thor Lindberg (Ks)

Räddningstjänst

8 Förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson (Kf)

Exploateringsavdelning

9 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun. - Linda Melin (Kf)

10 Nyttjanderättsavtal, återvinningsstationer. - Linda Melin (Tu)

Gatu- och parkavdelning

11 Cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Svar på motion. - Per Mårtensson (Kf)

Kansli

12 Delegering av anställningsbeslut till tekniska chefen. - AnnKristin Rådberg

13 Investeringsbudget. - Katarina Hildebrand

Information

14 Investeringsprocessen. - Katarina Hildebrand

15 Omvärldsanalys tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand

16 Grovplanering av Karlsro industriområde. - Kenneth Pettersson

17 Mottagning av träavfall. - Pia Davidsson

18 Kosthållning. - Annica Thor

19 Återbesättning av tjänst som teknisk chef. - Roland Eiman

20 Hyra för Astradhallen. - Jan Berhardsson

Introduktion för tekniska utskottet

21 Kostavdelning.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§16 Återbesättning av tjänst, köksbiträde

KS2011/0131  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna att tjänsten på Åbrinken återbesätts.

Ärendet

Kostavdelningen har en vakant tjänst som köksbiträde på Åbrinken i Lagan på grund av pensionsavgång. Tjänster behöver återbesättas.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 4 mars 2011 att tekniska utskottet godkänner att tjänsten på Åbrinken återbesätts.

§17 Nyttjanderättsavtal avseende återvinningsstationer i Ljungby kommun

KS2011/0162  456

Beslut

Tekniska utskottet godkänner de preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalen mellan Ljungby kommun och Materialbolagen avseende områden för återvinningsstationer.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat preliminära nyttjanderättsavtal med Materialbolagen avseende områden för återvinningsstationer i Tannåker, Kånna, Ljungby, Lidhult, Ryssby, Hamneda, Ljungby och Angelstad. Ett avtal för varje fastighet har upprättats och avtalen gäller från den 1 april 2011 till längst 31 december 2015. För fastigheten där återvinningsstationen vid Garvaren är belägen, Ljungby 7:184, gäller avtalet till längst 31 mars 2012.

Upplåtelse av marken sker utan kostnad i befintligt skick. Materialbolagen ska vårda, underhålla och ansvara för att återvinningsstationerna hålls i gott och vårdat skick.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 14 mars 2011 att de preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalen mellan Ljungby kommun och Materialbolagen godkänns.

§18 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Investeringsprocessen.

2. Grovplanering av Karlsro industriområde.

3. Mottagning av träavfall.

4. Återbesättning av tjänst som teknisk chef.

5. Introduktion för tekniska utskottet:

· Kostavdelningen.

· Fastighetsförvaltning.